Версия за печат

00435-2014-0063

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000

"Софийска вода" АД, ул. “Бизнес Парк София” №1, сграда 2 А, ж.к. Младост 4, За: Камелия Георгиева, България 1766, София, Тел.: 02 8122457, E-mail: kgeorgieva@sofiyskavoda.bg, Факс: 02 8122588

Място/места за контакт: отдел Снабдяване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.sofiyskavoda.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Вода

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

„Доставка на фланшови спирателни кранове и фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
складове на “Софийска вода” АД, находящи се на адрес: гр. София, Военна рампа, бул. Илиянци №17. По инструкции на Възложителя, Доставчикът доставя на други обекти на територията на гр. София.
Код NUTS: BG412
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на договора е доставката на фланшови спирателни кранове и фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка в зависимост от обособената/ите позиция/и от обществената поръчка: Обособена позиция 1: Доставка на фланшови спирателни кранове; Обособена позиция 2: Доставка на фланшови спирателни кранове DN800 и DN1000; Обособена позиция 3: Доставка на фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

42131270

Описание:

Спирателни кранове

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

На Доставчика не са гарантирани количества на поръчваните стоки.

Стойност, без да се включва ДДС
1560000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размер на гаранцията за участие: За Обособена позиция 1: Доставка на фланшови спирателни кранове – 12 000лв.; За Обособена позиция 2 : Доставка на фланшови спирателни кранове DN800 и DN1000- 3000лв; За Обособена позиция 3 : Доставка на фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка- 600лв. Размер на гаранцията за изпълнение – 3 % от прогнозната стойност на договора за съответната обособена позиция. Условията на гаранцията са упоменати в договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва в 45 дневен срок от датата на представяне от Доставчика на коректно попълнена фактура в резултат на подписан от Възложителя без възражения приемо- предавателен протокол.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изисквания към Участниците и техните предложения, неизпълнението на всяко от които води до отстраняване на Участника: Да са български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, отговарящи на изискванията на чл.46 от ЗОП и за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т. 1 (а, б, в, г, д), т.2, т.3, т.4, ал.2, т. 1, 2, 2а, 5, ал.5, т.1 и т.2 и чл.48 от ЗОП. Участникът трябва да представи оферта, отговаряща на изискванията на документацията за участие; Стоките, с които Участниците участват в процедурата, трябва да отговарят на изискванията посочени в Раздел А: Техническо задание предмет на договора за доставка. Стоките, с които Участниците участват в процедурата, трябва да отговарят на всички изисквания по действащото в Република България законодателство. Участникът трябва да има опит в изпълнението на поръчки (договори) за доставка на стоките, предмет на настоящата процедура, за предходните 3 години, считано до датата на крайния срок за подаване на офертите Участникът трябва да представи минимум две референции от различни възложители за изпълнени поръчки (доставки) от списъка по горната точка. От същите трябва да е видно, че участникът изпълнява и/или е изпълнил цитираните доставки в съответствие с изискванията на възложителя. Минималният изискуем обем за последните три години, отразен в референциите, следва да бъде в размер над прогнозните стойности по обособени позиции на настоящата поръчка. Референциите трябва да съдържат лице за контакт и актуални телефони. Производителят на стоките, с които Участниците участват в процедурата, трябва да притежава за тях валиден сертификат ISO 9001 или еквивалент за производство на същите стоки. Производителят на стоките, с които Участниците участват в процедурата и за трите обособени позиции, трябва да притежава за тях валиден сертификат от GSK (Асоциация по качество за защита при тежък режим на работа при прахово покрити кранове и фитинги) или еквивалент за покритието на произведените Стоки. Участникът трябва да може да представи: Декларация за експлоатационните показатели на стоките, за които има хармонизирани технически спецификации, съгласно Регламент (ЕС) №305/2011 и/или Декларация за съответствие (съгласно приложен образец в настоящата документация), издадена въз основа на валиден сертификат за съответствие на строителния продукт, придружена от Сертификата за съответствие на строителния продукт, издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяването на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП). Представените от Участника декларации/сертификати за съответствие трябва да са за Стоките, с които участва в процедурата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Отделен запечатан плик №1 „Документи за подбор”, който трябва да съдържа следните документи: Документи, които трябва да бъдат представени от всички Участници: Декларация за приемане на условията в проекта на договор /по образец/;Представяне на участника, което включва: посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата (по образец от документацията); При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. С документа трябва да се доказва създаването на обединението, като са посочени правата, задълженията и отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (по образец от документацията); Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 от ЗОП (по образец от документацията); 22.1.6. Декларация от Участника за автономност на офертата /по образец/Оригинал на отделна банкова гаранция за всяка обособена позиция или оригинал/копие от документа за внесена по банков път гаранция за участие;. Декларация (по образец от документацията), че участникът няма да ползва подизпълнители или посочени видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители; Копие(я) от валиден сертификат(и) по ISO 9001 или еквивалент на производителя(ите) на Стоките, за които Участникът е заявил участие. Копие(я) от валиден сертификат от GSK (Асоциация по качество за защита при тежък режим на работа при прахово покрити кранове и фитинги) или еквивалент за покритието на произведените Стоки. Декларация от Участника, съдържаща списък на изпълнени от него поръчки (договори) за доставка на фланшови спирателни кранове и фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка” за предходните 3 години, считано до крайния срок за подаване на офертите. Списъкът трябва да съдържа предмет на доставката, дата на изпълнение, стойност на доставeните през предходните три години стоки и възложител; Оригинал или заверено от участника копие на минимум две референции от различни възложители за изпълнени доставки от списъка от горната точка. От същите трябва да е видно, че участникът изпълнява и/или е изпълнил цитираните доставки на фланшови спирателни кранове и/или фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка, в съответствие с изискванията на възложителя. Минималният изискуем обем за последните три години, отразен в референциите, следва да бъде в размер над прогнозните стойности по обособени позиции на настоящата поръчка. Референциите трябва да съдържат лице за контакт и актуални телефони. Декларация за експлоатационните показатели на стоките, за които има хармонизирани технически спецификации, съгласно Регламент (ЕС) №305/2011 и/или Декларация за съответствие (съгласно приложен образец в настоящата документация), издадена въз основа на валиден сертификат за съответствие на строителния продукт, придружена от Сертификата за съответствие на строителния продукт, издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяването на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП).Представените от Участника декларации/сертификати за съответствие трябва да са за Стоките, с които участва в процедурата. Списък на документите, съдържащи се в Плик № 1 ”Документи за подбор”, попълнен и подписан от Участника /по образец/.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Отделен за всяка обособена позиция, за която Участникът участва запечатан непрозрачен Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, който трябва да съдържа следните документи, попълнени на съответните места: Техническо предложение с пълно описание на техническите характеристики на Стоките, с които Участникът участва в процедурата. Техническото предложение трябва да бъде изготвено съобразно изискванията на документацията за участие, включително на изискванията на Раздел А: Техническо задание – предмет на договора. В техническото предложение на Участника следва да бъдат посочени производител, марка, модел на съответните Стоки. Техническото предложение да съдържа потвърждение на участника, че в случай, че бъде избран за изпълнител и при сключване на договор, срокът за доставка на стоките от Ценовите таблици и гаранционният срок на стоките, предмет на договора ще бъдат в съответствие със заложеното в проекта на договора. Участникът задължително трябва да представи каталог (каталожни страници) на български език на предлаганите от него стоки от предмета на поръчката със съответни размери, като в случай, че в каталога (каталожните страници) са посочени цени, същите следва да бъдат заличени. Каталогът трябва да включва всички стоки, посочени в Ценовите таблици и при желание и по преценка от страна на участника и други фланшови спирателни кранове с различни от оферираните в Ценовите таблици размери, модели и т.н. В представения каталог (каталожни страници), техническите параметри на предлаганите от участника стоки от Ценовите таблици, следва да съответстват на техническите параметри, описани в техническото му предложение, както и на изискванията на Възложителя, описани в Раздел А. В случай, че по отношение на стоките от Ценовите таблици има несъответствие на техническото предложение на участника, и/или на техническите параметри в каталога (каталожните страници) с изискванията на възложителя, описани в Раздел А от документацията, участникът може да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата. Оферирането на допълнителни стоки в Ценова листа, които не са включени в Ценовите таблици, съответно представянето на каталожни страници за тях, не е задължително. Попълнена таблица "Максимален срок на доставка на стоките от Ценовата листа”(в случай че има такава), по образец от Документацията за участие Списък на документите, съдържащи се в ПЛИК №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, подписан от Участника (по образец от документацията).Участникът следва да предостави всички изискуеми в Документацията за участие документи.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

ТТ001296

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
25.08.2014 г.  Час: 23:59
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
04.09.2014 г.  Час: 09:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 04.09.2014 г.  Час: 10:30
Място

Централен офис на "Софийска вода" АД, град София 1766, район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите и ценовите предложения е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие и приложенията към нея се получават чрез изтегляне на файловете от електронната страница на Възложителя - www.sofiyskavoda.bg, раздел „Профил на купувача, обществени поръчки и покани за оферти".

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, България 1000, България, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.07.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Доставка на фланшови спирателни кранове
1) Кратко описание

Доставка на фланшови спирателни кранове

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42131270

Описание:

Спирателни кранове

3) Количество или обем

На доставчика не са гарантирани количества.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1200000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Доставка на фланшови спирателни кранове DN800 и DN1000
1) Кратко описание

Доставка на фланшови спирателни кранове DN800 и DN1000

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42131270

Описание:

Спирателни кранове

3) Количество или обем

На доставчика не са гарантирани количества.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
300000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Доставка на фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка
1) Кратко описание

Доставка на фланшови спирателни кранове в комплект с електро задвижка

2) Общ терминологичен речник (CPV)

42131270

Описание:

Спирателни кранове

3) Количество или обем

На доставчика не са гарантирани количества.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
60000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване