Версия за печат

01467-2014-0039

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130277958

"ЧЕЗ Разпределение България"АД, ул. "Цар Симеон"№330, За: Светлана Илиева, България 1309, София, Тел.: 02 8958/909/, Факс: 02 8272/171/

Интернет адрес/и:

Електронен достъп до информация: http://www.cez.bg/bg/za-dostavchitsi/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация:

"ЧЕЗ България"ЕАД, бул. "Европа"№2, За: Светлана Илиева, България 1360, София, Тел.: 02 8958/909/, Факс: 02 8272/171/

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cez.bg/bg/za-dostavchitsi/.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

"ЧЕЗ България"ЕАД, бул. "Европа"№2, За: деловодител, България 1360, София, Тел.: 02 8958/909/, Факс: 02 8272/171/

Място/места за контакт: деловодство

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cez.bg/bg/za-dostavchitsi/.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

"ЧЕЗ Разпределение България"АД, ул. "Цар симеон"№330, За: деловодител, България 1309, София, Тел.: 02 8958/909/, Факс: 02 8272/171/

Място/места за контакт: деловодство

I.2) Основна дейност

Електрическа енергия

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

„Доставка на кабели НН с медни жила” и реф. № PPD 14-010

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
на територията, обслужвана от "ЧЕЗ Разпределение България"АД
Код NUTS: BG
II.1.3) Информация относно рамковото споразумение
Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

Рамково споразумение с няколко оператора

Брой на участниците в предвиденото рамково споразумение

5

Срок на действие на рамковото споразумение в години

4

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение
1000000 BGN
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на кабели НН с медни жила, съгласно условията на обявлението и документацията за участие

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

31000000

Описание:

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на поръчката включва доставка (чрез покупка) на следните видове кабели: 1. Кабел СВТ-с 2 х 2,5 кп, Cu/PVC; 2. Кабел СВТ-с 2 х 6 кп, Cu/PVC; 3. Кабел СВТ-с 3 х 1,5 кп, Cu/PVC; 4. Кабел СВТ-ж 4 х 2,5 кп, Cu/PVC; 5. Кабел СВТ-ж 4 х 4 кп, Cu/PVC; 6. Кабел СВТ-жс 4 х 6 кп, Cu/PVC; 7. Кабел СВТ-с 6 х 2,5 кп, Cu/PVC; 8. Кабел СВТ-с 6 х 4 кп, Cu/PVC; 9. Кабел СВТ-с 8 х 2,5 кп, Cu/PVC; 10. Кабел СВТ-с 12 х 2,5 кп, Cu/PVC; 11. Кабел СВТ-с 19 х 2,5 кп, Cu/PVC; 12. Кабел СВТ-с 24 х 2,5 кп, Cu/PVC. В резултат на тази процедура, Възложителят ще сключи рамково споразумение за срок от 4 /четири/ години с повече от едно лице (не по-малко от три съгласно чл. 93а, ал. 2 от ЗОП), при условие, че са налице достатъчен брой оферти от потенциални изпълнители, които отговарят на предварително обявените от Възложителя минимални изисквания. При това условие Възложителят ще сключи рамкови споразумения с участниците, класирани от първо до пето място включително В поканата за участие при провеждане на последващи процедури на договаряне без обявление за конкретна обществена поръчка за доставка, ще се определят конкретните количества и вида кабели НН с медни жила, които ще се доставят за определен от Възложителя период от време.

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

48

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие: Кандидатът представя гаранция за участие – 8 000,00 лв. Размерът на гаранцията за участие е посочен и в обявлението. Кандидатът избира сам, една от посочените по долу форми, за гаранция за участие: - парична сума (депозит), преведена по сметката на „ЧЕЗ Разпределение България” АД - банка Уникредит Булбанк АД, IBAN: BG 43 UNCR 76301002 ERPBUL, BIC: UNCRBGSF. В платежния документ трябва да се впише: „Гаранция за участие по обществена поръчка реф.№........... и предмет......., № ............... - банкова гаранция – неотменяема, безусловна, издадена от търговска банка в полза на "ЧЕЗ Разпределение България" АД в съответствие с образеца от документацията за участие. Срокът на валидност на банковата гаранция за участие е един месец след изтичане срока на валидност на офертата. Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител на банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли при него. Гаранция за изпълнение на рамковото споразумение - 0 лева. Условията и сроковете, свързани с гаранцията за изпълнение, нейното задържане и освобождаване, се уреждат в рамковото споразумение за възлагане на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

След сключен конкретен договор.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, представените документи трябва да отговарят на изискванията на чл.48, ал.2 във връзка с чл. 48 ал.3 и ал.4 от ЗОП. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техните обединения, установено в друга държава - членка на Европейския съюз се прилагат разпоредбите на чл. 49 ал.3 от ЗОП. Когато определеният за изпълнител е неперсонифицерано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за изпълнение на обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удоставерението за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Заявление и Списък 2.1. Копие на документа на кандидата за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато кандидатът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато кандидатът е физическо лице. Чуждестранните юридически лица представят в официален превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. В случай, че кандидатът е чуждестранно физическо лице се представя заверено копие на документа за самоличност в официален превод. В случай, че кандидатът е обединение от физически и/или юридически лица, то документите по настоящата т. 2.1 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, като се представя и копие на договор за създаване на обединението. В договора за създаване на обединението или на отделен документ, подписан от участниците в обединението, се посочва представляващия обединението. „Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 2.2. Декларация по чл. 47, ал. (1), т. 1 и ал. (2), т. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. (9) от ЗОП (съгласно образеца в документацията) 2.3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 47 ал. (9) от ЗОП (съгласно образеца в документацията) 2.4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 47, ал. (9) от ЗОП (съгласно образеца в документацията) Забележка: Декларациите по точки 2.2, 2.3 и 2.4 трябва да бъдат съобразени с изискванията на чл. 47 от ЗОП 4. Подизпълнители 4.1. Декларация за наличие/отсъствие на подизпълнители (съгласно образеца в документацията). 4.2. Декларация от представляващия участника за имената на подизпълнителите /ако се предвиждат такива/, съдържаща данни за конкретния вид работа, която ще изпълнява всеки от тях и дела на изпълняваната от всеки подизпълнител вид/част от работата (съгласно образеца в документацията). 4.3. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (представя се от лицето/лицата, посочено/и като подизпълнител/и, съгласно образеца в документацията). 5. Други документи 5.1. Декларация по чл. 77, ал. 3, т. 9 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) - за приемане на условията в проекта на рамково споразумение и проекта на конкретен договор, неразделна част от рамковото споразумение (съгласно образеца в документацията) 5.2. Документ за гаранция за участие. В зависимост от избрания от участника вид на гаранцията за участие, към офертата следва да се приложи: - банков документ, удостоверяващ внасянето на гаранцията за участие по посочената в обявлението банкова сметка; или - оригинал на банкова гаранция с условия за усвояване, съвпадащи с обявените от Възложителя в образеца от документацията. 5.3. Документ за платена документация за участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

не

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

3.1. Декларация, съдържаща списък на основните договори на кандидата с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2011, 2012, 2013 г.), съгласно образеца от документацията, придружена от препоръки за добро изпълнение. Дефиниция: Стоки, предмет на поръчката са кабели, като за предмет, сходен с предмета на поръчката се счита доставка на кабели. ЗАБЕЛЕЖКА: Като минимални изисквания е необходимо кандидатът да е изпълнил през последните три години доставка на кабели на стойност не по-малко от 375 000.00 (триста седемдесет и пет хиляди) лева без ДДС Като доказателство се прилагат задължително оригинали или нотариално заверени копия на препоръки за добро изпълнение най-малко за броят и стойността на договорите за доставка на кабели, формиращи минималното изискване, посочено по-горе. Може да не се представят препоръки по всички договори, посочени в декларацията, но задължително трябва да има препоръки за договорите, участващи в покриването на минималното изискване за минимална стойност на договорите. . В препоръките следва да е посочен най-малко: предмета на поръчката, контрагента (заедно с лице и координати за контакт), стойността на доставката на кабели и да е ясно за кой точно от договорите, посочени в декларацията, се отнася съответната препоръка. 3.2. Образци на стоката: Всеки кандидат в обществената поръчка задължително следва да представи едновременно с подаването на своето заявление за участие „ОБРАЗЦИ“ на следните стоки по предмета на обществената поръчка, а именно: - Кабел СВТ- с 2 х 6 кп, Cu/PVC – с дължина, минимум 1,5 метра (1 брой); - Кабел СВТ- ж 4 х 2,5 кп, Cu/PVC – с дължина, минимум 1,5 метра (1 брой); - Кабел СВТ- жс 4 х 6 кп, Cu/PVC – с дължина, минимум 1,5 метра (1 брой). ЗАБЕЛЕЖКА: Образците на стоката, посочена по-горе, трябва да отговарят на следните изисквания, за да бъдат приети за допустими, както следва: 1. Изискване за маркировка на всеки линеен метър: Всеки „ОБРАЗЕЦ“ следва да има налична маркировка, с релефен или траен мастилен печат върху външната обвивка на кабела, най-малко с марката и напрежението на кабела, сечението на токопроводимите жила и препоръчително - годината на производство и страната на произход. Маркировката следва да е ясна и четлива.. 2. Изискване за дебелина на изолацията: - За „ОБРАЗЕЦ“ по позиция със сеч.: 2х6mm2: Номинална дебелина 1,0 mm, минимална дебелина 0.8 mm; - За „ОБРАЗЕЦ“ по позиция със сеч.: 4х2,5mm2: Номинална дебелина 0.8 mm, минимална дебелина 0.6 mm; - За „ОБРАЗЕЦ“ по позиция със сеч.: 4х6mm2: Номинална дебелина 1,0 mm, минимална дебелина 0.8 mm; 3. Изисквания към конструкцията и сеченията на токопроводимите жила: - За „ОБРАЗЕЦ“ по позиция със сечение 2х6mm2: Номинално сечение 6 mm2, форма на токопроводимите жила - кръгла, конструкция на токопроводимите жила - плътни; - За „ОБРАЗЕЦ“ по позиция със сечение 4х2,5mm2: Номинално сечение 2,5 mm2, форма на токопроводимите жила - кръгла, конструкция на токопроводимите жила - плътни; - За „ОБРАЗЕЦ“ по позиция със сечение 4х6mm2: Номинално сечение 6 mm2, форма на токопроводимите жила - кръгла, конструкция на токопроводимите жила - плътни.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Електрическо съпротивление на токопроводимите жила при постоянен ток и температура на кабела 20°C; тежест: 10
Показател: Специфично обемно съпротивление на изолацията при 70 оС; тежест: 10
Показател: Стойности и допуски от дебелината на изолацията.; тежест: 10
Показател: Механични свойства на изолацията преди стареене.; тежест: 10
Показател: Ценова оценка, съгласно Методика за оценка ; тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

PPD14-010

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
08.08.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 10 BGN
Условия и начин на плащане

Сумата е в лв. без ДДС. Документацията за участие може да се получи на адрес: гр. София, бул. "Европа" 2, деловодство, срещу копие на платежно нареждане за банков превод по сметката на "ЧЕЗ България" ЕАД, Сити банк, IBAN BG 65 CITI 9250 1005 0048 02, BIC CITI BGSF или платени на посоченият адрес, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
18.08.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 19.08.2014 г.  Час: 14:00
Място

гр. София, бул. "Европа"№2, конферентна зала

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средставата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят ще сключи рамкови споразумения с участниците, класирани от първо до пето място включително За сключването на всеки конкретен договор за доставка, който се възлага по рамковото споразумение с предмет „Доставка на кабели НН с медни жила”, Възложителят ще проведе процедура на договаряне без обявление (на основание чл. 103, ал. 2, т. 10 от ЗОП), като изпраща покана за участие до всички лица, с които има вече сключено рамково споразумение съгласно чл. 93в от ЗОП и ще определя изпълнител на съответния договор, на база критерий: „икономически най – изгодна оферта“, съгласно методиката, посочена в Глава XIV от документацията и представлява Приложение №3 към рамковото споразумение.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ