Версия за печат

01135-2014-0006

BG-Банско: 07 - Компютърни и свързаните с тях услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, Р България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_np@mail.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: гр. Банско, ул. "България" 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.pirin-np.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.pirin-np.com/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изграждане на интернет базирана географска информационна система на Национален парк Пирин”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 7
Място на изпълнение: област Благоевград
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Пълното описание на обхвата на строителните дейности се съдържа в техническата спецификации на одобрената документация за участие. В рамките на поръчката се предвижда осигуряване на развитие на съществуващата географска информационна система (ГИС) на Национален парк „Пирин” чрез осигуряване на: • работа в средата на Интернет, което ще осигури децентрализация на системата и възможност за достъп, допълване и корекция на данните от голям брой потребители като конкретните действия със системата ще бъдат според съответните права на достъп. • възможност за извършването на справки, анализи и визуализиране на данни от служителите на парка от местните офиси и дори на терен, при наличие на връзка до интернет, което ще подобри оперативността на работата, ще съкрати времето за вземане на решения и ще допринесе за увеличаване на обхвата и достоверността на данните в системата. • възможност и на широк кръг външни потребители за визуализация на определени данни, свързани основно с възможностите за ползване на природните ресурси и туризъм в парка. Реализацията на дейността включва изпълнението на следните задачи: 1. Доставка и инсталиране на Система за управление на бази от данни (CУБД), ГИС сървърен софтуер и Десктоп ГИС софтуер. 2. Разработване на Интернет базираната Географска информационна система. 3. Внедряване на разработената система.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

30200000, 72000000, 72200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности
ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
Програмиране и софтуерни консултантски услуги

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Дирекция „Национален парк Пирин“ е бенефициент на Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” (наричан за краткост „проекта), който е изготвен на основание Закона за защитените територии (ЗЗТ), Наредбата за разработване на планове за защитени територии (НРПЗТ) и Плана за управление на Национален парк „Пирин“ 2004 – 2013 г., приет с Решение № 6462/06.08.2004 г. на Министерския съвет (ПУНПП). Предметът на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка е: „Изграждане на интернет базирана географска информационна система на Национален парк Пирин”. В рамките на поръчката се предвижда осигуряване на развитие на съществуващата географска информационна система (ГИС) на Национален парк „Пирин” чрез осигуряване на: • работа в средата на Интернет, което ще осигури децентрализация на системата и възможност за достъп, допълване и корекция на данните от голям брой потребители като конкретните действия със системата ще бъдат според съответните права на достъп. • възможност за извършването на справки, анализи и визуализиране на данни от служителите на парка от местните офиси и дори на терен, при наличие на връзка до интернет, което ще подобри оперативността на работата, ще съкрати времето за вземане на решения и ще допринесе за увеличаване на обхвата и достоверността на данните в системата. • възможност и на широк кръг външни потребители за визуализация на определени данни, свързани основно с възможностите за ползване на природните ресурси и туризъм в парка. Реализацията на дейността включва изпълнението на следните задачи: 1. Доставка и инсталиране на Система за управление на бази от данни (CУБД), ГИС сървърен софтуер и Десктоп ГИС софтуер. 2. Разработване на Интернет базираната Географска информационна система. 3. Внедряване на разработената система.

Прогнозна стойност без ДДС
182000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Завършване

01.11.2014 г. 


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Условия и размер на гаранцията за участие (ГУ) и начин на плащането й: Гаранцията за участие е в размер 1 820, 00 лв. ГУ може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция.Участникът избира сам формата на ГУ.Когато участникът избере да представи ГУ под формата на банкова гаранция,тогава в нея изрично трябва да бъде посочено,че тя е безусловна и неотменима,в полза на Дирекция „Национален парк Пирин“,със срок на валидност 205 дни от крайната дата за подаване на оферти за участие в процедурата–по образец на възложителя.Когато участникът избере да внесе ГУ по банков път това следва да стане по следната сметка на Дирекция „Национален парк Пирин“: IBAN: BG 41 UNCR 70003319 6830 03; BIC:UNCRBGS.При представяне на гаранция в платежното нареждане изрично се посочва процедурата,за която се представя гаранцията.Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата,ако не представи платежно нареждане за платена ГУ или учредена банкова гаранция в оригинал.Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако в представената банкова ГУ не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима,че е в полза на Дирекция „Национален парк Пирин“ ,че е със срок на валидност 205 дни от крайната дата за подаване на оферти за участие в процедурата или че е за настоящата обществена поръчка.Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция,съответно вносител на сумата по гаранцията.Задържането,усвояването и освобождаването на ГУ става по съгласно чл.61 и чл.62 от ЗОП.ГУ се задържа в следните случай:когато участникът в процедура обжалва решението,с което се обявява решението за определяне на изпълнител–до решаване на спора.ГУ се усвоява в следните случаи:когато участникът оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;когато участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.Възложителят освобождава ГУ на:отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител;класираните на първо и второ място участници-след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници-в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.При прекратяване на процедурата ГУ на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.Възложителят освобождава ГУ без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора (ГИ) и начин на плащането й.ГИ на договора за обществена поръчка е в размер на 3% от стойността на договора. ГИ може да се внесе по банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция,като последната трябва да бъде изготвена по образец на възложителя.Участникът избира сам формата на ГИ.Участникът,определен за изпълнител на процедурата,представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.Когато участникът избере ГИ да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано,че тя е безусловна и неотменима,че е в полза на Дирекция „Национален парк Пирин“, и че е валидна за срока на изпълнение на договора за изпълнение на поръчката.При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва процедурата,за която се представя гаранцията.Когато участникът, определен за изпълнител,е обединение,което не е ЮЛ,всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция,съответно вносител на сумата.Условията,при които ГИ се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г. Начин на плащане: Авансово плащане - в размер на 20% от цената на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) дни от датата на подписване на настоящия договор, след предоставяне на фактура – оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Междинно плащане: в размер на 30% от цената на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) дни след приемане с двустранен констативен протокол на I – ви етап от изпълнение на договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,. Окончателното плащане - в размер на 50% от цената на договора, платимо в срок до 30 (тридесет) календарни дни след приемане с двустранен констативен протокол на II – ри етап от изпълнение на договора и представена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Kогато участникът, избран за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, което не е юридическо лице, Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. В случай, че участникът, избран за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица, договорът за възлагане на обществената поръчка се сключва след представяне на удостоверение за БУЛСТАТ регистрация.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Посоченият срок за изпълнение на поръчката е индикативен и може да бъде удължен с решение на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за което изпълнителят ще бъде уведомен своевременно.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Изискуеми документи и информация:1)Оферта,подписана от участника–по Образец 1 към документацията;2)Списък на документите,съдържащи се в офертата,по Образец 2;3)Административни сведения,по Образец №3;4)Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице,документът не се изисква ако участникът е регистриран или пререгистриран съгласно ЗТР, в този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР по Образец 4;5)Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация);6)Документ за създаване на обединение/консорциум,подписан от лицата,включени в него,когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице,в който задължително се посочва представляващия;7)Декларация(Д) по чл.47,ал.1,т.2,т.3,ал.2,т.1,т.3 и т.4 и ал.5, т.2 ЗОП по Образец 6;8)Д по чл.47,ал.1,т.1,б.„а“-„д“ и ал.2,т.2,т.2а – I предложение и т.5 ЗОП по Образец 5; 9)Д по чл.47,ал.5,т.1 от ЗОП,по Образец 7;10)Д по чл.106,пар.1 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) №966/2012 на Европейския параламент на Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 605/2002 на Съвета,по Образец 12;11)Д по чл.56,ал.1,т.8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители,по Образец 13;12)Д за съгласие за участие като подизпълнител,по Образец 14. попълва се от всеки подизпълнител поотделно.13)Документ за внесена гаранция за участие–екземпляр на вносната бележка или банковата гаранция за участие, по Образец 22;14)Декларация по чл.56,ал.1,т.11 от ЗОП,по Образец 16.Ако участникът предвижда участие на подизпълнител/и декларацията се представя за всеки от тях. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани с услуги.;15)Д по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договор,по Образец 15;16)Д по чл.55,ал.5 от ЗОП,по Образец 17;17)Д по чл.55,ал.6 от ЗОП,по Образец 18; 19)Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици по Образец № 19; Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 9 от ЗОП, по Образец № 20;20)Други документи съгласно изискванията,посочени в поле III, 2.2. и III, 2.3 от настоящето обявление; 21)Предложение за изпълнение на поръчката, по Образец 20; 22)Предлагана цена, по Образец 21.Наличието на което и да е от обстоятелствата по чл.47,ал.1,2 и 5, посочени в настоящето обявление от ЗОП ще доведе до отстраняване на участника, съгласно разпоредбата на чл.47,ал.3 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Участникът доказва съответствието си с поставеното изискване чрез представяне на: 1. декларация по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП, съдържаща информация за общия оборот от дейността на участника за последните три финансово приключили години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – попълва се декларация по Образец № 9 документацията за участие. 2. копия на Годишен финансов отчет за 2011, 2012 и 2013 г., когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) за участници юридически лица, оформен съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. В случай, че годишните финансови отчети на участника са публикувани в Търговския регистър, то не е необходимо да се представят в офертата. Физическите лица представят годишни данъчни декларации и/или други официални документи, удостоверяващи дохода им за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от законодателството на държавата, в която участникът е установен. Забележка: В случай, че участникът е учреден или е започнал дейност през последните три финансово приключили години и не може да представи информация за общия си оборот през последните три финансово приключили години, същият посочва това обстоятелство в офертата и представя исканите документи от датата на учредяване, респективно на започване на дейността, като в този случай следва да е изпълнил изискването за общ оборот от датата на учредяването си, респективно на започване на дейността си.
Минимални изисквания: Участникът трябва да имат общ оборот от дейността си за последните три приключили финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, следва да бъде не по-малко от 500 000 /петстотин хиляди/ лева. В случай, че участникът участва като обединение, изискването се прилага за обединението като цяло. В случай, че участникът предвижда използване на подизпълнител/и, изискуемият оборот за всеки отделен подизпълнител се определя съобразно вида и дела на неговото участие. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на отговаря на изискването за икономически и финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, съдържаща информация на основните договори за предоставяне на услуги, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите, включително предмета, стойността, датата на завършване и получателите - попълва се декларация по Образец № 8 от документацията за участие. Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от заверена от участника препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация (вкл. данни за контакт) за възложителя, предмета на договора, дата на сключване и изпълнение и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително извършената работа. При установяване на несъответствие, участникът се отстранява от процедурата.Забележка: Договори в процес на изпълнение не се приемат като покриващи поставеното изискване. 2. Декларация-списък на експертите, включени в екипа за изпълнение на поръчката – изготвена по Образец № 10 от документацията за участие, придружен от Професионални автобиографии, собственоръчно подписани от съответните ключови експерти – изготвени по Образец № 11 от документацията за участие. Към автобиографиите се прилагат документи, удостоверяващи квалификацията, професионалния опит и необходимата квалификация и умения за изпълнение на съответната дейност от ключовите експерти за изпълнение на поръчката. Забележка: Когато участникът е установен/регистриран извън Република България се представят доказателства за еквивалентността на специалностите на ключовите експерти, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника, а също и извадка от съответното законодателство на съответния език и задължително в превод на български език. 3. Заверено копие на валиден сертификат по стандарт ISO 9001:2008 за система за управление на качеството или еквивалент с обхват отговарящ на предмета на поръчката (разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи). Възложителят ще приеме съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП и еквивалентни сертификати, издадени от органи на други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 4. Заверено копие на валиден сертификат по стандарт ISO 27001:2005 за система за или еквивалент с обхват информационна сигурност при разработване и внедряване на информационни системи. Възложителят ще приеме съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП и еквивалентни сертификати, издадени от органи на други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 5. Декларация за налично оборудване/техника за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, изготвена по Образец № 20 от документацията за участие
Минимални изисквания: 1. Участникът да е изпълнил успешно най-малко 1 (един) договор с предмет предоставяне на услуги, сходни с предмета на обществената поръчка*, през последните 3 (три) години, считано до крайната дата за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Под „услуги, сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират договори, свързани с разработване, внедряване и поддръжка на географска информационна система с уеб компонент и/или разработване и доставка на цифрови модели от пространствени бази данни. 2.Участникът трябва да осигури за целия период на изпълнение на обществената поръчка екип от експерти, с необходимата квалификация и опит, включващ минимум 3 (три) ключови експерта: 1. КЕ „Ръководител екип”: Образование и квалификация: висше образование в областта на географските информационни системи или еквивалентна; Професионален опит: минимум 5 (пет) години опит в разработване и/или внедряване и/или поддръжка на географски информационни системи или цифрови модели от пространствени бази данни и Участие в поне 1 (един) проект, финансиран по линия на безвъзмездните помощи, предприсъединителните и Структурните фондове на ЕС, или по други донорски програми и източници на финансиране; 2. КЕ „Гео База данни”: Образование и Квалификация-висше образование в областта на географските информационни системи или еквивалентна; Професионален опит- минимум 3 (три) години опит в разработване и/или внедряване и/или поддръжка на географски информационни системи или цифрови модели от пространствени бази данни и участие в поне 3 (три) проекта за разработване на географски информационни системи или цифрови модели от пространствени бази данни. 3. Ключов експерт „Програмист”: Образование и Квалификация - висше образование в областта на информационните технологии, техническите науки или еквивалентна; Професионален опит - минимум 3 (три) години опит в разработване и/или внедряване и/или поддръжка на информационни системи и участие в поне един проект, свързан с разработване и внедряване на географска информационна система с Уеб компонент. Освен посоченият по-горе минимално изискуем състав, по своя преценка, участникът може да включи и допълнителни експерти, необходими за точното изпълнение на поръчката и притежаващи необходимия опит и квалификация за включване в екипа. 3. Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на поръчката (разработка, внедряване и поддръжка на информационни системи). Продължава в Поле VI. 3. "Допълнителна информация"
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Разработчик на софтуер и софтуерни приложения и анализатори и Проектанти администратор на бази данни или еквивалент

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Цена за изпълнение; тежест: 30
Показател: Техническа оценка: То1: предложение на участника за доставка на Система за управление на бази от данни (CУБД), ГИС сървърен софтуер и Десктоп ГИС софтуер - макс. 20 т.; То2: предложен от участника подход и методология за Разработване на Интернет базираната Географска информационна система – макс. 60 т. и То3: предложен от участника подход и методология за внедряване на разработената система- макс. 20 т. ; тежест: 70

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
24.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
31.07.2014 г.  Час: 17:30
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 01.08.2014 г.  Час: 14:00
Място

гр. Банско, дирекция "Национален парк Пирин"

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г.

VI.3) Допълнителна информация

4. Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 27001:2005 или еквивалентен с обхват информационна сигурност при разработване и внедряване на информационни системи. 5. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, нужно за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, като се изисква наличието на минимум 3 (три) работни станции за изпълнението на дейностите, предмет на настоящата поръчка. В случай, че участникът участва като обединение, изброените по-горе изисквания за технически възможности и квалификация се прилагат за обединението като цяло. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да отговаря на изискването съобразно дела и вида на участието си. Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания за технически възможности и квалификация. Възложителят ползва възможността за намаляване на сроковете по чл. 64, ал. 1 от ЗОП на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет сайта на Дирекция Национален парк "Пирин" http://pirin.bg/

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "Национален парк Пирин", гр. Банско, Р България 2770, ул. "България" 4, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_np@mail.bg, Факс: 0749 88202

Интернет адрес/и:

URL: http://www.pirin-np.com/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ