Версия за печат

00397-2014-0018

BG-Стара Загора: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Пламен Вълков, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" - стая 15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на водопроводни фитинги, фасонни части и материали за аварийни нужди”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Складова база на „ВиК” ЕООД - гр.Стара Загора.
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обществената поръчка е с четири обособени позиции, в зависимост от вида на изделията. Доставките по всяка една от обособените позиции ще се извършват по периодични заявки от страна на Възложителя при възникнали потребности от тях и в зависимост от финансовите му възможности. В заявката ще се упоменава конкретния вид изделие, от което Възложителят има нужда, както и точното му количество. Всяка една от заявките ще се връчва лично на упълномощен представител на изпълнителя, по пощата - чрез обратна разписка, на ръка срещу подпис или по факс. Доставките ще се осъществяват франко складовата база (помощно стопанство) на Възложителя в гр.Стара Загора в рамките до два работни дни след връчена заявка. Срокът на действие на договора: Една календарна година.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44167110 (AA11) , 44316300, 44618340, 44163210 (CA05) , 44167000 (AB08) , 44167300 (BA35)

Описание:

Фланци (Стомана )
Решетки
Капаци
Стегателни скоби за тръби (Неръждаем )
Фитинги (Полиетен (полиетилен) )
Колена, Т-образни преходници и фитинги (Поцинкован )

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
Само за една обособена позиция
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото прогнозно количество посочено в бройки изделия е: - За обособена позиция №1: 8 260 бр. - За обособена позиция №2: 6 050 бр. - За обособена позиция №3: 16 165 бр. - За обособена позиция №4: 76 970 бр. Подробни данни за прогнозните количествата са посочени в техническите спецификации.

Прогнозна стойност без ДДС
370000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1).Гаранцията за участие не се изисква. 2).Гаранция за изпълнение на стойност 3% от прогнозната стойност на обособената позиция, представена в една от следните форми: парична сума, внесена в касата или по б.с/ка на "ВиК" ЕООД Стара Загора: „Централна кооперативна банка” АД, банков клон Стара Загора: гр.Стара Загора п.к.6000, ул. „Кольо Ганчев” № 54, BIC код е CECBBGSF, IBAN с/ка BG45 CECB 9790 1037 2874 00 или банкова гаранция, като срокът на действието й следва да надвишава срока на действие на договора. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране. Плащането ще се извършва по банков път, в лева след издаване на фактура, която да съдържа номер на договора и предмета. Срок на отложено плащане до 30 дни.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Заверено удостоверение за данъчна и ДДС регистрация, заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът е обединение се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, както и разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите. Възложителят ще отстрани от участие лицата, които не отговарят на изискванията на чл. 47, ал.1, ал.2, т.1 и 3 и ал.5 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Общия оборот на участника за последните три години – 2011г., 2012г. и 2013г. трябва да е в размер минимум 240 000 лева от доставки, отговарящ на предмета на поръчката - за обособената позиция, за която се участва. Доказва се със заверено копие на годишен счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2011г., 2012г. и 2013г. на участника, както и подробно извлечение от сметка приходи от продажби по видове материали, стоки или продукция за същите три години.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Декларация, съдържаща списък на договорите отговарящи на предмета на поръчката - за обособената позиция, за която се участва (по образец приложен в документацията), изпълнени през последните 3 години /2011г., 2012г. и 2013г./, придружена от препоръка/и за добро изпълнение. 2. Декларация за съответствие от производителя на предлаганите изделия съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на строителните продукти – „ДВ” бр.106 от 27.12.2006г. 3. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на изделията, които са предмет на поръчката със съответните спецификации или стандарти. 4. Санитарни разрешителни или хигиенна оценка за допустим контакт с питейна вода за предлаганите изделия. 5. Каталог на български език описващ подробно техническите характеристики на изделията, конструкция, основни параметри и размери, използвани материали, изисквания за монтаж. 6. До участие в процедурата се допускат производители, преки вносители, оторизирани дистрибутори на производителя, както и фирми, притежаващи договор за дистрибуция и продажба на стоките, обект на поръчката, със срок не по-кратък от срока на действие на договора за изпълнение на обществената поръчка.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
11.08.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 19.08.2014 г.  Час: 10:00
Място

Централно управлението на “В и К” ЕООД– гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62, заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

До 12 месеца.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Критерии за оценка на офертите - най-ниска цена по следната формула: КОц = Ц1 + Ц2 + Ц3 където: Ц1 – общия сбор на изделията от Група № 1 за съответната обособената позиция за която се участва, с относителна тежест 60 т. Ц2 – общия сбор на изделията от Група № 2 за съответната обособената позиция за която се участва, с относителна тежест 30 т. Ц3 – общия сбор на изделията от Група № 3 за съответната обособената позиция за която се участва, с относителна тежест 10 т. - Цената е единична, за брой, в български лева, франко склада на Възложителя, без ДДС. Документация за участие в процедурата се получава всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в ЦУ “В и К” ЕООД– гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62 в стая №15. Преди да я получат лицата имат право да я разгледат на място.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на жиба, фланци, фланшови съединения, водовземни скоби, гърнета, решетки и капаци”
1) Кратко описание

За обособена позиция №1 – Приложение №1 от документацията на Възл. І. Технически изисквания: 1.Да имат необходимата маркировка - диаметър, работно налягане. II. Технически условия за изпълнение на поръчката 1.Количествата се доставят периодично по заявка в зависимост от нуждите на “ВиК” ЕООД – Стара Загора. 2.Всяка конкретна доставка да бъде придружена със сертификат за произход и/или качество.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44167110 (AA11) , 44316300, 44618340

Описание:

Фланци (Стомана )
Решетки
Капаци

3) Количество или обем

Общото прогнозно количество посочено в бройки изделия е: - За обособена позиция №1: 8 260 бр. Подробни данни за прогнозните количествата са посочени в документацията.

Прогнозна стойност, без ДДС
80000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на неръждаеми аварийни скоби”
1) Кратко описание

За обособена позиция №2 – Приложение №2 от документацията на Възл. І. Технически изисквания: 1. Да имат необходимата маркировка - диаметър, работно налягане. II. Технически условия за изпълнение на поръчката 1.Количествата се доставят периодично по заявка в зависимост от нуждите на “ВиК” ЕООД – Стара Загора. 2.Всяка конкретна доставка да бъде придружена със сертификат за произход и/или качество.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44163210 (CA05)

Описание:

Стегателни скоби за тръби (Неръждаем )

3) Количество или обем

Общото прогнозно количество посочено в бройки изделия е: - За обособена позиция №2: 6 050 бр. Подробни данни за прогнозните количествата са посочени в документацията.

Прогнозна стойност, без ДДС
110000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на полиетиленови фитинги - висока плътност (PEHD): фитинги за механична връзка; фитинги за челна заварка; електродифузни връзки”
1) Кратко описание

За обособена позиция №3 – Приложения №3 от документацията на Възл. І. Технически изисквания: 1. Да се оферира по всички позиции за налягане 10 atm. IІ. Технически условия за изпълнение на поръчката 1.Количествата се доставят периодично по заявка в зависимост от нуждите на “ВиК” ЕООД – Стара Загора. 2.Всяка конкретна доставка да бъде придружена със съответните сертификати и разрешителни.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44167000 (AB08)

Описание:

Фитинги (Полиетен (полиетилен) )

3) Количество или обем

Общото прогнозно количество посочено в бройки изделия е: - За обособена позиция №3: 16 165 бр. Подробни данни за прогнозните количествата са посочени в документацията.

Прогнозна стойност, без ДДС
100000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на поцинковани фитинги”
1) Кратко описание

За обособена позиция №4 – Приложения №4 от документацията на Възл. I. Технически условия за изпълнение на поръчката 1.Количествата се доставят периодично по заявка в зависимост от нуждите на “ВиК” ЕООД – Стара Загора. 2.Всяка конкретна доставка да бъде придружена със съответните сертификати и разрешителни.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44167300 (BA35)

Описание:

Колена, Т-образни преходници и фитинги (Поцинкован )

3) Количество или обем

Общото прогнозно количество посочено в бройки изделия е: - За обособена позиция №4: 76 970 бр. Подробни данни за прогнозните количествата са посочени в документацията.

Прогнозна стойност, без ДДС
80000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12