Версия за печат

01255-2014-0001

BG-СОФИЯ:

РЕШЕНИЕ

Номер: РД-1200-10 от 23.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес

СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ", БУЛ. "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №62, За: инж. Виолета Юрукова, Р БЪЛГАРИЯ 1303, СОФИЯ, Тел.: 02 9806359, E-mail: so_vazrajdane@dir.bg, Факс: 02 9870794

Място/места за контакт: ОТДЕЛ "ИИБЕ"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://so-vazrajdane.dir.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://so-vazrajdane.dir.bg/Files.php?type=20.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Открита процедура


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 16, ал. 8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Подобряване експлоатационното състояние на училищна сграда на 13 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ (бивше) по обособени позиции: 1 – Ремонт на покрив и мълниезащита; 2 - Подмяна на дограма.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, БУЛ. "ВИТОША" №18, Р БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Възложителят ще се възползва от правото, предоставено му посредством нормата на чл. 64, ал.1 от ЗОП и ще съкрати срока от изпращането на обявлението до крайния срок за получаване на оферти до 40 дни, тъй като прогнозната стойност на поръчката попада в хипотезата на чл. 14, ал.3, т.1 от ЗОП. Възложителят ще се възползва и от правото, предоставено му посредством нормата на чл. 64, ал.3 от ЗОП и ще съкрати срока от 40 дни с още 7 /седем/ дни, тъй като обявлвнивто ще бъде изпратено по електронен път с електронен подпис и с още 5 дни, тъй като: От датата на публикуване на обявлението в електронен вид Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следният интернет адрес на Профил на купувача: http://so-vazrajdane.dir.bg/Files.php?type=20 , на която тя може да бъде намерена.


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

23.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: САВИНА ЙОРДАНОВА САВОВА
Длъжност: КМЕТ НА СО - РАЙОН "ВЪЗРАЖДАНЕ"