Версия за печат

00532-2014-0036

BG-Ардино: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Ардино, ул. "Бели брези" №31, За: Гьокчен Емин, Република България 6750, Ардино, Тел.: 03651 4040, E-mail: gokcen_emin@yahoo.com

Място/места за контакт: гл. юрисконсулт

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ardino.bg.

Адрес на профила на купувача: www.ardino.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО ПАДИНА, ОБЩИНА АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: общ. Ардино
Код NUTS: BG425
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Проектът „ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА СЕЛО ПАДИНА, ОБЩИНА АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ” предвижда изпълнение на СМР по четири подобекта: 1. Обект „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Падина, махала Падина, община Ардино, област Кърджали”; 2. Обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на махала „Бойчева река”, село Падина, община Ардино”; 3. Обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на махала „Узунова”, село Падина, община Ардино”; 4. Обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на махала „Шабанова”, село Падина, община Ардино”.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1. Обект „Вътрешна водопроводна мрежа на с. Падина, махала Падина, община Ардино, област Кърджали” - Обектът включва водоснабдяването на махала Падина, с. Падина- изграждане на нова водопроводна мрежа от тръби полиетилен висока плътност (ПЕВП). Захранването ще бъде от съществуващия водоем с обем 500 м3. От съществуващия резервоар до центъра на селото е изграден захранващ водопровод ПЕВН 110, към който ще се свърже и новопроектираният водопровод. Там са предвидени спирателен кран и пожарни хидранти за източване на системата. Водопроводната мрежа е разделена на две зони- ниска и висока зона. За изграждане на мрежата ще се използват ПЕВН тръби с диаметър ф125 и ф90 от 1,00 до 1,6 МРа. След полагане на подземните проводи се предвижда възстановяване на пътната настилка; 2. Обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на махала „Бойчева река”, село Падина, община Ардино” - Проектът обхваща подмяната на около 1600 метра от съществуващата водопроводна мрежа на махалата. Съществуващите водопроводи в селото са изпълнени с етернитови тръби ф 60 и 80, които са амортизирани и често аварират. Предвидено е новите водопроводи да се изпълняват с полиетиленови тръби висока плътност с налягане 1,0 МРа. Предвидени са на подходящи места спирателни кранове за изолирането на отделни участъци от мрежата, в случай на ремонтни работи или аварии. Съгласно „Противопожарните норми” през разстояния до 150 м са предвидени подземни хидранти 70/80 общо осем на брой. Предвидени са общо 75 бр. нови сградни водопроводни отклонения до тротоарен спирателен кран включително. Основни параметри на вътрешната водопроводна мрежа на махала „Бойчева река”, с. Падина са: • Обща дължина на мрежата: 1589 м; • Максимално часово водно количество: 2,95 л/сек.; • Противопожарно водно количество: 2,5 л/сек.; • Специфично водно количество q=2,95:1589=0,001856 л/сек/м`; 3. Обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на махала „Узунова”, село Падина, община Ардино” - Проектът обхваща подмяната на около 800 метра от съществуващата водопроводна мрежа на махалата. Съществуващите водопроводи в селото са изпълнени с етернитови тръби ф 60 и 80, които са амортизирани и често аварират. Предвидено е новите водопроводи да се изпълняват с полиетиленови тръби висока плътност с налягане 1,0 МРа. Предвидени са на подходящи места спирателни кранове за изолирането на отделни участъци от мрежата, в случай на ремонтни работи или аварии. Съгласно „Противопожарните норми” през разстояния до 150 м е предвиден подземен хидрант 70/80. Предвидени са 2 бр. за довеждащия водопровод и 30 бр. за Клон 1 и Клон 2 нови сградни водопроводни отклонения до тротоарен спирателен кран включително. Основни параметри на вътрешната водопроводна мрежа на махала „Бойчева река”, с. Падина са: • Обща дължина на захранващите махала „Узунова” Клон 1 и Клон 2: 251 м; • Максимално часово водно количество: 1,35 л/сек.; • Максимално часово водно количество за прилежащите парцели на довеждащият водопровод: 0,16 л/сек.; • Противопожарно водно количество: 2,5 л/сек.; • Специфично водно количество q=1,35:251=0,005378 л/сек/м`; 4. Обект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на махала „Шабанова”, село Падина, община Ардино” - Проектът обхваща подмяната на около 600 метра от съществуващата водопроводна мрежа на махалата. Съществуващите водопроводи в селото са изпълнени с етернитови тръби ф 60 и 80, които са амортизирани и често аварират. Предвидено е новите водопроводи да се изпълняват с полиетиленови тръби висока плътност с налягане 1,0 МРа. За захранването на махалата се използва съществуащият напорен резервоар с обем V=100 м3. В сухата му камера е предвидена нова тръбна разводка със спирателен кран и водомер. Съгласно „Противопожарните норми” през разстояния до 150 м са предвидени подземни хидранти 70/80 общо четири на брой. Предвидени са общо 4 бр. нови сградни водопроводни отклонения до тротоарен спирателен кран включително.

Прогнозна стойност без ДДС
1660000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

6


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 1. Гаранцията за участие в процедурата е в абсолютна сума и е в размер на 16 600.00 лв. Гаранцията за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Ардино IBAN: BG 94 DEMI 92403300055557, BIC код DEMIBGSF при ТБ "Д" АД - офис Ардино, или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, които да предвиждат възможност за задържане на гаранцията по реда на чл.61 от ЗОП. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал при подаването на офертата за участие в настоящата процедура. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл.62 от ЗОП.В случай, че гаранцията за участие е банкова, срокът и на валидност трябва да бъде не по-малък от срока на валидност на офертата. 2. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда по банкова сметка на Община Ардино IBAN: BG 94 DEMI 92403300055557, BIC код DEMIBGSF при ТБ "Д" АД - офис Ардино или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност и условия, съгласно проекто-договора. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва наименованието на процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в ЗОП и проекта на договор за възлагане на обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Направени са постъпки за осигуряване на финансиране от ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. към настоящият момент няма осигурено финансиране. Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева след осигуряване на финансиране на обекта. а/Авансово плащане в размер на 35 (тридесет и пет) % от ценовата оферта на Изпълнителя, съгласно сключения договор, платимо в срок до 15 /петнадесет/ дни след осигуряване на финансиране на договора. б/ Окончателно плащане в размер на останалата част от договорените и изпълнени СМР, платимо в 30 дневен срок след приемането на обекта с Акт №15 съгласно ЗУТ и издаване на фактура от изпълнителя. Обемът на извършените СМР се удостоверява чрез подписване на тристранен протокол (между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИЗПЪЛНИТЕЛ И СТР.НАДЗОР). В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва след отстраняването на несъответствията.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението, съдържащо минимум клаузи, които гарантират, че : всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; представляващия обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; членовете на обединението/консорциума са солидарно отговорни за изпълнението на договора, включително по отношение на плащанията; всички членове са длъжни да останат в него за целия период на изпълнение на договора, както и споразумението следва да съдържа клаузи, от които да е видно какво е разпределението на дейностите на отделните съдружници, с ясно и конкретно посочване на дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за обществената поръчка. В случай, че обединението е създадено на един по-ранен етап и тази информация не се съдържа в споразумението за създаване на обединението, то в този случай участникът представя допълнително споразумение съдържащо горепосочената информация. Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на общ.поръчка могат да участват като участници бълг. или чужд.физ. или юр.лица, вкл.техни обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки и наст.документация. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1,т.1, б. "а"- "д", т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.2а предл.първо, т.3, т.4 и т.5 и ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП, като констатирането наличието на което и да е от тях ще доведе до отстраняване на участника. Лице, което ще участва пряко в изпълнението на строителството, трябва да е вписано в Централния професионален регистър на строителя и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на строежи четвърта група втора категория, предмет на наст.общ.поръчка. В случай, че участникът е чужд.лице – представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език. Когато участникът е обединение или е предвидил участие на подизпълнители, това изискване се отнася само за този/тези член/ове на обединението, съответно подизпълнител, който ще поеме извършването на строителните дейности. Участниците представят: 1) Подробен списък, изброяващ документите, поставени в офертата, подписан от участника; 2) Документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР /Когато не е представен ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, участниците - юр.лица или ЕТ, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юр.лица прилагат официален превод на екв.документ на съдебен или адм.орган от държавата, в която са установени, но с представянето му не отпада задължението за представяне на документа за регистрация/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 3) Доказателства за изпълнение на икономическите и финансовите изисквания към участника съгласно т.ІIІ.2.2. Мин.изисквания за икономическото и финансово състояние на участниците; 4) Доказателства за изпълнение на изисквания към участника техническите възможности и/или квалификация съгласно т.IІІ.2.3. Мин.изисквания за технически възможности и квалификация; 5) Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а“- „д“, т.2 и т.3, чл.47, ал.2, т. 1, т.2а предл.първо, т. 3, т. 4 и т. 5 и чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 ЗОП; 6) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП; 7) Декларация за ползване на подизпълнител/и, съдържаща информация за вида на работите, които ще извършват подизпълнителите, и дела на тяхното участие; 8) Декларация – съгласие за участие на подизпълнител (когато е приложимо); 9) Документ за гаранция за участие в процедурата; 10) Документ, удостоверяващ регистрация на участника по ЗДДС /при налична такава/ или еквивалентен; 11) Оферта за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка по образец към документацията за участие; 12) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата процедура, ако е различно от лицето по офиц.регистрация. 13) Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка с нотариална заверка на подписите и съдържанието, в което се посочва представляващия; Ако представляващият не е посочен в споразумението, той трябва да се посочи в друг документ приложен към споразумението. 14) Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и условията на откритата процедура и с инвестиционния проект; 15) Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 16) Плик №2 - Техническо предложение и срок за изпълнение на поръчката; 17) Плик №3 - Ценово предложение;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка по член 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП и се удостоверява със заверено копие от баланс, отчет за приходите и разходите и справка за приходите от строителство, за всяка една от последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, когато публикуването им се изисква от законодателство на държавата, където са установени. Вместо горепосочените документи всички участници могат да представят ЕИК (в случате, когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията). 2. Копие от валидна застрахователна полица на стойност, покриваща минималната застрахователна сума вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, или еквивалентен документ. Към копието се прилага в свободен текст Декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора.
Минимални изисквания: 1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, както следва: 1.1. В процедурата могат да участват лица, които за последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, са реализирали общ оборот не по-малък от 4 000 000.00 лв. (четири милиона лева) и оборот от строителство не по-малък от 3 500 000,00 лв. (три милиона и петстотин хиляди лева). 1.2. Участникът следва да притежава сключена валидна към датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите, застраховка за професионална отговорност на Участниците в строителството съгласно чл. 171 ал.1 от ЗУТ или еквивалентен документ на стойност, покриваща минималната застрахователна сума вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка. * При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка по член 51, ал.1, т.2 от ЗОП за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, през последните 5 години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите. Справката трябва да е придружена от заверени копия на референции за включените в справката договори. Референциите трябва да включват информация за възложителите, предмета на договора, периода на изпълнение, процентът изпълнен от Участника (когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно), както и това дали обектът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Справка декларация за инженерно-техническия екип по образец, придружени от професионални биографии на експертите, дипломи, сертификати, удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и документи доказващи специфичен опит. Всяко лице, чиито копия от дипломи, трудова/осигурителна книжка или други документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата подписва декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и декларация за разположение за изпълнение на поръчката. Участниците представят и декларация, за това че се задължават да поемат на свой риск осигуряването на изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на работниците и служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка за лицата, установени в страни, с които РБългария има визов режим. Участниците може да предлагат в справката декларация за инженерно-техническия екип и други водещи специалисти, така че да бъдат подсигурени с техническо ръководство всички проектни части – по преценка на изпълнителя, съгласно представеното техническо предложение обвързано с визуализирания строителен график за изпълнение на поръчката. 3. Представяне на заверени копия от валидни Сертификат ISO 9001:2008 Сертификат за управление на качеството или еквивалентен; Сертификат ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентен или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда. Сертификатите следва да са с обхват строително-монтажни работи. 4. Валидно Удостоверение от КСБ за вписване в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на СМР от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или съответен еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, в нотариално заверено копие, придружен с превод на български език.
Минимални изисквания: 1. Участник в процедурата трябва да отговаря на мин.изискв.за техн.възможности и квал., както следва: 1.1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите договор/и/ за извършване на СМР, сходни с обекта на поръчката, които следва да включват изпълнението на СМР по изграждане и/или реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа. 1.2. Всеки участник трябва да разполага с квал.и опитен инженерно–технически екип. Инженерно–техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря на следните изисквания: •Ръководител обект - квалификация строителен инженер, специалност „В и К“ или еквивалентна специалност, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени; опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на общ.поръчка - минимум 5 г. и участие като ръководител при изпълнението на поне един обект, сходен с обекта на настоящата общ.поръчка – минимум 1 брой. •Технически ръководител – техн.правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ, с опит в областта на строителството на обекти, сходни с предмета на общ.поръчка – минимум 3 г. и участие като технически ръководител при изпълнението на обекти, сходни с предмета на настоящата общ.поръчка – минимум 1 брой. •Специалист – контрол на качеството, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, със стаж не по – малко от 3 години – минимум 1 брой. •Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 3 години стаж на длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или еквивалентно – минимум 1 брой. 1.3. Всеки участник следва да притежава сертификати за внедрени системи в областта на строителството : - ISO 9001:2008 - за управление на качеството или еквивалентно; - ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда или еквивалентно; 4.валидно Удостоверение от КСБ за вписване в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на строежи четвърта група втора категория.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Срок на изпълнение - П1; тежест: 10
Показател: Техническо предложение – П2, вкл. технологична последователност на стр.процеси и управление на риска; тежест: 40
Показател: Ценово предложение - П3; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.07.2014 г.  Час: 11:00
Платими документи

ДА

Цена: 42 BGN
Условия и начин на плащане

Цена на документацията 42 лв. с ДДС. Внесени в касата на Община Ардино всеки работен ден от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. или по банкова сметка на Община Ардино IBAN: BG 91 DEMI 92408400055554, код за вид плащане: 447000, BIC код DEMI BGSF при ТБ „Д” АД - офис Ардино. Пълен достъп до документация, с оглед предварителното запознаване на участниците преди закупуването й, е предоставен на официалния уеб-сайт на Община Ардино - www.ardino.bg

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.07.2014 г.  Час: 11:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.07.2014 г.  Час: 12:00
Място

Общинска администрация Ардино

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Цялата документация за участие в процедурата е публикувана на официалния интернет сайт на Възложителя www.ardino.bg от датата на изпращане на настоящото обявление, с оглед предварителното запознаване на участниците преди закупуването й. Датата, часа и мястото за отваряне и повестяване на ценовите предложения се обявява на официалната интернет страница на Възложителя: www.ardino.bg .

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.5 т.1 и ал.6 от ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ