Версия за печат

00109-2014-0007

BG-Благоевград: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Благоевград, Пл. "Георги Измирилиев", За: инж. Камелия Вълкова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 884456, E-mail: kvalkova@blgmun.com, Факс: 073 884451

Място/места за контакт: Община Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" №1, Стая №211

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.blgmun.com.

Адрес на профила на купувача: www.blgmun.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Инженеринг - проектиране и изграждане на Спортен комплекс в УПИ V, кв. 35 по плана на ж.к. „Еленово-1”, имот с идентификатор 04279.626.30 по КК на гр. Благоевград, включващ закрит плувен басейн, 2 /два/ броя футболни игрища, 2 /два/ броя тенис кортове, открит паркинг, алеи и озеленяване”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: Община Благоевград, град Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмет на поръчката е: „Инженеринг - проектиране и изграждане на Спортен комплекс в УПИ V, кв. 35 по плана на ж.к. „Еленово-1”, имот с идентификатор 04279.626.30 по КК на гр. Благоевград, включващ закрит плувен басейн, 2 /два/ броя футболни игрища, 2 /два/ броя тенис кортове, открит паркинг, алеи и озеленяване”. Поради недостатъчният капацитет на съществуващите спортни съоръжения, както и нуждата от стимулиране развитието на спортните дейности в гр. Благоевград, се налага изграждане на спортен комплекс, включващ съответните спортни съоръжения. Основната цел на проекта е да стимулира развитието на различните видове спорт в гр. Благоевград сред подрастващото поколение.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45210000, 45212200, 45212212, 71221000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на плувни басейни
Архитектурно проектиране на сгради

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Спортният комплекс следва да бъде разположен в южното дворно пространство на VIII СОУ, гр. Благоевград, УПИ V, кв. 35 по плана на ж.к. „Еленово - 1”, гр. Благоевград, имот с идентификатор 04279.626.30 по К.К. на гр. Благоевград. Разположението на спортния комплекс да се съобрази с нормите за шумозащита от северната и западната страна на имота. Проектът за Спортен комплекс следва да съдържа следните съоръжения: 1.Сграда за закрит плувен басейн: 1.2.1. 1 брой покрит плувен басейн със светли размери 25/50м. и необходимите към него помещения;1.2.2.Трибуна за мин. 400 /четиристотин/ зрители; 1.2.3. 2 /два/ броя съблекални със санитарни възли за ползватели на басейна /мъже и жени/ с директна връзка към плувната зала, като минимум един санитарен възел в съответната съблекалня бъдат пригодени за хора в неравностойно положение в съответствие с изискванията за такова съоръжение; 1.2.4. Санитарни възли за зрители /включително и за хора в неравностойно положение/; 1.2.5.Кафе; 1.2.6. Офиси за обслужващия персонал, включително лекарски кабинет /без оборудване/; 1.2.7.Складови помещения за оборудване; 1.2.8.Газов котел; 1.2.9. ОВК съоръжения; 1.2.10. В сградата на плувния басейн да се предвидят и 2 /два/ броя съблекални със санитарни възли /мъже и жени/, които да бъдат достъпни единствено отвън и да обслужват единствено тенис кортовете и футболните игрища, като минимум един санитарен възел в съответната съблекалня бъдат пригодени за хора в неравностойно положение; 1.2.11. Сградата на плувния басейн и инсталациите в нея да се съобразят с бъдещо монтиране на соларни колектори; 1.2.12. Настилката около плувния басейн да е от нехлъзгав материал; 1.2.13. Ел., ВиК и ОВК инсталации. 2. 2 /два/ броя тенис кортове с размери 36,60/18,30м., единият от които с изкуствена тревна, настилка, а за другия тенис корт – настилка „шамот” /тренировъчни/; 3. 2 /два/ бр. футболни игрища с размери 30/40 м. с изкуствена тревна, ненуждаеща се от посипка, настилка и възможност за обединяване при необходимост; 4. Паркинг за автомобили с капацитет – 80 до 100 паркоместа. Следва да бъде изграден с бетонова настилка с грайфери и с бариера за ограничаване достъпа до него. Към паркинга следва да се предвиди осветление. 5. Изграждане на алейна мрежа и осветление към нея; 6.Озеленяване на откритите площи и изграждане на съпътстващата към тях поливна система; 7. За спортните игрища да се предвиди нужното осветление за ползването им през тъмната част от денонощието. А) Общи изисквания към закрит плувен басейн. 1. Дължина – 50.00 метра /светло/ – Тъй като в стартовия край на басейна или допълнително в края за обръщане се предвиждат допир панели на електонно-измервателна уредба, басейнът трябва да е с такава дължина, която осигурява необходимото разстояние от 50.00 метра между двата панела. Допустимо отклонение от размера дължина – допуска се отклонение от плюс 0.030 метра във всеки коридор минус 0.000 метра на двете крайни стени във всички точки от 0.300 метра над до 0.800 метра под повърхността на водата. Отклоненията не могат да бъдат превишавани при инсталиране на допир-панели. 2. Дълбочина – Тъй като басейна ще бъде със стартови блокове е необходимо изискваща се минимална дълбочина от 1.80 метра, простираща се от 1.0 метър до най-малко 6.0 метра от крайната стена, след което дълбочината на басейна достига 2.70 в другия му край. 3. Ширина – 25.00 метра /светло/. 4. Стени – Крайните стени трябва да бъдат успоредни, като образуват прави ъгли с плувното трасе и повърхността на водата. Те трябва да бъдат изградени от твърд материал с не-хлъзгава повърхност, простираща се на 0.8 метра под повърхността на водата, така че състезателят да може безопасно да се опре и изтласка при обръщане. По стените на басейна да има стъпала за почивка, които да бъдат на не по-малко от 1.2 метра под повърхността на водата и следва да бъдат с ширина от 0.1 метра до 0.15 метра. Стъпалата следва да бъдат вътрешни. !!!Виж Техническото задание - Раздел IV от одобрената Документация.

Прогнозна стойност без ДДС
2400000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

11


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участникът, определен за изпълнител на поръчката, внася гаранция за изпълнение в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се представя по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде внесена по сметка на Община Благоевград: Банка: Инвестбанк – ФЦ Благоевград Банков код (BIC): IORTBGSF Банкова сметка (IBAN): BG36 IORT 8049 3300 7146 00 Банковите разходи по откриването на гаранцията е за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват на тези по приложения в документацията образец или да са по-благоприятни за Възложителя. Ако условията на представената от участника гаранция се различават от тези на представения образец и са по-неблагоприятни за Възложителя, то Възложителят може да откаже да приеме гаранцията и/или да поиска нейната корекция. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителят, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно. Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Стойността на Спортния комплекс по уедрени показатели възлиза в размер до 2 400 000 лв. (два милиона и четиристотин хиляди лева) без ДДС, като в стойността са включени инвестиционното проектиране и строително-монтажните работи на обекта.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изисквания за придобиване на правна форма от Изпълнителя. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват нотариално заверен договор. Договорът за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде представено в оригинал или в нотариално заверено копие, като в текста му задължително да се съдържа посочване на Възложителя и процедурата, за която се обединяват партньорите в него. 1.2.1.1. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; да определя лице, което да представлява обединението/консорциума, да го задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума за целите на поръчката; всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е представено нотариално заверено копие от договора за създаването на обединението/консорциум, или в приложения липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или съставът на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Представителство- Участниците-юридически лица се представляват от законните си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се доказва с изрично нотариално заверено пълномощно.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:1) който е осъден с влязла в сила присъда за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК, освен ако е реабилитиран; 2) който е обявен в несъстоятелност; 3) който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; 4) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 5) който е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 6) който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 7) който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години; 8) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 9) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; 10) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси; 11) е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, обективирани в обявлението за обществена поръчка, настоящата документация за участие; 12) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал.2 от ЗОП; Участниците представят:Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал);Оферта за участие; Зав. копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) фин. години /2011,2012 и 2013/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, а именно: заверено копие на балансите за последните 3 фин. /2011,2012 и 2013/ години; заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 фин. /2011,2012 и 2013/ години; Дек-ция за липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.1,б.„а“-„д“,ал.2,т.5 и ал.5,т.1 от ЗОП;Дек-ция за липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.2 и т.3 и ал.2, т.1, т.2-а, пр.1,т.3 и т.4 и ал.5,т.2 от ЗОП;Дек-ция за използване/неизползване на подизпълнител по чл 56,ал.1, т.8 от ЗОП;Дек-ция по чл.56, ал.1,т.11 от ЗОП; Списък на основните договори за строителство, сходни с предмета на поръчката,изпълнени в рамките на последните 5години;Дек-ция за съгласие за участие от подизпълнител;Декларация, че участникът е запознат с условията на строителната площадка и обстоятелствата, които биха повлияли на предложението;Дек-ция за техническото оборудване;Декларация за качеството на влаганите материали;Други документи, изискуеми съгласно документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Заверено копие от следните съставни части на годишните финансови отчети за последните 3 (три) финансови години/2011 г., 2012 г. и 2013 г./,в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, а именно: заверено копие на балансите за последните 3 (три) финансови /2011 г.,2012 г. и 2013/ години;заверено копие на отчетите за приходите и разходите за последните 3 финансови /2011, 2012 и 2013/ години. Изискваните документи се прилагат в зависисимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал да развива дейността си.Когато участникът е обединение, съставните части на годишните финансови отчети за последните 3 финансови години се представят само от участниците,чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.В случай,че е представен ЕИК и документите са видими чрез сайта на Търговския регистър при Агенцията по вписванията,се допуска позоваване на тези обстоятелства вместо представянето им с офертата. В случай,че участникът не разполага с изготвен годишен финансов отчет за календарната 2013 г.,изцяло съобразен със посочените срокове за изготвяне и публикуване в Закона за счетоводството,то той може да приложи различни финансови извлечения и други сходни документи,доказващи реализиран оборот за календарната 2013 г.
Минимални изисквания: Не е приложимо.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Участникът следва да представи списък на основните дог. за строителство с предмет,сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 5г., като 3 от договорите, посочени в списъка следва да са придружени с препоръки за добро изпълнение за по-важните обекти от възложителите им.В препоръките задължително се посочва наименованието на възложителя, общата стойност на дог.,датата и мястото на строителството,както и дали са изпълнени професионално и в съответствие с нормативните изисквания,адрес и тел. за контакт с подписалия препоръката.Към списъкът следва да са приложение и документи,доказващи разрешаване ползването и/или въвеждането в експлоатация на обектите; 2.Списък на предложения от участника инж.-технически състав и екип от проектанти, ведно с професионални автобиографии и докум., удостоверяващи образованието,проф. квалификация и опит на предлагания от участника инж.-техн. състав и екип от проектанти (зав. копия от трудова/служебна книжка и/или трудови/граждански договори, дипломи, удостоверения, сертификати,референции от настоящи или предишни работодатели,възложители и други подходящи док.,доказващи по безспорен начин мин.изискания, на които трябва да отговарят експертите,както и копие от документ за пълна проект. правоспособност,удостоверение за вписване в КИИП). Заб.:Участникът трябва да посочи за всяка от позициите на експертите от инж.-техническия състав и екип от проектанти отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия инженерно-техническия състав). !!!Участникът следва да представи референции за проектиране на спортно съоръжение–басейн,издадени на името на предложения от него архитект,технолог, конструктор,ОВК специалист; 3. Зав.копие на Удостоверение за вписване в професионалния регистър на строителя за строежи най-малко III-та категория,съгласно Правилника за вписване и водене на ЦПРС или еквивалент за чуждестранен участник;4.За доказване изпълнението на това минимално изискване се представя копие от сертификатите или екв. документи, екв. мерки;5.Дек-ция за техническото оборудване,което участникът ще осигури за изпълнение на обществената поръчка, съобразено с изискванията на Възложителя.Оборудването за изпълнение на дейностите може да бъде собствено или ползвано на друго правнооснование,съответно доказано с документ за собственост или дог. за наем/лизинг и др. за периода на поръчката;6.Списък на рък.-експ. екип за изпълнение на поръчката.Участникът следва да представи документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опит на предложения от него стр. инженер/стр.техник,инж.-геодезист и ОВК инж. (зав. копия от трудова/служебна книжка и/или трудови/граждански договори,дипломи,удостоверения, сертификати,референции от настоящи или предишни работодатели,възложители и др. подходящи документи, доказващи по безспорен начин мин. изискания,на които трябва да отговаря стр. инж./стр. техник, инж.-геодезист и ОВК инж.). Пояснение: Участниците следва да представят документи,удостоверяващи проф. квалификация и опит на предложените квал. работници–бетонджии,кофражисти,арматуристи, ел.работници, ВиК работници и монтажници /удостоверения,сертификати,референции от настоящи или предишни работодатели,възложители и др. подходящи документи,доказващи по безспорен начин проф. им квалификация и опит/;7.Зав. копие на Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за този вид строеж, или съответен валиден аналогичен документ, издаден откомп. орган на държава членка на Европейския съюз или на друга държава–страна по споразумението за Евр-то икон. пространство.Заст-та трябва да е в сила към момента на отварянето на офертата, както и да бъде придружена с дек-я от участника,че в случай,че същата изтече преди указания по-горе срок,то действието й ще подновено със срок не по-малък от срока на дог-ра и 30дни след изтичането му.Представя се,както за строителството,така и за проектирането.
Минимални изисквания: 1. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано до изтичане крайния срок за подаване на оферти, да е изпълнил успешно минимум 3 (три) договора с предмет, сходен с предмета на поръчката, придружени с препоръки за добро изпълнение за по-важните обекти от възложителите им. В препоръките задължително се посочва наименованието на възложителя, общата стойност на договора, датата и мястото на строителството, както и дали изпълнени професионално и в съответствие с нормативните изисквания, адрес и телефон за контакт с подписалия препоръката. За „договор с предмет, сходен с предмета на поръчката”, възложителят ще приема договори с предмет: СМР по изграждане на сгради и съоръжения за спорт и развлечения, административни сгради и/или сгради с обществено предназначение. Участникът следва да е изпълнил минимум един договор с горепосочения предмет. 1 /един/ от договорите следва да е с предмет: СМР по общо изграждане на спортно съоръжение - плувен басейн;1 /един/ изпълнен договор за пълен инженеринг /проектиране и изграждане на сради и/или съоръжения от метални конструкции/, в случай че изпълнението бъде с метални конструкции. В случай че изпълнението е с бетонова конструкция - 1 /един/ изпълнен договор за пълен инженеринг /проектиране и изграждане на сради и/или съоръжения с бетонови конструкции/. 2.Участникът трябва да разполага с инженерно–технически състав и екип от проектанти, включително и лица, отговарящи за контрола на качеството, със следните минимални изисквания към тях, както следва:2.1. Ръководител на екипа - Архитект, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: а) да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;б) да притежава минимум 5 г. трудов стаж по специалността;в) притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност „Архитектура и строителство”. 2.2.Проектант по част „Геодезия” – инженер по геодезия, фотограметрия и картография, който да отговаря на следните минимални изисквания:а) притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография”;б) да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;в) да притежава минимум 5 г. трудов стаж по специалността; 2.3.Проектант по част „Конструктивна” - строителен инженер – конструктор, отговарящ на следните минимални изисквания:а) да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП; б) има диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност „Строителство на сгради и съоръжения” /ПГС/; в) има не по-малко от 5 години стаж по специалността; 2.4.Проектант по част „Технологична”, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП; 2.5.Проектант по част „Пътна” - строителен /пътен/ инженер, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) придобита професионална квалификация „Пътно строителство”;б) да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП; 2.6.Проектант по част „В и К” - строителен инженер – „В и К”, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП; б) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност „Водоснабдяване и канализация”;в) има не по-малко от 5 г. стаж по специалността; 2.7.Проектант по част „Енергийна ефективност”, притежаващ пълна проектантска правоспособност и лиценз за изпълнение на този вид дейност; 2.8.Проектант по част „ОВК” – инженер ОВК, който да отговаря на следните минимални изисквания:а) да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП; б) да притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност „Отопление, вентилация и климатизация, топлотехника”;в) има не по-малко от 5 г. стаж по специалността; !!!Продължава в раздел VI.3 - Допълнително информация!
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО (ПСС); тежест: 5
Показател: ПОКАЗАТЕЛ ГАРАНЦИОНЕН СРОК (ПГ); тежест: 15
Показател: ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ (ФП); тежест: 40
Показател: ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ПРОЕКТИРАНЕ (ПСП); тежест: 10
Показател: ПОКАЗАТЕЛ РАЗХОДИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ПЕ); тежест: 30

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Документация за участие в процедурата може да бъде закупена всеки работен ден между 8:30 ч.-12.30 ч. и 13.30 ч. -17:00 ч., в срок до 17:00 часа на датата посочена в обявлението. Цената на настоящата документация е в размер на 10.00 лв. с вкл. ДДС, като сумата може да бъде заплатена в брой на касите в сградата на Община Благоевград, в гр. Благоевград, пл. “Георги Измирлиев” №1 или по банков път по сметка: Банка: Инвестбанк – ФЦ Благоевград, Банков код (BIC): IORTBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG36 IORT 8049 3300 7146 00. Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят при служителя Мартин Йорданов Лалев и инж. Камелия Вълкова. Копие от платежния документ задължително се представя с офертата за участие в процедурата. Пълен достъп до настоящата документацията е предоставен и на официалната интернет страница на Община Благоевград – www.blgmun.com.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.07.2014 г.  Час: 10:30
Място

Община Благоевград, Зала № 101

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Действията на комисията по отварянето на офертите са публични. На тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и юридически лица с нестопанска цел. Присъстващите предствители се допускат след представяне на документ, удостоверяващ представителната им власт. Упълномощен представител на участник се допуска след представяне на специално издадено за целта нотариално заверено пълномощно. Присъстващите представители на участниците вписват имената си и се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

2.9.Проектант по част „Електрическа” – електро-инженер, който да отговаря на следните минимални изисквания: а) да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;б) притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност „Електротехника”, „Електроснабдяване”, „Електроенергетика”;в) има не по-малко от 5 г. стаж по специалността; 2.10.Проектант по част „Паркоустрояване и благоустрояване”, притежаващ пълна проектантска правоспособност – ландшафтен архитект;2.11.Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, който да отговаря на следните минимални изисквания:а) да притежава удостоверение (сертификат) за изпълнение на този вид дейност; 2.12. Проектант по част „Геология” – инж.-геолог, който да отговаря на следните минимални изисквания:а)да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;б) притежава диплома за завършено висше образование, образователна степен магистър, специалност„Инженерна геология”;в) има не по-малко от 5 г. стаж по специалността;2.13.Проектант по част „Пожарна безопасност”– инженер, който да отговаря на следните минимални изисквания:а)да притежава пълна проектантска правоспособност по ЗКАИИП;2.14.Контрольор по качеството–1 бр. притежаващ удостоверение /сертификат/ за изпълнение на този вид дейност.3. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи от III–та /трета/ категория или еквивалент, предмет на настоящата обществена поръчка;4.Всеки участник трябва да е сертифициран в областта на строителството по следните стандарти:ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП;ISO 14001:2004 Система за управление на околната среда или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП.OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалентен, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП; 5.Участникът да разполага със собствено или наето оборудване /механизация/ минимум, както следва: 1.Багер с кофа над 0.5 м3 –2 бр.;2.Булдозер–1 бр.;3.Бетон-помпа–1 бр.;4. Бетоновози –3 бр.;5. Самосвали–4 бр.;6.Бордова кола над 3т.–1 бр.;7.Пробивна машина–2 бр.;8.Заваръчен апарат–1 бр.;9. Компресор подвижен –1 бр.;10.Самоходен вибрационен валяк до 4т.–1 бр.;11.Кофраж-комплект /съгласно технология на изпълнение/–1 бр.;12.Механична трамбовка–2 бр.;13.Комплект малогабаритна техника–1бр.;14. Автокран–1бр.; 6.Участникът следва да разполага със следния ръководно-експертен екип /персонал/ за изпълнение на поръчката и работници, както следва: 1.Ръководно–експертен екип:1.1.Строителен инженер с професионален опит мин. 5 г. или строителен техник с проф. опит минимум 7 г. -1 бр.;1.2. Инженер геодезист на обекта – с професионален опит мин. 5 г.-1 бр. ;1.3. Инженер „ОВК” – с професионален опит мин. 5 г.- 1 бр.;2.Квалифицирани работници: 2.1.Работници бетонджии – 5 бр.;2.2.Работници кофражисти–4 бр.;2.3.Работници арматуристи–4 бр.;2.4.ОвК работници–4 бр.;2.5 Работници настилки–6 бр.;2.6.Работници облицовки–7 бр.;2.7.Ел. работници–2 бр.;2.8 ВиК работници–4 бр.;2.9.Работници озеленяване-2 бр.;2.10.Монтажници-3 бр.;2.11.Работници монтаж дограм -3 бр.;3.Общи работници-10 бр.;7.Участникът да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството и проектирането по чл.171 от ЗУТ,покриваща мин.застрахователна сума за този вид строеж или съответен валиден аналогичен документ,издаден от комп. орган на държава членка на ЕС или на др.държава–страна по споразумението за Евр. икон. пространство.Заст-та трябва да е в сила към момента на отварянето на офертата и да бъде придружена с дек-ция от участника,че в случай,че същата изтече преди указания по-горе срок, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока на дог.и и 30 дни след изтичането му.Представя се,както за строителството,така и за проектирането

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ