Версия за печат

00616-2014-0008

BG-Якоруда: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул. "Васил Левски" №1, За: Емигюл Коренарска, Република Българи 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: Община Якоруда

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://yakoruda.gateway.bg/..

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

«Доставка на художествени материали и консумативи за изпълнение на дейности по проект “ Ние учим, пеем и спортуваме винаги заедно” Договор BG051PO001- 4.1.05 – 0242 »

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр.Якоруда, Община Якоруда
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на обществената поръчка включва доставка на артикули по вид и брой, описани в Техническото задание от настоящата документация. Доставки по поръчката ще се извършват до изтичане срока на договора, считано от деня на подписването му, но не по късно от 30.09.2014г. Доставките се извършват след получаване на заявката от страна на Възложителя. Доставените художествени материали и консумативи да са фабрично нови. Доставките ще се извършват франко в Административната сграда на Община Якоруда, с адрес: общ. Якоруда, гр.Якоруда, ул.”Васил Левски” №1.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

37823800, 24910000, 44812220, 39241200, 44812210, 37822100, 37821000

Описание:

Многослойни хартия и картон
Лепила
Водни бои
Ножици
Маслени бои
Цветни моливи
Четки за рисуване

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно техническата спецификация

Прогнозна стойност без ДДС
68303.68 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

30.09.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е 683.00 лева. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми:1.1 Парична сума, внесена по следната сметка на Община Якоруда: Банка: "Интернешънъл Асет Банк" АД Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG91IABG74583301126900 Титуляр на сметката : Община Якоруда . При представяне на гаранцията за участие в платежното нареждане, съответно в банковата гаранция следва да бъде посочен предмета на поръчката, за който се отнася превода/вноската и същото следва да бъде представено в оригинал. 1.2. Неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата, считано от крайната дата за получаване на офертите. 2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 5 /пет/ % от стойността на поръчката , за която участникът е определен за изпълнител, представена в една от двете форми: парична сума, внесена по Банка: "Интернешънъл Асет Банк" АД Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG91IABG74583301126900 Титуляр на сметката: Община Якоруда , с платежно нареждане, с посочен обект на поръчката - оригинал; неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност съгласно условията на проекта на договор.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

съгласно проект на договор

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност по чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и не изисква създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Съгласно чл.47, ал.1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в откритата процедура, участник, който е:1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2. 2. е обявен в несъстоятелност; Съгласно чл.47, ал.2 от ЗОП възложителят може да отстрани от участие в откритата процедура, участник, който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 5. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 6. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 7. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 8. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; Съгласно чл.47, ал.5 от ЗОП не могат да участват в Откритата процедура участници при които лицата по чл. 47 ал. 5 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”: Представяне на участника, което включва:а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - Приложение № 1. 2. Документ за закупена документация за участие – заверено копие. 3. Документ за внесена гаранция за участие – заверено копие. 4. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 5.Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал.8,т.2 от ЗОП; 6. Декларация по чл.47, ал.9 от Закона за обществени поръчки – Приложение № 4; 7. Доказателства за икономическото и финансово състояние по чл. 50 от Закона за обществени поръчки; 8. Доказателства за техническите възможности на участниците по чл. 51 от Закона за обществени поръчки. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки ; 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за обществени поръчки относно използването на подизпълнители ; 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществени поръчки за съгласие с проекто договора – Приложение № 5; 11. Списък по по чл. 56, ал. 1, т. 14 от Закона обществени поръчки – Приложение № 12; 12. Плик 2 - Приложение № 8, съдържащо техническо предложение и съгласие със срока за изпълнение; 13. Плик 3 - Ценово предложение
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Удостоверениe от банкa или копие от годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Съгласно чл.50, ал.2 от Закона за обществени поръчки, когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Минимални изисквания: Размерът на финансовия ресурс, с който разполага кандидатът или участникът – минимум 34 000.00 лева. Кандидатите или участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 1. удостоверениe от банкa; 2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Доказателства за техническите възможности на участниците по чл. 51 от Закона за обществени поръчки. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки – Приложение № 6 от документацията за участие, съдържаща списък на основните договори за доставки, свързани с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, съгл. чл. 51, ал. 1, т. 1 от Закона за обществени поръчки, придружен с препоръки за добро изпълнение.
Минимални изисквания: Минимум един изпълнен договор за доставка, свързана с предмета на поръчката. Представя се минимум една препоръка за добро изпълнение, с изключение на новорегистрираните участници.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена; тежест: 60
Показател: Срок на доставка; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.08.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Възложителят не поставя изискване документацията за участие да се получава на място. Възложителят ще предостави документацията на всяко лице поискало това, като му я изпрати за негова сметка след получаване на писмено поискване на факс 07442/2628 с посочени данни за издаване на фактура, телефон и адрес за кореспонденция, посочване на наименованието на процедурата, приложен платежен документ за преведена сума на документацията за участие или представяне на същите документи на е-mail oba_yda@abv.bg. В този случай Възложителят определя цена на документация в размер на 20 (двадесет) лева, която може да бъде внесена по банков път на следната сметка на община Якоруда - Банка: “Интернешънъл Асет Банк”, клон Якоруда IBAN: BG23IABG74588401127000 Код за вид плащане: 447000 BIС: IABGBGSF, с платежно нареждане, с посочен предмет на поръчката.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
02.09.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

30

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 03.09.2014 г.  Час: 14:00
Място

Сградата на Община Якоруда, ул."Васил Левски" №1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

проект „Ние учим, пеем и спортуваме винаги заедно", договор BG051POOO1-4.1.05-0242, финансиран по Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз”

VI.3) Допълнителна информация

Всеки участник може писмено да поиска от възложителя разяснения по документацията за участие. Исканията за разяснения следва да бъдат отправени в писмен вид и могат да бъдат изпращани до 7 дни преди крайния срок за подаване на оферти. Възложителят публикува разясненията на официалния интернет адрес на ОбщинаЯкоруда http://yakoruda.gateway.bg/., в раздел „Профила на купувача“. Пълен достъп до документацията по електронен път е осигурен на интернет страницата на на Община Якоруда, Раздел"Профил на купувача" -http://yakoruda.gateway.bg/.. Срока за получаване на оферти е съкратен на основание чл.64, ал.3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Якоруда, ул. "Васил Левски" №1, РБългария 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Интернет адрес/и:

URL: http://yakoruda.gateway.bg/..

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.08.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ