Версия за печат

00143-2014-0050

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Тодор Кандев, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 831001, Факс: 032 278500

Място/места за контакт: Отдел „Информация и телекомуникация „

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.evn.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveni-porachki/Proceduri.aspx.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Румяна Вършилова, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 833810, E-mail: rumyana.varshilova@evn.bg, Факс: 032 278500

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Камен Калчев, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 303611, Факс: 032 278502

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка, инсталация и пуск в експлоатация на 2 броя устройства за защита от нежелано проникване по телекомуникационна линия

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: ЕВН България ЕР ЕАД, гр.Пловдив
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка, инсталация и пуск в експлоатация на 2 броя устройства за защита от нежелано проникване по телекомуникационна линия

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

32522000

Описание:

Телекомуникационно оборудване

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

2 бр. устройства за защита от нежелано проникване по телекомуникационна линия

Прогнозна стойност без ДДС
110000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в дни

30


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата - НЕ На основание Чл.59, ал.5, т.2, Възложителят не изисква гаранция за участие. 2.Гаранция за изпълнение на договора Като гаранция за изпълнение, свързана с обезпечаването на гаранционни искове и други видове искове за обезщетение, Изпълнителят представя на Възложителя банкова или депозитна гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора, без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се внася под формата на неотменяема и безусловна банкова гаранция или паричен депозит, към момента на сключване на договора, и се отнася за времевия период до 30 календарни дни след изтичане на срока на действие на договора/вкл. гаранционния срок. В случай на представяне на депозитна/и гаранция/и, сумата следва да бъде преведена по следната банкова сметка ЗА ЕВН България Електроразпределение ЕАД Уникредит Булбанк АД IBAN BG02 UNCR 7630 1078 2262 08 BIC :UNCRBGSF като задължително при извършване на превода в описанието да се посочи: (1) номера на процедурата на ЕВН България Електроразпределение ЕАД № 172-ЕВН-14-CI-Д-З (2) типа гаранция –„гаранция за изпълнение” (3) информация за актуална банкова сметка на Изпълнителя. За гаранциите се прилагат разпоредбите в глава IV, раздел 3 от ЗОП и условията, посочени в документацията на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Заплащането на дължимите суми се извършва по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от Изпълнителя

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък с пълно и коректно изброяване на приложените към заявлението за участие документи, подписан от Кандидата. 2. Подписани и подпечатани от участника: проекто-договор, ведно с търговски условия за Доставка, инсталация и пуск в експлоатация на 2 броя устройства за защита от нежелано проникване по телекомуникационна линия, технически изисквания за Доставка, инсталация и пуск в експлоатация на 2 броя устройства за защита от нежелано проникване по телекомуникационна линия, общи условия на закупуване на дружествата от групата на ЕВН и клауза за социална отговорност на дружествата от групата на ЕВН, приложения към проекто-договор. 3. Детайлно техническо описание на предлаганите стоки и услуги. 4. Документи, удостоверяващи правосубектността на кандидата: копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; за чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ за регистрация, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод. Споразумение/договор за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – Споразумението/договорът за създаване на обединение следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. В споразумението се посочва представляващият обединението. В случай, че обединението има регистрация в Регистър БУЛСТАТ, да се представи БУЛСТАТ на обединението, копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 5. Декларация 1 чрез лицата по Чл. 47, ал.4 за липса на обстоятелствата по чл.47, чл.47, ал. 1, т.1 и ал 5 от ЗОП 6. Декларация 2 чрез лицата по Чл.47, ал.4 за липса на обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП 7. Декларация 3 чрез лицата по Чл. 47, ал.4 за обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 11 и т.12 от ЗОП 8. Декларация 4 чрез лицата по Чл. 47, ал.4 за обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП, в случай, че е приложимо. 9. Декларация 5 от подизпълнител, в случай, че е приложимо.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Няма

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Кандидатът трябва да разполага с практически опит в изпълнението на подобни с предмета на поръчката доставки и услуги. Доказва се с предоставяне на списък на предоставените доставки и услуги, през последните 3 години от датата на подаване на заявлението за участие, еднакви или сходни с предмета на договора. За еднакви или сходни с предмета на договора се считат договори за доставка и инсталация на аналогични или сходни с предмета на поръчката уреди. В списъка се включва информация за стойностите, датите и получателите на доставките и услугите, като се прилага и доказателство за предоставената доставка и услуга за всяка една от позициите в списъка. Доказателство за извършената доставка и услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или като се посочи публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата 2. Кандидатът трябва да е производител на уредите, предмет на поръчката, или да е оторизиран представител за разпространение и обслужване на уредите, на територията на страната. В случай, че кандидатът не е производител на уредите, то той трябва да представи актуален договор и/или оторизационно писмо от производителя на уредите даващо права относно извършване на разпространение и обслужване на предлаганите от кандидата уреди, за територията на Р.България. 3. Кандидатът трябва да има внедрена система за управление на качеството. Доказва се с предоставяне на актуален сертификат ISO 9001:2008 или аналогичен съгласно въведената система. 4. Кандидатът трябва да има внедрена система за управление на сигурността на информацията. Доказва се с предоставяне на актуален сертификат ISO 27001:2005 или аналогичен съгласно въведената система 5. Кандидатът трябва да има назначен на (i) постоянен трудов договор, (ii)граждански договор или (iii)договор за наем на персонал най-малко един служител с релевантно към предмета на поръчката образование, и сертифициран от производителя на предлаганите от кандидата уреди, за обслужване на уредите. Доказва се с предоставяне на (i) поименен списък на служителите, назначени на трудов договор (ii) списък на лицата, наети на граждански договор лица, както и посочване на професионалната квалификация на служителя, който ще бъде пряко зает в извършването на инсталацията и пуска в експлоатация на уредите, включващи минимално посочване на образование и информация за сертификат от производителя на уредите относно притежаване на необходимата квалификация за извършване на обслужване на уредите . 6. Предлаганите от кандидата уреди трябва да изпълняват минималните техническите изисквания на Възложителя към уредите. Доказва се с предоставяне на попълнен документ “Технически изисквания“, неразделна част от документацията за участие, придружен от съответните оригинални технически спецификации на предлаганите продукти, или описание с технически характеристики на продуктите, или каталози с технически данни, или алтернативен доказателствен материал, от които е видно изпълението на минималните технически изисквания на Възложителя. Формулярът за обявление на обществената поръчка е физически ограничен до определен брой символи. Пълната информация се съдържа в документацията за участие, която е налична на профила на купувача на адрес: http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveni-porachki/Proceduri.aspx

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

Има вече избрани кандидати: 0

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

№ 172-ЕВН-14-CI-Д-З

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.09.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.09.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 08.09.2014 г.  Час: 11:00
Място

ЕВН България Електроразпределение ЕАДРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Условия за получаване на документацията за участие: Документацията е налична безплатно в профила на купувача http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveni-porachki/Proceduri.aspx При условие, че кандидат желае да получи документацията на хартиен носител, то същата се заплаща на цена от 25,00 лв. без ДДС. Начин на плащане - по IBAN BG42 STSA 9300 0012 808281 и BIC STSABGSF при банка ДСК клон Пловдив. Обявената цена е без включен ДДС. Достъп и получаване - между 13:00 и 16:00 часа в гр.Пловдив, ул.Хр.Г.Данов № 37 стая 104 след представяне на документ с изписан идентификационен номер на поръчката (в т.IV.3.1.), удостоверяващ извършено плащане на документация; Документацията може да бъде изпратена на кандидата и чрез куриер за негова сметка след изпращане на копие от документ удостоверяващ извършено плащане , данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията на факс 032/ 278500

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.2 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

05.08.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ