Версия за печат

00435-2014-0048

BG-София: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 130175000

"Софиска вода" АД, Централен офис на "Софийска вода" АД, район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, За: Камелия Георгиева, България 1766, София, Тел.: 02 8122457, E-mail: [email protected], Факс: 02 8122588

Място/места за контакт: отдел Снабдяване

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: www.sofiyskavoda.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Вода

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

“Доставка на тръби от РЕ100 с диаметър над ф710 и фитинги за електрозаварка и челна заварка”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
складове на “Софийска вода” АД, находящи се на адрес: гр. София, Военна рампа, бул. Илиянци №17. По инструкции на Възложителя, Доставчикът доставя и на други обекти на територията на гр. София
Код NUTS: BG412
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

“Доставка на тръби от РЕ100 с диаметър над ф710 и фитинги за електрозаварка и челна заварка”

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

44162000, 44163200

Описание:

Тръби
Тръбни фитинги

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

На Доставчика не са гарантирани количествата на поръчваните стоки.

Стойност, без да се включва ДДС
980000 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Размер на гаранцията за участие:9 800.00лв.. Срок на гаранцията за участие–минимум 150 календарни дни считано от датата, определена за краен срок за получаването на офертите. Вид на гаранциите: Парични суми, внесени в каса в Център за обслужване на клиенти на „Софийска вода” АД с адрес: град София 1766, район Младост, ж. к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А, в случай, че размерът на гаранцията е до 15 000 лв.; Парични суми, преведени по банков път с платежно нареждане по сметка на "Софийска вода" АД: Общинска банка, клон Денкоглу, IBAN: BG07SOMB91301010307902, BIC: SOMBBGSF, като в основанието се посочват видът на гаранцията (участие/изпълнение) и номерът на процедурата; Оригинална неотменима и безусловна банкова гаранция. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията Размер на гаранцията за изпълнение – 3 % от прогнозната стойност на договора. Условията й са упоменати в договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането се извършва в 45 дневен срок от датата на представяне от Доставчика на коректно попълнена фактура в резултат на подписан от Възложителя без възражения приемо- предавателен протокол

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участниците да са български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, отговарящи на изискванията на чл.46 от ЗОП и за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал. 2, т.1, 2, 2а, 3, 5, ал.5 и чл.48 от ЗОП. Тръбите, с които Участниците участват в процедурата трябва да бъдат от един производител. Участникът трябва да може да предложи минимален гаранционен срок на Стоките, предмет на обществената поръчка и договора не по – малък от 60 месеца. Максималният срок за който Участникът трябва да може да достави всяка стока, предмет на договора, описани в Ценовите таблици в Раздел Б: Цени и данни от документацията за участие, не трябва да надвишава 4 седмици. Участникът трябва да има оборот, който се отнася за доставка на РЕ100 тръби и фитинги за електрозаварка и челна заварка, в размер не по-малък от 1 500 000 лв. без ДДС, за последните три години считано до крайния срок за подаване на офертите. Участникът трябва да може да представи: Декларация за експлоатационните показатели на стоките, за които има хармонизирани технически спецификации, съгласно Регламент (ЕС) №305/2011 и/или Декларация за съответствие (съгласно приложен образец в настоящата документация), издадена въз основа на валиден сертификат за съответствие на строителния продукт, придружена от Сертификата за съответствие на строителния продукт, издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяването на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП). Представените от Участника декларации/сертификати за съответствие трябва да са за Стоките, с които участва в процедурата. Производителят на стоките, с които участникът участва в процедурата, трябва да притежава за тях сертификат ISO 9001 или еквивалент за производство на същите стоки. Участникът трябва да представи оферта, отговаряща на изискванията на документацията за участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Запечатаният Плик №1 „Документи за подбор”, трябва да съдържа следните документи: Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец от документацията); Юридически сведения за Участника (по образец от документацията); Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. С документа трябва да се доказва създаването на обединението, като са посочени правата и задълженията и отговорностите на участниците в обединението и следва по безусловен начин да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в обществената поръчка и за задълженията си по време на изпълнение на договора.Декларация по чл. 47, ал.1, т. 1 (а, б, в, г, д), ал. 2, т.2, т.5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществени поръчки /по образец/; Декларация по чл. 47, ал.1, т. 2, т.3, ал. 2, т.1, т. 2а и т.3 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществени поръчки /по образец/; Декларация от Участника за автономност на офертата (пообразец от документацията); Копие от валиден сертификат по ISO 9001 или еквивалентен документ на производителяна Стоките, с които участника участва в процедурата за обществена поръчка, в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие. Декларация, съдържаща списък на изпълнени от участника договори за доставка на РЕ100 тръби и фитинги за електрозаварка и челна заварка за предходните три години считано до крайния срок за подаване на офертите. Списъкът трябва да съдържа предмет на договора, дата на сключване и дата приключване на договора, стойност на доставeните през през предходните три години стоки и възложител. От приложения списък трябва да става ясно, че участникът отговаря на изискването за оборот не по-малък от 1 500 000 лв. без ДДС, за последните три години считано до крайния срок за подаване на офертите. Оригинал или заверено от участника копие на минимум 2 (две) препоръки за добро изпълнение на договори от списъка от горната точка. От същите трябва да е видно, че участникът изпълнява и/или е изпълнил цитираните договори за доставки качествено и в съответствие с договорните изисквания. В случай, че изискванeто за оборот не по- малък от 1 500 000лв. без ДДС,за последните три години считано до крайния срок за подаване наофертите се доказва с един договор, достатъчно е представянето и на една референция за същия договор. Декларация за експлоатационните показатели на стоките, за които има хармонизирани технически спецификации, съгласно Регламент (ЕС) №305/2011 и/или Декларация за съответствие (съгласно приложен образец в настоящата документация), издадена въз основа на валиден сертификат за съответствие на строителния продукт, придружена от Сертификата за съответствие на строителния продукт, издаден от оторизирано лице по Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяването на съответствието на строителните продукти (НСИСОССП). Представените от Участника декларации/сертификати за съответствие трябва да са за Стоките, с които участва в процедурата. Оригинал на банкова гаранция или оригинал/копие от документа за внесена по банков път гаранция за участие; Декларация (по образец от документацията), че участникът няма да ползва подизпълнители или списък на евентуалните подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие. Участникът изцяло отговаря за работата на подизпълнителите, като документите по чл.56, ал.2 от ЗОП се представят за всеки един от подизпълнителите, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Списък на документите, съдържащи се в Плик №1 „Документи заподбор” /по образец от документацията/, подписан от участника.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

ЗапечатаниятПлик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, трябва да съдържа следните документи, попълнени на съответните места: Техническо предложение с пълно описание на техническите характеристики на Стоките, с които Участникът участва в процедурата. Техническото предложение трябва да бъде изготвено съобразно изискванията на документацията за участие, включително на изискванията на Раздел А: Техническо задание – предмет на договора. В техническото предложение на Участника следва да бъдат посочени и производителя и модела на съответните Стоки, като тръбите следва да са от един производител. Техническото предложение трябва да съдържа потвърждение на участника, че в случай, че бъде избран за изпълнител и при сключване на договор, срока за доставка на стоките от Ценовите таблици и гаранционния срок на стоките, предмет на договора ще бъдат в съответствие със заложеното в проекта на договора. Участникът трябва да представи каталог(каталожни страници) на български език на предлаганите от него стоки от предмета на поръчката със съответни размери, като в случай, че в каталога(каталожните страници) са посочени цени, същите следва да бъдат заличени. Каталогът трябва да включва всички стоки, посочени в Ценовите таблици и при желание и по преценка от страна на участника и други тръби и фитинги, с различни от оферираните в Ценовите таблици размери и т.н. В представения каталог (каталожни страници), техническите параметри на предлаганите от участника стоки от Ценовите таблици, следва да съответстват на техническите параметри описани в техническото му предложение, както и на изискванията на Възложителя описани в Раздел А. В случай, че по отношение на стоките от Ценовите таблици има несъответствие на техническото предложение на участника, и/или на техническите параметри в каталога(каталожните страници) с изискванията на възложителя, описани в Раздел А от документацията, участникът може да бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.Оферирането на допълнителни стоки в Ценова листа, които не са включени в Ценовите таблици, съответнопредставянето на каталожни страници за тях, не е задължително. Попълнена таблица "Максимален срок на доставка на стоките от Ценовата листа” по образец от Раздел А от документацията за участие.Таблицата се отнася за оферирани по преценка на участника стоки, фигуриращи в каталога (каталожните страници), които не са включени в Ценовите таблици и които участникът оферирапри желание от негова страна. Таблицата съдържа колона „Наименование на стоките от Ценовата листа”, в която се посочва всяка оферирана стока с посочен производител, каталожен номер и/или модел на стоката, и колона „Максимален срок на доставка на стоките от Ценовата листа”, в коятосе посочва в работни дни съответният Максимален срок за доставка за всяка стока.Оферирането на допълнителни стоки, които не са включени в Ценовите таблици, съответно представянето на таблица "Максимален срок на доставка на стоките от Ценовата листа”, не е задължително. Списък на документите, съдържащи се в ПЛИК №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, подписан от Участника (по образец от документацията).

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган/възложителя

TT001284

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
28.07.2014 г.  Час: 23:59
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
07.08.2014 г.  Час: 09:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

150

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.08.2014 г.  Час: 10:30
Място

Централен офис на "Софийска вода" АД,София, 1766, район Младост, ж.к. Младост ІV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие и приложенията към нея се получават чрез изтегляне на файловете от електронната страница на Възложителя - www.sofiyskavoda.bg, раздел „Профил на купувача, обществени поръчки и покани за оферти". Участникът следва да предостави всички изискуеми в Документацията за участие документи.Участникът трябва да представи оферта, отговаряща на изискванията на документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: [email protected], Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ