Версия за печат

00165-2014-0006

BG-София:

РЕШЕНИЕ

Номер: Р 01-64 от 24.07.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" 2А, За: Владимир Генов, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217501, E-mail: v.genov@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: МОН, дирекция "Държавна собственост и обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg..

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=686.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Образование


Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция


ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Застраховане на сградния фонд на МОН, държавните училища и обслужващи звена към Министерството на образованието и науката”

II.3) Кратко описание на поръчката

Застраховане на застроени имоти - публична държавна собственост - сграден фонд на Министерството на образованието и науката, държавните училища и обслужващи звена към МОН на територията на цялата страна за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца, покриващо следните рискове: - пожар, включително умишлено предизвикан пожар; - експлозия, включително умишлено причинена; - удар от мълния/гръм; - удар /сблъскване/ или падане на пилотирано летателно тяло, части от такова и/или товари, падащи от него; - буря, градушка, проливен дъжд, ураган, торнадо; - наводнения от проливен дъжд, приливна вълна, покачване нивото на водни басейни; - паднали дървета и клони, вследствие природни бедствия; - натрупване на сняг, лед, замръзване; - аварии на водопроводни, топлофикационни, канализационни и газопроводни инсталации; - земетресение; - счупване на стъкла – всички рискове; - злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/; - разходи за разчистване на останки и ограничаване на вредите вследствие на застрахователно събитие от посочените по-горе рискове.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000, 66515100, 66515200

Описание:

Застрахователни услуги
Застраховка "Пожар"
Застраховка "Щети на имущество"

ІI.5) Вид на процедурата

Открита процедура


ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение
номер: Р 01-22 от 29.04.2014 г. 
III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа:
2014-601446
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация
III.4.1)
Номер на обявлението в ОВ: 2014/S 85 - 147979 от 02.05.2014 г. 
III.4.2)
Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 165-2014-6
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

601446

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление

29.04.2014 г. 


ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал. 9, т. 2 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

V.1) Причина за корекциите/допълненията:

Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган

V.2) Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

В оригиналното обявление

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:
Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:
23/05/2014 17:30
Да се чете:
29/07/2014 17:30
V.9) Друга допълнителна информация:

Условия за отваряне на офертите: Дата: 30.07.2014 г. Час: 14:00 Място: Министерството на образованието и науката Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите: Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.


VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

24.07.2014 г. 


Възложител

Трите имена: проф. д-р Анелия Клисарова
Длъжност: Министър на образованието и науката