Версия за печат

04327-2014-0001

BG-София: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Пазари Юг" ЕАД, бул. "Цар Борис III-ти" № 135 Б, За: Кирил Тонозлиев, началник отдел "Собственост, ремонт и строителство", Република България 1618, София, Тел.: 02 4472470; 02 4472478, E-mail: office@pazari-yug.bg, Факс: 02 4219055

Място/места за контакт: гр. София, бул. "Цар Борис III-ти" № 135 Б

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pazari-yug.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pazari-yug.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Изработка на 254 бр. маси за сергийна търговия на пазарни площадки „Красно село“ и „Борово“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
Място на изпълнение: гр. София, Столична община-район "Красно село"
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изработката на 254 бр. маси за сергийна търговия за пазарни площадки „Красно село“ и „Борово“ е съгласно проекта за изработка на маси за сергийна търговия, вкл. и подробните спецификации, както и описание на изискуемите материали и производствените операции.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

98390000

Описание:

Други услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

254 бр. маси за сергийна търговия, изработени от материали и чрез производствени операции съгласно техническата спецификация.

Прогнозна стойност без ДДС
200000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

90


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът следва да представи гаранция за участие в размер на 2000 лв. /две хиляди лева/ в една от следните форми по избор на участника: - депозит на парична сума по следната сметка на Възложителя: IBAN BG12CECB979010A6748400, BIC CECBBGSF, ЦКБ АД, клон София-Юг или - безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя, с възможност да се усвои изцяло или на части, платима при първо писмено искане от Възложителя; със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата на участника. Банковите гаранции се освобождават при условията на чл. 62 от ЗОП, а се задържат и усвояват при условията на чл. 61 от ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Поръчката се финансира със собствени средства на Възложителя

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Всяка оферта трябва да съдържа представяне на участника, което включва: 1. Заявление за участие (в оригинал, по образец – Приложение № 5). 2. Списък (в свободен текст) на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника/лице, представляващо участника. 3. Заверено копие на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участника е установен, както и адрес, включително електронен за кореспонденция при провеждането на процедурата. Заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 4. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице – заверено копие от договор за обединение с приложено копие на удостоверение за регистрация на обединението по БУЛСТАТ. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, участникът следва да представи и документ подписан от същите, в който се посочва представляващият го. 5. Оригинален документ за внесена гаранция за участие в процедурата (банкова гаранция или заверено копие на документа за паричната сума внесена по банковата сметка на Възложителя). Ако участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и печат. 6. Доказателства за съответствие с минималните изисквания за технически възможности и квалификация: 6.1. Списък на услуги (еднакви или сходни с предмета на поръчката), изпълнени през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата – по образец (Приложение № 6), придружен от доказателства за извършените услуги. 6.2. Декларация-описание на разполагаемата материална база и оборудване (съоръжения, машини, производствени и складови помещения), с които участникът разполага за изпълнението на поръчката (по образец – Приложение № 7) 6.3. Заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството: БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен. 6.4. Мостра-образец на изработена маса за сергийна търговия с покрив – сергия тип М2 съобразно Техническото задание. 7. Декларация за липсва на свързаност с друг участник или кандидат в съответсвие с чл. 55, ал. 7, както и за липсва на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (по образец – Приложение № 8) 8. Декларация по чл. 47, ал. 9 за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5, и чл. 47, ал. 2, т.т. 1-5 от ЗОП (по образец – Приложение № 9) 9. Декларация за съгласие за участие на подизпълнител/и и за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП (по образец – Приложение № 10 – в случай на наличие на подизпълнители) 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (по образец – Приложение № 11) 11. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (по образец – Приложение № 12) 12. Ценово предложение (по образец – Приложение № 13).
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: .
Минимални изисквания: .
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на услуги (еднакви или сходни с предмета на поръчката), изпълнени през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата – по образец (Приложение № 6), придружен от доказателства за извършените услуги. 2. Декларация-описание на разполагаемата материална база и оборудване (съоръжения, машини, производствени и складови помещения), с които участникът разполага за изпълнението на поръчката (по образец – Приложение № 7). 3. Заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството: БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен. 4. Мостра-образец на изработена маса за сергийна търговия с покрив – сергия тип М2 съобразно Техническото задание.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва да е изпълнил услуги през последните 3 /три/ години, считано до датата на подаване на офертата, с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката. Същият следва да посочи стойностите, датите и съответните получатели, заедно с доказателство за извършената услуга. За сходство в предмета на поръчката се счита изработката на някой от следните обекти – павилиони, кабини, маси за сергийна търговия, елементи на градското обзавеждане (монументално-декоративни елементи към пазари за сергийна търговия и други подобни открити обекти), метални конструкции и обекти за търговски цели и други такива. 2. Участникът да разполага минимално със съответната материална база и оборудване за изпълнение на поръчката: машини и производствени помещения, както и подходящи помещения за съхранение на изработеното до предаването му на Възложителя. 3. Участникът следва да представи мостра-образец на изработената маса за сергийна търговия с покрив – сергия тип М2 съобразно Техническото задание. 4. Участникът да притежава валиден сертификат, издаден от акредитирана институция или агенция за управление на качеството: БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: цена; тежест: 95
Показател: гаранционен срок; тежест: 5

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 06.08.2014 г.  Час: 11:00
Място

гр. София, бул. "Цар Борис III-ти" № 135 Б

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Присъстващите лица се легитимират с лична карта и документ, удостоверяващ представителната власт (за юридическите лица) по закон или по пълномощие.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Крайният срок за получаване на офертите е определен по реда на чл. 64, ал. 3 във връзка с чл. 14, ал. 3 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01.07.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ