Версия за печат

01954-2014-0001

BG-София: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Национална компания индустриални зони" ЕАД, ул. „Ангел Кънчев” №1, етаж 4, За: Владимир Павлов, България 1000, София, Тел.: 02 8902980, E-mail: v.pavlov@nciz.bg, Факс: 02 9871684

Място/места за контакт: началник на отдел "Проекти и обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.industrialzones.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.industrialzones.bg/procedures.php.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

Икономическа и финансова дейност

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Строителство на смесен заустващ колектор с преминаване под жп линия, в «Икономическа зона София - Божурище“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: Имот 000273, землище на с. Гурмазово, община Божурище
Код NUTS: BG412
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

1. Изграждане на изходен дъждовен колектор - от съществуща изходна РШ на задържателен резервоар за дъждовни води с обем 12 000 м3, през РШ1, РШ2, РШ3, до РШ PN 340 /от проекта за земно-насипен задържателен резервоар с бетонирано дъно/; 2. Преминаване на изходния колектор под ж.п. линия София - Банкя - от РШ PN 340 до РШ PN 342 и тръбен участък след преминаване под ж.п. линия София – Банкя – до трапецовиден открит канал /от проекта за заустващ колектор /; 3 Открит канал с трапецовидно сечение след тръбен участък и заустване под бул. Европа /от проекта за заустващ колектор /.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45240000 (QB44)

Описание:

Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения (Относно вода )

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

1.Изграждане на изходен дъждовен колектор с обща дължина 192.55 м - от съществуща изходна РШ на задържателен резервоар за дъждовни води до РШ PN 340; 2. Преминаване на изходния колектор под ж.п. линия София - Банкя с реална дължина 26.0 м. - от РШ PN 340 до РШ PN 342 и тръбен участък с дължина 91.19 m след преминаване под ж.п. линия София – Банкя – до трапецовиден открит канал; 3. Открит стоманобетонен канал с трапецовидно сечение, с дължина 175.0 m. - след тръбен участък и заустване под бул. Европа.

Прогнозна стойност без ДДС
330000 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

3


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие не се изисква. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на 3 % (три процента) от стойността на обществена поръчка, която е ценовото предложение на конкретния участник намалено с резервните суми от 10%, със срок на валидност 30 декември 2014г.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Със средства на възложителя, както следва: Авансово плащане в размер на 20 % от Ценовото предложение намалено с размера на резервните суми от 10%, заедно с дължимия ДДС, се извършва след подписване от всички участници в строителството, на Протокол обр. 2А; Първо междинно плащане в размер на 30 % от Ценовото предложение намалено с размера на резервните суми от 10%, заедно с дължимия ДДС, се извършва при действително изпълни СМР на стойност 30% от стойността на договора без ДДС, доказано с Акт за изпълнени натурални СМР заверен от консултанта осъществяващ строителен надзор; Второ междинно плащане в размер на 30 % от Ценовото предложение намалено с размера на резервните суми от 10%, заедно с дължимия ДДС, се извършва при действително изпълни СМР на стойност 60% от стойността на договора без ДДС, доказано с Акт за изпълнени натурални СМР заверен от консултанта; Окончателно плащане в размер на 20 % от Ценовото предложение намалено с размера на резервните суми от 10%, както и с добавена доказаната част от резервните суми - до техния размер в Ценовото предложение, заедно с дължимия ДДС, се извършва при действително изпълни всички СМР по договора, удостоверено с Протокол обр. 15.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Не

ІІІ.1.4) Други особени условия

Участниците, а когато участникът е обединение - всички съдружници в обединението, както и посочените в офертата подизпълнители, трябва да отговарят на всички изисквания на чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП и попълват изискваните декларации. Възложителят ще отстранява и тези участници, при които - за тях или за съдружници в обединението на участник, или за посочени в офертата подизпълнители, не са спазени всички изисквания посочени в чл.47. ал.2 от ЗОП.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Данни за участника – участниците и техните подизпълнители, които са регистрирани в Търговския регистър /ТР/, могат да посочат само ЕИК в Образец №1– Предложение за изпълнение на поръчката, като не прилагат никакъв друг документ. Участниците трябва да докажат регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени – позволяващи им да извършват строителството в пълното описание на предмета на поръчката. Когато участникът или всички съдружници в обединение, са лица вписани в ЦПРС към Камарата на строителя в България, не е задължително представянето на документи и вписването може да се проверява служебно от възложителя.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: Няма
Минимални изисквания: Няма
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1 Списък на договорите за строителство /Образец 2/, изпълнени през последните 5 години, считано от датата на представяне на офертата 2. Данни за собствени или наети лица, както следва: - Технически ръководител – автобиография, или копие от трудова книжка; - Геодезист - копие от документ за правоспособност от КИИП или КИГ; - Специалист по здравословни и безопасни условия на труд – копие от удостоверение (сертификат) за завършен курс по здраве и безопасност или еквивалентен. 3 Копие от Сертификат за управление на качеството от серията ISO 9001, или еквивалентен, на участника или на съдружник в обединение; 4 Декларация от собственика на техническото оборудване за хоризонтално сондиране по образец – Образец 3.
Минимални изисквания: 1. Изпълнени успешно поне 2 (два) договора с предмет – изграждане на канали и/ или канализационни съоръжения, включително хидротехнически или хидромелиоративни канали, включително корекции на речни корита и дерета с бетонови съоръжения - всеки договор на стойност не по-малка от 100 000 лв. без ДДС, като поне за единия договор приложи препоръка за добро изпълнение 2. Технически лица да отговарят на следните изисквания: - Строителен инженер с 5- годишен опит като технически ръководител на ВиК обекти; - Геодезист – магистър по геодезия; - Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - завършен курс по здраве и безопасност или еквивалентно. 3. Внедрена система с валиден сертификат по ISO 9001] 4.Техниката да бъде на разположение за изпълнение на подобект - преминаване под жп линия София-Банкя при жп километър 11+030 и по функционалността си гарантира безаварийно изпълнение на сондажа под действащата жп линия, а именно, че с нея може: 1/ да се извършва насочено управляемо сондиране, гарантиращо проектния наклон, без необходимост от последващи интервенции и корекции и 2/обсадната стоманена тръба ф 1200 може да се подава едновременно с извършване на хоризонталния сондаж.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.07.2014 г.  Час: 16:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
30.07.2014 г.  Час: 16:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
До дата

30.10.2014 г. 

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 30.07.2014 г.  Час: 16:00
Място

София 1000, ул. „Ангел Кънчев” №1, етаж 4

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

За поръчката е публикувано предварително обявление (526985) от 28-02-2013г.Предоставен е пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, на интернет адреса посочен в І.1) Документацията за участие може и да се закупува или получава до 10 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите. Закупуването не е задължително.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: • изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна; • публикуването на решението за откриване на процедура по чл. 76, ал. 3 или чл. 86, ал. 3 от ЗОП или на договаряне без обявление; • получаване на решението по чл. 79, ал. 12, чл. 83г, ал. 11, чл. 83ж, ал. 1, чл. 88, ал. 11, чл. 93ж, ал. 4, чл. 106, ал. 4 и чл. 119м, ал. 2 от ЗОП; • получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; Срокът за обжалване на решението по чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП тече от получаване на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1.жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 2.документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 3.документацията е получена след срока по чл.27а, ал.3 от ЗОП. Жалбата по чл. 120, ал. 4 от ЗОП се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ