Версия за печат

01467-2014-0038

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130277958

"ЧЕЗ Разпределение България" АД, ул. "Цар Симеон" № 330, За: Илиана Хинкова, Република България 1309, София, Тел.: 02 8958923, Факс: 02 8272171

Интернет адрес/и:

Електронен достъп до информация: http://www.cez.bg/bg/za-dostavchitsi/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация:

"ЧЕЗ България" ЕАД, бул. "Европа" № 2, За: Илиана Хинкова, Република България 1360, София, Тел.: 02 8958923, Факс: 02 8272171

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cez.bg/bg/za-dostavchitsi/.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

"ЧЕЗ България" ЕАД, бул. "Европа" № 2, За: Деловодител, Република България 1360, София, Тел.: 02 8958923, Факс: 02 8272171

Място/места за контакт: Деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cez.bg/bg/za-dostavchitsi/.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

"ЧЕЗ Разпределение България" АД, ул. "Цар Симеон" № 330, За: Деловодител, Република България 1309, София, Тел.: 02 8958923, Факс: 02 8272171

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Основна дейност

Електрическа енергия

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Доставка на медни PVC кабели ниско напрежение (НН).

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
На територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България" АД.
Код NUTS: BG
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на медни PVC кабели ниско напрежение (НН), съгласно обявлението и документацията за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

31000000

Описание:

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Наименование на материала / Прогнозно количество, м.: Кабел Cu 1x1,5mm PVC кл.1/черен 3 500 Кабел Cu 1x1,5mm PVC кл.1/кафяв 3 500 Кабел Cu 1x1,5mm PVC кл.1/син 3 500 Кабел Cu 1x2,5mm PVC кл.1/черен 15 000 Кабел Cu 1x2,5mm PVC кл.1/син 10 000 Кабел Cu 1x6mm PVC кл.1/черен 70 000 Кабел Cu 1x6mm PVC кл.1/син 500 Кабел Cu 1x10mm PVC кл.1/черен 26 000 Кабел Cu 1x25mm PVC кл.2/черен 2 000 Кабел Cu 1x95mm PVC кл.2/черен 1 000 Кабел Cu 1x185mm PVC кл.2/черен 500 Кабел Cu 1x2,5mm PVC кл.2/син 2 000 Кабел Cu 1x4mm PVC кл.5/ж-зелен 500 Кабел Cu 1x6mm PVC кл.5/черен 6 000 Кабел Cu 1x6mm PVC кл.5/син 500 Кабел Cu 1x10mm PVC кл.5/черен 2 300 Кабел Cu 1x10mm PVC кл.5/жълто-зелен 6 100 Кабел Cu 1x10mm PVC кл.5/син 1 300 Кабел Cu 1x16mm PVC кл.5/черен 2 000 Кабел Cu 1x16mm PVC кл.5/син 500 Кабел Cu 1x16mm PVC кл.5/жълто-зелен 7 000 Кабел Cu 1x25mm PVC кл.5/черен 1 000 Кабел Cu 1x25mm PVC кл.5/син 500 Кабел Cu 1x25mm PVC кл.5/ жълто-зелен 7 750 Кабел Cu 1x35mm PVC кл.5/ черен 500 Кабел Cu 1x50mm PVC кл.5/ черен 5 500 Кабел Cu 1x70mm PVC кл.5/ черен 500 Кабел Cu 1x95mm PVC кл.5/ черен 1 150 Кабел Cu 1x120mm PVC кл.5/ черен 700 Кабел Cu 1x185mm PVC кл.5/ черен 6 200

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

30

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: Кандидатът представя гаранция за участие – 4 000,00 лв. Кандидатът избира сам, една от посочените по долу форми, за гаранция за участие: - парична сума (депозит), преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България” АД - банка Уникредит Булбанк АД, IBAN: BG 43 UNCR 76301002 ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: „Гаранция за участие по обществена поръчка реф. №........... и предмет....... - банкова гаранция – неотменяема, безусловна, издадена от търговска банка в полза на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в съответствие с образеца от документацията за участие. Срокът на валидност на банковата гаранция за участие е един месец след изтичане срока на валидност на офертата. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител на банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранцията за участие се освобождава, както следва: а) на отстранените кандидати или участници в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител; б) на класираните на първо и второ място участници след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител; в) при прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати или участници се освобождават в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. При подписване на договора, участникът определен за изпълнител се задължава да представи на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на ............................лв., представляваща 2% от максималната стойност на договора, определена според офертата на този участник. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума, преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България” АД - банка Уникредит Булбанк АД, IBAN: BG43 UNCR 7630 1002 ERPB UL, BIC: UNCR BGSF. В платежния документ трябва да се впише: Гаранция за изпълнение по обществена поръчка с реф. №.........., ............................................................................. - банкова гаранция (съгласно образеца) – неотменяема, безусловна, издадена от търговска банка в полза на Възложителя. Условията и сроковете, свързани с гаранцията за изпълнение, нейното задържане и освобождаване, се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка кандидат или участник: 1. който не е представил някой от необходимите документи посочени в настоящата документация за участие; 2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 3. който е представил заявление или оферта, което/която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор; 5. други обстоятелства, посочени в документацията за участие и нормативната уредба на обществените поръчки.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Срок за плащане: 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на издаване на оригинална фактура за стойността на доставката и документите, посочени в договора. Начин на плащане: по банков път.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, представените документи трябва да отговарят на изискванията на чл.48, ал.2 във връзка с чл. 48 ал.3 и ал.4 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техните обединения, установено в друга държава - членка на Европейския съюз се прилагат разпоредбите на чл. 49 ал.3 от ЗОП. Когато определеният за изпълнител е неперсонифицерано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за изпълнение на обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удоставерението за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Списък 2. Юридически статус 2.1. Копие на документа на кандидата за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато кандидатът е физическо лице. Чуждестранните юридически лица представят в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. В случай, че кандидатът е чуждестранно физическо лице се представя заверено копие на документа за самоличност в официален превод. В случай, че кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица, то документите по настоящата т. 2.1 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, като се представя и копие на договор за създаване на обединението. В договора за създаване на обединението или на отделен документ, подписан от участниците в обединението, се посочва представляващия обединението. „Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 2.2. Декларация по чл. 47, ал. (1), т. 1 и ал. (2), т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. (9) от ЗОП (съгласно образеца в документацията) 2.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 47 ал. (9) от ЗОП (съгласно образеца в документацията) 2.4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. (9) от ЗОП (съгласно образеца в документацията) Забележка: Декларациите по точки 2.2, 2.3 и 2.4 трябва да бъдат съобразени с изискванията на чл. 47 от ЗОП. 4. Подизпълнители 4.1. Декларация за наличие/отсъствие на подизпълнители (съгласно образеца в документацията). 4.2. Декларация от представляващия участника за имената на подизпълнителите /ако се предвиждат такива/, съдържаща данни за конкретния вид работа, която ще изпълнява всеки от тях и дела на изпълняваната от всеки подизпълнител вид/част от работата (съгласно образеца в документацията). 4.3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (представя се от лицето/лицата, посочено/и като подизпълнител/и, съгласно образеца в документацията). 5. Други документи 5.1. Декларация по чл. 77, ал. 3, т. 9 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) - за приемане на условията в проекта на договор (съгласно образеца в документацията ) 5.2. Документ за гаранция за участие. В зависимост от избрания от участника вид на гаранцията за участие, към офертата следва да се приложи: - банков документ, удостоверяващ внасянето на гаранцията за участие по посочената в обявлението банкова сметка; или - оригинал на банкова гаранция с условия за усвояване, съвпадащи с обявените от Възложителя в образеца от документацията. 5.3. Документ за платена документация за участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

3. Технически възможности и/или квалификация 3.1.Сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на качеството, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 6 и чл. 53 от ЗОП. Кандидатът следва да представи: Декларация за производител на стоката, придружена със сертификат (ксерокопие с частна заверка) по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, на името и в полза на производителя на стоката по предмета на процедурата (ако кандидатът не е производител, а ако е производител този сертификат следва да е на негово име и в негова полза), издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти и отговарят на изискванията на чл. 53, ал. 3 от ЗОП. Забележка: Сертификатът по тази точка трябва да е на български или да се предостави в превод на български език. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. 3.2. Декларация, съдържаща списък на основните договори на участника с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три (2011, 2012, 2013г.) години, съгласно образеца от документацията, придружена от препоръки за добро изпълнение. Минимално изискване: Участникът да е изпълнил през последните три години договор/и, с предмет, сходен/и с предмета на поръчката на обща стойност не по-малко от 1 000 000,00 лева без ДДС. За предмет, сходен с предмета напоръчката се счита изпълнението на доставка на кабели/проводници. Като доказателство за декларираните обстоятелства се прилагат оригинали или нотариално заверени копия на препоръки за добро изпълнение. Може да не се представят препоръки по всички договори от декларацията, но задължително следва да се представят препоръки за договорите, участващи в покриването на минималното изискване. От приложените препоръки следва да е ясно, че предмета на договора е доставка на стоки, сходни с предмета на поръчката и за кой точно от договорите се отнася.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена; тежест: 90
Показател: Количество със срок на доставка до 7 дни; тежест: 5
Показател: Количество със срок на доставка до 30 дни; тежест: 5
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

PPD 14-037

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
05.08.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата е в лева без ДДС. Документацията за участие може да се получи на адрес: гр. София, бул. "Европа" № 2, Деловодство, срещу копие на платежно нареждане за банков превод по сметката на "ЧЕЗ България" ЕАД /в лева/, Сити банк, IBAN BG 65 CITI 9250 1005 0048 02, BIC CITI BGSF, или платени на посочения адрес, всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
15.08.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18.08.2014 г.  Час: 10:00
Място

гр. София, бул. "Европа" № 2, конферентна зала.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Посочените в обявлението количества са прогнозни. Договорът ще бъде сключен по единични цени, съгласно условията на документацията за участие. Договарянето ще се проведе на два етапа. Всеки етап от договарянето може да се проведе на няколко кръга. За тази цел Комисията информира писмено участниците за провеждането на следващ кръг - чрез изричен запис в протокола от проведените преговори или чрез последващо писмо. А) Първи етап: Договарят се техническите спецификации и документи, но без цените. Б) Втори етап: Договарянето се провежда само с участниците, чиито оферти са допуснати за по-нататъшно разглеждане и които са поканени да присъстват на отварянето на първоначалните цени. Договарят се цените. Комисията отваря пликовете с надпис „Първоначално предлагана цена” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за участие в присъствието на техни представители (при желание от тяхна страна), като изпраща предварително писмена покана, съдържаща информация за часа, датата и мястото, на което ще се състои отварянето на първоначалните ценови предложения.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ