Версия за печат

01135-2014-0006

BG-Банско:

РЕШЕНИЕ

Номер: 57 от 30.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, Р България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_np@mail.bg, Факс: 0749 88202

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.pirin-np.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.pirin-np.com/.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения

Основна дейност на възложителя

Околна среда


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

Дирекция „Национален парк Пирин“ е бенефициент на Проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” (наричан за краткост „проекта), който е изготвен на основание Закона за защитените територии (ЗЗТ), Наредбата за разработване на планове за защитени територии (НРПЗТ) и Плана за управление на Национален парк „Пирин“ 2004 – 2013 г., приет с Решение № 6462/06.08.2004 г. на Министерския съвет (ПУНПП). Предмет на настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка е: „Изграждане на интернет базирана географска информационна система на Национален парк Пирин”. В рамките на поръчката се предвижда осигуряване на развитие на съществуващата географска информационна система (ГИС) на Национален парк „Пирин” чрез осигуряване на: • работа в средата на Интернет, което ще осигури децентрализация на системата и възможност за достъп, допълване и корекция на данните от голям брой потребители като конкретните действия със системата ще бъдат според съответните права на достъп. • възможност за извършването на справки, анализи и визуализиране на данни от служителите на парка от местните офиси и дори на терен, при наличие на връзка до интернет, което ще подобри оперативността на работата, ще съкрати времето за вземане на решения и ще допринесе за увеличаване на обхвата и достоверността на данните в системата. • възможност и на широк кръг външни потребители за визуализация на определени данни, свързани основно с възможностите за ползване на природните ресурси и туризъм в парка. Реализацията на дейността включва изпълнението на следните задачи: 1. Доставка и инсталиране на Система за управление на бази от данни (CУБД), ГИС сървърен софтуер и Десктоп ГИС софтуер. 2. Разработване на Интернет базираната Географска информационна система. 3. Внедряване на разработената система.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Предвид прогнозната стойност на поръчката и липсата на обстоятелства, позволяващи провеждане на друг вид процедура, следва да се проведе открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3 от ЗОП.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

30.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: Росен Методиев Баненски
Длъжност: Директор на Дирекция "Национален парк Пирин"