Версия за печат

00397-2014-0014

BG-Стара Загора: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Пламен Вълков, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" - стая 15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка на течен хлор, натриев хипохлорит и хлорна вар”.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Покупка 
Място на изпълнение: Стара Загора.
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Наименованието на обществената поръчка е „Доставка на „течен хлор“, „натриев хипохлорит“ и „хлорна вар“ за нуждите на „В и К“ ЕООД, гр. Стара Загора“. В предмета на поръчката се включва доставка, осъществена чрез покупка на: Течен хлор в бутилки по 40 кг. нето и варели по 400 г. в съдове на Изпълнителя. Възложителят със собствен транспорт закупува стоката предмет на поръчката франко складова база на Изпълнителя. Натриев хипохлорит в съдове с вместимост 1000 л., собственост на Възложителя. Възложителят със собствен транспорт закупува стоката предмет на поръчката франко складова база на Изпълнителя. Хлорна вар /калциев хипохлорит/, в чували с вместимост 25 кг. Възложителят със собствен транспорт закупува стоката предмет на поръчката франко складова база на Изпълнителя.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24311900 (BA07) , 24312220, 44921200

Описание:

Хлор (Течен )
Натриев хипохлорит
Вар

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

За обособена позиция №1: „Доставка на течен хлор” – прогнозно количество – 48 000 кг. годишно. За обособена позиция №2: „Доставка на натриев хипохлорит” – прогнозно количество – 125 000 кг. годишно. За обособена позиция №3: „Доставка на хлорна вар” – прогнозно количество - 10 000 кг. годишно.

Прогнозна стойност без ДДС
97000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

12


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1).Гаранцията за участие не се изисква. 2).Гаранция за изпълнение на стойност 3% от прогнозната стойност на обособената позиция, представена в една от следните форми: парична сума, внесена в касата или по б.с/ка на "ВиК" ЕООД Стара Загора:„Централна кооперативна банка” АД, банков клон Стара Загора: гр.Стара Загора п.к.6000, ул. „Кольо Ганчев” № 54, BIC код е CECBBGSF, IBAN с/ка BG45 CECB 9790 1037 2874 00 или банкова гаранция, като срокът на действието й следва да надвишава срока на действие на договора. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране. Плащането ще се извършва по банков път, в лева след издаване на фактура със срок на отложено плащане до 30 дни. Фактурата задължително съдържа следните реквизити: дата и предмет на договора.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Заверено удостоверение за данъчна и ДДС регистрация. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът е обединение се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, както и разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите. Участникът да отговаря на изискванията по чл. 47, ал.1, ал.2, т.1 и 3 и ал.5 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Общия оборот на участника от доставки отговарящ на предмета на поръчката през 2011г., 2012г. и 2013г. да е в размер, както следва: По обособена позиция № 1 „Доставка на течен хлор”: на не по-малко от 150 000 лева от доставки на течен хлор за цитираните три години общо. По обособена позиция № 2 „Доставка на натриев хипохлорит”: на не по-малко от 100 000 лв. от доставки на натриев хипохлорит за цитираните три години общо. По обособена позиция № 3 „Доставка на хлорна вар” : на не по-малко от 35 000 лв. от доставки на хлорна вар за цитираните три години общо. Доказва се със заверени копия от баланса и отчета за приходите и разходите за съответната година, както и подробно извлечение от сметка приходи от продажби по видове стоки или продукция за същата. (заверени копия с подпис и печат на участника)

ІІІ.2.3) Технически възможности

1.Декларация, съдържаща списък на договорите отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години (по образец приложен в документацията), придружен/и от препоръка/ки за добро изпълнение. 2.Участникът да представи разрешително от Министерство на Здравеопазването за пускане на пазара на биоциден продукт. 3.До участие в процедурата се допускат: производители, преки вносители, оторизирани дистрибутори на производителя, както и фирми, притежаващи договор за дистрибуция и продажба на стоките, обект на поръчката, със срок не по-кратък от срока на действие на договора за изпълнение на обществената поръчка. 4.Декларация, че съдържанието на активен хлор в предлагания продукт няма да пада с повече от 10 грама на литър, минимум до 30 дни, считано от датата на съответната доставка. 5.Анализен Сертификат за качество на предлагания продукт. 6.Информационен лист за безопасност за съответния продукт за който кандидатства участника. 7.Декларация, че разполага с необходимите оборотни средства за транспорт и съхранение на течен хлор – съдове под налягане /за първа обособена позиция/.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
28.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
04.08.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.08.2014 г.  Час: 10:00
Място

Централно управлението на “В и К” ЕООД– гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62, заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

До 12 месеца.

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документация за участие в процедурата се получава всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в ЦУ “В и К” ЕООД– гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62 в стая №15. Преди да я получат лицата имат право да я разгледат на място.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на течен хлор”
1) Кратко описание

1.Възложителят ще заявява стоката, предмет на поръчката, с предварителна писмена заявка в рамките на осигурените за целта средства, за срока на договора. Доставката на течен хлор в бутилки по 40 кг., нето и варели по 400 кг. ще се извършва в съдове на Изпълнителя. Възложителят закупува стоката предмет на поръчката от складова база на Изпълнителя. За изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да разполага със складова/производствена база на територията на Република България. 2.Приемането на стоката предмет на поръчката ще се извършва от представител на Възложителя с приемо-предавателен протокол, придружен със следните документи: Сертификат от анализ, гарантиращ качеството на течния хлор; Спецификация /опис/ на предадените пълни и върнати празни съдове за хлор с данни за измерване на количество - бруто, тара, нето; Информационен лист за безопасност – еднократно при подаване на офертата. 3.Изисквания за качество: Качеството на течния хлор предмет на настоящата обществена поръчка е съгласно изискванията на БДС EN 937:2009 /или еквивалентни/ със съдържание на активен хлор мин 99,5 %, което изпълнителя гарантира със сертификат за анализ представен при доставката. 4.Участникът следва да гарантира техническата изправност на бутилките и варелите чрез осигуряване на необходимите технически прегледи и проверки в случаите и в сроковете по смисъла на „Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане“ и „Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане.“ 5.Минимален брой съдове под налягане, необходими за Възложителя, доказване чрез декларация: с вместимост 40 кг. – минимум 40 бр., варели с вместимост 400 кг. – минимум 15 бр. 6.Готовност от страна на Изпълнителя за заевеното количество – до 2 работни дни.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24311900 (BA07)

Описание:

Хлор (Течен )

3) Количество или обем

прогнозно количество – 48 000 кг. годишно.

Прогнозна стойност, без ДДС
50000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок за изпълнение в месеци 12
5) Допълнителна информация

Оценяването на офертите да се извърши на база „най-ниска“ цена. За „най-ниска“ се приема най-ниската крайна цена, образувана по следната формула: C “течен хлор“ = Ci + 0,0003 х Х км. Където Ci е цената течния хлор в лв./кг. 0,0003 - коефициент разходна норма. Х е разстоянието в км. до складовата база на участника


Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на натриев хипохлорит”
1) Кратко описание

1.Възложителят ще заявява стоката, предмет на поръчката, с предварителна писмена заявка в рамките на осигурените за целта средства, за срока на договора. Доставката на натриев хипохлорит ще се извършва в съдове на Изпълнителя с вместимост 1000 л. Възложителят закупува стоката предмет на поръчката от складова база на Изпълнителя. За изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да разполага със складова или производствена база на територията на Република България. 2.Приемането на стоката предмет на поръчката ще се извършва от представител на Възложителя с приемо-предавателен протокол, придружен със следните документи: Сертификат от анализ гарантиращ качеството на натриевият хипохлорит; Информационен лист за безопасност – еднократно при подаване на офертата. 3.Изисквания за качество: Качеството на натриевият хипохлорит, предмет на настоящата обществена поръчка, е съгласно БДС EN 901:2013 / или еквивалентно/, със съдържание на активен хлор минимум 90 грама на 1 литър, съдържание на натриева основа в границите на 15 - 25 грама на 1 литър, което изпълнителя гарантира със сертификат за анализ представен при доставката. 4.Готовност от страна на Изпълнителя за заевеното количество – до 2 работни дни.

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

24312220

Описание:

Натриев хипохлорит

3) Количество или обем

прогнозно количество – 125 000 кг. годишно.

Прогнозна стойност, без ДДС
35000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Оценяването на офертите да се извърши на база „най-ниска“ цена. За „най-ниска“ се приема най-ниската крайна цена, образувана по следната формула: C “натриев хипохлорит“ = Ci + 0,0001 х Х км. Където Ci е цената натриевия хипохлорит в лв./кг. 0,0001 - коефициент разходна норма. Х е разстоянието в км. до складовата база на участника


Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция „Доставка на хлорна вар”
1) Кратко описание

1.Възложителят ще заявява стоката, предмет на поръчката, с предварителна писмена заявка в рамките на осигурените за целта средства, за срока на договора. Доставката на хлорна вар ще се извършва в прахообразно състояние в чували с вместимост 25 кг. Възложителят закупува стоката предмет на поръчката от складова база на Изпълнителя. За изпълнение на поръчката Изпълнителят следва да разполага със складова или производствена база на територията на Република България. 2.Приемането на стоката предмет на поръчката ще се извършва от представител на Възложителя с приемо-предавателен протокол, придружен със следните документи: Сертификат от анализ гарантиращ качеството на натриевият хипохлорит; Информационен лист за безопасност – еднократно при подаване на офертата. 3.Изисквания за качество: Качеството на хлорната вар /калциев хипохлорит/, предмет на настоящата обществена поръчка, е съгласно БДС EN 900-2008 /или еквивалентно/ със съдържание на активен хлор не по-малко от 27 % , което изпълнителя гарантира със сертификат за анализ представен при доставката. 4.Готовност от страна на Изпълнителя за заевеното количество – до 2 работни дни

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

44921200

Описание:

Вар

3) Количество или обем

прогнозно количество - 10 000 кг. годишно.

Прогнозна стойност, без ДДС
12000 валута BGN
4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
5) Допълнителна информация

Оценяването на офертите да се извърши на база „най-ниска“ цена. За „най-ниска“ се приема най-ниската крайна цена, образувана по следната формула: C “хлорна вар“ = Ci + 0,0001 х Х км. Където Ci е цената хлорната вар в лв./кг. 0,0001 - коефициент разходна норма. Х е разстоянието в км. до складовата база на участника.