00808-2014-0002

BG-София: 24 - Образователни услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, бул. "Д-р Г. М. Димитров" №52А, За: Елена Димитрова, Република България 1797, София, Тел.: 02 9396718, E-mail: damtn@damtn.government.bg

Място/места за контакт: на горния адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.damtn.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.damtn.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=8&lang=bg..

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

"ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИ ИЗИСКВАНИЯ И ДЕЙНОСТИ ПО НАДЗОР НА ПАЗАРА И ОБМЕН НА ОПИТ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА АСАНСЬОРИ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 24
Място на изпълнение: гр. София, Велико Търново, Пловдив, Благоевград и Сандански
Код NUTS: BG
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на възлаганата обществена поръчка е обособен в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара – 4 семинара“; Обособена позиция № 2 с предмет: „Обмяна на опит и добри практики при модернизация на асансьори, произведени преди 1990 г. “

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80530000

Описание:

Услуги по професионално обучение

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обособена позиция №1 с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара – 4 семинара: Семинар „Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008” в гр. София; Семинар „Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008” в гр. Велико Търново; Семинар „Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008” в гр. Пловдив; Семинар „Подготовка за прилагане на Регламент 305/2011 за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти” в гр. София; Превод на материали; Консекутивен превод. Обособена позиция № 2 с предмет: „Обмяна на опит и добри практики при модернизация на асансьори, произведени преди 1990 г. : Организиране и провеждане на една двудневна среща между европейски експерт и инспектори на ДАМТН за обмяна на опит относно прилагане на изискванията на БДС EN 81-80 „Правила за безопасност при конструиране и монтиране на асансьори – Съществуващи асансьори - Част 80: Правила за повишаване на безопасността на съществуващи пътнически и товаропътнически асансьори“ и на тридневна среща за обмен на добри практики чрез съвместна инспекция на инспектори на ДАМТН и европейски експерт - в гр. Благоевград и гр. Сандански; Превод на материали; Консекутивен превод;

Прогнозна стойност без ДДС
96876 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

31.07.2015 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие или за изпълнение се представя в една от следните форми по избор на участника: 1.1. депозит на парична сума по сметка на Възложителя; 1.2. неотменима и безусловна банкова гаранция в полза на Възложителя. A) когато гаранцията за участие или изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор: Банка: БНБ ЦУ BIC: BNBGBGSF IBAN: BG 03 BNBG 9661 3300 1498 01 Б) гаранцията за участие е сума в размер на: • По обособена позиция № 1 с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара – 4 семинара“ - 618 (шестстотин и осемнадесет) лв.; • По обособена позиция № 2 с предмет: „Обмяна на опит и добри практики при модернизация на асансьори, произведени преди 1990 г." – 350 (триста и петдесет) лв. В случай че участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, гаранциите се представят за всяка обособена позиция поотделно. B) Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 30 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. Срокът може да се удължава по искане на възложителя. Когато участникът избере депозит на парична сума, в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното: „Гаранция за участие в обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения за повишаване на административния капацитет, във връзка с изпълнение на нови изисквания и дейности по надзор на пазара и обмен на опит и добри практики по технически надзор на асансьори в две обособени позици“, обособена позиция № ..... с предмет: „........."(посочва се номерът и наименованието на обособената позиция) Г) Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три процента) от общата максимална стойност на поръчката по съответната обособена позиция. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея следва изрично да е записано, че: • е безусловна и неотменима; • е в полза на възложителя; • е със срок на валидност най - малко 30 (тридесет) дни след изпълнението на договора; • има възможност за нейното усвояване на части. Д) Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. 2. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по -малък от определения в настоящата процедура. 3. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Цената се заплаща, както следва: авансово плащане в размер на 30 % (тридесет на сто) от цената по договора, платимо в срок до 10 (десет) дни след подписване на договора срещу представен оригинал на фактура, издаден от Изпълнителя на стойността на дължимия аванс; Възложителят заплаща на Изпълнителя окончателния размер на възнаграждението по договора в срок до 30 (тридесет) дни след представянето на финалния доклад и одобряването му от Възложителя и представен оригинал на фактура, издаден от Изпълнителя на стойността на дължимото плащане.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП, не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

ІІІ.1.4) Други особени условия

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на условията, посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в обявлението и в настоящата документация за участие. 2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице поне едно от обстоятелства, посочени в чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а" до „д", т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП. 3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47 ал. 1, т. 1, б. „а" до „д", т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. 4. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а" до „д", т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 и ал. 5 от ЗОП с декларации, съгласно образците към настоящата документация. 5. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а" до „д", т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 5 от ЗОП. 6. Към датата на подаване на офертата участникът да не се представлява от лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“ - докато заема длъжността и една година след напускането й. 7. Към датата на подаване на офертата участникът да няма сключен трудов договор или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“ - докато заема дъжността и една година след напускането й. 8. Лице на трудово или службено правоотношение в Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“, докато заема съответната длъжност и една година след напускането й, към датата на подаване на офертата от участника да не притежава дялове от капитала на участника. 9. Към датата на подаване на офертата участникът да няма сключен договор за консултантски услуги с лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“ - докато заема тази длъжност и една година след напускането й. 10. Съответствието с поставените изисквания по т. 6-9, включително, се доказва чрез представянето на декларация за липсата на горните обстоятелства по приложен образец, подписана от лицето, представляващо участника. Управляващ орган на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013 г.“ е Главна дирекция „Европейския фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката и енергетиката. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението или консорциума подписват документ - споразумение или договор. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В случай, че участникът участва за повече от една обособена позиция се представят отделни пликове № 1, № 2 и № 3, окомплектовани с документите за всяка обособена позиция. Пликовете по отделните обособени позиции се поставят в общ плик. 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (в оригинал) (Образец № 2); 1.2. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно: 1.2.1. За юридически лица или еднолични търговци – копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; За физически лица – копие от документа за самоличност. Съгласно чл. 24, ал. 1 от ППЗОП, когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. 1.2.2. Когато участникът в процедура е обединение, което не е юридическо лице – актът за създаването му, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият – в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в официален превод на български език). В акта за създаване на обединението изрично се посочва разпределението на дейностите, които всеки участник в обединението ще изпълнява. За участниците – обединения следва да бъдат спазени изискванията, съгласно чл. 56, ал. 3 на ЗОП. 1.2.3. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения следва да бъдат спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП. 1.3. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал).Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено. Декларациите по точки 1.5 и 1.6 не могат да бъдат подписвани от пълномощник. 1.4. Декларации по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (оригинал) - Образец № 3. 1.5. Декларации по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1 и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП (оригинал) - Образец № 4. 1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 4, т. 4.3 от Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-4.3.02-0001-C0001 - Образец № 5. 1.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец № 13. 1.8. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника, техническите му възможности и квалификация, както и документите, с които те се доказват. 1.9. Документ за учредена/внесена гаранция за участие (оригинал). 1.10. Декларация, съдържаща списък на подизпълнителите (Образец № 8), които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. 1.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора - образец № 11. 2. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2: 2.1. Техническо предложение – следва да бъде изготвено по образеца от настоящата документация (Образец № 11 – в зависимост от обособената позиция, за която се подава оферта) при съблюдаване на изискванията на техническата спецификация, изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката (в оригинал). 2.1.1. Техническото предложение по обособена позиция № 1 2.1.2.Техническото предложение по обособена позиция № 2. 3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3: Ценова оферта за изпълнение на поръчката (в оригинал). Подготвя се от участника по образеца за Ценова оферта - образец № 12.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация (Образец № 6), съдържаща информация за оборота от предоставянето на услуги, които са предмет на обособената позиция, за която участникът представя оферта, реализиран от участника общо за последните три (2011, 2012 и 2013 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. ЗАБЕЛЕЖКА: 1. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за икономически и финансови възможности се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП, а документи се представят само за участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 2.При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискванията за икономически и финансови възможности се отнасят за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, а документи се представят за всички подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да има реализиран оборот от предоставянето на услуги, които са предмет на обособената позиция, за която участникът представя оферта, общо за предходните три (2011, 2012 и 2013 г.) години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, както следва: • За обособена позиция № 1 – 120 000 (сто и двадесет хиляди) лева (без ДДС); • За обособена позиция № 2 – 70 000 (седемдесет хиляди) лева (без ДДС). Под „предоставянето на услуги, които са предмет на обособената позиция“ за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 следва да се разбира предоставянето на услуги по организиране и провеждане на обучения и/или логистично обезпечаване на събития. В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, той трябва да има реализиран минимален оборот на стойност, равна на сбора от стойностите на минималния оборот, изискващ се за всяка от позициите, за които представя оферта.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Декларация, със списък на договори за предоставяне на услуги, които са предмет на обособ. позиция, за която участникът представя оферта, изпълнени от участника през последните 3 г., считано до датата на подаване на офертата. Най-малко два от договорите, посочени в декларацията, трябва да са придружени от препоръка за добро изпълнение, издад. от възложителите. Представят се препоръки само за договори, които са посочени в декларацията. 2.А) за обособена позиция №1:А.1.1- изискването се доказва с представянето на заповед за командировка или еквивалентен документ, копие на национална позиция, национално предложение/становище, присъствен списък на участниците в работна среща или друг документ, доказващ по безспорен начин датите и заседанията, на които предложеният експерт е взел участие в работата на Европейската комисия и др.;А.1.2. доказва се с рефенции и/или препоръки, издадени от настоящия и/или бивши работодатели и/или възложители, в които се съдържа информация за обхвата на работата, изпълнявана от експерта;А.1.3 изискването се доказва с представянето на презентация и/или обучителна програма и/или референция, издадена от организатора на събитието за участието на предложения експерт като лектор в провеждането на най-малко едно обучение в областта на анализ и оценка на риска във връзка с необохдимос за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008 г.;А.2.1-изискването се доказва с рефенции и/или препоръки, издадени от настоящия и/или бивши работодатели и/или възложители, в които се съдържа информация относно изпълняваната от експерта работа, свързана с областта на прилагане на Директива 89/106/ЕС за строителни продукти;А.2.2 - изискването се доказва с представянето на заповед за командировка или еквивалентен документ, копие на национална позиция, национално предложение/становище, присъствен списък на участниците в работна среща или друг документ, доказващ по безспорен начин датите и заседанията, на които предложеният експерт е взел участие в работата на ЕК и др.А.2.3-изискването се доказва с представянето на презентация и/или обуч. програма и/или референция, изд. от организатора на събитието за участието на предложения експерт като лектор в провеждането на най-малко едно обучение на тема, свързана с прилагането на Регламент 305/2011; Б)за обособена позиция № 2: Б.1.1 изискването се доказва с представянето на декларация (Образец № 7c), съдържаща линк към уеб страница, където може да бъде намерено името на нормативния акт, датата и място на обнародване на нормативния акт на държавата-членка на ЕС, с който е въведено задължението да бъдат модернизирани старите асансьори (пуснати на пазара преди влизането в сила на Директива 95/16/ЕО) с цел достигане на ниво на безопасност, доближаващо се до изискванията на Директива 95/16/ЕС, като при модернизацията задължително се прилага EN 81-80;Б.1.2 изискването се доказва с референции и/или препоръки, издадени от настоящия и/или бивши работодатели и/или възложители, в които се съдържа информация изпълняваната от експерта работа, свързана с осъществяване на техн. надзор и/или оценяване съответствието на асансьори;Б.1.3 изискването се доказва с референции и/или препоръки, издадени от настоящия и/или бивши работодатели и/или възложители, в които се съдържа информация изпълняваната от експерта работа, свързана с прилагане изискванията на EN 81-80 „Правила за безопасност при конструиране и монтиране на асансьори–Съществуващи асансьори- Част 80:Правила за повишаване на безопасността на съществуващи пътнически и товаропътнически асансьори;Б.1.4.изискването се доказва с представянето на презентация и/или обуч. програма и/или референция, изд. от организатора на събитието за участието на предложения експерт като лектор в провеждането на най-малко 1 обучение/раб. среща/семинар на тема свързана техн. надзор и/или оценяване съответствието на асансьори
Минимални изисквания: 1. Участникът да има успешно изпълнени през последните три години, считано до датата на подаване на офертата, най-малко два договора за предоставяне на услуги, които са предмет на обособената позиция за която участникът представя оферта. Под „предоставянето на услуги, които са предмет на обособената позиция“ за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2 следва да се разбира предоставянето на услуги по организиране и провеждане на обучения и/или логистично обезпечаване на събития. В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, той трябва да има изпълнени договори за предоставянето на услуги, които са предмет на обособената позиция, равна на сбора от минимално изискуемите договори, изискващ се за всяка от позициите, за които представя оферта. 2. За изпълнение предмета на поръчката участникът следва да осигури екип от експерти, както следва: А) за обособена позиция № 1: А.1. Експерт „Надзор на пазара“ – 1 бр., отговарящ на следните минимални изисквания: 1) в периода 2003 г.-2013 г. да има не по-малко от 5 (пет) години опит в прилагане на европейското законодателство в областта на Директивата за обща безопасност на продуктите 2001/95/ЕО, Директивите от „Нов подход” и Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти – да е участвал в работата на Европейската Комисия (ЕК) в тези области, да е представял национални становища и позиции, да е изразявал мнения и/или предложения на ЕК. 2)в периода 2008 г.-2013 г. да е работил минимум 3 (три) години в областта на оценка на риска в обхвата на директивите от „Нов подход” и/или в идентифициране на опасности и оценяване на рисковете, породени от тях за продукти в обхвата на директивите от „Нов подход”; 3)през последните 3 години, считано до датата на подаване на офертата да е участвал като лектор в провеждането на най-малко едно обучение в областта на анализ и оценка на риска във връзка с необохдимост за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008 г. А.2. Експерт „Строителни продукти“ – 1 бр., отговарящ на следните минимални изисквания: 1)да има минимум 5 (пет) години опит в областта на прилагането на Директива 89/106/ЕС за строителни продукти; 2)да е участвал в обсъждането на Регламент 305/2011 в работна група към Европейската комисия със становища/позиции; 3)да е участвал като лектор в провеждането на най-малко едно обучение по тема, свързана с прилагането на Регламент 305/2011. А.3 Експерт Логистика-минимум 1 бр. който да има минимум 2 г. доказан опит в областта на организирането на събития. Б) за обособена позиция № 2: Б.1. Експерт „Оценка на стари асансьори“ – 1 бр., отговарящ на следните минимални изисквания: 1)да работи в държава-членка на ЕС, в която с нормативен акт е въведено задължението да бъдат модернизирани старите асансьори (асансьорите, пуснати на пазара преди влизането в сила на Директива 95/16/ЕО) с цел достигане на ниво на безопасност, доближаващо се до изискванията на Директива 95/16/ЕС, като при модернизацията задължитело се прилага EN 81-80 и проверката на старите асансьори с цел прилагането на EN 81-80 да е завършила до датата на подаване на офертата; 2)да има минимум 10 години опит в дейности, свързани с осъществяване на технически надзор и/или оценяване съответствието на асансьори 3)да има не по-малко от 2 години опит в прилагане на изискванията на - EN 81-80 „Правила за безопасност при конструиране и монтиране на асансьори – Съществуващи асансьори - Част 80: Правила за повишаване на безопасността на съществуващи пътнически и товаропътнически асансьори“ 4)да има опит като лектор/експерт в най-малко един провеждан семинар, обучение или работна среща, свързана с осъществяване на технически надзор и/или оценяване съответствието на асансьори
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: качество и обоснованост на техническата оферта на участника; тежест: 60
Показател: предложена от участника цена; тежест: 40

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
24.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
01.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

260

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04.08.2014 г.  Час: 10:00
Място

Сградата на ДАМТН в гр. София, бул. Д-р Г. М. Димитров №52А

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

проект "Укрепване на надзорните и контролни органи в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор като елемент от националната инфраструктура по качество", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

VI.3) Допълнителна информация

продължение от III2.3. Б.2. Експерт „Логистика“ - минимум 1 бр., който да има минимум две години доказан опит в областта на организирането на участия в събития.Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето на декларация (образец № 7а), съдържаща списък на екипа от експерти, който участникът ще осигури за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка. Декларацията трябва да бъде придружена, освен от документите, посочени срещу всяко поставено от възложителя изискване, и от следните такива: Професионални автобиографии на експертите, които участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката – за всички експерти; Декларация за ангажираност на експертите, които участникът ще осигури за изпълнение предмета на поръчката. Участникът следва да притежава внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват, включващ предоставянето на услуги по организиране и/или провеждане на обучения и/или логистично обезпечаване на събития. Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват, включващ предоставянето на услуги по организиране и/или провеждане на обучения и/или логистично обезпечаване на събития, издаден от независими лица по чл. 53, ал. 3 от ЗОП. Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателстав за еквивавелнтни мерки за осигуряване на качеството. ЗАБЕЛЕЖКА: 1. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за технически възможности и/или квалификация се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП, а документи се представят само за участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 2.При посочване на участие с ползване на подизпълнители, изискванията за икономически и финансови възможности се отнасят за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, а документи се представят за всички подизпълнители, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

чл. 120, ал. 5 и 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НОВИ ИЗИСКВАНИЯ И ДЕЙНОСТИ ПО НАДЗОР НА ПАЗАРА – 4 СЕМИНАРА”
1) Кратко описание

Семинар „Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008” в гр. София; Семинар „Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008” в гр. Велико Търново; Семинар „Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008” в гр. Пловдив; Семинар „Подготовка за прилагане на Регламент 305/2011 за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти” в гр. София; Превод на материали; Консекутивен превод.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80530000

Описание:

Услуги по професионално обучение

3) Количество или обем

Семинар „Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008” в гр. София; Семинар „Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008” в гр. Велико Търново; Семинар „Анализ и оценка на риска във връзка с необходимостта за обявяване на продуктите в системата RAPEX и нотификация по член 22 от Регламент № 765/2008” в гр. Пловдив; Семинар „Подготовка за прилагане на Регламент 305/2011 за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителни продукти” в гр. София; Превод на материали; Консекутивен превод.

Прогнозна стойност, без ДДС
61816 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2014 г. 

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „ОБМЯНА НА ОПИТ И ДОБРИ ПАРКТИКИ ПРИ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АСАНЬОРИ, ПРОИЗВЕДЕНИ ПРЕД И1990 Г.“
1) Кратко описание

Организиране и провеждане на една двудневна среща между европейски експерт и инспектори на ДАМТН за обмяна на опит относно прилагане на изискванията на БДС EN 81-80 „Правила за безопасност при конструиране и монтиране на асансьори – Съществуващи асансьори - Част 80: Правила за повишаване на безопасността на съществуващи пътнически и товаропътнически асансьори“ и на тридневна среща за обмен на добри практики чрез съвместна инспекция на инспектори на ДАМТН и европейски експерт - в гр. Благоевград и гр. Сандански; Превод на материали; Консекутивен превод;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

80530000

Описание:

Услуги по професионално обучение

3) Количество или обем

Организиране и провеждане на една двудневна среща между европейски експерт и инспектори на ДАМТН за обмяна на опит относно прилагане на изискванията на БДС EN 81-80 „Правила за безопасност при конструиране и монтиране на асансьори – Съществуващи асансьори - Част 80: Правила за повишаване на безопасността на съществуващи пътнически и товаропътнически асансьори“ и на тридневна среща за обмен на добри практики чрез съвместна инспекция на инспектори на ДАМТН и европейски експерт - в гр. Благоевград и гр. Сандански; Превод на материали; Консекутивен превод;

Прогнозна стойност, без ДДС
35060 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Начална дата , Крайна дата 31.12.2014 г.