Версия за печат

00065-2014-0007

BG-Стралджа: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Стралджа, ул. "Хемус" № 12, За: инж. Марчела Егова, Република България 8680, Стралджа, Тел.: 04761 6464; 04761 6984, E-mail: straldjainf@yahoo.com, Факс: 04761 6404

Място/места за контакт: Община Стралджа

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.straldzha.net.

Адрес на профила на купувача: www.straldzha.net.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител на СМР за „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В СЕЛО ЗИМНИЦА – ІІ ЕТАП” , общ.СТРАЛДЖА”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: с.Зимница, община Стралджа, област Ямбол
Код NUTS: BG343
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Проектната разработка обхваща водопроводната мрежа и необходимите съоръжения към нея основно в западната част на с.Зимница, като общо по проекта ще бъдат реконструирани приблизително 11450 лин.метра по отделните клонове. Водата се подава от гл. водопровод от сондажни кладенци и резервоар с помпи в м.Мараш /Петолъчката/. Големите загуби на вода и честите аварии по остарелия етернитов водопровод налага спешни мерки за реконструкция на водопроводната мрежа. Мрежата е с изтекъл експлатационен срок. Водопровода е предвидено да се изпълни от тръби ПЕВП с ред на налягане PN 10 на челна заварка. Водопровода е предвиден на минимална дълбочина на полагане и покритие 1,20/1.50м за водопроводна мрежа. Предвидени са Пожарни хидранти 70/80 на отстояния 150м, съобразно ПСТН-чл.596,точ.3. Спирателните кранове по трасетата са така разположени , че да се отделят при повреда не повече от 2-3 квартала и така, че да не се изключват повече от 5 ПХ. Оразмерителните водни количества са определини по броя на жителите в края на експлатационния период.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332000, 45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Количеството на отделните видове СМР са дадени в Документацията за участие, публикувана в сайта на община Стралджа.

Прогнозна стойност без ДДС
1400000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

5


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата се определя в размер на 14 000,00 лв. /четиринадесет хиляди лева/. Гаранция за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Стралджа,банка ЦКБ - АД , Клон Ямбол, Представителство Стралджа;BIC: CECBBGSF;IBAN: BG87CECB97903359442200 или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да предвиждат изрично възможността за задържането и по реда на чл.61 от ЗОП. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 2 % /два процента/ от стойността на договора без ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка Община Стралджа банка ЦКБ - АД , Клон Ямбол, Представителство Стралджа; BIC: CECBBGSF ; IBAN: BG87CECB97903359442200 или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност – до 30 календарни дни след изтичане срока на договора /след изчерпване предмета на поръчката и подписване на съответните приемателни протоколи/.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

След отпускане на финансови средства от ПУДООС ще се извърши финансирането на обществената поръчка. Към настоящия момент, такива не са осигурени.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.Оферта по образец;2.Списък на документите;3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал);4.Документ за внесена гаранция за участие;5.Административни сведения за участника; 6.Деклар. в която е посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.;7.Деклар. за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура;8.Деклар. по чл. 47(от участника)от ЗОП; 9.Деклар. по чл. 47,(от подизпълнителя)от ЗОП; 10. Деклар. за участието/неучастието на подизпълнители;11. Оригинален договор с подизпълнител; 12. Деклар. по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП;13. Нотариално заверено копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;14. Списък на лицата в обединението;15. Деклар. от член на обединение;16.Документи (банкова атестация и/или банково удостоверение и/или банково извлечение от сметка и/или др.);17.Годишния финансов отчет за 2013 г. (Баланс и ОПР). Участникът може да не представи годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е декларирал информация за органа, който поддържа регистъра. ;18.Справка по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП; 19.Удостоверения за добро изпълнение ;20.Декларация в която са посочени публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация ;21.Копие от поне един изпълнен договор сходен с предмета на поръчката.; 22. Справка декларация за инженерно-техническия екип 23. Списък на лицата от изпълнителския състав 23.Справка декларация по образец на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка; 24.Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент;25.Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент;26.Сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалент; 27.Заверено копие на валидно Удостоверение от КСБ или декларация, посочваща ЕИК и точно наименование на юридическото лице, от участника за вписване в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на СМР за обекти четвърта группа, втора категория за водопроводи;28. Копие на валидна „Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ;29. Декларация от участника в свободен текст, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора.30.Проект на договора (по образец) - непопълнен но подписан и подпечатан на всяка страница;31.Декларация (по образец) за приемане условията на проекто- договора съгласно чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП;32.Декларация свободен текст от участника, че е запознат, респективно незапознат със строителната площадка и условията на строителство на място;33.Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен;34.Техническа спецификация подписана и подпечатана на всяка страница;35.Декларация по чл.56, ал.1 т.6 от ЗОП;36.Техническо предложение;37.Ценово предложение;38.Всички документи от всеки един плик от офертата се сканират последователно в един общ файл в PDF формат и се представят и на електронен носител, който се поставя в съответния плик.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Удостоверение от банка 2.Годишния финансов отчет за 2013 г.или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Участникът може да не представи годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.
Минимални изисквания: Възложителят изисква участниците да докажат наличието на финансов ресурс от 700 000 (седемстотин хиляди лв.) тъй като за изпълнението на поръчката е необходимо осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък с основните изпълнени договори, доказващи опит на участника в изпълнението на договори за строителство на обекти, сходни с обекта на поръчката през последните 5 (пет) години, считано от крайния срок за подаване на офертите в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността. Към всеки, посочен в списъка договор следва да има приложена референция/препоръка за добро изпълнение, съдържаща всички задължителни реквизити, съобразно чл. 51, ал. 1, т.2 от ЗОП . 2. Декларация за предложените ключови експерти (инженерно-технически състав) за изпълнение на поръчката с приложени за всеки експерт: 2.1. Професионални автобиографии и документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на предлаганите от участника ключови експерти. 2.2. Декларация от всеки един от експертите, част от екипа на участника, за ангажираност в изпълнението на поръчката, за принадлежност и наличност. 3. Списък на лицата от изпълнителския състав, определен от Участника за изпълнение на троителството на обекта. Представяне на професионални автобиогр. и документи, удостоверяващи образованието и проф. квалиф.на лицата от този списък, не се изисква от Възложителя. 4. Списък на техническото оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката. Към списъка се прилагат доказателства за собственост, респективно основанието на което участника ще ползва конкретното оборудване. За удостоверяване на основанието за ползване на стр. машини и техническото оборудване приложими документи са декларации, договори, сключени под условие и/или всеки друг документ, удостоверяващ посоченото обстоятелство в случай, че участника бъде определен за изпълнител на обществената поръчка. За изпълнението на поставеното изискване участника в процедурата може да се позовава на ресурсите на други физически или юридически лица, като представи някои от горепосочените документи, доказващи, че ще има на свое разположение тези ресурси. 5. Сертификат ISO 9001:2008 – или еквивалент 6. Сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент 7. Сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалент. 8. Участникът да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж на обекта на поръчката (четвърта група, втора категория) или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство за извършване на дейностите, предмет на поръчката. Когато участникът е Обединение, което не е юридическо лице документите по т. 1- 4 се представят само за тези членове на Обединението, чрез които то, като участник в процедурата доказва съответствието си с критериите за подбор, посочени от Възложителя, а документите по т. 5 - 8 се представят от тези членове на обединението, които според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение ще вземат участие в конкретните СМР, съобразно категорията на строежа, съобразена с разпоредбите на чл.137 от ЗУТ. 9. Валидна застрахователна полица “Застраховка за професионална отговорност в строителството» по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, придружена от декларация, че застраховката ще се поддържа през целия период на договора; Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката и застрахователната сума по застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за обекта, предмет на поръчката, съобразно неговата категория строеж, съгласно НАРЕДБАТА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Когато Участникът в процедурата е Обединение документите по т. 1 се представят само за тези членове на Обединението, чрез които то, като участник в процедурата доказва съответствието си с критериите за подбор, посочени от Възложителя, а документа по т.2 се представя от тези от членовете в него, които са ангажирани с изпълнението на строителни дейност
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да има изпълнен през предходните 5 (пет) години, считано от крайния срок за подаване на офертите, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си минимум един договор за строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката.„Сходни с предмета на поръчката“ са договорите за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на външни водопроводни и канализационни мрежи (без в това число да са включени договори, имащи характер на осъществяване на текущи ремонти). За изпълнен се счита договор, за който има издаден протокол образец 16 или разрешение за ползване. 2. Участникът да има на разположение за срока на изпълнение на договора екип от ключови експерти (инженерно-технически състав), притежаващ компетентност, покриваща спецификата на поръчката в което число минимум:2.1. Ръководител обект, който: има придобита образователна степен «бакалавър» или „магистър”, с професионална квалификация „строителен инженер”, специалност «ВиК» или еквивалентна; общ професионален опит - минимум 7 г. стаж по специалността;2.2. Технически ръководител - който: има придобита образователна степен «бакалавър» или „магистър”, с професионална квалификация „строителен инженер”, специалност «ВиК» или еквивалентна или строителен техник със специалност «ВиК» или еквивалентна; общ професионален опит - минимум 5 г. стаж по специалността;2.3. Отговорник по контрола на качеството, който: има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна; има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството или еквивалентноа.Участникът трябва да посочи за всяка от позициите от инженерно-техническия състав отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия ръководен инженерно-техническия състав).3. Има на разположение за срока на изпълнение на договора квалифициран за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката изпълнителски състав. 4. Участникът да разполага с необходимото строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката в т.ч. минимум: 2 багера, 4 самосвала, 2 челни товарача, 2 валяка, 1 асфалтополагаща машина, 2 трамбовки, 1 компресорен агрегат, 1 машина за челно заваряване. 5. Участникът трябва да притежава сертификация по ISO 9001:2008 или еквивалент.6. Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент.7. Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на безопасните условия на труд OHSAS 18001:2007 или еквивалент.8. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж на обекта на поръчката (четвърта група, втора категория) или валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващ регистрацията на участника в съответен регистър. В случай, че участникът не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава валиден еквивалентен документ, посочен в предходния абзац, то същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС ( информация: http://register.ksb.bg/), отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в едномесечен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Техническа оценка; тежест: 50
Показател: Финансова оценка; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
05.08.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
11.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 12.08.2014 г.  Час: 10:00
Място

В административната сградата на Община Стралджа, залата на Общински съвет, находяща се в гр. Стралджа, ул. „Хемус“ № 12

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Възнамеряваме да финансираме изпълнението на обществената поръчка по програма ПУДООС

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

11.07.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ