00801-2014-0003

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: 58 от 04.08.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

"Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД, ж.к. Младост 1,бул."Андрей Сахаров" №1, За: Снежана Златанова Борщ, Република България 1784, София, Тел.: 02 9753950, E-mail: sbaloz.sofia-grad@mail.bg, Факс: 02 9753950

Място/места за контакт: ж.к. Младост 1,бул."Андрей Сахаров" №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://sbalozsofia.com/.

Адрес на профила на купувача: http://sbalozsofia.com/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Здравеопазване


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Доставка на електрическа енергия ниско напрежение за сградата на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД на адрес гр. София 1784, ж.к. Младост 1,бул."Андрей Сахаров" №1 за срок от 12 месеца.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

На основание чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП, в случаите когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, възложителите възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление. Дейностите по снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители подлежат на лицензиране от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/, съгласно чл. 39, ал. 1, т.10 от Закона за енергетиката /ЗЕ/. Същевременно, съгласно чл.43, ал.2, т.2а от същия закон, за една обособена територия на страната се издава само една лицензия за снабдяване с електрическа енергия от крайни снабдители. За територията на град София "ЧЕЗ Електро България" АД е единственото дружество, което по смисъла на Закона за енергетиката има издаден лиценз от ДКЕВР за обществена доставка на ел.енергия №Л-135-11/29.11.2006г., валиден до 13.08.2039г., лиценз за търговия с електрическа енергия №Л-229-15/17.05.2007г. за срок от 10г. и лиценз за краен доставчик №Л-409-17/01.07.2013 г. за срок от 28г. Доколкото в настоящата поръчка се касае за снабдяване с електрическа енергия – ниско напрежение, то съгласно чл. 15, ал. 2, т. 3 от Правилника за търговия с електрическа енергия, договорите по регулирани цени се сключват между крайните снабдители от една страна и битови и небитови крайни клиенти – за обекти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение, когато тези клиенти не са избрали друг доставчик. За предоставяне на тази услуга, "ЧЕЗ Електро България" АД притежава лицензия Л-135-11/29.11.2006г. по силата, на която придобива изключителни права, да доставя електрическа енергия – ниско напрежение по регулирани цени на територията, в която се намира горепосочения обект, който има нужда от електроснабдяване. Предвид това, обществената поръчка не би могла да бъде възложена на друг изпълнител, защото дружеството има изключителни права, по смисъла на §1, т.26 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки за осъществяване на дейността, предмет на поръчката на територията на град София, придобити по силата на закон и възлагането на поръчката на друго лице би довело до нарушаване на тези права.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

Без изпращане на покана при условията на чл.93, т.1 от ЗОП, като договорът ще бъде сключен с "ЧЕЗ Електро България" АД, ЕИК 175133827, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Г.С.Раковски № 140.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9356113, Факс: 02 9807315

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 45 хил. лв.без ДДС, следователно тя не подлежи на контрол по чл. 19, ал. 2, т. 24 ЗОП, тъй като стойността й е под прага на чл. 14, ал. 1 ЗОП.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

04.08.2014 г. 


Възложител

Трите имена: д-р Борислав Хараламбиев Димитров
Длъжност: управител