Версия за печат

00808-2014-0003

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52А, За: ЕЛЕНА ДИМИТРОВА, Република България 1797, София, Тел.: 02 9396719, E-mail: damtn@damtn.government.bg, Факс: 02 9861707

Място/места за контакт: ЕЛЕНА ДИМИТРОВА

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg..

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ДВЕ ЛАБОРАТОРИИ КЪМ ДАМТН, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА РАБОТА НА ИЗПИТВАТЕЛНОТО ОБОРУДВАНЕ“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: гр. Бургас и гр. Плевен
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ДВЕ ЛАБОРАТОРИИ КЪМ ДАМТН, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА РАБОТА НА ИЗПИТВАТЕЛНОТО ОБОРУДВАНЕ“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 с предмет: „ВЗРИВОЗАЩИТЕНИ ОСЕВИ ВЕНТИЛАТОРИ – 4 БР.”; Обособена позиция № 2 с предмет: „КЛИМАТИК (3 БР.), ХЛАДИЛНИЦИ С ВЗРИВОЗАЩИТЕНА ВЪТРЕШНА ЧАСТ (3 БР.)“;

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39717100, 42512200, 39711130

Описание:

Вентилатори
Стенни климатици
Хладилници

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

обособена позиция № 1: “Взривозащитени осеви вентилатори – 4 бр.” обособена позиция № 2: Климатик за помещения 40 – 50 кв.м.- 2бр.; Климатик за помещения 20 – 30 кв. м.- 1 бр.; Хладилник с взривозащитена вътрешна част - 3 бр.

Прогнозна стойност без ДДС
30005 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

56


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие или за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на участника: депозит на парична сума по сметка на Възложителя; неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. A) когато гаранцията за участие или изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор: Банка: БНБ ЦУ BIC: BNBGBGSF IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01 Б) гаранцията за участие е сума в размер на: • По обособена позиция № 1 с предмет: „Взривозащитени осеви вентилатори– 4 бр.” - 100 (сто) лв.; • По обособена позиция № 2 с предмет: „Климатик (3 бр.), хладилници с взривозащитена вътрешна част (3 бр.)“ – 190 (сто и деветдесет) лв. В случай че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, гаранциите се представят за всяка обособена позиция поотделно. B) Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Срокът може да се удължава по искане на възложителя. Когато участникът избере депозит на парична сума, в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: „Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане за две лаборатории към ДАМТН, с цел осигуряване на специални условия на околната среда за работа на изпитвателното оборудване“, обособена позиция № ..... с предмет: „............................................"(посочва се номерът и наименованието на обособената позиция) Г) Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от общата максимална стойност на поръчката по съответната обособена позиция. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че: • е безусловна и неотменима; • е в полза на възложителя; • е със срок на валидност най - малко 30 (тридесет) дни след изпълнението на договора; • има възможност за нейното усвояване на части. Д) Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по -малък от определения в настоящата процедура. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Начин на плащане – за всички доставки, относим и за двете обособени позиции - в 30 дневен срок след представяне на приемо-предавателен протокол за изпълнение предмета на договора и оригинал на фактура за дължимата сума.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и в настоящата документация за участие. 2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице поне едно от обстоятелства, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а" до „д", т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП. 3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1, т. 1, б. „а" до „д", т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. 4. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а" до „д", т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП с декларации, съгласно образците към настоящата документация. 5. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а" до „д", т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. 6. Към датата на подаване на офертата участникът да не се представлява от лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“ - докато заема длъжността и една година след напускането й. 7. Към датата на подаване на офертата участникът да няма сключен трудов договор или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“ - докато заема длъжността и една година след напускането й. 8. Лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й, към датата на подаване на офертата от участника да не притежава дялове от капитала на участника. 9. Към датата на подаване на офертата участникът да няма сключен договор за консултантски услуги с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“ - докато заема тази длъжност и една година след напускането й. 10. Съответствието с поставените изисквания по т. 6-9, включително, се доказва чрез представянето на декларация за липсата на горните обстоятелства по приложен образец, подписана от лицето, представляващо участника. Управляващ орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“ е Главна дирекция „Европейския фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката и енергетиката. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението или консорциума подписват документ - споразумение или договор. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1: Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника. (в оригинал) (Образец № 2); 1.2. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно: 1.2.1. За юридически лица или еднолични търговци – копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; За физически лица – копие от документа за самоличност. Съгласно чл. 24, ал. 1 от ППЗОП, когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. 1.2.2. Когато участникът в процедура е обединение, което не е юридическо лице – актът за създаването му, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият – в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в официален превод на български език). В акта за създаване на обединението изрично се посочва разпределението на дейностите, които всеки участник в обединението ще изпълнява. За участниците – обединения следва да бъдат спазени изискванията, съгласно чл. 56, ал. 3 на ЗОП. 1.3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата с нотариална заверка на подписа (оригинал).1.4. Декларации по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (оригинал) 1.5. Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (оригинал). 1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 13).1.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001 - Образец № 5. 1.8. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника, техническите му възможности и квалификация, както и документите, с които те се доказват. 1.9. Документ за учредена/внесена гаранция за участие (оригинал) в съответствие с изискванията на раздел „Гаранции за участие и за изпълнение на договора”. 1.10. Декларация, съдържаща списък на подизпълнителите. 1.11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 1.12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП.2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2: 2.1. Техническо предложение – Техническа оферта, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП и следва да съдържа: Попълнена таблица по образец. 3.1.2.2. Срок за доставка на стоките, предмет на обществената поръчка, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 9 от ЗОП 3.1.2.3. Гаранционен срок - посочва се в Образец № 2. 3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3: „Предлагана цена” съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, (Образец № 12 - в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта) – в оригинал.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Декларация, съдържаща информация за общия оборот за последните три (2011, 2012 и 2013 г.) години, в зависимост от датата на която участникът е учреден или е започнал дейността си, придружена от балансите и отчетите за приходите и разходите за последните три (2011, 2012 и 2013 г) години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Представянето на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър по партидата на участника. ЗАБЕЛЕЖКА: 1. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП, а документи се представят само за участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 2.При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискванията за икономически и финансови възможности се отнасят за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, а документи се представят за всички подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
Минимални изисквания: Участникът трябва да има реализиран общ оборот общо за предходните три (2011, 2012 и 2013 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както следва: • За обособена позиция № 1 – 30 000 (тридесет хиляди) лева (без ДДС); • За обособена позиция № 2 – 50 000 (петдесет хиляди) лева (без ДДС). В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, той трябва да има реализиран минимален оборот на стойност, равна на сбора от стойностите на минималния оборот, изискващ се за всяка от позициите, за които представя оферта.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Декларация (Образец № 7), съдържаща списък на договори за доставки, които са предмет на обособената позиция, за която участникът представя оферта, изпълнени от участника през последните три години, считано до датата на подаване на офертата. Най-малко един от договорите, посочени в декларацията, трябва да бъдат придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Представят се препоръки само за договори, които са посочени в декларацията. 2. Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват доставки на хладилно оборудване и/или системи за охлаждане и/или отопление, издаден от независими лица по чл. 53, ал. 3 от ЗОП. Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 3. оторизационно писмо или друг еквивалентен документ, издаден от производителя на стоките, с което оторизира участника да извършва гаранционното им обслужване, придружен със списък – декларация за сертифицираните сервизни бази на доставчика. Участникът може да приложи и сертификат, договор или друг оторизиращ документ на друго лице или фирма, като в този случай трябва да се представи и писмено съгласие от лицето или фирмата, явяваща се оторизиран сервиз на оферираната техника за гаранционно сервизно обслужване на конкретната доставка.
Минимални изисквания: 1. Участникът да има успешно изпълнен през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, най-малко един договор за доставка, които са предмет на обособената позиция за която участникът представя оферта. Под „доставки, които са предмет на обособената позиция“ за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 следва да се разбира доставки на хладилно оборудване и/или системи за охлаждане и/или отопление. В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, той трябва да има изпълнени договори за доставки, които са предмет на обособената позиция, равна на сбора от минимално изискуемите договори, изискващ се за всяка от позициите, за които представя оферта. 2. Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент. 3. В случай, че участникът не е производител, той трябва да разполага с оторизиран от производителя сервиз за гаранционно обслужване и списък на сертифицираните сервизни бази на доставчика. Участникът може да предложи гаранционно сервизно обслужване от друга фирма, като приложи нейния сертификат, договор или друг оторизиращ документ. В този случай трябва да се представи и писмено съгласие от фирмата, явяваща се оторизиран сервиз на оферираната техника за гаранционно сервизно обслужване на конкретната доставка по настоящата поръчка. ЗАБЕЛЕЖКА: 1. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП, а документи се представят само за участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 2.При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискванията за икономически и финансови възможности се отнасят за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, а документи се представят за всички подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
24.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
01.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.08.2014 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на ДАМТН в гр. София, бул. Д-р Г. М. Димитров №52А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители с пълномощно с нотариална заверка на подписа , както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

проект "Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070 ; 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5 и 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „ВЗРИВОЗАЩИТЕНИ ОСЕВИ ВЕНТИЛАТОРИ – 4 БР.”
1) Кратко описание

ВЗРИВОЗАЩИТЕНИ ОСЕВИ ВЕНТИЛАТОРИ – 4 БР.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

39717100

Описание:

Вентилатори

3) Количество или обем

4 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
11000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 56

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „КЛИМАТИК (3 БР.), ХЛАДИЛНИЦИ С ВЗРИВОЗАЩИТЕНА ВЪТРЕШНА ЧАСТ (3 БР.)“
1) Кратко описание

Климатик за помещения 40 – 50 кв.м.- 2 бр.; Климатик за помещения 20 – 30 кв. м.- 1 бр.; Хладилник с взривозащитена вътрешна част - 3 бр.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

42512200, 39711130

Описание:

Стенни климатици
Хладилници

3) Количество или обем

Климатик за помещения 40 – 50 кв.м.- 2 бр.; Климатик за помещения 20 – 30 кв. м.- 1 бр.; Хладилник с взривозащитена вътрешна част - 3 бр.

Прогнозна стойност, без ДДС
19005 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 56