Версия за печат

00109-2014-0008

BG-Благоевград: 09 - Счетоводни и одиторски услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Благоевград, Община Благоевград, Пл. "Геолги Измирлиев" № 1, За: Антония Методиева; Крум Алуминов, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 590992, E-mail: kaluminov@blgmun.com, Факс: 0359738844 51

Място/места за контакт: Отдел "ПНООП"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: www.blgmun.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Извършване на независим финансов одит” Обособена позиция №1 По проект: „Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград Обособена позиция №2 По проект: „Долината на Струма” Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките и във връзка с изпълнение на проект „Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград‘‘ договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 /012 и проект ‚‘Долината на Струма‘‘ BG161РО001/3.2-03/2012/009, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 9
Място на изпълнение: град Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит” Обособена позиция №1 По проект: „Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград Обособена позиция №2 По проект: „Долината на Струма” Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките и във връзка с изпълнение на проект „Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград‘‘ договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 /012 и проект ‚‘Долината на Струма‘‘ BG161РО001/3.2-03/2012/009, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Съгласно Регламент 1083/2006 и ПМС 245 относно детайлни правила за допустимост на разходите по оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г."(ОПРР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз, одитът на проекти е допустим разход. Съгласно насоките за кандидатстване по обявени схеми за подбор на проекти, респективно покани при процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, одитът на проекта е задължителна дейност за проектите, финансирани от оперативната програма. За да бъде използван одитът на проекти като надежден източник на увереност при верификацията на разходите от страна на Управляващият орган на ОПРР се издават настоящите указания към одиторите на проекти, финансирани от програмата, за обхвата на работата и вида на доклада: Офертите на участниците и изпълнението на договорите следва да са съобразени с Насоките за извършване на одит по проекти, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.", които участие могат да се намерят на адрес www.bgregio.eu.”. На същия адрес могат да намерят и образеца на Доклад за фактически констатации - Приложение 9.56.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79211200, 79212100

Описание:

Услуги по съставяне на финансови отчети
Услуги по финансов одит

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Осъществеяване на независим финансов одит Обособена позиция №1 По проект: „Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград Обособена позиция №2 По проект: „Долината на Струма” Съгласно насоките за извършване на одит по проекти, финансирани по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013 г.".

Прогнозна стойност без ДДС
50200 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

9


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранциите за участие в размер на за обособена позиция №1 - 477 (четиристотин седемдесет и седем) лева и за обособена позиция №2 – 25 (двадесет и пет) лева се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя или б) банкова гаранция в полза на Възложителя.При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: при Банка: ИНВЕСБАНК АД,ФЦ Благоевград, IBAN: BG36 IORT80493300714600,ВIС IORTBGSF. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде открита в съответствие с условията по приложените в документацията образеци на банкова гаранция. Гаранцията трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Благоевград или упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Гаранцията за участие е в размер на: За обособена позиция №1 - 477 (четиристотин седемдесет и седем) лева. За обособена позиция №2 – 25 (двадесет и пет) лева Като задължително се изписва наименованието на обособената позиция.При участие по повече от една обособена позиция се представя отделна гаранция за всяка от позициите. Възложителят задържа и освобождава гаранцията за участие съгласно изискванията на чл. 61 и чл.62 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от (три процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка за съответната обособена позиция.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България, по договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”, регистрационен номер BG161PO001/1.4-09/2012/012 и BG161РО001/3.2-03/2012/009. Плащането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва 100 % (сто на сто) след изготвяне на независимия финансов одит на проекта, до 15 работни дни след представяне на Доклад за независимия финансов одит, финансов отчет и оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1.В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка. 2. Всеки участник може да представи само една оферта; 3. Не се допуска представянето на варианти; 4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва само в едно обединение. 5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители; 6. В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор, който следва да бъде с нотариална заверка на подписите; 7.Документи, доказващи правата да се извършва независим финансов одит, съгласно ЗНФО – сертификат на института на дипломираните експерт – счетоводители или на еквивалент орган на държавата, в която участникът е установен. При наличие на някое от обстоятелствата по чл.47, ал. 2 участникът в процедурата ще бъде отстранен от по нататъчно участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка декларация, съдържаща оборот от предоставянето на услуги, които са предмет на поръчката (извършване на независим финансов одит), за последните три години ( 2011, 2012 и 2013 г.) , в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.
Минимални изисквания: 1. Участниците трябва да са реализирали оборот от предоставянето на услуги, които са предмета на поръчката (извършване на независим финансов одит), общо за предходните три ( 2011, 2012 и 2013 г.) години За обособена позиция № 1 в размер на не по-малко от 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева. За обособена позиция № 2 в размер на не по-малко от 5 000 (пет хиляди) лева. *** Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на Справка декларация, съдържаща оборот от предоставянето на услуги, които са предмет на поръчката (извършване на независим финансов одит), за последните три години ( 2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономическо и финансово състояние се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП, като документите, с които се доказва съответстивето с поставените минимални изисквания се представят само от участникат в обединението, чрез когото обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за икономическо и финансово състояние се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а документи, доказващи съответствието с поставените критерии за подбор се представят за всички подизпълнители.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за предтсавяне на офертите, за услуги, които са предмет на поръчката (извършване на независим финансов одит). Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, получателя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията. 3. Декларация, съдържаща списък на експертите, които участникът ще осигури за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка, придружена от: •професионални автобиографии на експертите; •документи, доказващи правата да се извършва независим финансов одит, съгласно ЗНФО – сертификат на института на дипломираните експерт – счетоводители или на еквивалент орган на държавата, в която участникът е установен; •документи, доказващи изискуемото образование, опит и квалификация - копия от договори, препоръки, дипломи, сертификати и др.; •декларация за ангажираност на експертите
Минимални изисквания: 1. Участникът, да има изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите За обособена позиция № 1 най-малко три договора за предоставяне на услуги, които са предмет на поръчката (извършване на независим финансов одит) За обособена позиция № 2 най-малко един договор за предоставяне на услуги, които са предмет на поръчката (извършване на независим финансов одит) Участникът следва да разполага със следния собствен или нает персонал за изпълнение на поръчката: 1. За всяка от обособените позиции Ръководител на екипа. Предложеният експерт трябва да бъде регистриран одитор, вписан в регистъра на регистрираните одитори към Института на дипломираните експерт-счетоводители или в еквивалентен регистър на държавата, в която участникът е установен. 2. за всяка от обособените позиции по един Експерт Лице, отговарящо на минималните изисквания за професионален опит - най-малко 5 години опит в счетоводството, финансите или прилагането на Международните одиторски стандарти (ISA). Eдни и същи разполагаеми експерти могат да се оферират от участника за изпълнение и на двете обособени позиции. Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП, като документи, доказващи, съответствие с поставените минимални изисквания се представят само от участника в обединението, чрез когото обединението доказва съответствието си с критерия за подбор, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискването за технически възможности и/или квалификация се отнася за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, в съответсвие с нормата на чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а документи се представят за всички подизпълнители.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.07.2014 г.  Час: 17:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.07.2014 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

Зала 101, гр. Благоевград, община Благоевград

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките и във връзка с изпълнение на проект „Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград‘‘ договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 /012 и проект ‚‘Долината на Струма‘‘ BG161РО001/3.2-03/2012/009, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно член 120 от Закона за обществени поръчки

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Зелена и достъпна градска среда
1) Кратко описание

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките и във връзка с изпълнение на проект „Зелена и достъпна градска среда в община Благоевград‘‘ договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 /012 , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79211200, 79212100

Описание:

Услуги по съставяне на финансови отчети
Услуги по финансов одит

3) Количество или обем

- всички декларирани разходи да са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство относно допустимост на разходите по програми, съфинансирани от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС; - първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и пр.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни:одиторът следва да се увери, че всички документи на база на които са извършени разходи са налични в оригинал, съдържат всички необходими реквизити и действително се отнасят да разхода, който следва да оправдават; - неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред: одиторът следва да провери дали неправомерно изплатените суми, ако има такива, са възстановени по надлежния ред и дали са осчетоводени коректно; - счетоводни системи и осчетоводявания: одиторът трябва да провери дали бенефициентът поддържа счетоводна система за отчитане на дейностите по проекта. Следва да се бъде проверено дали всички транзакции, свързани с операцията са осчетоводени по подходящ начин и в съответствие с приложимите правила. Одиторът следва да се увери, че счетоводните системи са в компютъризира форма и отговарят на изискванията за сигурност и надеждност.

Прогнозна стойност, без ДДС
47700 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Долината на Струма
1) Кратко описание

Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките и във връзка с изпълнение на проект ‚‘Долината на Струма‘‘ BG161РО001/3.2-03/2012/009, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

79211200, 79212100

Описание:

Услуги по съставяне на финансови отчети
Услуги по финансов одит

3) Количество или обем

- всички декларирани разходи да са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство относно допустимост на разходите по програми, съфинансирани от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС; - първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и пр.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни:одиторът следва да се увери, че всички документи на база на които са извършени разходи са налични в оригинал, съдържат всички необходими реквизити и действително се отнасят да разхода, който следва да оправдават; - неправомерно изплатените суми са възстановени по надлежния ред: одиторът следва да провери дали неправомерно изплатените суми, ако има такива, са възстановени по надлежния ред и дали са осчетоводени коректно; - счетоводни системи и осчетоводявания: одиторът трябва да провери дали бенефициентът поддържа счетоводна система за отчитане на дейностите по проекта. Следва да се бъде проверено дали всички транзакции, свързани с операцията са осчетоводени по подходящ начин и в съответствие с приложимите правила. Одиторът следва да се увери, че счетоводните системи са в компютъризира форма и отговарят на изискванията за сигурност и надеждност.

Прогнозна стойност, без ДДС
2500 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 9