Версия за печат

00397-2014-0017

BG-Стара Загора: Покупка на изплащане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Пламен Вълков, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" - стая 15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на един брой втора употреба каналопочистваща машина с възможност за рециклиране на отпадната вода за нуждите на "В и К" ЕООД град Стара Загора”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка на изплащане 
Място на изпълнение: „ПСД” на "ВиК" ЕООД град Стара Загора.
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка на 1 /един/ брой каналопочистваща машина – втора употреба, произведена не по-рано от 1999г. с минимални технически характеристики и изисквания, посочени в документацията за участие. Доставката ще се осъществи франко „Помощна и спомагателна дейност” (ПСД) на "ВиК" ЕООД град Стара Загора в срок до три месеца от сключване на договора за доставка. Доставката на каналопочистваща машина ще се извърши при условията на разсрочено плащане. Цената на доставената каналопочистваща машина включва задължително и обучение на посочени от Възложителя лица за начина на ползването й.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34144000 (DA05)

Описание:

Автомобилни превозни средства със специална употреба (Втора упoтpeба )

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на 1 /един/ брой каналопочистваща машина – втора употреба.

Прогнозна стойност без ДДС
310000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

3


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1).Гаранцията за участие не се изисква. 2).Гаранция за изпълнение на стойност 1% от стойността на договора, представена в една от следните форми: парична сума, внесена в касата или по б.с/ка на "ВиК" ЕООД Стара Загора: „Централна кооперативна банка” АД, банков клон Стара Загора: гр.Стара Загора п.к.6000, ул. „Кольо Ганчев” № 54, BIC код е CECBBGSF, IBAN с/ка BG45 CECB 9790 1037 2874 00 или банкова гаранция, като срокът на действието й следва да надвишава срока на действие на договора. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране. Плащането ще се извърши по следния начин: -първоначалната вноска ще бъде в размер на 30 % от общата стойност на доставената стока, заедно с ДДС за цялата сума. -останалата част от сумата ще е разпределена на 4 /четири/ равни месечни вноски, без оскъпяване. Фактурата задължително съдържа номера и датата на договора, както и неговия предмет.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Заверено удостоверение за данъчна и ДДС регистрация, заверено копие от документа за регистрация, или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице, или едноличен търговец; заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът е обединение се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, както и разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите. Възложителят ще отстрани от участие лицата които: - не отговарят на изискванията на чл. 47, ал.1, ал.2, т.1 и 3 и ал.5 от ЗОП; - чиито предложения нe съответстват на техническите спецификации и стандарти зададени от Възложителя
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Минималният годишен оборот на участника за предходните три години /2011г., 2012г. и 2013г./ трябва да е в размер минимум 900 000 лева от доставки, отговарящ на предмета на поръчката. Доказват се със заверени копия от баланса и отчета за приходите и разходите за съответната година, както и подробно извлечение от сметка приходи от продажби по видове стоки или продукция за същата. (заверени копия с подпис и печат на участника).

ІІІ.2.3) Технически възможности

1.Декларация, съдържаща списък на договорите отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.), по образец приложен в документацията и придружена от препоръка/ки за добро изпълнение – минимум по една за всяка една от изброените години. 2.Техническо описание и фотографски снимки – мин.4 бр. от различен изглед.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: срок на доставка в кал.дни; тежест: 30
Показател: гаранционен срок в мес.; тежест: 10
Показател: предлагана цена ; тежест: 60
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
29.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
05.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 06.08.2014 г.  Час: 10:00
Място

Централно управлението на “В и К” ЕООД– гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62, заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

І.Минимална техническа спецификация: Камион 1.Двигател – дизел, мин. 340 к.с 2.Брой оси – 3 3.Колесна формула – 6х2 4.Товароносимост – мин. 10 тона 5.Заден мост – завиващ тип „БУГЕ“ или еквивалент 6.Година на производство – не по-рано от 1999 Надстройка - с рециклиране на водата 1.Резервоар за мръсна вода – мин. 7 500 л. 2.Резервоар чиста вода – мин 3 000 л. Напорна помпа ( хидравлично задвижвана): 1.Налягане – мин.200 bar 2.Дебит – мин 300 литра/минута 3.Помпата да е рециклирана(удостоверено с писмо от производител) Вакумна помпа (хидравлично задвижвана) 1.Дебит мин. 1 600 куб.метра на час 2.Вакуум – мин. 0.8 bar 3.Засмукващ маркуч – 125 DN Барабан за напорен маркуч – мин. 120 метра, дебелина на маркуча 25 мм. Барабан за напорен маркуч – малък мин 20 метра, дебелина на маруча 13 мм. Водоструйка за почистване на машината след работа Засмукващ трегер – ротиращ Брой цикли за рециклиране на работната вода – максимум 1 бр. Да бъде оборудвана с каналопочистващи дюзи, позволяващи работа на машината до диаметър Ф 600. ІІ.Документация за участие в процедурата се получава всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в ЦУ “В и К” ЕООД– гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62 в стая №15. Преди да я получат лицата имат право да я разгледат на място.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ