Версия за печат

00143-2014-0043

BG-Пловдив: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115552190

ЕВН България Електроразпределение EАД, ул. "Христо Г. Данов" №37, За: Бранимира Ангелова, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 833744, Факс: 032 278502

Място/места за контакт: отдел „Билинг”

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Румяна Вършилова, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 833810, E-mail: rumyana.varshilova@evn.bg, Факс: 032 278500

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Георги Стойнов, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 302818, Факс: 032 278502

I.2) Основна дейност

Електрическа енергия

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

ДА


Национален идентификационен No (ЕИК): 123526430

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, България 4000, Пловдив


Национален идентификационен No (ЕИК): 115016602

ЕВН България Топлофикация ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, България 4000, Пловдив


Национален идентификационен No (ЕИК): 175370769

ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, бул. Цар Освободител № 14, България 1000, СофияРАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

“ Инкасиране на парични суми в брой от клиенти на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД и ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, по позиции“ Поз.1. Инкасиране на парични суми, платени в брой, на каса при оператор на платежна система чрез интернет базирана централизирана система; Поз.2. Инкасиране на парични суми, платени в брой на терминално устройство; Поз.3. Инкасиране на парични суми, платени в брой на каса на изпълнителя; Поз.4. Инкасиране на парични суми, платени в брой в касов салон на банка.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 6 (06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги))
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
България
Код NUTS: BG
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“ Инкасиране на парични суми в брой от клиенти на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД и ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, по позиции“ Поз.1. Инкасиране на парични суми, платени в брой, на каса при оператор на платежна система чрез интернет базирана централизирана система; Поз.2. Инкасиране на парични суми, платени в брой на терминално устройство; Поз.3. Инкасиране на парични суми, платени в брой на каса на изпълнителя; Поз.4. Инкасиране на парични суми, платени в брой в касов салон на банка.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

66172000

Описание:

Финансови транзакции и услуги на клирингови къщи

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
Само за една обособена позиция
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозна стойност за Поз.1 от 1 952 000,00 лв. без ДДС, за целия обем на поръчката. Прогнозна стойност за Поз.2 от 85 000,00 лв. без ДДС, за целия обем на поръчката. Прогнозна стойност за Поз.3 от 34 950 000,00 лв. без ДДС, за целия обем на поръчката. Прогнозна стойност за Поз.4 от 408 000,00 лв. без ДДС, за целия обем на поръчката.

Стойност, без да се включва ДДС
37395000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

ДА

Едностранна Опция за удължаване срока на действие на договора с допълнително една календарнa година, при запазване на всички договорени цени, условия и изисквания, съгласно клаузите на договора, (вкл. и приложенията).

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Възложителят изисква гаранция за участие в обществената поръчка по обособена позиция Поз.1, в размер на 1 952,00 лв. 2.Възложителят изисква гаранция за участие в обществената поръчка по обособена позиция Поз.3, в размер на 34 950,00 лв. 3.Възложителят не изисква гаранция за участие в обществената поръчка по силата на чл. 59, ал.5, т.2., за обособена Поз.2 и обособена Поз.4. Обезпеченията могат да бъдат представени под формата на депозит по сметка на Възложителя или неотменяема и безусловна банкова гаранция В случай, че Участник представи неотменяема и безусловна банкова гаранция за участие, то срокът й трябва да е минимум 150 календарни дни, считано от датата на подаване на заявленията за участие в процедурата. В случай на представяне на гаранциите под формата на депозит, то той следва да бъде преведен по следната банкова сметка на Възложителя: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД УНИКРЕДИТ БУЛБАНК: IBAN : BG02 UNCR 7630 1078 2262 08 BIC : UNCRBGSF като задължително при извършване на превода в описанието да се посочи: (а) номера на процедурата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, (б) типа гаранция - „гаранция за участие“ (в) информация за актуална банкова сметка на Изпълнителя. 2. Преди подписване на договора, Участникът избран за Изпълнител предоставя гаранцията за добро изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора. В случай, че Участник представи неотменяема и безусловна банкова гаранция за добро изпълнение, тя трябва да е със срок на валидност не по-кратък от срока на договора, удължен с 30 календарни дни. В случай на представяне на гаранциите под формата на депозит, то той следва да бъде преведен по следната банкова сметка на Възложителя за съответния договор. За „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД УНИКРЕДИТ БУЛБАНК: IBAN: BG02 UNCR 7630 1078 2262 08 BIC: UNCRBGSF За „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД СитиБанк IBAN BG17 CITI 9250 1000 1090 09 BIC CITIBGSF За „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД ING BANK. IBAN: BG87 INGB 9145 1002 4596 18 BIC: INGBBGSF За „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД СитиБанк IBAN: BG12 CITI 9250 1000 1123 00 BIC: CITIBGSF като задължително при извършване на превода в описанието да се посочи: (а) номера на процедурата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, (б) типа гаранция - „гаранция за добро изпълнение” (в) информация за актуална банкова сметка на Изпълнителя. За гаранциите се прилагат разпоредбите в глава IV, раздел 3 от ЗОП и условията, посочени в документацията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на дължимите суми се извършва по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от Изпълнителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Отнасящи се за обособена позиция №1, №2, №3 и №4 1. Списък на всички документи съдържащи се в заявлението за участие, подписан от кандидата. 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, на Кандидата съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато кандидатът е физическо лице предоставя копие от документа за самоличност. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, то документа се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, както и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Когато кандидатът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, то те предоставят в официален превод еквивалентни документи, издадени от административен или съдебен орган в държавата, в която са установени. 3. Декларация от Кандидата по чл.47, ал. 1, т.2, т.3 и ал.2, т.1, т. 2а, т.3, т.4, и ал.5, т.2 от ЗОП, съгласно Декларация 1, част от процедурната документация. 4. Декларация от Кандидата по чл.47, ал. 1, т.1 и ал.2, т.2 и т.5 , ал. 5, т. 1 от ЗОП, съгласно Декларация 2, част от процедурната документация. 5. Декларация от Кандидата по Чл.56., ал.1., т.11. от ЗОП, съгласно Декларация 3, част от процедурната документация. 6. Декларация от Кандидата по Чл.56., ал.1., т.12 от ЗОП, съгласно Декларация 3, част от процедурната документация. С подписването и подпечатването на Декларация 3, Кандидатът: - потвърждава, че е изцяло запознат с документите от процедурната документация, като приема напълно всички условия и се задължава да ги спазва; - потвърждава, че е взел под внимание цялата информация, съдържаща се в процедурната документация при определяне на своите цени; - потвърждава, че обемът информация е достатъчен за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка. 7. Когато Кандидатът е сдружение от фирми се представя попълнена декларация за солидарна отговорност, съгласно Декларация 4, част от процедурната документация. 8. Когато кандидатът ще използва подизпълнители, той следва да представи информация за подизпълнителите, съгласно Чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, както и вида на работите/услугите, които ще извършват и дела на тяхното участие, съгласно Декларация 5, част от процедурната документация. 9. . Когато кандидатът ще използва подизпълнители предоставя документите описани по-горе в т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6, подписани и подпечатани от всеки подизпълнител. 10. Декларация от всеки подизпълнител за съгласие да бъде подизпълнител с посочени вида на работите/услугите, които ще извършват и дела на тяхното участие. 11. Документ за платена гаранция за участие за обособена Поз.1 или обособена Поз.3, в зависимост от позицията за която кандидатът кандидатства.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Отнасящи се за обособена позиция №1, №2, №3 и №4 1.Кандидатът декларира писмено, че гарантира извършване на плащанията на клиентите и възстановява неправомерно платени от тях суми. Кандидатът представя декларация подписана от представляващите го физически лица и подпечатана с печат на юридическото лице.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Отнасящи се за обособена позиция №1, №2, №3 и №4 1.1.Кандидатът да има изпълнени през последните 3г. или да има действащи към датата на подаване на заявлението за участие, не по-малко от 2 договора, с предмет аналогичен с предмета на обособената позиция за която участва. Представя се декларация с посочени договорите, Възложител, лице за контакт на Възложителя с адрес за кореспонденция и тел., дата на сключване, дата на прекратяване или дата на изтичане на договора (ако е приложимо); предмет; обща стойност на договора. 1.2.Кандидатът трябва да притежава валидно Удостоверение за администратор на лични данни. Представя се заверено копие на Удостоверението издадено от Комисията за защита на лични данни. 2. Отнасящи се за обособена позиция №1, №3 и №4,: 2.1.Кандидатът декларира писмено, че касовите гишета разположени в изисканите офиси, са в закрити помещения, съобразени с изискванията за сигурност и безопасност съгласно Наредба №I-171 за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и небанковите финансови институции на МВР и БНБ, в сила от 03.08.2004г.Представя се декларация, заверено копие на Инструкция за охрана, Правилник за пропускателен режим, Инструкция за транспортиране на пари и ценности, съгласно Чл.4 от Наредба №I-171 за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и небанковите фин. институции на МВР и БНБ. 3. Отнасящи се за обособена позиция №1: 3.1.Кандидатът трябва да притежава валиден лиценз за извършване на дейност като платежна институция вписана в публичния регистър по чл.17 от Закона за платежните услуги и платежните системи, воден от БНБ.Представя се заверено копие на лиценза. 3.2.Кандидатът разполага и/или да има достъп по силата на сключен договор за наем, с не по-малко от 1200 офиса за събиране на плащания, разположени на територията на Р.България, като минимум 600 офиса са разположени на територия на ЕВН България.Представя се списък на офисите, съдържащ наименование, адрес, тел. и лице за контакт. 4. Отнасящи се за обособена позиция №2: 4.1.Кандидатът да разполага и/или да има достъп по силата на сключен договор за наем, с минимум 1 устройство за събиране на плащания (кеш терминали), във всеки Областен център на територия на ЕВН България – Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково, Смолян, Кърджали. Представя се списък на устройствата, съдържащ адрес, тел. и лице за контакт. 5. Отнасящи се за обособена позиция №3: 5.1.Кандидатът да притежава валиден лиценз за извършване на парични преводи, Издадена от КРС .Представя се заверено копие на лиценза. 5.2.Кандидатът разполага и/или да има достъп по силата на сключен договор за наем, с офиси за събиране на плащания, разположени в не по-малко oт 1800 населени места на територия на ЕВН България. Представя се списък на офисите; наименование, адрес, тел. и лице за контакт. 6. Отнасящи се за обособена позиция №4: 6.1.Кандидатът да притежава валиден лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България, издаден от БНБ. Представя се заверено копие на лиценза. 6.2.Кандидатът да разполага и/или да има достъп по силата на сключен договор за наем, с минимум 1 банков офис във всеки един от Областните центрове на територия на ЕВН България– Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково, Смолян, Кърджали. Представя се списък на офисите, съдържащ име, адрес, тел. и лице за контакт. 6.4.Кандидатът да разполага със следното техническото осигуряване: компютърна система със свързани към нея фискален принтер или касов апарат за всяко работно място за извършване на инкасиране.Представя се декларация за наличие на изисканото техническо осигуряване. Формулярът за обявление на обществената поръчка е физически ограничен до определен брой символи. Пълната информация се съдържа в документацията за участие, налична в интернет профила на Възложителя, на адрес: http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveni-porachki/Proceduri.aspx

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

№ 213-ЕВН-14-КК-У-З

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
18.07.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 25 BGN
Условия и начин на плащане

Условия за получаване на документацията за участие: 1.1 Достъп и получаване - между 13:00 и 16:00 часа в гр.Пловдив, ул.Хр.Г.Данов № 37 стая 104 след представяне на документ с изписан референтен номер на поръчката (в т.IV.3.1.), удостоверяващ извършено плащане на документация; 1.2 Начин на плащане - по IBAN BG42 STSA 9300 0012 808281 И BIC STSABGSF при банка ДСК клон Пловдив. Обявената цена е без включен ДДС. Документацията може да бъде изпратена на кандидата и чрез куриер за негова сметка след изпращане на копие от документ удостоверяващ извършено плащане , данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията на факс 032/ 278500.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
28.07.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, гр. Пловдив, 4000, ул. «Хр Г Данов» 37.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.2 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Позиция I
1) Кратко описание

Поз.1. Инкасиране на парични суми, платени в брой, на каса при оператор на платежна система чрез интернет базирана централизирана система;;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66172000

Описание:

Финансови транзакции и услуги на клирингови къщи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност за Поз.1 от 1 952 000,00 лв. без ДДС, за целия обем на поръчката.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1952000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки кандидат има възможност да подаде Заявление за участие само за една избрана от него обособена позиция, съгласно чл.25, ал.2, т.12 от Закона за обществени поръчки.
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Позиция II
1) Кратко описание

Поз.2. Инкасиране на парични суми, платени в брой на терминално устройство;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66172000

Описание:

Финансови транзакции и услуги на клирингови къщи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност за Поз.2 от 85 000,00 лв. без ДДС, за целия обем на поръчката.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
85000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки кандидат има възможност да подаде Заявление за участие само за една избрана от него обособена позиция, съгласно чл.25, ал.2, т.12 от Закона за обществени поръчки.
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Позиция III
1) Кратко описание

Поз.3. Инкасиране на парични суми, платени в брой на каса на изпълнителя;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66172000

Описание:

Финансови транзакции и услуги на клирингови къщи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност за Поз.3 от 34 950 000,00 лв. без ДДС, за целия обем на поръчката.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
34950000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки кандидат има възможност да подаде Заявление за участие само за една избрана от него обособена позиция, съгласно чл.25, ал.2, т.12 от Закона за обществени поръчки.
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Позиция IV
1) Кратко описание

Поз.4. Инкасиране на парични суми, платени в брой в касов салон на банка.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66172000

Описание:

Финансови транзакции и услуги на клирингови къщи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност за Поз.4 от 408 000,00 лв. без ДДС, за целия обем на поръчката.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
408000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки кандидат има възможност да подаде Заявление за участие само за една избрана от него обособена позиция, съгласно чл.25, ал.2, т.12 от Закона за обществени поръчки.