Версия за печат

00143-2014-0039

BG-Пловдив: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Никола Стойчев, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 834181, Факс: 032 278500

Място/места за контакт: Отдел „Координация външни организации „

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.evn.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Румяна Вършилова, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 833810, E-mail: rumyana.varshilova@evn.bg, Факс: 032 278500

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Мариана Зюмбилева, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 302818, Факс: 032 278502

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Избор на независим оценител за извършване на оценки на материални и нематериални активи на ЕВН България Електроразпределение ЕАД гр. Пловдив, териториално разпределени по обособени позиции

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
(относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО)
Място на изпълнение: на лицензираната територия на ЕВН България Електроразпределение ЕАД
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Избор на независим оценител за извършване на оценки на материални и нематериални активи на ЕВН България Електроразпределение ЕАД гр. Пловдив, териториално разпределени по обособени позиции, като следва: Обособена позиция 1 – Територията на Клиентски Енергоцентър (КЕЦ) Пазарджик, КЕЦ Белово, КЕЦ Пещера, КЕЦ Панагюрище, КЕЦ Велинград, КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив Юг, КЕЦ Карлово, КЕЦ Калояново, КЕЦ Асеновград, КЕЦ Стамболийски, КЕЦ Първомай, КЕЦ Раковски; Обособена позиция 2 – Територията на КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Златоград, КЕЦ Хасково, КЕЦ Димитровград, КЕЦ Харманли, КЕЦ Свиленград, КЕЦ Кърджали, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Крумовград; Обособена позиция 3 – Територията на КЕЦ Стара Загора, КЕЦ Раднево, КЕЦ Казанлък, КЕЦ Чирпан, КЕЦ Загоре, КЕЦ Сливен, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово; Обособена позиция 4 – Територията на КЕЦ Бургас, КЕЦ Бургас Юг, КЕЦ Карнобат, КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71340000

Описание:

Комплексни инженерни услуги

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозна обща стойност, без включен ДДС, 173830 BGN, съответно за обособена позиция 1 – 57820 BGN, за обособена позиция 2 – 40250 BGN, за обособена позиция 3 – 36850 BGN, за обособена позиция 4 – 38910 BGN

Прогнозна стойност без ДДС
173830 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1.На основание Чл.59, ал.5, т.2, Възложителят не изисква гаранция за участие. 2.Гаранция за изпълнение на договора Като гаранция за изпълнение, свързана с обезпечаването на гаранционни искове и други видове искове за обезщетение, Изпълнителят представя на Възложителя банкова или депозитна гаранция за изпълнение на договора в размер на (1 % от стойността на договора, без включен ДДС. Гаранцията за изпълнение се внася под формата на неотменяема и безусловна банкова гаранция или паричен депозит, към момента на сключване на договора. Срокът на валидност на предоставената гаранция за изпълнение е 36 (тридесет и шест) календарни месеца, считано от датата на подписване на договора. В случай на представяне на депозитна/и гаранция/и, сумата следва да бъде преведена по следната банкова сметка ЗА ЕВН България Електроразпределение ЕАД Уникредит Булбанк АД IBAN BG02 UNCR 7630 1078 2262 08 BIC :UNCRBGSF като задължително при извършване на превода в описанието да се посочи: (1) номера на процедурата на ЕВН България Електроразпределение ЕАД № 202-ЕВН-14-ХК-У-З (2) типа гаранция – „гаранция за изпълнение” (3) информация за актуална банкова сметка на Изпълнителя. За гаранциите се прилагат разпоредбите в глава IV, раздел 3 от ЗОП и условията, посочени в документацията на обществената поръчка.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Заплащането на дължимите суми се извършва по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от Изпълнителя

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Кандидатът трябва да бъде търговско дружество или дружество по Закона за задълженията и договорите, като се представят документи, удостоверяващи правосубектността на кандидата: копие от документа за регистрация с посочен единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; за чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ за регистрация, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се представя ведно с официален превод; заверено копие от нотариално заверен договор за създаване на дружество по Закона за задълженията и договорите, с приложение към него нотариално заверена, попълнена и подписана от всеки член на сдружението, приложената към документацията за участие, Декларация № 4 за солидарна отговорност в случай на участие на дружество по Закона за задълженията и договорите Декларация № 1 чрез лицата по Чл. 47, ал.6 за липса на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т.2, т.3; ал.2, т. 2а, т.3, т.4 и ал.5,т.2 от ЗОП Декларация № 2 от лицата по Чл. 47, ал.4 за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, ал. 2, т.5 и ал.5,т.1 от ЗОП Декларация № 3 чрез лицата по Чл. 47, ал.6 за обстоятелствата по чл. 56, ал. 1, т. 11 и т.12 от ЗОП
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Кандидатът трябва да има сключена валидна застраховка за рисковете от своята професионална дейност, съгласно чл. 18, т. 7 от Закона за независимите оценители (ЗНО), за изпълнение на дейностите, описани в Списъка на дейностите към документацията за участие. Доказва се с представяне на заверено копие на валидна застрахователна полица.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Кандидатът трябва да разполага с персонал, назначен на трудов и/или граждански договор, пряко ангажиран с изпълнение на дейностите, описани в Списъка на дейностите към документацията за участие, възлизащ минимум на 4 човека със съответно необходимата правоспособност, както следва: 1. За обособена позиция 1 - за извършване на оценки по точки 1, 3, 4, 7, 8 и 9 на чл.6, ал.1 от Закона за независимите оценители (ЗНО); 2. За обособена позиция 2, 3 и 4 - за извършване на оценки по точки 1, 3, 7, 8 и 9 на чл.6, ал.1 от ЗНО. Доказва се с представяне на Декларация № 5 за наличието на необходимия персонал, който ще изпълнява дейностите, съдържаща списък на лицата, които ще изпълняват дейностите, описани в Списъка на дейностите към документацията за участие, придружена с копия на необходимите валидни сертификати за правоспособност на независим оценител, издадени от Камарата на независимите оценители за съответната правоспособност. Кандидатът следва да представи справка за актуалното състояние на действащите при него трудови договори, издадена от НАП, не по-рано от 30 дни от датата на подаване на Заявлението за участие, и/или копия на граждански договори. Изискването за наличието на необходимия персонал от минимум 4 човека се отнася за една обособена позиция. В случай, че Кандидатът подаде заявления за участие за няколко обособени позиции, то той следва да разполага с по минимум 4 човека различен поименен персонал за всяка отделна обособена позиция. Кандидатът трябва да има професионален опит като независим оценител за дейности, описани в Списъка на дейностите към документацията за участие. Доказва се с представяне на Декларация № 6 за наличието на професионален опит като независим оценител, съдържаща списък на извършени оценки, както следва: 1. За обособена позиция 1 - минимум по 1 брой оценка (минимум общо 6 броя различни оценки) по точки 1, 3, 4, 7, 8 и 9 на чл.6, ал.1 от Закона за независимите оценители (ЗНО); 2. За обособена позиция 2, 3 и 4 - минимум по 1 брой оценка (минимум общо 5 броя различни оценки) по точки 1, 3, 7, 8 и 9 на чл.6, ал.1 от ЗНО, за дейности, описани в Списъка на дейностите към документацията за участие, извършени през последните три години, включващ следната информация: -възложител с данни (адрес, лице за контакти, телефон, факс); -вида на оценката; -местоположение; -година на извършване, като представянето на референции за извършените оценки на хартия е опция, т.е.представят се по възможност. Кандидатът трябва да разполага с възможност за едновременно изпълнение на общо 5 броя писмено възложени оценки, независимо от тяхното местонахождение на територията на обособената позиция Доказва се с представяне на Декларация № 7 за възможност за едновременно изпълнение на общо 5 броя писмено възложени оценки, че е в състояние едновременно да изпълнява общо 5 броя писмено възложени оценки, независимо от тяхното местонахождение на територията на обособената позиция. Кандидатът трябва да разполага с офис, с постоянно представителство, в региона на обособената позиция, за която кандидатства, или да декларира, че в случай на възлагане на поръчка, ще разполага с такъв към датата на сключване на договор. Доказва се с представяне на Декларация № 8 за наличието на офис, придружена с копие от документ за собственост или копие от договор за наем на офис, а в случай, че не разполага с офис към момента на подаване на заявление за участие, с декларация, че ще разполага с такъв, към момента на сключване на договор Формулярът за обявление на обществената поръчка е физически ограничен до определен брой символи, което не позволява предоставянето на пълната информация. Същата се съдържа в документацията за участие , която е налична на профила на купувача на адрес: http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveni-porachki/Proceduri.aspx

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

ДА

Нормативни разпоредби

Закон за независимите оценители

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

Има вече избрани кандидати: 0

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

№ 202-ЕВН-14-ХК-У-З

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.07.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
25 BGN
Условия и начин на плащане

Условия за получаване на документацията за участие: 1.1 Достъп и получаване - между 13:00 и 16:00 часа в гр.Пловдив, ул.Хр.Г.Данов № 37 стая 104 след представяне на документ с изписан идентификационен номер на поръчката (в т.IV.3.1.), удостоверяващ извършено плащане на документация; 1.2 Начин на плащане - по IBAN BG42 STSA 9300 0012 808281 И BIC STSABGSF при банка ДСК клон Пловдив. Обявената цена е без включен ДДС. Документацията може да бъде изпратена на кандидата и чрез куриер за негова сметка след изпращане на копие от документ удостоверяващ извършено плащане , данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията на факс 032/ 278500.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.07.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

ЕВН България Електроразпределение ЕАДРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.2 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

26.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция поз. 1
1) Кратко описание

Избор на независим оценител за извършване на оценки на материални и нематериални активи на ЕВН България Електроразпределение ЕАД гр. Пловдив, териториално разпределени по обособени позиции, като следва: Обособена позиция 1 – Територията на Клиентски Енергоцентър (КЕЦ) Пазарджик, КЕЦ Белово, КЕЦ Пещера, КЕЦ Панагюрище, КЕЦ Велинград, КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив Юг, КЕЦ Карлово, КЕЦ Калояново, КЕЦ Асеновград, КЕЦ Стамболийски, КЕЦ Първомай, КЕЦ Раковски;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71340000

Описание:

Комплексни инженерни услуги

3) Количество или обем

позиция 1 – 57820 BGN

Прогнозна стойност, без ДДС
57820 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция поз. 2
1) Кратко описание

Избор на независим оценител за извършване на оценки на материални и нематериални активи на ЕВН България Електроразпределение ЕАД гр. Пловдив, териториално разпределени по обособени позиции, като следва: ... Обособена позиция 2 – Територията на КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Чепеларе, КЕЦ Златоград, КЕЦ Хасково, КЕЦ Димитровград, КЕЦ Харманли, КЕЦ Свиленград, КЕЦ Кърджали, КЕЦ Момчилград, КЕЦ Крумовград;

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71340000

Описание:

Комплексни инженерни услуги

3) Количество или обем

позиция 2 – 40250 BGN

Прогнозна стойност, без ДДС
40250 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция поз. 3
1) Кратко описание

Избор на независим оценител за извършване на оценки на материални и нематериални активи на ЕВН България Електроразпределение ЕАД гр. Пловдив, териториално разпределени по обособени позиции, като следва: ... Обособена позиция 3 – Територията на КЕЦ Стара Загора, КЕЦ Раднево, КЕЦ Казанлък, КЕЦ Чирпан, КЕЦ Загоре, КЕЦ Сливен, КЕЦ Нова Загора, КЕЦ Ямбол, КЕЦ Елхово; ...

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71340000

Описание:

Комплексни инженерни услуги

3) Количество или обем

за обособена позиция 3 – 36850 BGN

Прогнозна стойност, без ДДС
36850 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция поз. 4
1) Кратко описание

Избор на независим оценител за извършване на оценки на материални и нематериални активи на ЕВН България Електроразпределение ЕАД гр. Пловдив, териториално разпределени по обособени позиции, като следва: ... Обособена позиция 4 – Територията на КЕЦ Бургас, КЕЦ Бургас Юг, КЕЦ Карнобат, КЕЦ Поморие, КЕЦ Приморско.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71340000

Описание:

Комплексни инженерни услуги

3) Количество или обем

за обособена позиция 4 – 38910 BGN

Прогнозна стойност, без ДДС
38910 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение