00435-2014-0069

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Софийска вода" АД, район Младост, ж.к. Младост IV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Иван Къчев, България 1766, София, Тел.: 02 8122455, E-mail: ikachev@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588

Място/места за контакт: отдел "Снабдяване"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sofiyskavoda.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public-commission_33.aspx.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на освободени фланци за РЕ фланшови накрайници“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. София, Военна рампа, бул. Илиянци №17. По инструкции на Възложителя Доставчикът доставя на други обекти на територията на гр. София.
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Доставка на освободени фланци за РЕ фланшови накрайници“

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44167110

Описание:

Фланци

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

На Доставчика не са гарантирани количества на поръчваните стоки и продължителност.

Прогнозна стойност без ДДС
100000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размер на гаранцията за участие - 1% от прогнозната стойност на поръчката. Срок на гаранцията за участие, в случай, че участникът представи банкова гаранция – минимум 150 календарни дни считано от датата и часа на отваряне на офертите. Размер на гаранцията за изпълнение – 5 % от прогнозната стойност на договора. Условията й са упоменати в проекта на договор. Вид на гаранциите: Парични - внесени в Център за услуги Младост 4 на „Софийска вода” АД, намиращ се на адрес: град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, в случай че сумата е до 15 000 лв.; Парични по банков път с платежно нареждане по сметка на "Софийска вода" АД: Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN: BG07SOMB91301010307902, BIC: SOMBBGSF, като в основанието се посочват видът на гаранцията (участие/изпълнение), номерът на процедурата, за която се отнася; Оригинална неотменима и безусловна банкова гаранция за участие/изпълнение със срок, посочен в договора. В случай на представяне на банкова гаранция от съдружник в обединение, гаранцията трябва да обезпечава задълженията на обединението.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Плащането ще се извършва по банков път съгласно т.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ от РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА. Плащането се извършва в 45 (четиридесет и пет) дневен срок от датата на представяне от Доставчика на коректно съставена фактура в резултат на подписан без възражения приемо-предавателен протокол.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Да са български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, отговарящи на изискванията на чл.46 от ЗОП и за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1(а, б, в, г, д), т.2, т.3, т.4, ал.2, т. 1, 2, 2а, 5, ал.5, т.1 и т.2 и чл.48 от ЗОП. Участникът следства да представи: Представяне на участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (по образец от документацията); Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец от документацията); Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец от документацията); При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. С документа трябва да се доказва създаването на обединението, като са посочени правата, задълженията и отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6(по образец от документацията); Декларация от участника за автономност на офертата (по образец от документацията); Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; Декларация (по образец от документацията), че участникът няма да ползва подизпълнители или посочени видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители; Списък на документите, и информацията съдържащи се ПЛИК №1 „Документи за подбор“, подписан от участника /по образец/.Участниците следва да представят всички изискуеми документи в документацията за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

не

ІІІ.2.3) Технически възможности

Участникът трябва да има опит в изпълнението на поръчки (договори) за доставка на стоките, предмет на настоящата процедура, за предходните 3 години, считано до крайния срок за подаване на офертите. Участникът трябва да може да представи минимум една референция от възложител за изпълнена поръчка (договор) по горната точка. От референцията трябва да е видно, че участникът изпълнява и/или е изпълнил поръчката /договора/в съответствие с изискванията на възложителя. Производителят на стоките, с които Участниците участват в процедурата, трябва да притежава за тях сертификат ISO 9001 или еквивалент за производство на същите стоки За стоките, за които има хармонизирани технически спецификации Производителят на стоките, предмет на обществената поръчка, трябва да разполага с декларация за експлоатационните показатели на тези стоки, съгласно Регламент (ЕС) №305/2011. За стоките, за които липсват хармонизирани технически спецификации участникът трябва да разполага с Декларация за съответствие (съгласно приложен образец в документацията за участие), издадена въз основа на валиден сертификат за съответствие на строителния продукт, издаден от оторизирано лице по НСИСОССП. Участникът следва да представи: декларация-списък с изпълнявани/изпълнени договори или поръчки, с предмет еднакъв или подобен на този на обществената поръчка. Описаните договори/поръчки трябва да са изпълнени през последните 3 (три) години до крайният срок за подаване на оферта за участие. Списъкът-декларация следва да съдържа: Възложител, предмет, стойност и период на изпълнение. Копие на минимум 1 (една) препоръка за добро изпълнение (референция) на описан изпълнен договор/поръчка, издадена от съответния възложител по списъка. Копие(я) на сертификат ISO 9001 или еквивалент на производителя на стоките, с обхват производство на стоките, с които участва в процедурата. Декларация за експлоатационните показатели на стоките, за които има хармонизирани технически спецификации, съгласно Регламент (ЕС) №305/2011 и/или Декларация за съответствие (съгласно приложен образец в настоящата документация), издадена въз основа на валиден сертификат за съответствие на строителния продукт. Декларацията следва да бъде придружена от Сертификата за съответствие на строителния продукт, издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяването на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП). Представените от Участника декларации/сертификати за съответствие трябва да са за Стоките, с които участва в процедурата. Участниците следва да представят всички изискуеми документи в документацията за участие.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

ТТ001299

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
09.09.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
0 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие се получава само от сайта на възложителя www.sofiyskavoda.bg след регистрация на участника и последващо изтегляне на целия архивен файл, който съдържа комплект документация, ценови таблици и други съпътстващи документи в електронен вид. Регистрацията на сайта на възложителя и изтеглянето на пълния електронен комплект (вариант) на документация е задължително условие за подаване на оферта в настоящата процедура. Пълният електронен вариант на документацията за участие включва всички документи и информация по чл.28, ал.1 и чл.29, ал.3 от ЗОП, публикувани към момента на изтеглянето.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
09.09.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 10.09.2014 г.  Час: 14:30
Място

Софийска вода АД, гр. София 1766,район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 2А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие се получава безплатно само от профила на купувача (www.sofiyskavoda.bg) сайта на Възложителя след регистрация на участника и последващо изтегляне на целия архивен файл, който съдържа комплект документация, включително ценови таблици и други съпътстващи документи в електронен вид. Регистрация на сайта на Възложителя и изтеглянето на пълния електронен комплект (вариант) на документацията е задължително условие за подаване на офертата в настоящата процедура.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.08.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ