Версия за печат

00616-2014-0007

BG-Якоруда: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул. "Васил Левски" №1, За: Емигюл Коренарска, Република Българи 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: Община Якоруда

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://yakoruda.gateway.bg/..

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"Корекция на река Места” със следните обособени позиции : Обособена позиция 1 – “Изграждане на корекция на река Места при епап VІІІ “ и Обособена позиция 2 – Изграждане на корекция на река места при епап ІХ"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: гр.Якоруда, Община Якоруда
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Целта на тази поръчка е Възложителят да избере Изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит, който да гарантира законосъобразното изпълнение на строителните работи свързани на следния обект: "Корекция на река Места” със следните обособени позиции : Обособена позиция 1 – “Изграждане на корекция на река Места при епап VІІІ “ и Обособена позиция 2 – Изграждане на корекция на река места при епап ІХ"

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За всички обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Необходимите СМР са подробно описани в количествените сметки и за двете обособени позиции, неразделна част от настоящите условия.

Прогнозна стойност без ДДС
528834.16 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят документ за внесена гаранция за участие в размер на 5 558,00 лв., в допустимите от закона форми и при условията на чл. 60 от ЗОП, а именно под формата на банкова гаранция или парична сума, внесена по банкова сметка на Община Якоруда - в банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, IBAN – BG91IABG74583301126900, BIC код IABGBGSF. Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него. Валидността на гаранцията за участие, в случай, че е банкова, е не по-малко от 30 дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Условия и размер на гаранцията за авансово плащане. Най късно, в деня преди извършване на авансовото плащане по договора, Избраният изпълнител представя безусловна и неотменяема банкова гаранция или парична сума, внесена по банкова сметка на Община Якоруда - в банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, IBAN – BG91IABG74583301126900, BIC код IABGBGSF, покриваща 110 % авансовото плащане и дължима преди първото поискване от страна на Възложителя. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 5 (пет) на сто от общата Цена по договора за обществената поръчка без ДДС, под формата на банкова гаранция в полза на Възложителя или парична сума, внесена по банкова сметка на Община Якоруда - в банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, IBAN – BG91IABG74583301126900, BIC код IABGBGSF. Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30 (тридесет) дни след датата на изтичане на срока за изпълнение на договора, посочен в Техническата оферта на участника. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за Изпълнител на поръчката при подписване на договора. Участниците в процедурата и определения Изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение съгласно изискванията на ЗОП. Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на участника, съответно Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Съгласно проект на договор

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност по чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и не изисква създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Съгласно чл.47, ал.1 от ЗОП възложителят отстранява от участие в откритата процедура, участник, който е:1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2. 2. е обявен в несъстоятелност; Съгласно чл.47, ал.2 от ЗОП възложителят отстранява от участие в откритата процедура, участник, който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове; има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 5. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 6. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 7. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 8. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; Съгласно чл.47, ал.5 от ЗОП не могат да участват в Откритата процедура участници при които лицата по чл. 47 ал. 5 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”: Представяне на участника, което включва:а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата - образец № 2;б) декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП- образец № 3; при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;посочени в раздел ІІІ.2.2).Доказателства за техническите възможности и/или квалификация -посочени в Раздел ІІІ.2.3); декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, - образец № 6; видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - образец № 5 ; Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 за приемане на условията в проекта на договор - образец № 4; списък на документите, и информацията съдържащи се в офертата, подписан от участника - образец № 1 . Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя техническото предложение, и ако е приложимо - декларацията по чл. 33, ал. 4; Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: съгласно чл.50, ал.1 от ЗОП, участниците в процедурата следва да имат достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент за финансиране на предмета на обществената поръчка в размер не по-малък от 264 417.00 лева. Кандидатите или участниците могат да доказват наличието на изисквания от Възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: - удостоверениe от банкa; - годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по-горе трябва да бъдат изпълнени от обединението като цяло или от участника, чрез който обединението доказва съответствието си с критериите за подбор. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията за икономическо и финансово състояние се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Минимални изисквания: Участникът трябва да има достъп до собствени финансови ресурси, кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент за финансиране на предмета на обществената поръчка в размер не по-малък от 264 417.00 лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи: - списък на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка – собствени или наети, с доказателства за това – копия от инвентарна книга на участника, фактури или договори за наем; - списък на инженерно-техническия персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, вкл. за осигуряване на контрола на качеството Списъкът съдържа име, образование, професионален стаж, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка; - справка за броя на работниците и служителите, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, която съдържа броя и специалностите на отделните работници и служители за изпълнение на обекта по видове работи съгласно графика за изпълнение; - копие от Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите или еквивалентно за обекти от първа категория. - копия на документи за внедрена система за управление на качеството и системи за управление на околната среда, както и системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд, сертифицирани по европейски стандарт или еквивалентни на тях документи, издадени от независими лица акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation); - списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; - заверено от участника копие от валидна застаховка “Професионална отговорност”, отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка, съгласо чл.171, ал.1 от ЗУТ.
Минимални изисквания: За доказване на техническите възможности и квалификацията си участниците представят следните документи: - списък на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка – собствени или наети, с доказателства за това – копия от инвентарна книга на участника, фактури или договори за наем; - списък на инженерно-техническия персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, вкл. за осигуряване на контрола на качеството Списъкът съдържа име, образование, професионален стаж, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка; - справка за броя на работниците и служителите, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка, която съдържа броя и специалностите на отделните работници и служители за изпълнение на обекта по видове работи съгласно графика за изпълнение; - копие от Удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите или еквивалентно за обекти от първа категория. - копия на документи за внедрена система за управление на качеството и системи за управление на околната среда, както и системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд, сертифицирани по европейски стандарт или еквивалентни на тях документи, издадени от независими лица акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation); - списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; - заверено от участника копие от валидна застаховка “Професионална отговорност”, отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка, съгласо чл.171, ал.1 от ЗУТ.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок за изпълнение – П1; тежест: 10
Показател: Техническо предложение – П2; тежест: 40
Показател: Ценово предложение – П3; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.08.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
01.09.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 02.09.2014 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на Община Якоруда, ул."Васил Левски" №1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Всеки участник може писмено да поиска от възложителя разяснения по документацията за участие. Исканията за разяснения следва да бъдат отправени в писмен вид и могат да бъдат изпращани до 7 дни преди крайния срок за подаване на оферти. Възложителят публикува разясненията на официалния интернет адрес на ОбщинаЯкоруда http://yakoruda.gateway.bg/., в раздел „Профила на купувача“. Пълен достъп до документацията по електронен път е осигурен на интернет страницата на на Община Якоруда, Раздел"Профил на купувача" -http://yakoruda.gateway.bg/.. Срока за получаване на оферти е съкратен на основание чл.64, ал.3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

съгласно чл.120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.08.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Изграждане на корекция на река Места при епап VІІІ
1) Кратко описание

изграждане на подпорни стени на река Места в границите на гр. Якоруда. Епап VІІІ е с дължина 42.36 м.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Съгласно Количествената сметка

Прогнозна стойност, без ДДС
70500.83 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция “Изграждане на корекция на река Места при епап ІХ"
1) Кратко описание

изграждане на подпорни стени на река Места в границите на гр. Якоруда, етап ІХ е с дължина 293.5 м.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

Съгласно Количествената сметка

Прогнозна стойност, без ДДС
458333.33 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение