Версия за печат

01131-2014-0002

BG-Димитровград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"ВиК" ООД - Димитровград, ул."Захари Зограф" № 36, За: Виолета Йорданова, Република България 6400, Димитровград, Тел.: 0391 97000, E-mail: vikdg@dimitrovgrad.com, Факс: 0391 61874

Място/места за контакт: Виолета Йорданова

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.vikdg.com/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за нуждите на „ВиК” ООД – Димитровград.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Димитровград
Код NUTS: BG422
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Поръчката е за избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно и ниско напрежение за 21 (двадесет и един) броя обекти, подробно описани в документацията за участие.Участникът следва да е лицензиран като търговец на електрическа енергия и координатор на балансираща група.Поради спецификата и естеството на работа на Възложителя се изисква предложената от Участника цена, да включва единна цена на доставка на нетна активна електрическа енергия, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозно количество за срока на договора - 5 078 Mwh

Прогнозна стойност без ДДС
432000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите се представят в една от следните форми: • депозит на парична сума; • банкова гаранция в полза на Възложителя Участникът, респективно определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път в Банка ДСК – ФЦ Димитровград, BIG: STSABGSF, IBAN: BG66STSA93000007080678. Гаранцията за участие е в размер на 4 320,00лв / четири хиляди триста и двадесет лева /. Гаранцията за изпълнение е в размер на 1 % от стойността на договора без ДДС. Ако участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано от представляващия търговското дружество на Възложителя. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 15 дни след изтичане срока на валидност на оферта на участника. Гаранцията за изпълнение следва да бъде с валидност до 30 работни дни след окончателното изпълнение на договора. Валидността на гаранцията за участие е определена в обявлението или в образеца на офертата от документацията за участие.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране. Плащанията на дължимите суми ще се извършват по банков път, в български лева по банкова сметка посочена от Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Представяне на участника включващо: Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен ; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 2.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 3.Декларация за липсата на свързаност по чл. 55, ал. 7 от ЗОП. 4.Декларация за приемане условията в проекта на договора. 5.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП . 6.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител. 7.Документ за внесена гаранция за участие. 8.Доказателства за финансово и икономическо състояние и технически възможности и/или квалификация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1.Удостоверение от банка за достъп до гарантирана неотменима кредитна линия или друга приемлива форма на разполагаеми средства от участника – издадено не по-рано от 1 (един) месец преди датата на отваряне на офертите в настоящата процедура -оригинал; * В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, документите по т. 1 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. 2.Годишния си финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 3. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 4. Представянето на документи по т.2 и т.3 не се изисква, ако те са публикувани в публичен регистър в страната и участникът е посочил информация за това. ** В случай, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние чрез възможностите на едно или повече трети лица, освен документите, определени от възложителя по-горе за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на тези трети лица. Минимални изисквания: Размер на разполагаем финансовия ресурс – 200 000 / двеста хиляди/ лева. * В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, горепосоченото изискване се прилага за обединението като цяло.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Списък на договори за доставка на електрическа енергия на територията на България, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. 2. Заверено копие от издаден валиден Лиценз за търговия с електрическа енергия /включващо и дейността „координатор на балансираща група”/; 3. Списък-декларация за броя на членовете в балансиращата група с консумация равна или близка до консумацията на ток на възложителя. 4. Общи принципи /методика/ за разпределение на небалансите в рамките балансиращата група. 5. Изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за възложителя on line. * В случай, че участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, горепосочените изисквания се прилагат за обединението като цяло.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
29.08.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
08.09.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 09.09.2014 г.  Час: 11:00
Място

Административната сграда на "Вик"ООД - Димитровград, находяща се на адрес: гр.Димитровград, ул."Захари Зограф" № 36

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно условията на чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.08.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ