Версия за печат

00616-2014-0004

BG-Якоруда: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул. "Васил Левски" №1, За: Емигюл Коренарска, Република България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: Община Якоруда

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://yakoruda.gateway.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Строително-монтажни работи по проект № 01/321/01472 от 12.12.2013 г. „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа” по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по обособени позиции: Обособена позиция 1: Рехабилитация на общински път; Обособена позиция 2: Реконструкция на селищна водопроводна мрежа.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: територията на община Якоруда
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Строително-монтажни работи по проект № 01/321/01472 от 12.12.2013 г. „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа” по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по обособени позиции: Обособена позиция 1: Рехабилитация на общински път; Пътят, предмет на инвестицията по проекта, се намират в землищата на с. Смолево и с. Бел Камен. В настоящия момент пътят е в експлоатация, но движението по него е затруднено поради множество дупки, пропадания, запушване на съоръжения и т.н. Проектното решение предвижда рехабилитация на общински път BLG 1351 /II-84, Юндола-Черна Места/-Смолево, I етап: „Спирка Смолево-с.Смолево”, II етап: „с. Смолево – с. Бел Камен” с дължина 6 672,5 м. Обособена позиция 2: Реконструкция на селищна водопроводна мрежа. Проектното решение предвижда подмяна на всички етернитови водопроводни клонове в село Конарско. Общата дължина на подменяните участъци ф 90 ПЕВП е 5097 м и сградни водопроводни отклонения ф 25 ПЕВП – 450 броя с дължина 2700 м.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45332000, 45231300, 45233140

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация
Пътни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. рехабилитация на общински път BLG 1351 /II-84, Юндола-Черна Места/-Смолево, I етап: „Спирка Смолево-с.Смолево”, II етап: „с. Смолево – с. Бел Камен” с дължина 6 672,5 м.; 2. реконструкция на водопроводната мрежа в село Конарско с дължина 7 797 м.

Прогнозна стойност без ДДС
5603995.48 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

210


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер, както следва: -За обособена позиция №1 - 39 000,00 лв. -За обособена позиция №2 - 16 000,00 лв. Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Община Якоруда: Банка: “Интернешънъл Асет Банк”, клон Якоруда IBAN: BG23IABG74588401127000 BIС: IABGBGSF Титуляр на сметката : Община Якоруда Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на Община Якоруда и със срок на валидност – най-малко 3 (три) месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора. В случай, че банковата гаранция е издадена от чуждестранна банка, тя трябва да бъде авизирана чрез българска банка, която да потвърди автентичността на съобщението.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Условията и начина на плащане са уредени в чл. 3 от проекта на договор: Плащане в размер на 50% от цената по чл. 3, ал. 1 в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на последното настъпило събитие, както следва: Влизане в сила на настоящия договор; Съставяне на Протокол обр. 2 (2а) по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво; Издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; Междинно плащане – в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на последното настъпило събитие, както следва: Подписване на двустранен протокол, съгласно условията на този договор за приемане на работата, Представяне на фактура/и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; Получено при Възложителя междинно плащане от Фонд "Земеделие", за финансиране на проект № 01/321/01472 от 12.12.2013 г. „Рехабилитация на общински път и реконструкция на селищна водопроводна мрежа” по мярка 321 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по обособени позиции”. Окончателно плащане – в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на подписване на двустранен протокол, съгласно условията на този договор за приемане на работата и след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на фактура. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за всяко плащане в съответствие със Закона за счетоводството и ЗДДС (когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е данъчно задължено лице по този закон). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочи в издадените от него фактури номера на настоящия договор, текста: „Разходът е по Договор за отпусната финансова помощ № 01/321/01472 от 12.12.2013 г. с ДФЗ”. Плащането по настоящия договор ще се извършва по банков път по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочена в представените от него фактури.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано образувание

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: •за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; •за подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс; •за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; •за престъпление против собствеността по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс; •за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. Участникът да не е обявен в несъстоятелност. Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. Участникът да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Участникът да няма лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, което да е свързано лице със служители на ръководна длъжност в неговата организация. Участникът да няма сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Оферта и списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2. Административни сведения за участника 3.Декларация, че участника ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката и Декларация, че участника е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката. 4.Регистрационни документи на участника: Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК, участниците прилагат към офертите си удостоверение за актуално състояние (чл. 24, ал. 1 ППЗОП). Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът е чуждестранно лице, се прилага документ за регистрация съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да приложи документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващ обединението, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 2 ЗОП. 5. Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата (оригинал); Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума или - банкова гаранция. 6. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д” и ал. 2, т. 4 и 5; по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3; по чл. 47, ал. 5, т. 1 и по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки 7.Декларация за участието на подизпълнители Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, в декларацията се посочват имената на подизпълнителите, вида и дела на участието им и се представя Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв 8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 9. Декларация по чл.56,ал.1.,т.11 от ЗОП. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд в страната от Национална агенция за приходите, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”. 10. Декларация за оглед на обекта 11. Декларация от членовете на обединението /ако участват обединения, които не са юридически лица/, включваща точките - всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; -всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. 12. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно информацията от Търговския регистър). 13. Копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, или еквивалентен документ, за чуждестранните участници, доказващ регистрацията на лицата в някой от професионалните регистри на държавата, в която са установени или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния им закон. 14. Документите, посочени в раздел III.2.2 и III.2.3 от настоящото обявление за доказване на изискванията за икономически и финансови възможности и за технически възможности. Плик 2 15. Техническо предложение, съдържащо информация за срок за изпълнение на поръчката и гаранционните срокове- по образец, към него се прилагат строителна програма и линеен план-график за изпълнение на поръчката. Плик 3 16. Ценово предложение с приложени към него количествено-стойностна сметка и анализи на единичните цени.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1) Справка (Образец № 9) за оборота от строителство на участника за последните 3 (три) приключили финансови години, (2011г., 2012г. и 2013г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си). Заверени копия на отчети за приходите и разходите на участника (одобрени и заверени съгласно изискванията на съответното национално законодателствона участника) за последните три приключили финансови години (2011г., 2012г. и 2013г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си). Представянето на заверени копия на отчети за приходите и разходите за последните три приключили финансови години (2011г., 2012г. и 2013г.) не е задължително за участници, които са регистрирани в Търговския регистър на Агенция по вписванията и са публикували в него, отчети за приходите и разходите за последните три приключили финансови години (2011г., 2012г. и 2013г.). Чуждестранните участници представят еквивалентни на посочените документи съобразно законодателството си, от които да е виден оборота от строителство от участника за последните 3 (три) приключили финансови години, (2011г., 2012г. и 2013г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си). Съставните части на Годишния финансов отчет (ГФО) се изискват от участника, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която той е установен. Ако участникът е физическо лице – възложителят ще приеме копие на годишни данъчни декларации и/или други документи като справка/удостоверение от работодател, декларация от участника, удостоверяващи дохода му за последните три години 2011г., 2012г. и 2013г., в зависимост от законодателството на държавата, в която е установен. 2) Удостоверение от банка, доказващо достъп на участника до собствени финансови ресурси, свободни средства по кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент. Удостоверението трябва да установява по несъмнен начин, че достъпът до финансовите ресурси не зависи от никакви условия (включително такива, свързани с правилата на банката за отпускане на финансиране) 3) Заверено копие от Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, следствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ на застраховката по чл. 171, ал. 1 ЗУТ, издаден от компетентните органи на държавата, в която са установени. Заедно със копието от застраховката, участникът представя и декларация, че след изтичане на срока на валидност на застраховката, същата ще бъде удължена до изтичане на срока на сключения договор.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има сумарно за последните 3 (три) приключили финансови години (2011г., 2012г. и 2013г. - в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си) оборот от строителство в размер не по-малко от: - За Обособена позиция 1 - не по-малък от 11 000 000 лв. без ДДС - За Обособена позиция 2 - не по-малък от 5 000 000 лв. без ДДС При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага към обединението участник, като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него. 2. Достъп на участника до собствени финансови ресурси, свободни средства по кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент, както следва. - За Обособена позиция 1: в размер не по-малък от 1 957 161 лв. - За Обособена позиция 2: в размер не по-малък от 844 835 лв. Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага към обединението участник, като цяло, а не към всяко от лицата, включени в него. 3. Участникът да има валидна застраховка „Професионална отговорност”, която да има минимално застрахователно покритие за вида строеж, обект на съответната обособена позиция, определено съобразно Наредбата за условията и реда задължително застраховане в проектирането и строителството. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага към всяко от лицата, които ще участват в изпълнението на СМР, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Минималните изисквания за икономическото и финансовото състояние се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1) Копие от Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ, за чуждестранните участници, доказващ регистрацията на лицата в някой от професионалните регистри на държавата, в която са установени или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния им закон. 2) Списък (Образец № 10) на основните договори за строителство с предмет, подобен предмета на съответната обособена позиция, изпълнени от участника през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, включително стойностите, датите и получателите. За договорите посочени от участника задължително се представят и Референции (препоръки) за добро изпълнение. В препоръките задължително трябва да са посочени: датата и мястото на строителството, наименование и стойност на обекта, както и дали строителството е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 3) Списък на техническите лица (Образец № 11) . Към списъка участниците трябва да приложат за лицата, упоменати в минималните изисквания, автобиографии (Образец № 12), заедно с копия от документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита им (дипломи за завършено образование, трудови книжки, удостоверения, сертификати, списък на граждански договори и др.) Към списъка се прилагат и декларации (Образец № 16) от лицата посочени в него, че са на разположение. Чуждестранните лица могат да удостоверят съответствието си с поставените изисквания за екипа от експерти, чрез представяне на еквивалентни документи, според законодателството на държавата, където участникът е установен. 4) Копия на валидни сертификати за въведени: система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен и система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен. Сертификатите, трябва да са с обхват, съответстващ на предмета на съответната обособена позиция за която участникът кандидатсва и да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
Минимални изисквания: 1. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на: - втора група строежи от трета категория за обособена позиция 1; - четвърта група строежи от втора категория за обособена позиция 2, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото може да докаже регистрацията си в някой от професионалните регистри на държавата, в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага към всяко от лицата, които ще участват в изпълнението на СМР, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 2. Участникът през последните 5 год., считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, да е изпълнил поне един договор за строителство с предмет, подобен предмета на съответната обособена позиция за която участва. Обектите трябва да са завършени преди датата на подаване на офертата от участника. За договор за строителство с предмет, подобен предмета на съответната обособена позиция, възложителя ще приема:- за обособена позиция 1 – изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътна мрежа; - за обособена позиция 2 - изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага към обединението участник, като цяло. 3. В инженерно – техническия състав на участника за изпълнение на настоящата процедура да са включени следните специалисти: Обособена позиция 1: - Ръководител на обекта (1 бр.) – да притежава висше строително образование, професионален опит от минимум 7 (седем) години и участие, като „ръководител или зам. ръководител на обект” на минимум 2 обекта с предмет, подобен на предмета на обособената позиция; - Технически ръководител (1 бр.) – да притежава висше образование, специалност „Пътно строителство” или еквивалентна, професионален опит от минимум 5 (пет) години и участие като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, подобен на предмета на обособената позиция: - Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството; - Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентен документ за чуждестанните участници. Обособена позиция 2: - Ръководител на обекта (1 бр.) – да притежава висше строително образование, професионален опит от минимум 7 (седем) години и участие, като „ръководител или зам. ръководител на обект” на минимум 2 обекта с предмет, подобен на предмета на обособената позиция; - Технически ръководител (1 бр.) – да притежава висше образование, специалност „ВиК” или еквивалентна, професионален опит от минимум 5 (пет) години и участие като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, подобен на предмета на обособената позиция; - Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството. - Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалентен документ за чуждестранните участници. При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага към обединението участник, като цяло. ...Продължава в раздел VI.3)
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: 1. Срок за изпълнение на поръчката - П1; тежест: 30
Показател: 2. Гаранционен срок -П2; тежест: 20
Показател: 3. Ценово предложение - П3; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на община Якоруда, ул."Васил Левски" №1, зала на Общински съвет

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска целРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури въз основа на Договор за отпускане на финансова помощ № 01/321/01472 от 12.12.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.” (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

VI.3) Допълнителна информация

продължава от раздел III.2.3) ... 4. Участникът да има внедрени: - система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен; - система за управление на околната среда съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен; При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага към всяко от лицата, които ще участват в изпълнението на СМР, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Минималните изисквания за технически възможности и квалификация се прилагат по отношение на подизпълнителите, съобразно вида и дела на участието им. Процедурата, попада в праговете по чл. 14, ал.1 от ЗОП. Обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп до документацията на посочения по-горе Интернет адрес, което обуславя предвидените съкратени срокове.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Крайния срок за подаване на жалби е уреден в чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от Закона за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Рехабилитация на общински път
1) Кратко описание

Рехабилитация на общински път

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища

3) Количество или обем

Съгласно Количествени сметки

Прогнозна стойност, без ДДС
3914323.95 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 210

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Реконструкция на селищна водопроводна мрежа
1) Кратко описание

Реконструкция на селищна водопроводна мрежа

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45232151

Описание:

Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи

3) Количество или обем

Съгласно Количествена сметка

Прогнозна стойност, без ДДС
1689671.53 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 210