Версия за печат

00510-2014-0014

BG-Девня: 12 - Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура, инженерно ориентирани научни и технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Девня, бул. Съединение № 78, За: инж. Галина Димитрова, РБългария 9162, Девня, Тел.: 0519 47045, E-mail: tsu@devnya.bg, Факс: 0519 47012

Място/места за контакт: Община Девня

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.devnia.bg.

Адрес на профила на купувача: www.devnia.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на проектант по проект "Ремонт на вътрешна водопроводна мрежа в гр.Девня, обл. Варна"

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 12
Място на изпълнение: гр.Девня
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

В рамките на настоящата обществена поръчка следва да се изготви технически проект за ремонт на около 5524м. водопроводна мрежа и рехабилитация на уличните настилки и тротоарите. Инвестиционният проект да съдържа следните части и специалности в съответствие с нормативната уредба за проектиране и Наредба № 4 от 21.05.2001 год. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти: -Геодезическа; В и К; Пътна; Организация и безопасност на движението; Пожарна безопасност; ПБЗ; План за управление на строителните отпадъци; Количествено- стойностни сметки за всички видове намеси. Обемът и съдържанието на проекта и приложените към него чертежи и детайли следва да бъдат достатъчни за изпълнение на обектите на предвидените по проекта строително-ремонтни работи.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71240000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Улиците, включени за проектиране, се намират на територията на град Девня и са както следва: 1.бул. Съединение – 827 м. 2.ул. Райко Даскалов – 585 м. 3.ул. Дунав – 970 м. 4.ул. Фронтоваци – 708 м. 5.ул. Козлодуй – 188 м. 6.ул. Патриарх Евтимий – 264 м. 7.ул. Вихър – 169 м. 8.ул. Чаталджа – 341 м. 9.ул. Цар Самуил – 252 м. 10.ул. Волга – 143 м. 11.ул. Явор – 592 м. 12.ул. Илия Блъсков – 289 м. 13.ул. Братя Миладинови – 196 м. Общо: 5524 м.

Прогнозна стойност без ДДС
98000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

180


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие в процедурата - не се изисква (чл.59, ал.5, т.2 от ЗОП) 2.Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществената поръчка. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 2 % от стойността на договора без включен ДДС и се представя при сключването му. Валидността на гаранцията за изпълнение (когато участникът определен за изпълнител на поръчката е избрал банкова гаранция) следва да бъде не по-малко от 60 календарни дни след изтичане срока на договора, когато и се освобождава. 3.Гаранциите се представят във форма, избрана от участника - парична сума или банкова гаранция по банковата сметка на Община Девня: "Инвестбанк" АД, клон Варна IBAN: BG24IORT73773305679903, BIC: IORTBGSF 4.Ако участникът представя Банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да съдържа задължение на Банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя. Участникът може да представи банковата гаранция и по образец на гарантиращата банка в случай, че така издадената от банката гаранция отговаря на всички изисквания относно нейното съдържание и реквизити. 5.Банковите разходи по откриването и обслужването на гаранцията са за сметка на участника/изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 6.Представяне на гаранцията чрез депозит на парична сума: а) Ако гаранцията за изпълнение се представя чрез депозит на парична сума в съответния платежен документ задължително следва да бъде записано Гаранция за добро изпълнение по договор за обществена поръчка с предмет: Избор на проектант по проект „Ремонт на вътрешна водопроводна мрежа в гр.Девня, обл. Варна” Забележка: Документът, удостоверяващ платената гаранция за изпълнение в парична сума следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния документ с подпис и печат от съответната банка. Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка. Когато кандидатът, участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. * Всички текстове на приложения към настоящата документация образец на банкова гаранция са примерни. Бъдещият изпълнител може да представи банковата гаранция за изпълнение по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността е задължителен!

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възнаграждението съгласно чл. 3 (1) от проекто договора ще се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както следва: Възнаграждението по чл. 3 (1) ще се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както следва: 1. Първо плащане от сумата по чл.3, ал.1 в размер на 3000.00 лв. /три хиляди лева/ без ДДС, в срок от 5 работни дни след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемане на изпълнението на предмета на договора по чл.1 с двустранно подписан приемо-предавателен протокол от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 2. Окончателно плащане на разликата от сумата по чл.3, ал.1 и първото плащане по т.1 в срок от 5 работни дни след подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Девня и ДФ "Земеделие". В случай на липса на одобрение на проект „Ремонт на вътрешна водопроводна мрежа в гр.Девня, обл. Варна” по програма на ЕС, национална програма или друг финансов източник, окончателно възнаграждение на Изпълнителя не се изплаща.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят не поставя изискване за регистрация на обединението като самостоятелно юридическо лице

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника -2. Административни сведения 3.Оферта 4. Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е ЮЛ или ЕТ; копие от документа за самоличност, когато участникът е ФЛ.5.Оригинал или заверено копие на договора за обединение.6. Пълномощно на лицето, подписващо офертата.7.Декл. за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д), ал. 2, т. 2, т.5 и ал. 5 т. 1 от ЗОП и по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т.3, т.4 и ал.5, т.2 от ЗОП 8.Декл за запознаване с условията на поръчката 9. Доказателства за икон. и фин. състояние на участника; 10. Док. за техническите възможности и квалификация на участника; 11.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване на подизпълнители, ако се предвиждат такива от участника;; 12.Декларация за съгласие на подизпълнител; 13.Декларация за приемане на условията в проекта на договора по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП.; 14.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва наименованието на обществената поръчка, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: ПЛИК № 1 – „Документи за подбор” в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 – 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, на хартиен носител в един оригинал и на електронен носител във формат pdf. ПЛИК № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката и посочените в документацията изисквания, на хартиен носител в един оригинал и на електронен носител във формат pdf. ПЛИК № 3 - “Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника. 2. От участие в процедурата по възлагане на ОП се отстранява участник в следните случаи: не е представил в офертата си някой от документите, изискуеми по чл. 56 от ЗОП или документите, предвидени в настоящата документация, след като са му били изискани от оценителната комисия, по реда на чл.68, ал.8; е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия в тази документация, или не е използвал изготвените от Възложителя образци, или не са спазени указанията за изготвянето им или не отговаря на нормативните изисквания;. е представил офертата в нарушение на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;. За когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 а)-д), ал. 2, т. 2, т.5 и ал. 5 т. 1 от ЗОП и по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, т.2а, т.3, т.4 и ал.5, т.2 от ЗОП. Когато представеното от участника техническо предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на условията в тази документация. За когото е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.Не може да участва в процедурата чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви "а", "б", "в", "г" и "д" и ал. 2, т. 2, и т.. 5 от ЗОП, по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2а, 3 и 4 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: А) Информация за оборота от услуги, сходни* с предмета на поръчката, изпълнени от участника за последните три приключени финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си- попълва се по образец Приложение № 7; Под "сходни" с предмета на поръчката да се разбират услуги за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за изграждане, подмяна или ремонт на ВиК мрежи Б ) Заверено от участника копие на валидна застраховка „Професионална отговорност” на лицата, които ще осъществяват проектирането за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му. За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения това изискване се доказва с документ, удостоверяващ наличието на еквивалентна застраховка, съобразно законодателството на страната. Когато Участникът в процедурата е Обединение документите по т. А се представят само за тези членове на Обединението, чрез които то, като участник в процедурата доказва съответствието си с критериите за подбор, а документа по т.Б се представя от тези от членовете в него, които са ангажирани с проектиране. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, Образец № 7 се попълва веднъж сумарно за цялото обединение, след това само от участниците, чрез които обединението доказва съответствието си. Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. А и Б се представят за всеки от посочените подизпълнители.
Минимални изисквания: А) Участникът следва да има реализиран оборот от услуги, сходни с предмета на поръчката, през последните три години (2011 г., 2012 г., 2013 г.) в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер минимум на 98 000,00 лв. (деветдесет и осем хиляди лева). Б) Застрахован е с валидна застраховка „Професионална отговорност” по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката и застрахователната сума по застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за обекта, предмет на поръчката, съобразно неговата категория строеж, съгласно НАРЕДБАТА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Същата трябва да е в сила минимум 30 дни след изтичането на срока на валидност на офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай, че по време на действието на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновявано през срока на договора. * При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за оборот се прилага за обединението като цяло, а застраховката по т.Б. следва да бъде представена от тези от членовете в него, които са ангажирани с проектиране При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискванията за оборот се отнасят за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и процентното му участие в изпълнението на конкретните дейности от обекта на поръчката.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: А/ Списък на основните договори /сходни с предмета на настоящата поръчка/, които участникът е изпълнил през последните 3 години и които са приключили към крайния срок за подаване на оферти по настоящата поръчка, с посочени: предмет, цена, място и срокове на изпълнение, и клиенти, попълнен по образец (Приложение № 8). Обстоятелствата, декларирани в списъка се доказват с препоръки за добро изпълнение за всеки, посочен в списъка договор. Б/ Списък на експертите, които ще извършват дейностите по обществената поръчка – попълнен по образец Приложение № 8а, с приложени автобиографии (образец Приложение № 8б) и документи доказващи изискваните образование, професионална квалификация и умения (дипломи, сертификати за специализации, удостоверения от курсове с професионална насоченост), заверени от участника с „вярно с оригинала”, и подпис на участника на всяка страница *Когато участникът е Обединение, което не е юридическо лице документите по т. А и Б се представят само за тези членове на Обединението, чрез които то, като участник в процедурата доказва съответствието си с критериите за подбор, посочени от Възложител. Когато Участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. А-Б се представят за всеки от посочените подизпълнители.
Минимални изисквания: А) Участникът следва да е изпълнил минимум два договора, сходен с предмета на настоящата поръчка (приключил към крайния срок за подаване на оферти по настоящата поръчка) през последните 3 години; *Под договори сходни с предмета на настоящата поръчка следва да се разбират договори за услуги за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза техническа и/или работна за изграждане, подмяна или ремонт на ВиК мрежи Б) Участникът да разполага с нает по трудов или граждански договор екип от правоспособни физически лица с доказан професионален опит и технически компетентности, при спазени следните условия: •Проектанти - притежаващи пълна проектантска правоспособност /ППП/, съгласно чл.230 от ЗУТ за изработване на части: „Геодезия”- минимум 1 проектант, „Пътна”- минимум 1 проектант, проектант, „ВиК”- минимум 1 проектант; и други части по преценка на Участника. *В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания за техническите възможности по т. А и т.Б важат за обединението като цяло. При участие на подизпълнители, минималните изисквания важат за тях, съобразно вида и дела им в изпълнение на дейностите от обекта на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговарен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
22.07.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
29.07.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

град Девня, бул."Съединение" №78, заседателна зала, трети етаж.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата могат да присъстват лично или чрез упълномощени представители - с нотариално заверено пълномощно при отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и при действията на комисията по чл. 38, ал. 3 и 4 от ЗОП, както и при отварянето на ценовите оферти.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

ВАЖНО! Възнаграждението на Изпълнителя се изплаща единствено и само в случай, че проектът бъде одобрен за финансиране по програма на ЕС, национална програма или друг финансов източник.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от Закона за обществените поръчки

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" № 18, РБългария 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

30.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ