Версия за печат

00143-2014-0042

BG-Пловдив: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115552190

ЕВН България Електроразпределение EАД, ул. "Христо Г. Данов" №37, За: Бранимира Ангелова, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 833744, Факс: 032 278502

Място/места за контакт: отдел „Билинг”

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Румяна Вършилова, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 833810, E-mail: rumyana.varshilova@evn.bg, Факс: 032 278500

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Георги Стойнов, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 302818, Факс: 032 278502

I.2) Основна дейност

Електрическа енергия

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

ДА


Национален идентификационен No (ЕИК): 123526430

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, България 4000, Пловдив


Национален идентификационен No (ЕИК): 115016602

ЕВН България Топлофикация ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, България 4000, Пловдив


Национален идентификационен No (ЕИК): 175370769

ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, бул. Цар Освободител № 14, България 1000, СофияРАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

„Безкасово инкасиране на парични суми, по електронен път, от клиенти на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД и ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, по позиции“ Поз.1. Инкасиране на парични суми, платени онлайн, при оператор на платежна система чрез интернет базирана централизирана система; Поз.2. Инкасиране на парични суми, платени при оператор на картова платежна система, чрез интернет базирана централизирана система; Поз.3. Инкасиране на парични суми, платени по банков път, инициирано от Възложителя след предоставено съгласие от страна на клиента; Поз.4. Поддръжка и инкасиране на парични суми чрез виртуален ПОС терминал за плащане през онлайн страницата на Възложителя.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 6 (06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги))
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
България
Код NUTS: BG
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

„Безкасово инкасиране на парични суми, по електронен път, от клиенти на ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ЕВН България Топлофикация ЕАД и ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, по позиции“ Поз.1. Инкасиране на парични суми, платени онлайн, при оператор на платежна система чрез интернет базирана централизирана система; Поз.2. Инкасиране на парични суми, платени при оператор на картова платежна система, чрез интернет базирана централизирана система; Поз.3. Инкасиране на парични суми, платени по банков път, инициирано от Възложителя след предоставено съгласие от страна на клиента; Поз.4. Поддръжка и инкасиране на парични суми чрез виртуален ПОС терминал за плащане през онлайн страницата на Възложителя.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

66172000

Описание:

Финансови транзакции и услуги на клирингови къщи

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозна стойност за Поз.1 от 1 033 000,00 лв. без ДДС, за целия обем на поръчката. Прогнозна стойност за Поз.2 от 89 000,00 лв. без ДДС, за целия обем на поръчката. Прогнозна стойност за Поз.3 от 754 000,00 лв. без ДДС, за целия обем на поръчката. Прогнозна стойност за Поз.4 от 164 000,00 лв. без ДДС, за целия обем на поръчката.

Стойност, без да се включва ДДС
2040000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

ДА

Едностранна Опция за удължаване срока на действие на договора с допълнително една календарнa година, при запазване на всички договорени цени, условия и изисквания, съгласно клаузите на договора, (вкл. и приложенията).

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Възложителят не изисква гаранция за участие в обществената поръчка по силата на чл. 59, ал.5, т.2., за обособена Поз.2, обособена Поз.3 и обособена Поз.4. 2. Възложителят изисква гаранция за участие в обществената поръчка по обособена позиция Поз.1, в размер на 10 330,00 лв. Обезпеченията могат да бъдат представени под формата на депозит по сметка на Възложителя или неотменяема и безусловна банкова гаранция В случай, че Участник представи неотменяема и безусловна банкова гаранция за участие, то срокът й трябва да е минимум 150 календарни дни, считано от датата на подаване на заявленията за участие в процедурата. В случай на представяне на гаранциите под формата на депозит, то той следва да бъде преведен по следната банкова сметка на Възложителя: „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД УНИКРЕДИТ БУЛБАНК: IBAN : BG02 UNCR 7630 1078 2262 08 BIC : UNCRBGSF като задължително при извършване на превода в описанието да се посочи: (а) номера на процедурата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, (б) типа гаранция - „гаранция за участие“ (в) информация за актуална банкова сметка на Изпълнителя. 2. Преди подписване на договора, Участникът избран за Изпълнител предоставя гаранцията за добро изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора. В случай, че Участник представи неотменяема и безусловна банкова гаранция за добро изпълнение, тя трябва да е със срок на валидност не по-кратък от срока на договора, удължен с 30 календарни дни. В случай на представяне на гаранциите под формата на депозит, то той следва да бъде преведен по следната банкова сметка на Възложителя за съответния договор. За „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД УНИКРЕДИТ БУЛБАНК: IBAN: BG02 UNCR 7630 1078 2262 08 BIC: UNCRBGSF За „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД СитиБанк IBAN BG17 CITI 9250 1000 1090 09 BIC CITIBGSF За „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД ING BANK. IBAN: BG87 INGB 9145 1002 4596 18 BIC: INGBBGSF За „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ ЕАД СитиБанк IBAN: BG12 CITI 9250 1000 1123 00 BIC: CITIBGSF като задължително при извършване на превода в описанието да се посочи: (а) номера на процедурата на „ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, (б) типа гаранция - „гаранция за добро изпълнение” (в) информация за актуална банкова сметка на Изпълнителя. За гаранциите се прилагат разпоредбите в глава IV, раздел 3 от ЗОП и условията, посочени в документацията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на дължимите суми се извършва по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от Изпълнителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изискуеми документи и информация: Отнасящи се за обособена позиция №1, №2, №3 и №4 1. Списък на всички документи съдържащи се в заявлението за участие, подписан от кандидата. 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, на Кандидата съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато кандидатът е физическо лице предоставя копие от документа за самоличност. Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, то документа се представя от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, както и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Когато кандидатът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, то те предоставят в официален превод еквивалентни документи, издадени от административен или съдебен орган в държавата, в която са установени. 3. Декларация от Кандидата по чл.47, ал. 1, т.2, т.3 и ал.2, т.1, т. 2а, т.3, т.4, и ал.5, т.2 от ЗОП, съгласно Декларация 1, част от процедурната документация. 4. Декларация от Кандидата по чл.47, ал. 1, т.1 и ал.2, т.2 и т.5 , ал. 5, т. 1 от ЗОП, съгласно Декларация 2, част от процедурната документация. 5. Декларация от Кандидата по Чл.56., ал.1., т.11. от ЗОП, съгласно Декларация 3, част от процедурната документация. 6. Декларация от Кандидата по Чл.56., ал.1., т.12 от ЗОП, съгласно Декларация 3, част от процедурната документация. С подписването и подпечатването на Декларация 3, Кандидатът: - потвърждава, че е изцяло запознат с документите от процедурната документация, като приема напълно всички условия и се задължава да ги спазва; - потвърждава, че е взел под внимание цялата информация, съдържаща се в процедурната документация при определяне на своите цени; - потвърждава, че обемът информация е достатъчен за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка. 7. Когато Кандидатът е сдружение от фирми се представя попълнена декларация за солидарна отговорност, съгласно Декларация 4, част от процедурната документация. 8. Когато кандидатът ще използва подизпълнители, той следва да представи информация за подизпълнителите, съгласно Чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, както и вида на работите/услугите, които ще извършват и дела на тяхното участие, съгласно Декларация 5, част от процедурната документация. 9. . Когато кандидатът ще използва подизпълнители предоставя документите описани по-горе в т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6, подписани и подпечатани от всеки подизпълнител. 10. Декларация от всеки подизпълнител за съгласие да бъде подизпълнител с посочени вида на работите/услугите, които ще извършват и дела на тяхното участие. 11. Документ за платена гаранция за участие, при участие по обособена Поз.1.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Отнасящи се за обособена позиция №1, №2, №3 и №4 1.1.Кандидатът декларира писмено, че гарантира извършване на плащанията на клиентите и възстановява неправомерно платени от тях суми. Кандидатът представя декларация подписана от представляващите го физически лица и подпечатана с печат на юридическото лице.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Отнасящи се за обособена позиция №1, №2, №3 и №4: 1.1.Кандидатът трябва да има изпълнени през последните 3 години или да има действащи към датата на подаване на заявлението, не по-малко от 2 договора, с предмет аналогичен с предмета на обособената позиция за която се участва. Представя се декларация, съдържаща информация за всеки договор: име на Възложителя, лице за контакт на Възложителя с адрес за кореспонденция и телефон, дата на сключване, дата на прекратяване или дата на изтичане на договора (ако е приложимо); предмет на договора; обща стойност на договора. 1.2.Кандидатът трябва да притежава валидно Удостоверение за администратор на лични данни. Представя се заверено копие на Удостоверението издадено от Комисията за защита на лични данни. 2. Отнасящи се за обособена позиция №1: 2.1. Кандидатът трябва да притежава сертификат за сигурност „Доставчик на платежни услуги - Ниво 1” издаван от VISA и MasterCard. Представя се заверено копие на Сертификата. 3. Отнасящи се за обособена позиция №2: 3.1.Кандидатът трябва да притежава валиден лиценз за извършване на дейност като платежна институция вписана в публичния регистър по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи, воден от БНБ, за предоставяне на платежни услуги по чл. 4, т. 1, 2, 3, буква "б", т. 4, буква "б" и т. 5 от ЗПУПС. Представя се заверено копие на лиценза. 3.2.Кандидатът трябва да разполага със собствено разработена картова система за извършване на плащания. Представят се доказателства за внедрена картова система за извършване на плащания. 4. Отнасящи се за обособена позиция №3: 4.1.Кандидатът трябва да притежава валиден лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България издаден от БНБ. Представя се заверено копие на лиценза. 5. Отнасящи се за обособена позиция №4: 5.1.Кандидатът трябва да притежава валиден лиценз за извършване на банкова дейност на територията на Република България, издаден от БНБ. Представя се заверено копие на лиценза. 5.2. Кандидатът трябва притежава собствен виртуален ПОС терминал. Представя се декларация за наличието на собствен виртуален ПОС терминал, подписана от представляващите го физически лица и подпечатана с печат на юридическото лице. 5.3. Кандидатът декларира писмено, че трансакциите на парични суми чрез виртуалния ПОС терминал за плащане през онлайн страницата на Възложителя ще бъдат извършвани посредством система за електронно разплащане eBorica, която вече е имплементирана в онлайн страницата на Възложителя. Кандидатът представя декларация подписана от представляващите го физически лица и подпечатана с печат на юридическото лице. Формулярът за обявление на обществената поръчка е физически ограничен до определен брой символи. Пълната информация се съдържа в документацията за участие, налична в интернет профила на Възложителя, на адрес: http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveni-porachki/Proceduri.aspx

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

№ 212-ЕВН-14-КК-У-З

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
18.07.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 25 BGN
Условия и начин на плащане

Условия за получаване на документацията за участие: 1.1 Достъп и получаване - между 13:00 и 16:00 часа в гр.Пловдив, ул.Хр.Г.Данов № 37 стая 104 след представяне на документ с изписан референтен номер на поръчката (в т.IV.3.1.), удостоверяващ извършено плащане на документация; 1.2 Начин на плащане - по IBAN BG42 STSA 9300 0012 808281 И BIC STSABGSF при банка ДСК клон Пловдив. Обявената цена е без включен ДДС. Документацията може да бъде изпратена на кандидата и чрез куриер за негова сметка след изпращане на копие от документ удостоверяващ извършено плащане , данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията на факс 032/ 278500.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
28.07.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, гр. Пловдив, 4000, ул. «Хр Г Данов» 37.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.2 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Позиция I
1) Кратко описание

Поз.1. Инкасиране на парични суми, платени онлайн, при оператор на платежна система чрез интернет базирана централизирана система;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66172000

Описание:

Финансови транзакции и услуги на клирингови къщи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност за Поз.1 от 1 033 000,00 лв. без ДДС, за целия обем на поръчката.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1033000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки кандидат може да подаде заявление за участие за една или повече обособени позиции. За всяка отделна обособена позиция, кандидатът подава отделно заявление за участие. Допуска се, при едновременно подаване на заявления за няколко обособени позиции, задължителните изисквания, посочени по-горе, които се отнасят за ”всички обособени позиции”, да се попълнят и представят еднократно в общ плик като върху плика се отбелязва, че това са документи към заявления за участие за съответните обособени позиции (изброяват се позициите, за които се подават отделните заявления). Върху плика, съдържащ документите от заявлението, кандидатът обозначава номера и предмета на обществената поръчка и обособената позиция, за която то се отнася. За всеки един плик, за всяко заявление за участие, за всяка обособена позиция се изисква входящ номер от деловодството на Възложителя.
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Позиция II
1) Кратко описание

Поз.2. Инкасиране на парични суми, платени при оператор на картова платежна система, чрез интернет базирана централизирана система;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66172000

Описание:

Финансови транзакции и услуги на клирингови къщи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност за Поз.2 от 89 000,00 лв. без ДДС, за целия обем на поръчката.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
89000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки кандидат може да подаде заявление за участие за една или повече обособени позиции. За всяка отделна обособена позиция, кандидатът подава отделно заявление за участие. Допуска се, при едновременно подаване на заявления за няколко обособени позиции, задължителните изисквания, посочени по-горе, които се отнасят за ”всички обособени позиции”, да се попълнят и представят еднократно в общ плик като върху плика се отбелязва, че това са документи към заявления за участие за съответните обособени позиции (изброяват се позициите, за които се подават отделните заявления). Върху плика, съдържащ документите от заявлението, кандидатът обозначава номера и предмета на обществената поръчка и обособената позиция, за която то се отнася. За всеки един плик, за всяко заявление за участие, за всяка обособена позиция се изисква входящ номер от деловодството на Възложителя.
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Позиция III
1) Кратко описание

Поз.3. Инкасиране на парични суми, платени по банков път, инициирано от Възложителя след предоставено съгласие от страна на клиента;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66172000

Описание:

Финансови транзакции и услуги на клирингови къщи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност за Поз.3 от 754 000,00 лв. без ДДС, за целия обем на поръчката.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
754000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки кандидат може да подаде заявление за участие за една или повече обособени позиции. За всяка отделна обособена позиция, кандидатът подава отделно заявление за участие. Допуска се, при едновременно подаване на заявления за няколко обособени позиции, задължителните изисквания, посочени по-горе, които се отнасят за ”всички обособени позиции”, да се попълнят и представят еднократно в общ плик като върху плика се отбелязва, че това са документи към заявления за участие за съответните обособени позиции (изброяват се позициите, за които се подават отделните заявления). Върху плика, съдържащ документите от заявлението, кандидатът обозначава номера и предмета на обществената поръчка и обособената позиция, за която то се отнася. За всеки един плик, за всяко заявление за участие, за всяка обособена позиция се изисква входящ номер от деловодството на Възложителя.
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Позиция IV
1) Кратко описание

Позиция 4: Застраховки отговорности

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66172000

Описание:

Финансови транзакции и услуги на клирингови къщи

3) Количество или обем

Прогнозна стойност за Поз.4 от 164 000,00 лв. без ДДС, за целия обем на поръчката.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
164000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Всеки кандидат може да подаде заявление за участие за една или повече обособени позиции. За всяка отделна обособена позиция, кандидатът подава отделно заявление за участие. Допуска се, при едновременно подаване на заявления за няколко обособени позиции, задължителните изисквания, посочени по-горе, които се отнасят за ”всички обособени позиции”, да се попълнят и представят еднократно в общ плик като върху плика се отбелязва, че това са документи към заявления за участие за съответните обособени позиции (изброяват се позициите, за които се подават отделните заявления). Върху плика, съдържащ документите от заявлението, кандидатът обозначава номера и предмета на обществената поръчка и обособената позиция, за която то се отнася. За всеки един плик, за всяко заявление за участие, за всяка обособена позиция се изисква входящ номер от деловодството на Възложителя.