Версия за печат

00728-2014-0012

BG-София: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Народно събрание на Република България, пл. "Народно събрание" № 2, За: инж. Димитрина Цачева, Република България 1169, София, Тел.: 02 9393843, E-mail: dus@parliament.bg, Факс: 02 9809677

Място/места за контакт: дирекция "Управление на собствеността"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.parliament.bg.

Адрес на профила на купувача: http://parliament.bg/bg/publicprocurement.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

Народно събрание на Република България, пл. "Княз Александър І" № 1, За: Гергана Ковачка, Република България 1169, София, Тел.: 02 9392450; 02 9393069, E-mail: gkovachka@parliament.bg

Място/места за контакт: дирекция "Парламентарен бюджет и финанси"

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Народно събрание на Република България, пл. "Народно събрание" № 2, За: Станка Арсова, Република България 1169, София, Тел.: 02 9392371, Факс: 02 9813131

Място/места за контакт: отдел "Деловодство"

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Друг: законодателна дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Строително-монтажни работи (СМР) – ремонт на резервоари, външна канализация и водопровод и текущ ремонт на помпена станция за минерална вода на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание (ЛВБНС) – Велинград

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: Лечебно възстановителната база на Народното събрание - Велинград, ул. „Вела Пеева” № 35, гр. Велинград и гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение - Сондаж №7 ВКП „Кремъчна баня”
Код NUTS: BG42
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Строително-монтажни работи (СМР) – ремонт на резервоари, външна канализация и водопровод и текущ ремонт на помпена станция за минерална вода на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание (ЛВБНС) – Велинград, с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 “СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализиция и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград” и Обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Видовете и количествата строително-монтажни работи (СМР) са посочени в количествени сметки, приложени в документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС
99500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

3


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в откритата процедура е парична сума или банкова гаранция в размер, както следва: а) 950 (деветстотин и петдесет) лева – за участие по обособена позиция № 1 „СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализиция и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград”; б) 45 (четиридесет и пет) лева – за участие по обособена позиция № 2 „СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня“. Участникът представя гаранция за обособената(ите) позиция(и), за която(които) участва. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. При избор на форма - парична сума, същата се внася в сметка на Народното събрание в БНБ – ЦУ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD. При избор на форма - банкова гаранция, участникът следва да се съобрази със следните условия. Банковата гаранция за участие в откритата процедура се издава в полза на възложителя и е неотменяема и безусловна. Влиза в сила от крайният срок за получаване на оферти и има срок на валидност, равен на този на подадената оферта, удължен с 15 дни. Банковата гаранция съдържа изброяване на случаите по чл. 61, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. Гаранцията за участие в откритата процедура се задържа или усвоява от възложителя в случаите по чл. 61 от Закона за обществените поръчки. 2. Гаранцията за изпълнение на договора(ите) е парична сума или банкова гаранция в размер 5 % (пет процента) от стойността му(им). Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение. В случай, че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на Народното събрание в БНБ – ЦУ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD. Възложителят задържа гаранцията при условията на проекта за договор. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на Възложителя и е неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Банковата гаранция е със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с два месеца, но не по-късно от издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. Текстът й задължително се съгласува с възложителя. Възложителят упражнява правата си по гаранцията при условията на проекта за договор. Документът за гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител при сключване на договора. Възложителят освобождава гаранцията след приключване на договора и при условията, посочени в него, без да дължи лихви за периода, през който същата е престояла при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Бюджетно финансиране.1. Плащането на цената по обособена позиция № 1 се извършва в левове по банков път, както следва: а) авансово - до 30 % (тридесет процента) (по преценка на участника) от стойността на обособена позиция № 1 - в срок от пет работни дни от сключване на договора срещу представена 100 % (сто процента) безусловна неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Народното събрание, със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с два месеца, но не по-късно от издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация; б) остатъкът от стойността на обособена позиция № 1- в срок от пет работни дни след подписване на констативния акт за установяване годността за приемане на строежа по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, на протокола за окончателна стойност по договора и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. При невъзможност остатъкът от стойността да се усвои до 15.12.2014 г., в същия срок сумата се плаща авансово срещу представена 100 % (сто процента) безусловна неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Народното събрание и със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с два месеца, но не по-късно от издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация. 2. Плащането на цената по обособена позиция № 2 се извършва в левове по банков път, в срок от пет работни дни след подписване на констативния акт за установяване годността за приемане на строежа по чл. 176, ал. 1 ЗУТ, на протокола за окончателна стойност по договора и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

не

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Справка - представяне на участника. 1.1. Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47,ал. 1, буква "а" до буква "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и ал. 5 ЗОП. 1.2. Копие от удостоверение за регистрация в Централния професионален регистър на Камарата на строителите. 2. Когато участникът е обединение същият представя копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 3. Документ за гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция или копие от документа за внесена парична сума. 4. Декларация, подписана от лицето(лицата), представляващо(и) участника, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. Органите, от които може да се получи необходимата информация за задълженията, свързани със закрилата на заетостта, минимална цена на труда и условията на труд, които са в сила в страната, са Агенция по заетостта, Националната агенция по приходите и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. 5. Информация за предвидените подизпълнители (ако се ползват такива), както и за видовете работи от предмета на обособената(ите) позиция(и), за която(които) участва, които ще се предложат на подизпълнители, и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на съответната обособена позиция. Информацията следва да съдържа писменото съгласие на подизпълнителя или да е придружена с декларация, подписана от лицето (лицата), представляващо(и) участника, че е изискано предварителното съгласие за участие на подизпълнителя. 6. Декларация за липса на свързаност по чл. 55, ал. 7 и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП. 7. Декларация, подписана от лицето (лицата), представляващо(и) участника, че участникът приема условията в проекта на договор, приложен към настоящата документация. 8. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Удостоверение от банка, доказващо наличието на изисискуемия финансов ресурс .
Минимални изисквания: 1. Да разполага с минимален финансов ресурс в размер на: 1.1. 47 500 (четиридесет и седем хиляди и петстотин) лева - за участие в обособена позиция № 1. 1.2. 2 250 (две хиляди двеста и петдесет) лева – за участие в обособена позиция № 2.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на строителството, сходно с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания (удостоверенията следва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт) - за доказване изпълнението на минималното изискване за технически възможности и квалификация.
Минимални изисквания: 1. Да има изпълнено строителството, сходно с предмета на обособената позиция, за която се участва, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата. Възложителят приема за „сходно“ с предмета на обособените позиции строителство на площадково и/или сградно ВиК.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 589788 от 04.03.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
19.08.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 8 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията за участие е общодостъпна на електронната страница на възложителя: www.parliament.bg, рубрика „Профил на купувача”. При поискване от заинтересованото лице възложителят изпраща документацията на хартиен носител за сметка на лицето, отправило искането. В този случай възложителят предоставя документацията срещу заплащане в размер на 8 (осем) лева без ДДС. Документацията може да се получи всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:00 ч. от датата на публикуване на обявлението за обществената поръчка в Регистъра на обществените поръчки до 19.08.2014 г. на адрес: София, пл. „Княз Александър І” № 1, четвърти етаж, стая 405а, тел. 939-24-50; 939-30-69.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
20.08.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.08.2014 г.  Час: 10:00
Място

София, пл. „Княз Александър І” № 1, етаж първи, зала 142

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

На отварянето могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

21.07.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград
1) Кратко описание

СМР – текущ ремонт на резервоари, външни канализация и водопровод на Лечебно-възстановителна база на Народното събрание – Велинград

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Видовете и количествата строително-монтажни работи (СМР) са посочени в количествени сметки, приложени в документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
95000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 3

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня
1) Кратко описание

СМР – текущ ремонт на помпена станция за минерална вода, находяща се в гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик, водовземно съоръжение – Сондаж № 7 ВКП „Кремъчна баня

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45200000

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

3) Количество или обем

Видовете и количествата строително-монтажни работи (СМР) са посочени в количествени сметки, приложени в документацията за участие

Прогнозна стойност, без ДДС
4500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 1