Версия за печат

00330-2014-0008

BG-Враца: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 816090199

Водоснабдяване и Канализация ООД гр. Враца, гр. Враца, ул. "Ал. Стамболийски" № 2, За: Александър Александров, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223, E-mail: vik_vratza@abv.bg, Факс: 092 660977

Място/места за контакт: гр. Враца, ул. "Ал. Стамболийски" № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: vik.vratza.eu.

Адрес на профила на купувача: vik.vratza.eu.

Електронен достъп до информация: vik.vrtaza.eu.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Вода

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на "В и К" ООД гр. Враца

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Обекти в населените места на област Враца и обект в гр. Вършец, област Монтана, съгласно приложен списък в тръжните документи
Код NUTS: BG313
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Поръчката е за избор на доставчик на нетно количество активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за средно напрежение за 3 бр. обекта и за ниско напрежение за 50бр. обекта, подробно посочени в Приложение №1 към Тръжната документация. За изпълнението на поръчката се определя само един изпълнител.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозно количество за срока на договора - СрН - 2500 MWh Прогнозно количество за срока на договора - НН - 10000 MWh

Стойност, без да се включва ДДС
1500000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата - 10000 /десет хиляди/ лева Гаранция за изпълнение на договора - 20000 /двадесет хиляди/ лева

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Собствено финансиране. Плащането ще се извършва по банков път, в български лева. Сметката на дружеството е: IBAN: BG33 CECB 97901013161000 BIC: CECBBGSF “Централна кооперативна банка“ АД - клон Враца

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

1. Участникът трябва да е лицензиран като търговец на електрическа енергия, вкл. за дейността "координатор на балансираща група", в съответствие със ЗЕ и другите относими нормативни актове, както и с административните актове, издадени от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/. 2. Участникът трябва да гарантира непрекъснатост на доставките на електрическа енергия. 3. Предложената от участника цена да включа единствено цена за доставка на нетна активна енергия, като в балансиращата група допълнително да не се начисляват суми за излишък и недостиг. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Заявление- представяне на участника (по приложен образец); 2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (по приложен образец); 3.Доказателства, че учатникът е лицензиран като търговец на ел. енергия, вкл. за дейността "координатор на балансираща група"; 4. При участници - обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 5. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума; 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат, в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП (по приложения образец); 7. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в % /проценти/ от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. 8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние; 9. Доказателства за техническите възможности; 10. Декларация за срока на валидност на офертата (по приложения образец); 11. Декларация за приемане условията на проекто-договора (по приложения образец); 12. Декларация за гарантиране възможностите за непрекъснатост на доставките на ел. енергия в необходимите количества, срокове и с необходимото качество (по приложения образец); 11. Заверено удостоверение за данъчна и ДДС регистрация 12. Документ за регистриране на обединението като юридическо лице, в случаите в които участникът е обединение (консорциум); 13. Пълномощно за представителство на участника при подаване на офертата и за участие в процедурата - когато е приложимо. 14. Списък (опис) на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представят документи, съгл. чл. 56, ал.3 от ЗОП. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, офертата се подава съгласно чл.56, ал.4 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Удостоверение от банка; 2. Годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 3. Информация за оборота от продажба на електрическа енергия на територията на България за последните 3 /три/ години - в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си; 4. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. Представянето на документи по т.2 , т.3 и т.4 не се изисква, ако те са публикувани в публичен регистър в станата и участникът е посочил информация за това.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък на договорите за доставка на електрическа енергия на територията на България, изпълнени за последните три години, включително стройности, дати и възложители, придружен от препоръки за добро изпълнение; 2. Заверено копие от издаден валиден Лиценз за търговия с електрическа енергия (включващо и дейността "координатор на балансираща група"). 3. Списък - декларация за броя на членовете в балансиращата група с консумация не по-малка от консумацията на възложителя; 4. Общи принципи (методика) за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група; 5. Изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за възложителя - on line.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
22.08.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
01.09.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 02.09.2014 г.  Час: 14:00
Място

гр. Враца, ул. "Ал. Стамболийски" № 2, ет. 4, Заседателна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Представители на участниците и на ЮЛНЦ и СМО.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

ДА

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

месец юли 2015

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" № 4, България 1000, София, Тел.: 02 9407067, E-mail: aop@aop.bg, Факс: 02 9407052

Интернет адрес/и:

URL: www.aop.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.07.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ