Версия за печат

00143-2014-0037

BG-Пловдив: 27 - Други услуги

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Румен Георгиев, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 833658, Факс: 032 278500

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.evn.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Румяна Вършилова, България 4000, Пловдив, Тел.: 0882 833810, E-mail: rumyana.varshilova@evn.bg, Факс: 032 278500

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

ЕВН България Електроразпределение ЕАД, ул. Христо Г.Данов № 37, За: Румен Богданов, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 302818, Факс: 032 278502

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Електрическа енергия

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

Регенериране на старо (отработено) трансформаторно масло

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Услуги
Категория услуги: 27
(относно категории услуги 1—27, моля, вижте приложения ХVІІА и ХVІІБ към Директива 2004/17/ЕО)
Място на изпълнение: Пловдив
Код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Регенериране на старо (отработено) трансформаторно масло

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

09210000

Описание:

Смазочни препарати

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обща прогнозна стойност от 235 000,00 лв. без ДДС, за целия обем на поръчката. Съгласно тръжната документация

Прогнозна стойност без ДДС
235000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

24


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1. Гаранция за участие в процедурата - НЕ На основание Чл.59, ал.5, т.2, Възложителят не изисква гаранция за участие. 2 Гаранция за добро изпълнение - НЕ На основание Чл.59, ал.5, т.2, Възложителят не изисква гаранция за добро изпълнение.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Заплащането на дължимите суми се извършва по банков път, в лева (BGN), по банкова сметка посочена от Изпълнителя

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на всички документи съдържащи се в заявлението за участие, подписан от кандидата. 2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 2а и т. 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП. 4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП 5. Декларация по Чл. 56, ал. 1., т. 11 от ЗОП. 6. Декларация по Чл. 56, ал. 1., т. 12 от ЗОП. 7. При участие на подизпълнители, Кандидатът следва да представи информация за подизпълнителите - декларация съгласно Чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 8. Когато кандидатът е сдружение от фирми се представя и попълнена декларация за солидарна отговорност.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

1. Кандидатът да докаже наличие на специализиран оборот за последните 3 (три) финансови години, не по-малък от 120 000,00 (сто и двадесет хиляди) лева, без ДДС, реализиран от дейности, сходни с предмета на поръчката. Доказва се чрез прилагане на копия от заверен финансов отчет, включително пояснителните бележки към него и отчет за дейността на фирмата за последните три финансови години, освен в случай, че данните са общодостъпни в Търговския регистър, както и допълнителен релевантен доказателствен материал (копия от сключени договори, поръчки и пр., от които са видни предмета и стойността на поръчките).

ІІІ.2.3) Технически възможности

1. Кандидатът да представи декларация, че приема и е в състояние да изпълни изцяло дейностите посочени в т. І от „Технически изисквания“. 2. Кандидатът да представи декларация, че разполага с техническата възможност да регенерира и съхранява количествата посочени в т. І от „Технически изисквания“. 3. Кандидатът да представи декларация, чрез която гарантира напълно покриването на предявените от Възложителя основни технически параметри на регенерираното масло, посочени в т. ІI. 1. от „Технически изисквания“. 4. Кандидатът да представи копие от валиден сертификат за акредитация на лабораторията за изпитването на маслата. 5. Кандидатът да представи копие от актуално разрешително, издадено на основание чл. 35. от Закона за управление на отпадъците, даващо му право да третира отработени масла. 6. Кандидатът да представи документи, от които е видно, че разполага със специализирани автоцистерни, отговарящи на нормативните изисквания за превоз на този вид товари, необходими при извозване на трансформаторното масло с цистерни. 7. Кандидатът да представи декларация, чрез която доказва, че разполага с маслена помпа, снабдена с уред за търговско мерене (брояч), с която ще извършва прехвърлянето на маслото от и в съдовете на Възложителя. 8. Кандидатът да докаже, че през последните 3(три) години е регенерирал не по-малко от 300 (триста) тона трансформаторно масло. Съответствието с изискването се доказва чрез представяне на декларация от кандидата, съдържаща списък с изпълнени или действащи договори, аналогични на предмета на процедурата, през последните 3 години. Към декларацията със списъка се прилагат референции или други доказателства за изпълнени доставки. Списъкът да съдържа Възложител, предмет, адрес на обекта, година на сключване на договора, лице за контакт на Възложителя с контактни данни (имейл и телефон). Пълната информация се съдържа в документацията за участие в процедурата налична в профила на купувача на Възложителя, на адрес: http://www.evn.bg/Za-nas/Obshtestveni-porachki/Proceduri.aspx

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала си, отговорен за изпълнението на услугата

ДАРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Договаряне

Има вече избрани кандидати: 0

ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя

№ 164-ЕВН-14-НО-У-З

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.07.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

ДА

Цена
25 BGN
Условия и начин на плащане

Условия за получаване на документацията за участие: 1.1 Достъп и получаване - между 13:00 и 16:00 часа в гр.Пловдив, ул.Хр.Г.Данов № 37 стая 104 след представяне на документ с изписан идентификационен номер на поръчката (в т.IV.3.1.), удостоверяващ извършено плащане на документация; 1.2 Начин на плащане - по IBAN BG42 STSA 9300 0012 808281 И BIC STSABGSF при банка ДСК клон Пловдив. Обявената цена е без включен ДДС. Документацията може да бъде изпратена на кандидата и чрез куриер за негова сметка след изпращане на копие от документ удостоверяващ извършено плащане , данни за издаване на фактура и точен адрес за получаване на документацията на факс 032/ 278500.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.07.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 25.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

ЕВН България Електроразпределение ЕАДРАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 ал.2 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

24.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ