Версия за печат

00129-2014-0009

BG-Пловдив: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЕВН България Топлофикация ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Иван Михлюзов, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 832841

Място/места за контакт: Отдел „Енергопроизводство „

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.evn.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

ЕВН България Топлофикация ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Румяна Вършилова, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 833810, E-mail: rumyana.varshilova@evn.bg, Факс: 032 278500

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

ЕВН България Топлофикация ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Йовчо Йовчев, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 302818

Място/места за контакт: Деловодство

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Производство , пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Доставка и изграждане на съоръжение за аварийно електрозахранване на Нова Когенерация на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр.Пловдив

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: територия на ЕВН България Топлофикация ЕАД
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на нов дизел агрегат, вкл. необходимото оборудване, и изграждане с въвеждане в експлоатация на аварийно захранване на Нова Когенерация

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

31122000

Описание:

Електрогенераторни агрегати

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно документацията за участие

Прогнозна стойност без ДДС
249500 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

15


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.Гаранция за участие в процедурата На основание Чл.59, ал.5, т.2, Възложителят не изисква гаранция за участие. 2.Гаранция за изпълнение на договора Като гаранция за изпълнение, свързана с обезпечаването на гаранционни искове и други видове искове за обезщетение, Изпълнителят представя на Възложителя банкова или депозитна гаранция за изпълнение на договора в размер на (3 % от стойността на договора, без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се внася под формата на неотменяема и безусловна банкова гаранция или паричен депозит, към момента на сключване на договора, и се отнася за времевия период до 30 календарни дни след изтичане на срока на действие на договора/вкл. гаранционния срок. В случай на представяне на депозитна/и гаранция/и, сумата следва да бъде преведена по следната банкова сметка ЗА ЕВН България Топлофикация ЕАД ИНГ Банк Н.В. – клон София IBAN BG87 INGB 9145 1002 4596 18 BIC :INGBBGSF като задължително при извършване на превода в описанието да се посочи: (1) номера на процедурата на ЕВН България Топлофикация ЕАД № 040-ЕВН-ТР-14-ТЕ-Д-З (2) типа гаранция – „гаранция за добро изпълнение” (3) информация за актуална банкова сметка на Изпълнителя. За гаранциите се прилагат разпоредбите в глава IV, раздел 3 от ЗОП и условията, посочени в документацията на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Заплащането на дължимите суми се извършва по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от Изпълнителя.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Със заявлението за участие следва да бъдат представени, следните документи: 1.1. Списък с пълно и коректно изброяване на приложените към него документи, както и копие на документа за закупуване на документацията за участие 1.2. Подписани и подпечатани от участника: проекто-договор, ведно с търговски условия за Доставка и изграждане на съоръжение за аварийно електрозахранване на Нова Когенерация на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр.Пловдив, технически изисквания за Доставка и изграждане на съоръжение за аварийно електрозахранване на Нова Когенерация на територията на "ЕВН България Топлофикация" ЕАД, гр.Пловдив, общи условия на закупуване на дружествата от групата на ЕВН и клауза за социална отговорност на дружествата от групата на ЕВН, приложения към проекто договор. 1.3. Протокол за извършен оглед на обекта 1.4. Документи, удостоверяващи правосубектността на кандидата: копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; за чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ за регистрация, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод. Споразумение/договор за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – Споразумението/договорът за създаване на обединение следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. В споразумението се посочва представляващият обединението. В случай, че обединението има регистрация в Регистър БУЛСТАТ, да се представи БУЛСТАТ на обединението, копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.. 1.5. Декларация № 1 чрез лицата по Чл. 47, ал.6 за липса на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т.2, т.3; ал.2, т. 2а, т.3, т.4 и ал.5,т.2 от ЗОП 1.6. Декларация № 2 от лицата по Чл. 47, ал.4 за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, ал. 2, т.5 и ал.5,т.1 от ЗОП 1.7. Декларация № 3 чрез лицата по Чл. 47, ал.6 за обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 11 и т.12 от ЗОП 1.8. Декларация № 4 от лицата по Чл. 47, ал.6 за обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (когато е приложимо) 1.9. Декларация № 5 от подизпълнител (когато е приложимо)
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1.1. Кандидатът трябва да има общ специализиран оборот за последните 3 (три) финансови години (2011, 2012 и 2013г.), не по-малък от 250 000,00 (двеста и петдесет хиляди) лева, без ДДС, реализиран от дейности сходни с описаните в т.2 на документа “Технически изисквания“. Доказва се с прилагане на копия от заверен счетоводен баланс, отчет за приходи и разходи за последните три финансови години, освен в случай, че данните са общодостъпни, както и допълнителен релевантен доказателствен материал (копия от сключени договори, поръчки, и пр., от които са видни предмета и стойността на договорите/поръчките). 1.2. Кандидатът трябва да притежава застрахователна полица за застраховка „Трудова злополука” със застрахователна сума не по-малка от посочената в Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „Трудова злополука“ (ПМС № 24/06.02.2006 г., публ. ДВ бр. 15 от 17.02.2006 г.), както и да декларира, че ще притежава застрахователна полица за застраховка "Професионална отговорност" с лимит на обезщетение минимум 2 000 000 (два милиона) лева, представляващ едновременно комбиниран лимит за едно застрахователно събитие и годишен агрегатен лимит, към момента на сключване на договора, за период не по-кратък от срока на действие на договора. Доказва се с прилагане на заверено копие на застрахователна полица за застраховката „Трудова злополука“, валидна към датата на подаване на заявлението с оставащ срок на действие не по-малко от шест месеца, считано от същата дата, респективно с декларация (свободен текст) относно сключване на застраховка «Професионална отговорност» с посочените по-горе параметри към момента на сключване на договора

ІІІ.2.3) Технически възможности

Кандидата трябва: 1.1. Да е изпълнител на мин.1 договор, през посл.3г.,с предмет,аналогичен на предмета на процедурата.Доказва се с копие на договора и препоръка за добро изпълнение и списък с описание на договора/рите. 1.2. Да разполага с рем.база и сл.мин.оборудване: -електронен мегаомметър 2,5kV; -Автокран с товароподемност не по-малко от 5т.Доказва се със зав.копия на докум.за собственост/наем или лизинг. 1.3. Да разполага с персонал нает на трудов и/или гражд.договор,възл.на не по-малко от 10 души, в т.ч., както следва: 1.3.1. 1 служител,с Пълна Проектантска Правоспособност съгл.чл. 230 от ЗУТ и чл. 10 от Закона за КАИИП, с проф.стаж като проектант–мин.5г.Доказва се със зав.копия на:диплома;актуално удост. за ППП;тр.книжка;сп.с подробно описание на проект.мин. 2бр.об. с посочени лица за к-т от страна на Възложителя на ръководения обект 1.3.2. 1 техн.ръководител отговарящ за изграждането на аварийно захранване на Нова Когенерация,вкл. всички с-ми към него,на част: „Електро оборудване” – притежаващ спец.:Електроинженер,с проф.стаж като техн.р-тел и опит в електро енерг.–мин.5г. 1.3.3. 1 техн.ръководител отговарящ изгражд.на аварийно захранване на Нова Когенерация, вкл.всички с-ми към него, на част:„КИП и А“ с проф.стаж-техн.ръководител и опит във въвеждането в експл./рем. на с-ми за автом.у-ние на ел.системи–мин.5г. Техническият ръков.трябва да е преминал курс за обучение по PCS7. Техн.ръководители следва да са р-дили поддръжка и ремонт по съотв. пос.по-горе части на поне 2об., сходни с пр. на поръчката. Допустимо е функц.на опис. в т.1.3.2.и т.1.3.3. 2техн.р-тели да бъдат изпълн.от едно и също лице – техн. Р-тел.Квалиф. по т.1.3.2.и т.1.3.3. се док.със зав.копия на:дипломи;тр.книжки,сп. с подробно описание на ръковод. мин. 2бр.обекти с посочени лица за контакт от страна на Възложителя на ръководения обект 1.3.4. 2 служ. с квал.ел.техник, с проф.стаж по специалн. мин.5г., 1 от които да може да изпълнява длъжн. отг.р-тел и/или изпълнител на работата и прит. 4 кв.гр. съгл.ПБЗРЕУЕТЦЕМ,а 2-ят–мин.3 кв.гр. съгл.ПБЗРЕУЕТЦЕМ,за работа в ЕУ и мрежи с напр.до 1000V 1.3.5. 2 служ. с квал.техник-механик, с проф.стаж по специалн. мин.5г.,1 от които може да изпълнява длъжн.отг.р-тел и/или изпълнител на работата и прит.4 кв.гр. съгл.ПБРНУЕТЦТМ, а 2-ят–мин.3 кв.гр. съгл.ПБРНУЕТЦТМ 1.3.6. 1 служ. с квал.кранист и правоспос. за уп-е на автокран с товароносимост мин.5т.Квалификациите по т.1.3.4. до 1.3.6. се док.със зав. копия на: дипломи;тр.книжки;Сертиф./Удостов. за проф. квалиф./проведено обучение;Валидни удост. за притежавани кв.гр. съгл. ПБЗРЕУЕТЦЕМ и ПБРНУЕТЦТМ 1.3.7. 2 служ. с квалиф.техник КИП и А или техник автомат.,с проф.стаж по специалн.мин.5г, които да притежават мин. 3 кв.гр. съгл. ПБЗРЕУЕТЦЕМ,за работа в ЕУ и мрежи с напр.до 1000V, като мин. 1 от служ. от КИП и А персонала, а при липса на такъв, мин. 1 от техн.Р-ли,трябва да е преминал специал. обучение за работа на сл.оборудване:1)Програм.контролери Simatic S7-417-4H, I/O ET200M;2)Софтуер PCS7, STEP7,WinCC.Доказва се със зав.копия на:дипломи;тр.книжки или др.докум., док.изискуемият стаж; Сертиф./Удост. за проф.квалиф./проведено обуч.; сертиф. за обучение по работа със съотв.хардуер и софтуер на описаното в наст.точка оборуд. Валидни удост. за притеж. кв.гр. съгл.ПБЗРЕУЕТЦЕМ. 1.4. Да притежава сертификат за управл..на качеството, съгл. ISO 9001 с обхват на сертификация в сф.на електроенергетиката, или еквив.с-ма за упр.на качеството. Доказва се с зав.копие от сертификата 1.5. Предлаганото от кандидата съоръжение, вкл.оборудването към него, трябва да отговарят изцяло на «Технически изисквания».Доказва се с подписани и подпечатани «Техн. изисквания», придруж. от съотв.технич.специф., сп.с техн.хар-ки на продукта, каталози с техн. данни, или алтернативен доказ.материал, от които е видно изпъл.на горепосоченото изискване. Пълната документацията за участие, е налична на профила на купувача на адрес: http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveniporachki/Proceduri.aspxа

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

НЕРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

Има вече избрани кандидати: 0

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

№ 040-ЕВН-ТР-14-ТЕ-Д-З

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.07.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
25 BGN
Условия и начин на плащане

Условия за получаване на документацията за участие: 1.1 Достъп и получаване - между 13:00 и 16:00 часа в гр.Пловдив, ул.Хр.Г.Данов № 37 стая 104 след представяне на документ с изписан идентификационен номер на поръчката (в т.IV.3.1.), удостоверяващ извършено плащане на документаци; 1.2 Начин на плащане - по IBAN: BG87 INGB 9145 1002 4596 18 и BIC: INGBBGSF при банка ING BANK – 1408 София. Обявената цена е без включен ДДС. Документацията може да бъде изпратена на кандидата и чрез куриер за негова сметка след изпращане на копие от документ удостоверяващ извършено плащане , данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията на факс 032/ 278500.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.07.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.07.2014 г.  Час: 14:00
Място

ЕВН България Топлофикация ЕАДРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.2 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ