Версия за печат

00143-2014-0040

BG-Пловдив: 06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги)

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Услуги

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 115552190

ЕВН България Електроразпределение EАД, ул. "Христо Г. Данов" №37, За: Иван Райков, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 833731, Факс: 032 278502

Място/места за контакт: Отдел „Правни и корпоративни въпроси „

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Румяна Вършилова, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 833810, E-mail: rumyana.varshilova@evn.bg, Факс: 032 278500

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Бончо Георгиев, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 302818, Факс: 032 278502

I.2) Основна дейност

Електрическа енергия

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

ДА


Национален идентификационен No (ЕИК): 123526430

ЕВН България Електроснабдяване ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, България 4000, Пловдив


Национален идентификационен No (ЕИК): 115016602

ЕВН България Топлофикация ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, България 4000, Пловдив


Национален идентификационен No (ЕИК): 200530627

ЕВН Център за услуги ЕООД, ул. Христо Г.Данов № 37, България 4000, Пловдив


Национален идентификационен No (ЕИК): 200233775

Натуркрафт ЕООД, ул. Христо Г.Данов № 37, България 4000, Пловдив


Национален идентификационен No (ЕИК): 131344961

ЕВН Горна Арда Дивелъпмънт ЕООД, бул. Ситняково 48, България 1000, София


Национален идентификационен No (ЕИК): 131329518

ЕВН България ЕАД, бул. Цар Освободител № 14, България 1000, София


Национален идентификационен No (ЕИК): 175370769

ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп ЕАД, бул. Цар Освободител № 14, България 1000, София


Национален идентификационен No (ЕИК): 200335716

ЕВН Каварна ЕООД, ул. Христо Г.Данов № 37, България 4000, ПловдивРАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Предоставяне на застрахователни услуги по обособени позиции: Позиция 1: Застраховки имущество; Позиция 2: Застраховки живот и задължителна застраховка трудова злополука; Позиция 3: Застраховки на Сухопътните превозни средства (СПС); Позиция 4: Застраховки отговорности, за дружествата от групата на ЕВН България: “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, “ЕВН България Tоплофикация” ЕАД, "Център за услуги“ ЕООД, „Натуркрафт“ ЕООД, „ЕВН Горна Арда Дивелъпмънт“ ЕООД, „ЕВН България“ ЕАД, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“, „ЕВН-Каварна“ ЕООД.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуги: 6 (06 - Финансови услуги (Застрахователни услуги, Банкови и инвестиционни услуги))
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
ЕВН България
Код NUTS: BG
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предоставяне на застрахователни услуги за следните видове застраховки: Застраховки имущество; Застраховки живот и задължителна застраховка трудова злополука; Застраховки на Сухопътните превозни средства (СПС) и Застраховки отговорности, за дружествата от групата на ЕВН България: “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД, „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД, “ЕВН България Tоплофикация” ЕАД, "Център за услуги“ ЕООД, „Натуркрафт“ ЕООД, „ЕВН Горна Арда Дивелъпмънт“ ЕООД, „ЕВН България“ ЕАД, „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“, „ЕВН-Каварна“ ЕООД

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обща прогнозна стойност от 18 253 500,00 лв. без ДДС, за целия обем на поръчката.

Стойност, без да се включва ДДС
18253500 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

ДА

В случай на възникнала необходимост при Възложителя в периода на валидност на договора, са възможни допълнителни доставки на изделия посочени в предмета на договора.Точните количества за доставка ще бъдат съобразени с конкретната необходимост на Възложителя, в момента когато такава е възникнала

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Начало

01.01.2015 г. 

Завършване

31.12.2019 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Възложителят определя гаранция за участие в процедурата – паричен депозит или банкова гаранция в размер на За обособена Позиция 1 в размер на 66 000,00 лв., За обособена Позиция 2 в размер на 8 000,00 лв.; За обособена Позиция 3 в размер на 13 000,00 лв.; За обособена Позиция 4 в размер на 5 000,00 лв.. съгласно разпоредбите на Чл.59, ал.2 от ЗОП. В случай ,че участник представи неотменяема и безусловна банкова гаранция за участие, то срокът й трябва да е минимум 150 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на заявлението за участие, посочена в настоящото обявление. 2.Гаранция за изпълнение на договора Като гаранция за изпълнение, свързана с обезпечаването на гаранционни искове и други видове искове за обезщетение, Изпълнителят представя на Възложителя банкова или депозитна гаранция за изпълнение на договора:За обособена Позиция 1 в размер на 1,0% от стойността на поръчката; За обособена Позиция 2 в размер на 3,0% от стойността на поръчката; За обособена Позиция 3 в размер на 3,0% от стойността на поръчката; За обособена Позиция 4 в размер на 1,0% от стойността на поръчката, без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се внася под формата на неотменяема и безусловна банкова гаранция или паричен депозит, към момента на сключване на договора, и се отнася за времевия период до 30 календарни дни след изтичане на срока на действие на договора/вкл. гаранционния срок. В случай на представяне на депозитна/и гаранция/и, сумата следва да бъде преведена по следната банкова сметка ЗА ЕВН България Електроразпределение ЕАД Уникредит Булбанк АД IBAN BG02 UNCR 7630 1078 2262 08 BIC :UNCRBGSF като задължително при извършване на превода в описанието да се посочи: (1) номера на процедурата на ЕВН България Електроразпределение ЕАД № 209-ЕВН-14-CL-У-З (2) типа гаранция –„гаранция за участие” или „гаранция за добро изпълнение” (3) информация за актуална банкова сметка на Изпълнителя. За гаранциите се прилагат разпоредбите в глава IV, раздел 3 от ЗОП и условията, посочени в документацията на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащането на дължимите суми се извършва по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от Изпълнителя.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

да

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1.Документи, удостоверяващи правосубектността на кандидата: копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато кандидатът е физическо лице; за чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ за регистрация, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя в официален превод. Споразумение/договор за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – Споразумението/договорът за създаване на обединение следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверен препис. В споразумението се посочва представляващият обединението. В случай, че обединението има регистрация в Регистър БУЛСТАТ, да се представи БУЛСТАТ на обединението, копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 1.1. За обособена Позиция 1, кандидатите да предоставят копие от разрешение за извършване на дейност съгласно т. 8, 9 от раздел II на приложение №1 към Кодекса за застраховането. 1.2. За обособена Позиция 2, кандидатите да предоставят копие от разрешение за извършване на дейност съгласно Раздел I, т. 4 и / или т. 6 и / или Раздел II, т. 1, 2 на Приложение 1 към Кодекса за застраховането. 1.3. За обособена Позиция 3, кандидатите да предоставят копие от разрешение за извършване на дейност съгласно т. 1, 3, 10 на Раздел II на Приложение №1 към Кодекса за застраховането. 1.4. За обособена Позиция 4, кандидатите да предоставят копие от разрешение за извършване на дейност съгласно т. 13 от раздел II на Приложение №1 към Кодекса за застраховането. 2. Декларация № 1 чрез лицата по Чл. 47, ал.6 за липса на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т.2, т.3; ал.2, т. 2а, т.3, т.4 и ал.5,т.2 от ЗОП 3. Декларация № 2 от лицата по Чл. 47, ал.4 за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, ал. 2, т.5 и ал.5,т.1 от ЗОП 4. Декларация № 3 чрез лицата по Чл. 47, ал.6 за обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 11 и т.12 от ЗОП 5. Декларация № 4 от лицата по Чл. 47, ал.6 за обстоятелствата по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП (когато е приложимо) 6. Декларация №5 от подизпълнител (когато е приложимо)

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

За обособена Позиция 1 1. Кандидатът трябва да представи копие от Баланс и Отчети за приходите и разходите за последните 3 години, заверени от одиторска компания в случай, че същите не са публично достъпни. 2. Кандидатът трябва да представи писмена информация за премиен приход за последните 3 години по застраховки съгласно т. 8, 9 от раздел II на приложение №1 към Кодекса за застраховането: 3. Кандидатът трябва да представи писмена информация за технически резерви към 31.12.2013 по застраховки съгласно т. 8, 9 от раздел II на приложение №1 към Кодекса за застраховането. 4. Кандидатът трябва да представи писмена информация за изплатените обезщетения за последните 3 (три) години по застраховки съгласно т. 8, 9 от раздел II на приложение №1 към Кодекса за застраховането. За обособена Позиция 2 1. Кандидатът трябва да представи копие от Баланс и Отчети за приходите и разходите за последните 3 години, заверени от одиторска компания в случай, че същите не са публично достъпни; 2. Кандидатът трябва да представи писмена информация за премиен приход за последните 3 години по застраховки съгласно Раздел I, т. 4 и / или т. 6 и / или Раздел II, т. 1, 2 на Приложение 1 към Кодекса за застраховане; 3. Кандидатът трябва да представи писмена информация за технически резерви към 31.12.2013 по застраховки съгласно Раздел I, т. 4 и / или т. 6 и / или Раздел II, т. 1, 2 на Приложение 1 към Кодекса за застраховане; 4. Кандидатът трябва да представи писмена информация за изплатените обезщетения за последните 3 (три) години по застраховки съгласно Раздел I, т. 4 и / или т. 6 и / или Раздел II, т. 1, 2 на Приложение 1 към Кодекса за застраховане. За обособена Позиция 3 1. Кандидатът трябва да представи копие от Баланс и Отчети за приходите и разходите за последните 3 години, заверени от одиторска компания в случай, че същите не са публично достъпни 2. Кандидатът трябва да представи писмена информация за премиен приход за последните 3 години по следните застраховки: 2.1. Застраховка Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на СПС, в т.ч. Гражданска отговорност на автомобилистите и „Зелена карта”; 2.2. Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства – „Каско” на СПС; 2.3. Застраховка „Злополука на лицата/местата в СПС”. 3. Кандидатът трябва да представи писмена информация за технически резерви към 31.12.2013 по следните застраховки: 3.1. Застраховка Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на СПС, в т.ч. Гражданска отговорност на автомобилистите и „Зелена карта”; 3.2. Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства – „Каско” на СПС; 3.3. Застраховка „Злополука на лицата/местата в СПС”. 4. Да представят писмена информация за изплатените обезщетения за последните 3 (три) години по следните застраховки: 4.1. Застраховка Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на СПС, в т.ч. Гражданска отговорност на автомобилистите и „Зелена карта”; 4.2. Застраховка на сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства – „Каско” на СПС; За обособена Позиция 4 1. Кандидатът трябва да представи копие от Баланс и Отчети за приходите и разходите за последните 3 години, заверени от одиторска компания в случай, че същите не са публично достъпни. 2. Кандидатът трябва да представи писмена информация за премиен приход за последните 3 години по застраховки съгласно т. т. 13 от раздел II на Приложение №1към Кодекса за застраховането: 3. Кандидатът трябва да представи писмена информация за технически резерви към 31.12.2013 по застраховки съгласно т т. 13 от раздел II на Приложение №1към Кодекса за застраховането. 4. Кандидатът трябва да представи писмена информация за изплатените обезщетения за последните 3 (три) години по застраховки съгласно т. т. 13 от раздел II на Приложение №1 към Кодекса за застраховането.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

За обособена Позиция 1 1Кандидатът трябва да имат международно признат кредитен рейтинг поне Standard & Poor’s (A-) или еквивалентен или презастрахователни гаранции от презастраховател с кредитен рейтинг поне Standard & Poor’s (A-)или еквивалентен. 2. Кандидатът да предостави доказателства за възможности, квалификация и опит при обслужване на сходни рискови експозиции за застраховки по т. 8, 9 от раздел II на приложение №1 към КЗ 3Кандидатът трябва да разполага с клонова структура от представителства за територията на следните региони: Асеновград, Белово, Бургас, Велинград, Девин, Димитровград, Елхово, Стара Загора, Златоград, Карлово, Казанлък, Карнобат, Калояново, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Пловдив, Поморие, Приморско, Пещера, Раднево, Първомай, Раковски, Сливен, Свиленград, Стамболийски, Смолян, Хасково, Харманли, Чирпан, Чепеларе, Ямбол. За обособена Позиция 2 1Кандидатът трябва да има международно признат кредитен рейтинг поне Standard & Poor’s (BBB) или еквивалентен или презастрахователни гаранции от друг презастраховател с кредитен рейтинг поне Standard & Poor’s (BBB) или еквивалентен 2Кандидатът трябва да предостави доказателства за възможности, квалификация и опит при обслужване на сходни рискови експозиции за застраховки по т. 8, 9 от раздел II на приложение №1 към Кодекса за застраховането, под формата на 3.Кандидатът трябва да разполага с клонова структура от представителства за територията на следните региони: Асеновград, Белово, Бургас, Велинград, Девин, Димитровград, Елхово, Стара Загора, Златоград, Карлово, Казанлък, Карнобат, Калояново, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Пловдив, Поморие, Приморско, Пещера, Раднево, Първомай, Раковски, Сливен, Свиленград, Стамболийски, Смолян, Хасково, Харманли, Чирпан, Чепеларе, Ямбол. За обособена Позиция 3 1.Кандидатът трябва да предостави доказателства за възможности при обслужване на клиенти със сравними по обем, обхват рискови експозиции и за застраховки по т. 1, 3, 10 на Раздел II на Приложение №1 към КЗ 2Кандидатът трябва да разполагат с клонова структура за територията на следните региони: Асеновград, Белово, Бургас, Велинград, Девин, Димитровград, Елхово, Стара Загора, Златоград, Карлово, Казанлък, Карнобат, Калояново, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Пловдив, Поморие, Приморско, Пещера, Раднево, Първомай, Раковски, Сливен, Свиленград, Стамболийски, Смолян, Хасково, Харманли, Чирпан, Чепеларе, Ямбол. 3Кандидатът трябва да предостави списък с доверените сервизи и със сервизите на официалните вносители за марките: Рено, , ВАЗ Лада, Тойота, Фолксваген, Форд или оторизираните им сервизни партньори. За обособена Позиция 4 1Кандидатът трябва да имат международно признат кредитен рейтинг поне Standard & Poor’s (A-) издаден от или еквивалентен или да представят презастрахователни гаранции от презастраховател с кредитен рейтинг поне Standard & Poor’s (A-) или еквивалентен, като: 2Кандидатът трябва да предостави доказателства за възможности, за застраховки по т. 8, 9 от раздел II на приложение №1 към КЗ: 3Кандидатът трябва да разполага с клонова структура от представителства за следните региони: Асеновград, Белово, Бургас, Велинград, Девин, Димитровград, Елхово, Стара Загора, Златоград, Карлово, Казанлък, Карнобат, Калояново, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Пловдив, Поморие, Приморско, Пещера, Раднево, Първомай, Раковски, Сливен, Свиленград, Стамболийски, Смолян, Хасково, Харманли, Чирпан, Чепеларе, Ямбол Формулярът за обявление на обществената поръчка е физически ограничен до определен брой символи, което не позволява предоставянето на пълната информация. Същата се съдържа в документацията за участие , която е налична на профила на купувача на адрес: http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveni-porachki/Proceduri.aspx

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

№ 209-ЕВН-14-CL-У-З

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
22.08.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена: 25 BGN
Условия и начин на плащане

Условия за получаване на документацията за участие: 1.1 Достъп и получаване - между 13:00 и 16:00 часа в гр.Пловдив, ул.Хр.Г.Данов № 37 стая 104 след представяне на документ с изписан референтен номер на поръчката (в т.IV.3.1.), удостоверяващ извършено плащане на документация; 1.2 Начин на плащане - по IBAN BG42 STSA 9300 0012 808281 И BIC STSABGSF при банка ДСК клон Пловдив. Обявената цена е без включен ДДС. Документацията може да бъде изпратена на кандидата и чрез куриер за негова сметка след изпращане на копие от документ удостоверяващ извършено плащане , данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията на факс 032/ 278500.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
01.09.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 02.09.2014 г.  Час: 10:00
Място

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, гр. Пловдив, 4000, ул. «Хр Г Данов» 37.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.2 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

27.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Позиция I
1) Кратко описание

Позиция 1: Застраховки им ущество;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

3) Количество или обем

Обща прогнозна стойност от 13 176 000,00 лв. без ДДС “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД - 9 160 000,00 “ЕВН България Tоплофикация” ЕАД - 3 500 000,00 „Натуркрафт“ ЕООД - 100 000,00 „ЕВН-Каварна“ ЕООД - 416 000,00

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
13176000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Позиция II
1) Кратко описание

Позиция 2: Застраховки живот и задължителна застраховка трудова злополука;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

3) Количество или обем

Обща прогнозна стойност от1 532 300,00 лв. без ДДС “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД - 1 116 000,00 „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД - 130 000,00 “ЕВН България Tоплофикация” ЕАД - 100 000,00 "Център за услуги“ ЕООД - 165 000,00 „Натуркрафт“ ЕООД - 3 500,00 „ЕВН Горна Арда Дивелъпмънт“ ЕООД - 5 000,00 „ЕВН България“ ЕАД - 5 800,00 „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ - 7 000,00

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
1532300 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Позиция III
1) Кратко описание

Позиция 3: Застраховки на Сухопътните превозни средства (СПС)

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

3) Количество или обем

Обща прогнозна стойност от 2 567 200 лв. без ДДС “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД 2 160 000,00 „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД - 100 000,00 “ЕВН България Tоплофикация” ЕАД - 110 000,00 "Център за услуги“ ЕООД - 165 000,00 „Натуркрафт“ ЕООД - 3 500,00 „ЕВН Горна Арда Дивелъпмънт“ ЕООД - 6 700,00 „ЕВН България“ ЕАД - 8 000,00 „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ - 14 000,00

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
2567200 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършванеОбособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Позиция IV
1) Кратко описание

Позиция 4: Застраховки отговорности

2) Общ терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги

3) Количество или обем

Обща прогнозна стойност от 978 000,00 лв. без ДДС “ЕВН България Електроразпределение” ЕАД 580 000,00 „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД 42 000,00 “ЕВН България Tоплофикация” ЕАД 335 000,00 "Център за услуги“ ЕООД 3 500,00 „Натуркрафт“ ЕООД 3 500,00 „ЕВН Горна Арда Дивелъпмънт“ ЕООД 3 500,00 „ЕВН България“ ЕАД 3 500,00 „ЕВН Трейдинг Саут Ийст Юръп“ 3 500,00 „ЕВН-Каварна“ ЕООД 3 500,00

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
978000 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване