Версия за печат

00616-2014-0003

BG-Якоруда: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Якоруда, ул. "Васил Левски" №1, За: Емигюл Коренарска, Република България 2790, Якоруда, Тел.: 07442 2328, E-mail: oba_yda@abv.bg, Факс: 07442 2628

Място/места за контакт: Община Якоруда

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://yakoruda.gateway.bg/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води от канализационната система на с.Юруково, община Якоруда и доставка и монтаж на технологично оборудване за функционирането на ПСОВ”, проект № 01/321/01676 от 19.12.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: с.Юруково, общ.Якоруда
Код NUTS: BG413
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предвижда се изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води, която ще се намира в землището на с.Юруково, община Якоруда. Същата ще бъде разположена в ПИ №029014 и ПИ №029015, с обща площ на двата имота - 3 735 м2, извън границите на населеното място. До площадката има осигурен транспортно-комуникационен достъп по съществуващ местен път от север. Дължината на довеждащия път е 123 м, а неговата ширина – 6 м.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45252127

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обемът и количеството на СМР е посочен в Техническото задание (количествена сметка) за обекта на обществената поръчка и е неразделна част от документацията за участие в откритата процедура.

Прогнозна стойност без ДДС
1498769.97 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

9


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в процедурата е в размер14 900.00лв.(четиринадесет хиляди и деветстотин лева). Гаранцията за участие може да се представи под формата на банкова гаранция или парична сума, преведена по следната банкова сметка на Община Якоруда: банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, IBAN – BG91IABG74583301126900, BIC код IABGBGSF Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на Община Якоруда и със срок на валидност – най-малко 3 (три) месеца след изтичане на срока за изпълнение на договора. В случай, че банковата гаранция е издадена от чуждестранна банка, тя трябва да бъде авизирана чрез българска банка, която да потвърди автентичността на съобщението.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури въз основа на Договор за отпускане на финансова помощ № 01/321/01676 от 19.12.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.” (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано образувание

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран: •за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; •за подкуп по чл.301 - 307 от Наказателния кодекс; •за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; •за престъпление против собствеността по чл. 194- 217 от Наказателния кодекс; •за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. Участникът да не е обявен в несъстоятелност. Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си. Участникът да няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен. Участникът да няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Участникът да няма лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, което да е свързано лице със служители на ръководна длъжност в неговата организация. Участникът да няма сключен договор с лице по чл. 21 или 22 от "Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси”

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Плик 1: 1. Оферта за участие, съдържаща административни сведения за участника - Образец №1; 2.Документ за регистрация на участника (заверено копие) или единен идентификационен код /ЕИК/ съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, а когато участник е физическо лице –заверено копие от документ за самоличност.3.Копие на документ за регистрация по ЗДДС / при наличие на такава/ ; 4Документ за закупена тръжна документация – копие; 5.Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за участие в процедурата (оригинал); 6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗОП (Образец № 6); 7.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.2 и т.3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП (Образец № 7); 8.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, от ЗОП (Образец №8); 9.Копия на баланс, отчет за приходите и разходите и справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство за всяка от предходните три години (2011 г., 2012 г., 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си ;10.Информация за общия оборот от дейността на участника и за оборота от дейността му от строителството, сходно с обекта на поръчката за последните три приключени финансови години (2011 г., 2012 г., 2013 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си; 11. Заверено от участника копие от застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от Закона за устройството на територията, валидна към датата на подаване на офертата; 12.Списък на договорите за строителство, изпълнени през последните 5 години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си , придружен от препоръки за добро изпълнение ; 13.Копие заверено от участника на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно изискванията на Закона за камарата на строителите - ІV група, ІІ категория;14.Списък, изготвен от участника на основния изпълнителски екип, който участникът предлага като посочи за всеки член на екипа – длъжност, специалност, трудов стаж, технически опит в подобен род обекти;15.Списък, изготвен от участника на налична и/или наета механизация, която ще се използва за изпълнение на поръчката или декларация, че такава ще бъде осигурена към датата на изпълнение на поръчката;16. Копие заверено от участника на сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен; 17.Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП– Образец №10; 18.Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8 от ЗОП (Образец № 9); 19.Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в отношенията му с възложителя не е негов представител по закон; 20.Споразумение/договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице);21.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 22.Подписан проекто-договор (Образец № 12); Плик 2 - Предложение за изпълнение на поръчката Техническо предложение, съдържащо информация за срок за изпълнение на поръчката - по образец № 2, към него се прилагат строителна програма и линеен план-график за изпълнение на поръчката; Декларация за гаранционни срокове – изготвя се съгласно приложения Образец №11 . Плик 3 - Предлагана цена Ценовата оферта трябва да съдържа попълнено, подписано и подпечатано ценово предложение по приложения към документацията образец (Образец № 3) - “Предлагана цена”. Към Образец №3 се прилагат остойностени количествени сметки, както и приложени подписани и подпечатани от участника анализи на единичните офертни цени, които задължително се представят и на магнитен носител.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Копия на следните съставни части на годишния финансов отчет на Участника: баланс, отчет за приходите и разходите и справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство за всяка от предходните три години (2011 г., 2012 г., 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си – за юрид.лица и ЕТ или декларация, че горните документи са обявени в Търговския регистър при Агенция по вписванията (когато участникът е регистриран в България търговец). В случай, че участникът е чуждестранно лице и съобразно законодателството на държавата, в която е установен, не е регламентирано съставянето на справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство, тогава същият представя еквивалентен документ, съставен съобразно законодателството на тази страна. При липса на предвидена правна регламентация и несъставяне на еквивалент, участникът представя декларация за верността на посочените от него обстоятелства. Ако участникът е физическо лице, той следва да представи официален документ, удостоверяващ дохода му и/или всеки документ, който Възложителя счита за подходящ, включително и годишна данъчна декларация за всяка една от последните 3 години (2011 г., 2012 г., 2013 г.), заверени с гриф „вярно с оригинала” и подпис на участника на всяка страница. Информация за общия оборот от дейността на участника и за оборота от дейността му от строителството, сходно с обекта на поръчката за последните три приключени финансови години (2011 г., 2012 г., 2013 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си; Заверено от участника копие от застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от Закона за устройството на територията, валидна към датата на подаване на офертата. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, в която е установен/регистриран участника.
Минимални изисквания: 1 Реализиран общ оборот от изпълнение на строително-монтажни работи за последните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г., 2013 г.), (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) не по-малко от 4 400 000 лв. без включен ДДС. 2. Оборот от строителство на обекти, сходни с предмета на поръчката, общо за предходните 3 финансови години (2011 г., 2012 г., 2013 г.) (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), в размер на не по-малко от 3 000 000 лв., без вкл. ДДС. Под „сходни с предмета на поръчката“ строителни дейности да се разбира: строителство и/или реконструкция на ПСОВ. 3. Да притежава валидна “Застраховка за професионална отговорност” по смисъла на чл.171, ал. 1 от ЗУТ. Застрахователната полица трябва да отговаря на предмета на поръчката и да е валидна към датата на подаване на офертите. Професионалната отговорност по застрахователната полица трябва да покрива категорията строеж на обектите на поръчката, съгласно НАРЕДБАТА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията по т.2.1 и т.2.2 се прилагат за обединението като цяло, а застраховката по т.2.3 следва да бъде представена от поне един от членовете в него. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискванията се отнасят за подизпълнителя, съобразно вида и процентното му участие в изпълнението на конкретните дейности от обекта на поръчката.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Копие заверено от участника на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя, съгласно изискванията на Закона за камарата на строителите - ІV група, ІІ категория. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра, съгласно изискването на чл.3, ал.3 от Закона за камарата на Списък, изготвен от участника на основния изпълнителски екип, който участникът предлага като посочи за всеки член на екипа – длъжност, специалност, трудов стаж, технически опит в подобен род обекти; Списък, изготвен от участника на налична и/или наета механизация, която ще се използва за изпълнение на поръчката или декларация, че такава ще бъде осигурена към датата на изпълнение на поръчката; Копие заверено от участника на сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен.
Минимални изисквания: 1 Участникът да има изпълнени през последните 5г., считано от крайния срок за подаване на офертите (в зависимост от датата, на която същият е учреден или е започнал дейност), минимум 1 договор, доказващ опит на участника в изграждане и въвеждане в експлоатация на ПСОВ. 2. Да има на разположение за срока на изпълнение екип от ключови експерти, притежаващ компетентност, покриваща спецификата на поръчката: - Ръководител обект, който: има придобита образователно-квалификационна степен „ „Строителен инженер” – „магистър”; мин. 10 г. стаж по специалността; опит като Ръководител на минимум 1 обект, сходен с предмета на поръчката. -Технически ръководител – да има минимум завършено образование съгласно изискванията на чл.163а на ЗУТ, със стаж по специалността 5 години и опит като технически ръководител на минимум 1 обект сходен с предмета на поръчката; -Отговорник по контрола на качеството, който: има придобита проф. квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, притежава минимум 5г. професионален стаж по специалността; има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството; -Координатор по безопасност и здраве, който има придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ, притежава валидно удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ. 3. Участникът да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от: ІV-та група, ІІ-ра категория, с оглед категорията на обекта. 4. Притежава сертификация по ISO 9001:2008 – система за управление на качеството или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителството. 5. Има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна среда ISO 14001:2004 или еквивалент с предметен обхват в областта на строителството. 6. Притежава сертификация по OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строит. или еквив., с предметен обхват в областта на строителството. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията се прилагат за обединението като цяло. При участие на подизпълнител, минималните изисквания важат за тях, съобразно вида и дела на тяхното участие
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: 1.Техническо предложение ; тежест: 50
Показател: 3. Ценово предложение ; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
15.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN
Условия и начин на плащане

Желаещите да закупят документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да направят това във Фронт – офиса на Община Якоруда, адрес: гр.Якоруда, ул.”Васил Левски” №1, от 8.00 до 17.00 часа всеки работен ден Общината или по банков път на следната сметка на Община Якоруда: Банка: “Интернешънъл Асет Банк”, клон Якоруда IBAN: BG23IABG74588401127000 Код за вид плащане: 447000 BIС: IABGBGSF Община Якоруда предоставя достъп до документацията за участие на интернет адреса на Възложителя: http://yakoruda.gateway.bg/, раздел "Профил на купувача"

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
24.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 25.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

Община Якоруда , ул."Васил Левски" №1 - зала на общински съвет

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

При извършване на действията на комисията по чл. 68, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП, както и при отваряне на ценовите оферти по чл.69а, ал. 3 от ЗОП , могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители(оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Финансирането на обекта на обществената поръчка ще се осигури въз основа на Договор за отпускане на финансова помощ № 01/321/01472 от 12.12.2013 г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г.” (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Крайния срок за подаване на жалби е уреден в чл. 120, ал. 5, т. 1 и ал. 6 от Закона за обществените поръчки

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ