Версия за печат

00616-2014-0006

BG-Якоруда: 11 - Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул. "Васил Левски" №1, За: Емигюл Коренарска, Република България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: Община Якоруда

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://yakoruda.gateway.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Консултантска услуга за изпълнение и отчитане на дейностите по проект № 10/321/01472 „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа” мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 11
Място на изпълнение: територията на община Якоруда
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Консултантска услуга за изпълнение и отчитане на дейностите по проект № 10/321/01472 „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа” мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Дейност 1: Разработване и/или актуализиране на правила и процедури, във връзка с управлението и изпълнението на проект „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа”, разработване на съответните образци на документи, които общинската администрация на Община Якоруда да прилага, по отношение на: • Управление на проекта и мониторинг; • Финансово управление и контрол на проекта; • Възлагане на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки; • Администриране и докладване на нередности. Дейност 2: Подкрепа на общинска администрация Якоруда при осъществяване на дейностите, свързани с организацията и управлението на проект „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа”, финансиран от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и държавния бюджет на Република България по „Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Под-дейност 1 Изготвяне на становища/съвети и преглед/подготовка на документи, които са необходими на Възложителя за изпълнение на текущите задачи, предвидени и необходими за изпълнение на проекта, включително осъществяване на координация между различните заинтересовани страни по проекта, имащи компетенции, задължения и отговорности по отделните етапи от изпълнението му, планиране и техническо обслужване на Звеното за изпълнение на проекта в Общината /ЗИП/ и съгласуване на проектните дейности и оперативно ръководство съгласно план-графика. Под-дейност 2 Изготвяне на становища/съвети, които са необходими на Възложителя и преглед/подготовка на документите за текущо, междинно и окончателно финансово отчитане, включително за процедурите за искания за плащане, финансово управление и контрол върху плащанията по отделните договори, както и проектно счетоводство. Под-дейност 3 Преглед/подготовка на необходимите документи, във връзка с мониторинг на изпълнението на дейностите по отделните договори по проекта за съответствие на постигнатите резултати със заложените цели, включително преглед на изготвяните месечни, тримесечни, годишни и окончателен доклади по напредъка.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79410000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно приложената към указанията за участие техническа спецификация.

Прогнозна стойност без ДДС
66000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 660 (шестстотин и шестдесет) лева. Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Община Якоруда: Банка: "Интернешънъл Асет Банк" АД Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG91IABG74583301126900 Титуляр на сметката : Община Якоруда Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията.Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Община Якоруда: Банка: "Интернешънъл Асет Банк" АД Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG91IABG74583301126900 Титуляр на сметката : Община Якоруда Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на Община Якоруда и със срок на валидност – най-малко 3 (три) месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора. В случай, че банковата гаранция е издадена от чуждестранна банка, тя трябва да бъде авизирана чрез българска банка, която да потвърди автентичността на съобщението.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Начина на плащане е указан в чл. 3 от проекта на договор. Авансово плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 30 % (тридесет процента) от сумата по чл. 2, ал. 1, платимо в срок от 10 (десет) работни дни след влизане в сила на настоящия договор и представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за авансово плащане и фактура; Междинно плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 30 % (тридесет процента) от сумата по чл. 2, ал. 1, платимо в срок от 10 (десет) работни дни след датата на приемане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа по чл.1, ал.2, точка 1 от настоящия договор; Окончателно плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 40 % (четиридесет процента) от сумата по чл. 2, ал. 1, платимо в срок от 10 (десет) работни дни след приемане на Заключителния доклад на Изпълнителя и представяне на фактура.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано образувание

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: •за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; •за подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс; •за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; •за престъпление против собствеността по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс; •за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. Участникът да не е обявен в несъстоятелност. Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. Участникът да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Участникът да няма лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, което да е свързано лице със служители на ръководна длъжност в неговата организация. Участникът да няма сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Оферта и списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Административни сведения за участника 3.Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката и Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката. 4.Регистрационни документи на участника: Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, участниците прилагат към офертите си удостоверение за актуално състояние (чл. 24, ал. 1 ППЗОП). Когато участникът е чуждестранно лице, се прилага документ за регистрация съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да приложи документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващ обединението, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 2 ЗОП. 5. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата (оригинал); Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума или - банкова гаранция. 6. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д” и ал. 2, т. 4 и 5; по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3; по чл. 47, ал. 5, т. 1 и по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки 7.Декларация за участието на подизпълнители Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, в декларацията се посочват имената на подизпълнителите, вида и дела на участието им и се представя Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв 8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 9. Декларация от членовете на обединението /ако участват обединения, които не са юридически лица/, включваща точките - всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; -всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. 10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно информацията от Търговския регистър). Плик 2 11. Техническо предложение с приложена към него концепция за изпълнение на договора Плик 3 12. Ценово предложение.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1) Справка (Образец № 9) за общия оборот на участника за последните 3 (три) приключили финансови години, (2011г., 2012г. и 2013г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си). Заверени копия на отчети за приходите и разходите на участника (одобрени и заверени съгласно изискванията на съответното национално законодателствона участника) за последните три приключили финансови години (2011г., 2012г. и 2013г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си). Представянето на заверени копия на отчети за приходите и разходите за последните три приключили финансови години (2011г., 2012г. и 2013г.) не е задължително за участници, които са регистрирани в Търговския регистър на Агенция по вписванията и са публикували в него, отчети за приходите и разходите за последните три приключили финансови години (2011г., 2012г. и 2013г.). Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си, от които да е видно общия оборот от извършена дейност от участника за последните 3 (три) приключили финансови години, (2011г., 2012г. и 2013г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си). Ако участникът е физическо лице – възложителят ще приеме копие на годишни данъчни декларации и/или други документи като справка/удостоверение от работодател, декларация от участника, удостоверяващи дохода му за последните три години 2011г., 2012г. и 2013г., в зависимост от законодателството на държавата, в която е установен.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има сумарно за последните 3 (три) приключили финансови години (2011г., 2012г. и 2013г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си) общ оборот от извършена дейност в размер не по-малко от 150 000.00 лв. (сто и петдесет хиляди лева) без ДДС. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага към обединението участник, като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1) Списък (Образец № 10) на основните договори за услуги с предмет подобен (сходен) с предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) с посочени: наименование на съответния договор; стойността; датата на сключване; срок на изпълнение; Възложител; телефон и адрес за контакти с Възложител. За договорите посочени от участника задължително се представят и Референции (препоръки) за добро изпълнение. 2) Списък на техническите лица (Образец № 11) . Към списъка участниците трябва да приложат за лицата, упоменати в минималните изисквания, автобиографии (Образец № 12), заедно с копия от документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита им (дипломи за завършено образование, трудови книжки, удостоверения, сертификати, списък на граждански договори и др.) Към списъка се прилагат и декларации (Образец № 16) от лицата посочени в него, че са на разположение. Чуждестранните лица могат да удостоверят съответствието си с поставените изисквания за екипа от експерти, чрез представяне на еквивалентни документи, според законодателството на държавата, където участникът е установен.
Минимални изисквания: 1. През последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил минимум 1 (един) договор за услуга с предмет подобен (сходен) с предмета на настоящата поръчка. Договорите трябва да са изпълнени преди датата на подаване на офертата от участника. Под договори с предмет, подобен (сходен) с предмета на настоящата поръчка, следва да се разбират: договор/и за предоставяне на Консултантски услуги (не включват услуги по предоставяне на авторски надзор или строителен надзор или информация и публичност) свързани с управление и/или изпълнение и/или отчитане на проект/и финансирани напълно или частично със средства от Европейския съюз и/или държавния бюджет на Р България, и/или други донорски програми, и/или други финансови източници. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага към обединението участник, като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им. 2. В експертния екип на участника за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти: 3.1. ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ – РЪКОВОДИТЕЛ НА ЕКИПА (1 бр.): •Квалификация и умения: Висше образование, степен „Магистър” в областта на правото или икономиката или публичната администрация или инженерните науки. •Общ професионален опит: минимум 5 (пет) години. •Специфичен професионален опит: Опит като Ръководител на консултантски екип или експерт от консултантския екип към Договори за Консултантски услуги (не включват услуги по предоставяне на авторски надзор или строителен надзор или информация и публичност) свързани с управление и/или изпълнение и/или отчитане на минимум 2 (два) проекта, финансирани напълно или частично със средства от Европейския съюз и/или държавния бюджет на Р България, и/или други донорски програми, и/или други финансови източници. Договорите за Консултантски услуги трябва да са изпълнени преди датата на подаване на офертата!. 3. 2. ЕКСПЕРТ - ФИНАНСИСТ (1 бр.): • Квалификация и умения: Висше образование, степен „Магистър”, в областта на икономиката или еквивалентна – „финанси” или счетоводство” или други в областта на икономиката. •Общ професионален опит: минимум 3 (три) години. Продължава в раздел VI.3) Допълнителна информация ...
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Концепция на участника за изпълнение на поръчката, съгласно техническата спецификация - П1; тежест: 50
Показател: Предлагана цена - П2; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
31.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 01.08.2014 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на Община Якоруда, ул."Васил Левски" №1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури въз основа на Договор за отпускане на финансова помощ № 01/321/01472 от 12.12.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.” (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

VI.3) Допълнителна информация

... Продължава от раздел III.2.3) 3. 3. ЕКСПЕРТ - ЮРИСТ (1 бр.): •Квалификация и умения: Висше образование, степен „Магистър” в областта на правото. Придобита юридическа правоспособност. •Общ професионален опит в областта на Правото след придобитата юридическа правоспособност: минимум 3 (три) години. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага към обединението участник, като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им. Процедурата, попада в праговете по чл. 14, ал.3 от ЗОП. Обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп до документацията на посочения по-горе Интернет адрес, което обуславя предвидените съкратени срокове.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Крайния срок за подаване на жалби е уреден в чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от Закона за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ