Версия за печат

00073-2014-0028

BG-Велико Търново: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Велико Търново, пл.Майка България №2, За: Теодора Минкова, Русанка Александрова, РБългария 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 229; 062619 251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251

Място/места за контакт: отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.veliko-turnovo.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация:

Община Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: Мариела Велкова Цонева - Директор Дирекция „ Общинско развитие”, арх.Николай Малаков - гл.архитект на общината и ръководител на проекта,Русанка Александрова-Главен юрисконсулт в дирекция "Правна", РБългария 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 301; 062619 519, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251

Място/места за контакт: Дирекция „ Общинско развитие" и гл.архитект на Общината

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.veliko-turnovo.bg.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие:

Община Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За: Иво Крумов Лазаров, РБългария 5000, Велико Търново, Тел.: 062619 108, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251

Място/места за контакт: “Център за услуги и информация на граждани”

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.veliko-turnovo.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора” на територията на град Велико Търново”, във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: гр.Велико Търново
Код NUTS: BG321
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

„Реконструкция на паркоустрояване и благоустрояване на парк „Света гора” на територията на град Велико Търново”, във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм” Паркът обхваща територия от 537 дка и представлява идеално място за отдих на жителите на града. Основните пешеходни връзки са две – от центъра на града през Стамболовия мост до централното стълбище и от Велико Търновския университет, студентски общежития и кв. Света гора. Автомобилната достъпност е осъществена от източната точка на обекта по съществуваща асфалтова алея. Съществува една главна алея, включваща централното стълбище, която стига до най-високата част са хълма. Настилката на главната алея е от плочи естествен камък. Всички останали алеи са трасирани, но без настилка. Независимо от липсата или състоянието на настилката голямата част от алеите се използват. Необходимо е да се ремонтира съществуващата алейна настилка и да се предвиди полагането на нова. Формирани са две функционални зони: зона за отдих и зона комуникации. Предвидени са следните дейности: Алейна мрежа и настилки: Предвиден е ремонт на съществуващите настилки от естествен камък. Ремонтът обхваща почистване повърхността на плочите и подмяна или пренареждане на 20% от тях (изместени, отлепени, липсващи). За подмяната се използват павета гранит. Кътове да отдих: Предвижда се изграждането и възстановяването на редица кътове за отдих – изгледни площадки, места за пикник с пейки с маси. Изгледната площадка в Парк „Св. Гора” е разположена на място с прекрасен изглед към хълмовете Царевец и Трапезица. Конструкцията е комбинация от стоманобетонни подпорни стени и метална подова конструкция. Фундирането се извършва в здрава почва с изключително почвено натоварване. Носещата армировка се залага предварително в кофража. Навсякъде е предвиден метален ажурен парапет. Възстановяват се съществуващите в момента две чешми. В парка има изградени две чешми в недобро състояние (те са захранени, има изградена водопроводна инсталация в добро състояние). Предвидено е да се изградят наново чешмите, а отводняването е предвидено с дренажни ями. Парково оборудване: На детските площадки ще бъдат разположени информационни табели с информация за безопасната експлоатация на площадката за игра. Ще бъдат монтирани беседки, пейки с облегалки, пейки с маси, кошове за отпадъци, велостоянки и др. В центъра на парка се предвижда изграждането на табло алейно осветление. Водопроводна и канализационна мрежа: Предвижда се изграждане на водопроводна мрежа (доставка на тръби, спирателни кранове, възвратни вентили, шахти с водомерен възел и др.) и канализационна мрежа (Доставка и монтаж кръгли канали от PVC тръби ф50мм). Озеленителни мероприятия: Предвижда се частичен ремонт на тревните площи. Осветление: За осветление на вътрешното пространство на парка са предвидени осветители за външно осветление с енергоспестяващи лампи с мощност 25 вт, монтирани на височина 4 м от терена, на железен стълб с дължина 6 м (5 м над терена). На всеки стълб се монтират по 2 броя осветителни тела.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45236119, 45112711, 45233161, 45236210, 45212200, 45212100, 45232120

Описание:

Строителни и монтажни работи
Работи по ремонт на спортни площадки
Строителни работи по оформяне на паркове
Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки
Строителни работи на терени на детски площадки
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за отдих и развлечения
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на напоителни системи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки - 26 000 кв.м в т.ч. озеленени площи (10 000 кв.м); тротоари – 1223 кв.м; детски площадки (3 бр.); спортни и атракционни съоръжени ( 8); беседки (7 бр.); пейка с маса (15); пейка с облегалка (60); кош за отпадъци (20); чешми (2); осветителни тела (140 );

Прогнозна стойност без ДДС
1901848.86 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

5


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Съгласно чл.59, ал.2 от ЗОП гаранцията за участие е в размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лева, внесени по сметката на Община Велико Търново в Общинска банка АД- ФЦ Велико Търново: BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC КОД: SOMBBGSF. Съгласно чл. 59, ал.3 от ЗОП гаранцията за изпълнение се определя на 1 % от стойността на поръчката. Гаранцията за изпълнение и за участие може да бъде представена под формата на парична сума или като банкова гаранция - безусловна и неотменима, като срока на валидност на банковата гаранция за участие трябва да бъде не- по- малък от 6/шест /месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти, а срока на банковата гаранция за изпълнение, задължително е с два месеца по- дълъг от срока за изпълнение на договора.Участникът или респективно определеният за изпълнител сам избира формата на гаранцията за участие, съответно за изпълнение. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението за определяне на изпълнител. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато участник: 1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител; 2. класираните на първо и второ място участници- след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. Възложителят освобождава гаранциите по т.1 и т.2 без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисква безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразена с условията в документацията за обществената поръчка. Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Аванс, в размер до 35 % се превежда след осигуряване на средствата за същия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 30 дневен срок по банков път и след представяне на безусловна и неотменима банкова гаранция за авансово плащане от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Стойността на аванса се удържа при извършени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания. Междинно плащане се извършва според степента на изпълнение, удостоверено с протокол за действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок по банков път. Окончателно плащане се извършва в 30 дневен срок по банков път и след приемане на работата и представяне от страна на Изпълнителя на протокол за действително извършени работи, проверен и подписан от лицето осъществяващо инвеститорски контрол и строителен надзор и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са констатирани недостатъци, сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок след отстраняването им.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Ако участника определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица не е длъжен да създаде юридическо лице преди подписване на договора.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Срокът за изпълнение на проект:„Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014 , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие” е 24 месеца, считано от датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - 20.05.2013г. Дейностите, обект на поръчката следва да приключат до 20.01.2015г. Датата 20.01.2015г.е прогнозна , определена на база прогнозен график за реализиране на дейностите по проекта. Същата е възможно да бъде актуализирана при възникване на обстоятелства , изискващи спиране на срока по проекта, съгласно ДБФП. В горния случай се запазва предложения от участника срок за изпълнение, който тече и приключва в рамките на определения нов срок по проект „Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм”. Предложения от участниците срок за изпълнение не може да бъде по- дълъг от 5 месеца.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: І. Плик № 1:1.Копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от ЗТР , когато участникът е ЮЛ или ЕТ.Когато не е представен ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР, участниците-ЮЛ или ЕТ, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние.Чужд. ЮЛ прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице; за обединение - заверено копие от договор за създаване на обединението, документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият 2.Административни сведения3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата-оригинал -представя се, когато офертата/ или някой документ от нея/ не е подписан от управляващия и представляващ участника,съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.4.Документ за регистрация по ЗДДС-ако е регистриран (копие). Ако участника не е регистриран по ЗДДС, указва това в офертата си.Регистрация по ЗДДС се изисква, когато това е приложимо.5.Декларация за запознаване с документацията за участие и за липса на възражения.6.Декларация по обр., относно липсата на обстоятелства по чл.47ал.1,т.1/ от „а” до „д”/; чл.47, ал.2, т.5 и чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП.7.Декларация по обр., относно липсата на обстоятелства по чл.47ал.1, т.2 и т.3; чл.47,ал.2, т.1, т.3 и т.4 и чл.47, ал.5,т.2 от ЗОП.8.Информация за подизпълнители по обр., съдържаща инф-я относно вида на работите, които подизпъл-ля ще извършва, както и дела на тяхното участие.9.Декларация, че участникът ще отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа-когато е приложимо.10.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата-когато е приложимо.11.Документ за внесена гаранция за участие-оригинал. 12.Декларация за приемане на условията в проекта на д-р.;13.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Копие от удостоверение за вписване в ЦПРС или еквив. документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен. В случай, че участника не е регистриран в ЦПРС, той прилага декларация, че е запознат с изискванията за регистрация в регистъра, отговаря на тях и в случай на избирането му за изпълнител ще се регистрира в едномесечен срок от датата на определянето му за изпълнител.ІІ.Плик № 2: 1.Техническо предложение: 2.образец на Оферта, съдържаща и срок за изпълнение на поръчката. ІІІ.Плик№3:Ценово предложение по образец; Остойностена количествена сметка;Анализи, от които да е видно ценообразуването. Възложителят отстранява от участие в процедурата, след прилагане на чл.68,ал.8 и 9 ЗОП участник:1.който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;2. за когото са налице обстоятелства по чл.47 ал.1,т.1/ от „а” до „д”/; чл.47,ал.2, т.5 и чл.47, ал.5, т.1 и по чл.47ал.1,т.2 и т.3; чл. 47, ал.2,т.1,т.3 и т.4 и чл.47,ал.5,т.2 от ЗОП; 3.който е представил оферта,която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя; 4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал. 2;5. за когото по реда на чл.68,ал.11 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор и в други предвидени в документацията за участие и в ЗОП случаи.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл.56, ал.1,т.1, 4,5 и 6 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник е обединение, което не е ЮЛ:1. документите по чл.56,ал.1, т.1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или ЮЛ,включено в обединението; 2.документите по чл.56,ал.1,т.4 и 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25,ал.2,т.6 от ЗОП
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1.Информация за общия оборот и за оборота на строителството за последните три приключили финансови години (2011г., 2012г., 2013г.), или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността. 2. Отчет за приходите и разходите, както и справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство (приложение към Годишния отчет за дейността на нефинансовите предприятия) за предходните три финансови години (2011г.- 2013 г.), или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - копия заверени от участника с печат (когато е юридическо лице) и подпис, с гриф вярно с оригинала, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен. *Забележка: Изискването за представяне на Отчет за приходите и разходите не важи за участници, представили ЕИК, които са обявили ГФО по партидата си в Търговския регистър.
Минимални изисквания: Минимално изискване към т.1 и 2: Участникът трябва да е сформирал мин. общ оборот за последните три приключили фин. год (2011- 2013), или в зависимост от датата, на която участника е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малко от 5 700 000 лева без ДДС; Участникът трябва да е сформирал мин. оборот от СМР за последните три фин. год. (2011- 2013), или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малко от 4 000 000 лв. без ДДС. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. При участие на подизпълнител, минималните изисквания се прилагат в зависимост от вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на договори за строителство, изпълнени през последните пет години, считано от крайния срок за получаване на оферти, придружен от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти; тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите, придружен с документи, удостоверяващи образованието и/или професионалната квалификация и/или професионалният опит на минимално изискуемите лица за доказване съответствието им с минималните изисквания за тях. 3. Копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя или еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен. В случай, че участника не е регистриран в ЦПРС, той прилага декларация, че е запознат с изискванията за регистрация в регистъра, отговаря на тях и в случай на избирането му за изпълнител ще се регистрира в едномесечен срок от датата на определянето му за изпълнител. 4. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка.Участниците доказват наличната техника със заверени копия на регистрационни талони или с други документи, удостоверяващи собствеността или с договори за наем или с други подходящи документи /фактури за закупуване, инвентарен опис, договори за лизинг и др., /. Съгласно чл.51а, ал.1 ЗОП участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.
Минимални изисквания: Минимално изискване по т.1: Участникът да е изпълнил най-малко 1 договор с предмет СМР, завършен през последните 5 г., считано до крайния срок за получаване на оферти. Минимално изискване по т.2: Участникът трябва да разполага с мин. персонал за изпълнение на работите, вкл. в обхвата на поръчката с долу посочената квалиф. или еквивалентна, както следва: Технически ръководители – 2 лица., от които 1 лице. строит. инженер или еквивалент с опит като технически ръководител мин. 3 г. и 1 лице .ел. инженер или еквивалент, с опит като технически ръководител мин. 3 г. Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, притежаващ удостоверение или друг документ за правоспособност за извършване на тази дейност, с доказан опит като специалист ЗБУТ мин. 1 год. шофьори – мин.2 лица/ едно с правоспособност за кранист на автокран до 10 т. или еквивалентна и едно с правоспособност за машинист на пътностроителни машини или еквивалентна/ Минимално изискване по т.3: Участникът трябва да е регистриран в ЦПРС за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на категорията на обекта - IІІ-та категория, ІV група или еквивалентен документ за чуждестранни участници или деклариране на изисканите обстоятелства. Минимално изискване по т.4 Участника трябва да разполага с необходимата техника, както следва: Комбиниран багер-челен товарач – мин. 1 брой Мини-багер – мин. 1 брой Мини-товарач – мин.1 брой Автокран с товароносимост мин. 10 тонa и дължина на стрелата минимум 10м — мин. един брой Самосвал – мин. 1 брой При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. При участие на подизпълнител, минималните изисквания се прилагат в зависимост от вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Показател - Ценови критерий - П1; тежест: 30
Показател: Показател - „СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” - П2; тежест: 10
Показател: Показател - „МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ” включващ следните подпоказатели: Организация на работа с тежест 60% и Управление на риска - с тежест 40% - П3; тежест: 60

IV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации свързани със същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОП

Номер на обявлението в РОП/ДВ 601029 от 25.04.2014 г. 
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 24 BGN
Условия и начин на плащане

Документацията се получава в стая 317 в сградата на Община В. Търново всеки работен ден до изтичане срока, срещу представен документ за платена цена на документацията за участие от 24 /двадесет и четири/ лева с вкл. ДДС по сметка на Община Велико Търново в Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново: BG36 SOMB 9130 31 24758000, BIC код: SOMBBGSF. Документацията за участие може да бъде изпратена по куриер за сметка на заинтересовано лице, след получаване на писмено поискване на факс 062/ 619 251 с посочени данни за издаване на фактура, телефон и адрес за кореспонденция, посочване на наименованието на процедурата, приложен платежен документ за преведена сума на документацията за участие.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

190

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25.07.2014 г.  Час: 14:00
Място

В сградата на Община Велико Търново

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Обществената поръчка се открива във връзка с проект: „Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм” по Договор за БФП № BG161PO001/1.4-09/2012/014 от 20.05.2013г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.5 , т.1 и ал.6 от Закона за обществените поръчки.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Община Велико Търново, пл.Майка България №2, РБългария 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619508, Факс: 062 619508

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ