Версия за печат

00616-2014-0005

BG-Якоруда: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул. "Васил Левски" №1, За: Емигюл Коренарска, Република България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: Община Якоруда

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://yakoruda.gateway.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Упражняване на строителен надзор, по проект № 10/321/01472 „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа” мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: територията на община Якоруда
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Изпълнителят ще осъществява функциите по строителен надзор по време на изпълнението на строително-монтажни работи за изпълнение на проект „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа”, като е предвидено да извършва следните дейности: • Упражняване на непрекъснат строителен надзор; • Координиране на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството, както и други дейности - предмет на договора; • Осигуряване на качествено изпълнение на СМР, гарантиращо постигане на основните технологични параметри и нормалната експлоатация на обекта за гаранционните срокове на видовете СМР; • Осигуряване на законосъобразното започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация на обектите, с оглед избягване на бъдещи имуществени претенции, свързани с изпълнението на СМР по количество и качество, както и ясно дефиниране на отговорностите, свързани с бъдещи дефекти на обектите; • Контрол по спазване плана по безопасност и здраве (ПБЗ) и Наредба №2/ 22.03.2004 г. на МРРБ и МТСП за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; • Упражняване на инвеститорски контрол по спазване на: количествата и качеството на изпълняваните СМР, единичните анализни цени на всички видове работи от КСС, спазване на Линейния календарен график; • Подписване на количествените и количествено-стойностните сметки, представени от изпълнителя за извършените СМР; • Осигуряване съставянето на актовете и протоколите в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 3 / 2003 год. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; • Подписване на всички междинни и окончателни актове и протоколи; • Изготвяне на ежемесечни доклади за хода на СМР, относно спазване изискванията по ЗЗБУТ, ЗУТ, ТС2009 на НАПИ, графиците и диаграмите и наличието на нередности, констатирани от него; • Участие в изготвянето на екзекутивната документация, необходима за предаване на органа, издал разрешението за строеж; • Съставяне на констативен акт обр.15 след завършване на строително-монтажните работи, съвместно с възложителя, проектанта и строителя, удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежа и условията на сключения договор; • Изготвяне на окончателен доклад до възложителя относно готовността на строежа за въвеждане в експлоатация, заедно с технически паспорт на обекта, съставен на основание чл. 176а от ЗУТ и Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр.7 от 23.01.2007 г.). • Внасяне в ДНСК на писмено искане от името на възложителя за назначаване на Държавна приемателна комисия, придружено от необходимите документи, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. • Участие в заседанията на Държавната приемателна комисия и запознаването й с изпълнения строеж съгласно съставения окончателен доклад и приложената документация към него. Услугата се извършва съгласно действащите в Република България нормативни актове в съответната област.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно приложеното към указанията за участие техническо задание

Прогнозна стойност без ДДС
66000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

15.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 660 (шестстотин и шестдесет) лева. Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Община Якоруда: Банка: "Интернешънъл Асет Банк" АД Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG91IABG74583301126900 Титуляр на сметката : Община Якоруда Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност не по-кратък от срока на валидност на офертата. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата, за която се представя гаранцията.Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Банка: "Интернешънъл Асет Банк" АД Банков код (BIC): IABGBGSF Банкова сметка (IBAN): BG91IABG74583301126900 Титуляр на сметката : Община Якоруда Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на Община Якоруда и със срок на валидност – най-малко 3 (три) месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора. В случай, че банковата гаранция е издадена от чуждестранна банка, тя трябва да бъде авизирана чрез българска банка, която да потвърди автентичността на съобщението.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Начина на плащане е уреден в чл. 4 от проекта на договор

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано образувание

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: •за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; •за подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс; •за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; •за престъпление против собствеността по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс; •за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. Участникът да не е обявен в несъстоятелност. Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. Участникът да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Участникът да няма лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, което да е свързано лице със служители на ръководна длъжност в неговата организация. Участникът да няма сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Оферта и списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Административни сведения за участника 3.Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката и Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката. 4.Регистрационни документи на участника: Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, участниците прилагат към офертите си удостоверение за актуално състояние (чл. 24, ал. 1 ППЗОП). Когато участникът е чуждестранно лице, се прилага документ за регистрация съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да приложи документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващ обединението, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 2 ЗОП. 5. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата (оригинал); Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума или - банкова гаранция. 6. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д” и ал. 2, т. 4 и 5; по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3; по чл. 47, ал. 5, т. 1 и по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки 7.Декларация за участието на подизпълнители Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, в декларацията се посочват имената на подизпълнителите, вида и дела на участието им и се представя Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв 8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 9. Декларация от членовете на обединението /ако участват обединения, които не са юридически лица/, включваща точките - всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; -всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. 10. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно информацията от Търговския регистър). Плик 2 11. Техническо предложение, съдържащо предложенията на участника по показателите „Срок за издаване на технически паспорт на строежа” и „Срок за изготвяне на окончателен доклад след приключване на строително-монтажните работи” , како и Програма за изпълнение на дейностите (във формат на участника) – в нея участника трябва да представи своето виждане за организацията при изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката Плик 3 12. Ценово предложение.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1) Справка (Образец № 9) за оборота от строителен надзор на участника за последните 3 (три) приключили финансови години, (2011г., 2012г. и 2013г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си). Заверени копия на отчети за приходите и разходите на участника (одобрени и заверени съгласно изискванията на съответното национално законодателствона участника) за последните три приключили финансови години (2011г., 2012г. и 2013г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си). Представянето на заверени копия на отчети за приходите и разходите за последните три приключили финансови години (2011г., 2012г. и 2013г.) не е задължително за участници, които са регистрирани в Търговския регистър на Агенция по вписванията и са публикували в него, отчети за приходите и разходите за последните три приключили финансови години (2011г., 2012г. и 2013г.). Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си, от които да е видно общия оборот от извършена дейност от участника за последните 3 (три) приключили финансови години, (2011г., 2012г. и 2013г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си). Ако участникът е физическо лице – възложителят ще приеме копие на годишни данъчни декларации и/или други документи като справка/удостоверение от работодател, декларация от участника, удостоверяващи дохода му за последните три години 2011г., 2012г. и 2013г., в зависимост от законодателството на държавата, в която е установен. 2) Заверено копие от Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ на застраховката по чл. 171, ал. 1 ЗУТ, издаден от компетентните органи на държавата, в която са установени. Заедно със копието от застраховката, участникът представя и декларация, че след изтичане на срока на валидност на застраховката, същата ще бъде удължена до изтичане на срока на сключения договор.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има сумарно за последните 3 (три) приключили финансови години (2011г., 2012г. и 2013г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си) оборот от строителен надзор в размер не по-малко от 150 000,00 лв. (сто и петдесет хиляди лева) без ДДС. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага към обединението участник, като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им. 2. Участникът да има валидна застраховка „Професионална отговорност”, която да има минимално застрахователно покритие за вида строеж, обект на поръчката, определено съобразно Наредбата за условията и реда задължително застраховане в проектирането и строителството. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага към всяко от лицата, които ще участват в осъществяването на надзора, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1) Списък (Образец № 10) на основните договори за упражняване на строителен надзор, изпълнени от участника през последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертите (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) с посочени: наименование на съответния договор; стойността; датата на сключване; срок на изпълнение; Възложител; телефон и адрес за контакти с Възложител. За договорите посочени от участника задължително се представят и Референции (препоръки) за добро изпълнение. 2) Копие на валиден сертификат за въведена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен. Сертификата, трябва да е с обхват, съответстващ на предмета на обществената поръчка и да са издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 3) Заверено копие от валидно към датата на подаване на офертата удостоверение, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол по реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ за извършване на дейността – Строителен надзор, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на консултанти за упражняване на Строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 99/2003г.) или или еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 4) Списък на техническите лица (Образец № 11) . Към списъка участниците трябва да приложат за лицата, упоменати в минималните изисквания, автобиографии (Образец № 12), заедно с копия от документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита им (дипломи за завършено образование, трудови книжки, удостоверения, сертификати, списък на граждански договори и др.) Към списъка се прилагат и декларации (Образец № 16) от лицата посочени в него, че са на разположение. Чуждестранните лица могат да удостоверят съответствието си с поставените изисквания за екипа от експерти, чрез представяне на еквивалентни документи, според законодателството на държавата, където участникът е установен.
Минимални изисквания: 1. През последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил минимум 3 (три) договора за Строителен надзор. Договорите за Строителен надзор трябва да са изпълнени преди датата на подаване на офертата от участника. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага към обединението участник, като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им. 2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в областта на упражняването на Строителен надзор. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага към всяко от лицата, които ще участват в осъществяването на надзора, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им. 3. Участникът, трябва да притежава към датата на подаване на офертата, валидно удостоверение, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол по реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ за извършване на дейността – Строителен надзор, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на консултанти за упражняване на Строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 99/2003г.). При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага към всяко от лицата, които ще участват в осъществяването на надзора, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им. 4. В екипа на участника за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти: Ключов експерт 1 - Ръководител на надзорен екип (1 бр.) – да притежава висше строително образование, професионален опит от минимум 7 (седем) години и опит в упражняването на строителен надзор на минимум 2 обекта с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка. Ключов експерт 2 – Инженер ВиК (1 бр.) – да притежава висше образование, специалност „ВиК” или еквивалентна, професионален опит от минимум 5 (пет) години и опит в упражняването на строителен надзор на минимум 1 обект с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка. Ключов експерт 3 – Инженер Пътно строителство (1 бр.) – да притежава висше образование, специалност „Пътно строителство” или еквивалентна, професионален опит от минимум 5 (пет) години и и опит в упражняването на строителен надзор на минимум 1 обект с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка. Ключов експерт 4 – Инженер Геодезист (1 бр.) – да притежава висше образование, специалност „Геодезия” или еквивалентна, професионален опит от минимум 5 (пет) години и и опит в упражняването на строителен надзор на минимум 1 обект с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка. Ключов експерт 5 - Координатор безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – да притежава диплома за завършено висше образование с квалификация строителен инженер. Да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ; При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага към обединението участник, като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него. Минималните изисквания се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: 1.Срок за издаване на технически паспорт за строежа - П1; тежест: 20
Показател: 2. Срок за изготвяне на окончателен доклад след приключване на строително-монтажните работи - П2; тежест: 30
Показател: 3. Ценово предложение - П3; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 31.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на Община Якоруда, ул."Васил Левски" №1

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури въз основа на Договор за отпускане на финансова помощ № 01/321/01472 от 12.12.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.” (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

VI.3) Допълнителна информация

Процедурата, попада в праговете по чл. 14, ал.3 от ЗОП. Обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп до документацията на посочения по-горе Интернет адрес, което обуславя предвидените съкратени срокове.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Крайния срок за подаване на жалби е уреден в чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от Закона за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ