Версия за печат

01255-2014-0001

BG-София: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ", гр. София, бул. "Александър Стамболийски" №62, За: инж. Виолета Юрукова, Р България 1303, София, Тел.: 02 9806359, E-mail: so-vazrajdane@dir.bg, Факс: 02 9870794

Място/места за контакт: ОТДЕЛ "ИИБЕ"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://so-vazrajdane.dir.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://so-vazrajdane.dir.bg/Files.php?type=20.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Подобряване експлоатационното състояние на училищна сграда на 13 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (бивше) по обособени позиции: 1 – Ремонт на покрив и мълниезащита; 2 - Подмяна на дограма.

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: гр. София, р-н „Възраждане”, училищна сграда на 13 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, , ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 63, м. «Зона Б-2-3», УПИ I, кв. 144.
Код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предмета на настоящата обществена поръчка е извършване на строително-монтажни работи на скатен и плосък покрив, мълниезащитна инсталация и подмяна на дограма на училищна сграда на 13 ОУ "Св. Св. Кирил и Методй", гр. София, подробно описани в количествено-стойностни сметки, неразделна част от документацията за участие.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000, 45214210, 45261910, 45261100, 45421000, 45421112

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на основни училища
Ремонт на покривни конструкции
Строителни и монтажни работи на покривни конструкции
Монтажни работи на дограма
Монтажни работи на дограма за прозорци

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

ДА

Оферти трябва да бъдат подадени:
За една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предвидените за изпълнение строително -монтажни работи са описани подробно в по видове и количества в приложените количествено-стойностни сметки към документацията за участие. Общата прогнозна стойност за изпълнение на всички СМР е до 420 000 лева с включен ДДС. В приложение кък документация е обособено КСС, които включват - Ремонт на скатен и плосък покрив; КСС- Част: Електро -Мълниезащитна инсталация; КСС ДОГРАМА - Първи етаж -класни стаи,учителска стая - 45бр.прозорци; Втори етаж -класни стаи - 34 бр.прозорци; Партер -лекарски кабинет.физкултурен салон и съблекални - 27 бр. прозорци; Коридори - 1,2,3 етаж - 93 бр. прозорци.

Прогнозна стойност без ДДС
350000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в дни

40


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Представянето на гаранция за изпълнение преди подписването на договор с определения изпълнител, в размер на: - Обособена позиция №1 - в размер на 3000 (три хиляди ) лева. - Обособена позиция №2 - в размер на 4000 (четири хиляди) лева. Участникът представя отделна гаранция за всяка обособена позиция, за която подава оферта. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: -парична сума, внесена по банкова сметка на район „Възраждане”, IBAN: BG40 SOMB 9130 3324 986201, BIC код: SOMB BGSF, Общинска банка АД; - в брой на каса в район „Възраждане” на бул.„Ал.Стамболийски” №62; - банкова гаранция за срока на валидност на офертата /оригинал/.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Договорът с избраният изпълнител ще бъде сключен след осигурено финансиране от Столична община.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

изисква се

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Кандидатите, които ще участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка, следва да отговарят на следните минимални изисквания, покриването на които е задължително, за да бъдат допуснати до участие: 1.4.1 Участниците следва притежават валидни Сертификати по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и ISO 18001:2007, или техни еквивалентни документи, обхващащи дейности предмет на поръчката. 1.4.2 Участниците следва да имат валидно удостоверение от камарата на строителите обхващащ дейностите предмет на поръчката, строежи трета категория. 1.4.3 Участникът следва има валидна, за срока на изпълнение на поръчката, застраховка за професионална отговорност за минимална застрахователна сума от минимум 200 000 лева. 1.4.4 Участникът следва да има най-малко 25 човека наети на трудов договор, което се доказва с Удостоверение от НАП, за броя на сключените трудови договори, издадено не по рано от 1 месец преди датата на отваряне на офертите. 1.4.5 Участникът следва да има положителен финансов резултат за всяка от последните три финансови години – 2011, 2012 и 2013 г. /или от датата на регистрацията си/. 1.4.6 Участникът следва да има оборот от строителна дейност общо за предходните три години – 2011, 2012 и 2013г. – минимум 2 000 000 лева. 1.4.7 Участникът следва да има минимум 5 договора (с предмет сходен с настоящата обществена поръчка по обособените позиции) за обществено строителство през последните 3 финансови години, като информацията за всеки договор следва да е придружен с референция за изпълнението му. 1.4.8 Документ, удостоверяващ представянето на гаранция за изпълнение преди подписването на договор с определения изпълнител, в размер на: - Обособена позиция №1 - в размер на 3 000 (три хиляди) лева. - Обособена позиция №2 - в размер на 4 000 (четири хиляди) лева. Участникът представя отделна гаранция за всяка обособена позиция, за която подава оферта. Гаранцията за участие може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума, внесена по банкова сметка на район „Възраждане”, IBAN: BG40 SOMB 9130 3324 986201, BIC код: SOMB BGSF, Общинска банка АД; - в брой на каса в район „Възраждане” на бул.„Ал.Стамболийски” №62; - банкова гаранция за срока на валидност на офертата /оригинал/.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: *Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за предходните 2011, 2012 и 2013 година. *Счетоводните баланси и ОПР следва да са заверени с гриф, "вярно с оригинала", мокър печат и подпис на управляващия. *Информация за общия оборот от строителна дейност общо за предходните три години – 2011, 2012 и 2013г. – минимум 2 000 000 лева.
Минимални изисквания: не приложимо
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: Кандидатите, които ще участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка, следва да отговарят на следните минимални изисквания, покриването на които е задължително, за да бъдат допуснати до участие: 1.4.1 Участниците следва притежават валидни Сертификати по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и ISO 18001:2007, или техни еквивалентни документи, обхващащи дейности предмет на поръчката. 1.4.2 Участниците следва да имат валидно удостоверение от камарата на строителите обхващащ дейностите предмет на поръчката, строежи трета категория. 1.4.3 Участникът следва има валидна, за срока на изпълнение на поръчката, застраховка за професионална отговорност за минимална застрахователна сума от минимум 200 000 лева. 1.4.4 Участникът следва да има най-малко 25 човека наети на трудов договор, което се доказва с Удостоверение от НАП, за броя на сключените трудови договори, издадено не по рано от 1 месец преди датата на отваряне на офертите. 1.4.5 Участникът следва да има положителен финансов резултат за всяка от последните три финансови години – 2011, 2012 и 2013 г. /или от датата на регистрацията си/. 1.4.6 Участникът следва да има оборот от строителна дейност общо за предходните три години – 2011, 2012 и 2013г. – минимум 2 000 000 лева. 1.4.7 Участникът следва да има минимум 5 договора (с предмет сходен с настоящата обществена поръчка по обособените позиции) за обществено строителство през последните 3 финансови години, като информацията за всеки договор следва да е придружен с референция за изпълнението му. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (в свободен текст), включващо линеен график, технология и организация на дейности, където се съдържа описание на организацията за осъществяване на строителството.
Минимални изисквания: не приложимо
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показател: Ценово предложение; тежест: 40
Показател: Техническо предложение; тежест: 40
Показател: Срок на изпълнение; тежест: 20

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
14.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
21.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 22.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

в сградата на СО -район "Възраждане", БУЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №62

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Възложителят ще се възползва от правото, предоставено му посредством нормата на чл. 64, ал.1 от ЗОП и ще съкрати срока от изпращането на обявлението до крайния срок за получаване на оферти до 40 дни, тъй като прогнозната стойност на поръчката попада в хипотезата на чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП. Възложителят ще се възползва и от правото, предоставено му посредством нормата на чл. 64, ал.3 от ЗОП и ще съкрати срока от 40 дни с още 7 /седем/ дни, тъй като обявлението ще бъде изпратено по електронен път с електронен подпис и с още 5 дни, тъй като: От датата на публикуване на обявлението в електронен вид Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следният интернет адрес на Профил на купувача: http://so-vazrajdane.dir.bg/Files.php?type=20 , на която тя може да бъде намерена.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

23.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Ремонт на покрив и мълниезащита
1) Кратко описание

Извършване ремонт на скатен и плосък покрив и изграждане на мълниезащитна инсталация на училищна сграда на 13 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (бивше), гр. София

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45261910, 45261100

Описание:

Ремонт на покривни конструкции
Строителни и монтажни работи на покривни конструкции

3) Количество или обем

По количествено стойностна сметка приложена към настоящата документация - Ремонт на скатен и плосък покрив Част: Електро -Мълниезащитна инсталация

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 40

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Подмяна на дограма
1) Кратко описание

Смяна на дограма на училищна сграда на 13 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (бивше)

2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45421000, 45421112

Описание:

Монтажни работи на дограма
Монтажни работи на дограма за прозорци

3) Количество или обем

Първи етаж -класни стаи,учителска стая - 45бр.прозорци Втори етаж -класни стаи - 34 бр.прозорци Партер -лекарски кабинет.физкултурен салон и съблекални - 27 бр. прозорци Коридори - 1,2,3 етаж - 93 бр. прозорци

4) Информация за начална дата/краен срок за изпълнение
Срок в дни 40