Версия за печат

00207-2014-0103

BG-Кърджали: 01 - Услуги по поддържане и ремонт (вкл. инсталиране) на машини и съоръжения

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

РЗОК-Кърджали, бул. Тракия 19, ет.4, За: Красимира Станкова Стоянова, България 6600, Кърджали, Тел.: 0361 63514; 0361 63521, E-mail: kardjali@nhif.bg

Място/места за контакт: Д-р Соня Бисерова Ангелова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/106.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Друг: Осъществява и администрира задължителното здравно осигуряване в РБългария

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-Кърджали, включително доставка и монтаж на резервни части”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 1
Място на изпълнение: РЗОК-Кърджали или сервизна база на изпълнителя
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Кърджали, включително доставка и монтаж на резервни части. Следгаранционното сервизно обслужване включва поддръжка и про¬фи¬лак¬тика на климатици в работни и сървърни помещения със следните дейности: 1.Абонаментната такса за шестмесечие за следгаранционно сревизно обслужване включва следните профилактични дейности: = проверка на електрозахранване и оперативни вериги; = проверка на електронното управление; = почистване и подмяна (при необходимост ) на въздушните филтри на климатиците; = констатация на възникнали повреди; = изготвяне на протокол за извършения преглед; * В шестмесечната абонаментна такса не се включват цени на консумативи и резервни части, както и цените за извършени дейности . 2.Ремонтни дейности: = отстраняване на повреда на място или при необходимост в сервизната база на Изпълнителя; Сервизното следгаранционно обслужване обхваща всички дейности по привеждането на климатиците в изправно състояние.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

50711000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на електрически инсталации на сгради

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на обществената поръчка обхваща поддръжка и про¬фи¬лак¬ти¬ка на климатици в работни и сървърни по¬ме¬ще¬ния на РЗОК – Кърджали: 1. Шестмесечни абонаментни профилактични дейности с определен обем, като ОБЩАТА ЦЕНА ЗА АБОНАМЕНТНА ТАКСА С ДДС НЕ СЛЕДВА ДА НАДВИШАВА 20% ОТ ПРОГНОЗНАТА СТОЙНОСТ НА ЦЯЛАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Техника за следгаранционно обслужване: А. Климатици в офис помещения в сградата на РЗОК – Кърджали, бул. „Тракия” № 19,ет.4: 1. “NEO” ACS-HH 09 LIN - 11 бр. 2. “NEO” ACS-HH 12 LIN - 16 бр. 3. “CROWN” DZ-12-HRN - 1 бр. ОБЩО: - 28 бр. Б. Климатици в сървърни помещения в сградата на РЗОК – Кърджали, бул. „Тракия” № 19, ет.4: 1.“TOSHIBA” RAV-264 AH8-PE - 1 бр. _____________________________________________________________ ОБЩО: - 1 бр. 2. Доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи за климатици, както следва: № по ред Артикул 1 Платка вътрешно тяло (за съответната марка климатик) 2 Компресор (за съответната марка климатик) 3 Електронен блок – външно тяло (за съответната марка климатик) 4 Фреон R407С за 1 кг. (за съответната марка климатик) 5 Фреон R22 за 1 кг. (за съответната марка климатик) 6 Мотор турбина вътрешно тяло (за съответната марка климатик) 7 Кондензатор Забележка: Предлаганите от участниците резервни части и консумативи следва задължително да бъдат оригинални, нови и неупотребявани. 3. Извършени дейности, както следва: № по ред Дейност 1 Смяна на платка вътрешно тяло (за съответната марка климатик) 2 Смяна на компресор (за съответната марка климатик) 3 Смяна на електронен блок – външно тяло (за съответната марка климатик) 4 Зареждане с Фреон R407С за 1 кг. (за съответната марка климатик) 5 Зареждане с Фреон R22 за 1 кг. (за съответната марка климатик) 6 Смяна на мотор турбина вътрешно тяло (за съответната марка климатик) 7 Смяна на кондензатор 4. Видове ремонтни дейности, които не са посочени в точка 3.

Прогнозна стойност без ДДС
2083.34 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

не се изискват

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извършва в български лева, по банков път, с платежни нареж дания по посочена от изпълнителя банкова сметка, както следва: - в срок до 15 работни дни след представяне на: фактура – оригинал; приемно- предавателен протокол с опис на вложените части;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: В обявената открита процедура може да участва всяко физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията на ЗОП и на изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация. 2. Не може да участва в настоящата открита процедурата за възлагане на описаната обществена поръчка участник: a) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран; б) обявен в несъстоятелност; в) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; г) за който някое от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; д) който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. е) който не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие, и/или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия; ж) който участва в обединение или е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг участник. 3. Не може да участва в процедурата и участник, който: а) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; б) е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението; в) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; г) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 4. Всеки участник в процедурата удостоверява отсъствието на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП с декларации. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи всички необходими документи, издадени от компетентните органи за удостоверяване липсата на изброените обстоятелства. 5. Участниците са длъжни да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата т. 2, т. 3 и т. 4. в 7 - дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участника данни в представената оферта.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: 1.Списък на договори с предмет, сходен с обекта на настоящата поръчка, изпълнени през последните 3 години от участника, с посочване на стойности, срокове на изпълнение и клиенти по всеки договор, придружени от препоръки за добро изпълнение. Списъкът се представя в оригинал с подпис и печат на участника; 2. Участникът може да представи и други документи, доказващи икономическите и финансовите му възможности.
Минимални изисквания: Минимални изисквания: 1. Участникът следва да представи декларация, че при ремонт на климатиците на Възложителя, ще доставя и влага само нови и неупотребявани резервни части и консумативи. Декларацията се представя в оригинал с подпис и печат;
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация: 1.Участникът следва да представи декларация, че при ремонт на климатиците на Възложителя, ще доставя и влага само нови и неупотребявани резервни части и консумативи. Декларацията се представя в оригинал с подпис и печат;
Минимални изисквания: Минимални изисквания: 1.Участникът следва да представи декларация, че при ремонт на климатичната инсталация и климатици на Възложителя, ще доставя и влага само нови и неупотребявани резервни части и консумативи. Декларацията се представя в оригинал с подпис и печат;
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

или Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП/ДВ 605300 от 26.05.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
04.09.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
12.09.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 15.09.2014 г.  Час: 14:00
Място

РЗОК-Кърджали, бул. Тракия №19, ет.4, ст.25

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват лицата по чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Участниците (законните им представители) или техни упълномощени представители могат да присъстват при действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, както и при отваряне на ценовите оферти.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Решенията на Възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка до сключването на договора подлежат на обжалване относно тяхната законосъобразност включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава 11 от ЗОП. Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено – от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. Жалба срещу решение на възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата”. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение се обжалва. Жалба не може да се подава пред Комисията за защита на конкуренцията след сключването на договор за обществена поръчка.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.08.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ