00159-2014-0023

BG-Добрич: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

община Добричка, ул.Независимост №20, За: инж.Миленка Георгиева Желязкова, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrichka.bg.

Адрес на профила на купувача: www.dobrichka.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

община Добричка, ул.Независимост №20, За: инж.Миленка Георгиева Желязкова, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600180, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.dobrichka.bg.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

община Добричка, ул.Независимост №20, За: инж.Миленка Георгиева Желязкова, РБългария 9300, Добрич, Тел.: 058 600889, E-mail: obshtina@dobrichka.bg, Факс: 058 600180

Място/места за контакт: община Добричка

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.dobrichka.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на изпълнител за строителсво:"Корекция на река Суха от опашката на микроязовир "Златия 1" до 500м от язовирната стена на язовир "Одринци" - І-ви етап"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: в землищата на с.Долина и с.Одринци
Код NUTS: BG332
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Избор на изпълнител за строителство: “Корекция на река Суха от опашката на микроязовир "Златия 1" до 500м от язовирната стена на язовир "Одринци" - І-ви етап”. Коригира се коритото на река Суха чрез вкопаване, изграждане на диги, шлюзове и пешеходна пасарелка. Целта на корекцията е предпазване от наводнения на значителни площи от землището и кнаселените места.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45246400, 45247230

Описание:

Защитни речни съоръжения срещу наводнения
Строителни и монтажни работи на диги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Строително-монтажните работи обхващат изпълнение на първи етап от корекцията - от т.А км0+000 до т.43 км 2+000 – от опашката на язовир „Златия І” през землището на с.Долина и навлиза в границите на с.Долина. Включват следните съоръжения: Пешеходни мостове /пасарелки/ - 1 брой, облицоване на участъците в зоната на пасарелките; Тръбни шлюзове за заустване на повърхностни води - 2 броя - Ще бъдат изпълнени от стоманени тръби с монтирана клапа от страната на мокрия откос на дигите. Полагането им ще се изпълни в основата на дигите, след което ще стане уплътняването, с цел недопускане на воден пробив в контактната зона. Със същата цел ще се оформи входящ бетонов улей към тръбите от страна на сухия откос, както и ще се извърши измазване около изхода им по мокрия откос. Тръбите се монтират под хоризонтален ъгъл 25° спрямо дигите /считано по посока движението на водата/. Монтират се клапи с цел недопускане на обратно протичане на вода от корекцията към сухия откос. Шлюзовете се предвиждат за изграждане до пт32 на км. + 1500 и +1514. За преминаване на населението в село Долина е предвиден пешеходен стоманен мост при пт27`(км 1+275,5), със светла височина Н=2,50 м от дъното на коригираната река и светъл отвор L=13,20м. Устоите са стоманобетонови. За предпазване устоите на пешеходната пасарелка се предвижда участък от 20м /по 10м преди и след/ да се укрепи с бетонова облицовка. Облицоват се дъното, откосите и короната на дигите. Дебелината на бетоновите облицовки е 10 см., върху пясъчна подложка 6 см., като се оформят фуги. В началото и края на облицованите участъци се изгражда 20см бетонов зъб по целия периметър на сечението. В първи етап земно насипни диги се изпълняват двустранно по цялото трасе на етапа. При изпълнението им да се спазват всички указания в т.5. -техническо решение за оформяне на корекцията. Биологично тревно укрепяване на водния откос в крива. Поради липсата на достатъчно финансови средства за осигуряване на друг вид облицовка, се приема решението за биологично тревно укрепяване на водния откос. Укрепването се извършва по откоса на вдлъбнатия бряг, считано по посока движението на течението. Откосът се набраздява с тракторен плуг, насипва се хумус от депонирания с дебелина 0,20м и се затревява с подходящи тревни смески. В първи етап е предвидено затревяване на единствената крива за етапа. Забележка:Обема на предвидените строително-монтажни работи (СМР) е определен по вид и количество в документацията на обществената поръчка и настоящето описание. Строително-монтажните работи следва да бъдат извършени по Количествена и стойностна сметка приложена в документацията. Участниците трябва да включат и всички необходими работи, необходими за изпълнение изискванията на техническата спецификация за обществената поръчка. Всички разходи за изпълнение на видивете работи сладва да са калкулирани в цената.

Прогнозна стойност без ДДС
763939.35 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 7 600 лв. (седем хиляди и шестстотин лева); Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция (образец № 18.1) или парична сума, внесена в касата на общината или по сметка на община Добричка: IBAN: ВG 87 SOMB 9130 3310 0200 01; BIC: SOMBBGSF, при банка: „Общинска банка” АД, клон Добрич. В нареждането за плащане следва да бъде записан следния текст: "Гаранция за участие в открита процедура за избор на изпълнител на строителство „Корекция на река Суха от опашката на микроязовир "Златия 1" до 500м от язовирната стена на язовир "Одринци" - І-ви етап” . Участникът сам избира формата на гаранциите. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. Възложителят обръща внимание на участниците, че когато участникът е обединение и представя гаранцията за участие под формата на банкова гаранция, гаранцията трябва да гарантира изпълнението на определените в нея задължения от участника, а не от отделен член на обединението. 2. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция - Образец № 18.2 или парична сума, внесена по сметка на община Добричка: IBAN: ВG 87 SOMB 9130 3310 0200 01; BIC: SOMBBGSF, при банка: „Общинска банка” АД, клон Добрич, като в нареждането за плащане следва да бъде записано: "Гаранция за изпълнение на ОП за строителство „Корекция на река Суха от опашката на микроязовир "Златия 1" до 500м от язовирната стена на язовир "Одринци" - І-ви етап”; 3. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за авансово плащане – Образец № 18.3 или друго обезпечение за пълния размер на аванса, в размер 30 % от стойността на договора. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансиране от бюджета на община Добричка. Разплащането се извършва , съгласно клаузите на Проекто на договора, приложен към документацията за участие.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Настоящата открита процедура е за възлагане на обществена поръчка, при която всички заинтерeсовани лица могат да подадат оферта. Заинтерeсовани лица са български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на определените в ЗОП и предварително обявените от Възложителя условия и указания, посочени в документацията за участие. Представят се: Списък на документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1; Административни сведения за участника – Образец № 2; посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства и условия от значение за поръчката – Образец № 3; Декларация, че участника ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката – Образец № 4; при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Документ за внесена гаранция за участие; Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – попълва се Образец № 5; Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП – за подизпълнители попълва се Образец № 6; Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 55, ал.7 от ЗОП - попълва се Образец № 7; Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/ или документ, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен, когато участникът е чуждестранно лице – представя се заверено от участника копие; Копие от Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 или 171а, или 173 от ЗУТ. (В случай, че участникът бъде избран за изпълнител е длъжен в срок не по-късно от датата на сключване на договора за строителство да удължи срока на застраховката с валидност за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка.) В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискванията трябва да бъдат изпълнени поне от един от участниците в обединението. Забележка: Всички документи, представени на чужд език следва да са придружени от официален превод* на български език. * Официален превод е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на икономическото и финансово състояние участниците представят следните документи:Документ, издаден от банка или извлечение от банкова сметка, удостоверяващи, че участникът разполага със свободни, оборотни финансови средства или че има осигурен достъп до кредитна линия – участникът представя оригинал или заверено копие; Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки документ, който възложителя приеме за подходящ. В този случай участникът следва да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага.
Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага със собствени средства или да има достъп до кредитен ресурс в размер не по-малък от 200 000 (двеста хиляди) лева.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите възможности и квалификация участниците представят: Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или подобно с предмета на поръчката, и: а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; - актове и протоколи съставени по реда на Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. За "договори за строителство с предмет, подобен на предмета на поръчката" възложителят ще приема договори за изпълнение на строително-монтажни работи на обекти от хидротехническата инфраструктура или ниско строителство. Списък на техническите лица Образец № 10; съдържащ: имена, длъжност, образование и специалност, и професионален опит на техническия състав за изпълнение на поръчката. В случай, че участникът бъде избран за изпълнител, преди сключване на договор следва да се представят копия от документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, минималните изисквания трябва да бъдат изпълнени поне от един от участниците в обединението, като .
Минимални изисквания: • Участникът трябва да е строител по смисъла на Закона за устройство на територията и през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, да е изпълнил договори /най-малко един/ на стойност не по – малка от прогнозната стойност на поръчката. • В инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти: Технически ръководител – строителен инженер, притежаващ образователна степен „магистър” и не по-малко от 5 (пет) години професионален опит; Отговорник по контрола на качеството, който да притежава съответното удостоверение и не по-малко от 3 (три) години професионален опит; Координатор по безопасност и здраве, който да притежава съответното удостоверение и не по-малко от 3 (три) години професионален опит.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
10.07.2014 г.  Час: 08:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
19.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

60

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 20.08.2014 г.  Час: 14:00
Място

община Добричка, стоя №108

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Пълен достъп до документацията за участие, включително и до инвестиционният проект, подлежащ на изпълбнение, е осигурен на интернет страницата на възложителя. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като преоритетите на документите са следните: Решение, Обявление, Техническа спецификация, Указания за участие, Проект на договор, Образци за участие. Документът с най-висок преоритет е посочен на първо място.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

VIII. ОБЖАЛВАНЕ Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията; Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му за съответното решение, съгласно чл. 120, ал. 3 от ЗОП; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение се обжалва.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.07.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ