01135-2014-0005

BG-Банско: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Строителство

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 101459450

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, За: Страхил Христов, Р България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_np@mail.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: гр. Банско, ул. "България" 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: http://www.pirin-np.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.pirin-np.com/.

Електронен достъп до информация: http://www.pirin-np.com/.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг държавен или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.3) Основна дейност

Околна среда

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

„Избор на изпълнител по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” за извършване на строително-монтажни работи на обекти, разположени на територията на Национален парк „Пирин”, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Извършване на строително-монтажни работи на посетителско - информационен център на Национален парк “Пирин” в гр. Банско (на територията на НП „Пирин”, при основния подход към парка от гр. Банско), извършване на строително-монтажни работи на туристически заслони съгл. т. 77.9 от ПУ 2004 – 2013 г. в м. Черната вода, м. Корнишки езера; Обособена позиция № 2 - Извършване на строително-монтажни работи на опорни пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица”, КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето - Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. Спано поле, извършване на строително-монтажни работи на пастирски заслони - ПЗ „Черната вода”, ПЗ „Зиденицата”, ПЗ „Безбог”, ПЗ „Беговица”, ПЗ „Баш мандра”, ПЗ „Башлийца”; Обособена позиция № 3 – Извършване на строително-монтажни работи на пътна маркировка, обозначаваща основните подходи към парка, информационните центрове и пунктове, извършване на строително-монтажни работи на Дървени мостове - 3 бр. в ПР „Каменица”, 4бр. в ПР „Синаница”, 2бр. в ПР „Вихрен” на територията на парка, извършване на строително-монтажни работи на пътната мрежа и прилежащата й инфраструктура в следните паркови райони - ПР „Каменица”: м. Разкола - х. "Беговица" - 4,2км; м. Трите реки - х. „Пирин” - 2 км; ПР „Баюви дупки – Джинджирица”: м. Бетоловото - х. „Яворов” - 10км, м. Янкулова колиба - м. Циганска колиба - 5 км; ПР „Безбог”: м. Оджеко - х. „Безбог” - 9км; ПР „Вихрен”: от ПС на МС до м. Армане - 6 км, м. Босово бърдо - м. Елиова поляна - 2,7км, м. Усипо - м. Караманица - 5 км с подпорна стена откъм реката - 50м дължина; ПР „Синаница”: м. Крайни поляни - х. „Загаза” - 13км., извършване на строително-монтажни работи на участъци от туристически пътеки по официалните маршрути: на Премката 350м; на Типиците 25м; м. Буката отвесно 40м; на вр. Джано 200м, Кончето - 400м; Обособена позиция № 4–Извършване на строително-монтажни работи на туристическа пътека в местността Драгостинов чарк – „Ролбан”, извършване на строително-монтажни работи на наличната земна и вертикална маркировка, ремонт на съществуващи и изграждане на нови места за отдих и информационни табла; Обособена позиция № 5 – Извършване на строително-монтажни работи във връзка спремахване на 19 нестопанисвани и застрашаващи човешкото здраве обекти на територията на НП „Пирин“ в землищата на общините Кресна, Банско и Сандански; Обособена позиция № 6 – Извършване на строително-монтажни работи на ПИЦ „Кресна“ и ПИЦ „Добринище”

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Строителство
Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
Мястото за изпълнението на поръчката е на територията на Област Благоевград.
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” за извършване на строително-монтажни работи на обекти, разположени на територията на Национален парк „Пирин”, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1 – Извършване на строително-монтажни работи на посетителско - информационен център на Национален парк “Пирин” в гр. Банско (на територията на НП „Пирин”, при основния подход към парка от гр. Банско), извършване на строително-монтажни работи на туристически заслони съгл. т. 77.9 от ПУ 2004 – 2013 г. в м. Черната вода, м. Корнишки езера; Обособена позиция № 2 - Извършване на строително-монтажни работи на опорни пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица”, КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето - Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. Спано поле, извършване на строително-монтажни работи на пастирски заслони - ПЗ „Черната вода”, ПЗ „Зиденицата”, ПЗ „Безбог”, ПЗ „Беговица”, ПЗ „Баш мандра”, ПЗ „Башлийца”; Обособена позиция № 3 – Извършване на строително-монтажни работи на пътна маркировка, обозначаваща основните подходи към парка, информационните центрове и пунктове, извършване на строително-монтажни работи на Дървени мостове - 3 бр. в ПР „Каменица”, 4бр. в ПР „Синаница”, 2бр. в ПР „Вихрен” на територията на парка, извършване на строително-монтажни работи на пътната мрежа и прилежащата й инфраструктура в следните паркови райони - ПР „Каменица”: м. Разкола - х. "Беговица" - 4,2км; м. Трите реки - х. „Пирин” - 2 км; ПР „Баюви дупки – Джинджирица”: м. Бетоловото - х. „Яворов” - 10км, м. Янкулова колиба - м. Циганска колиба - 5 км; ПР „Безбог”: м. Оджеко - х. „Безбог” - 9км; ПР „Вихрен”: от ПС на МС до м. Армане - 6 км, м. Босово бърдо - м. Елиова поляна - 2,7км, м. Усипо - м. Караманица - 5 км с подпорна стена откъм реката - 50м дължина; ПР „Синаница”: м. Крайни поляни - х. „Загаза” - 13км., извършване на строително-монтажни работи на участъци от туристически пътеки по официалните маршрути: на Премката 350м; на Типиците 25м; м. Буката отвесно 40м; на вр. Джано 200м, Кончето - 400м; Обособена позиция № 4–Извършване на строително-монтажни работи на туристическа пътека в местността Драгостинов чарк – „Ролбан”, извършване на строително-монтажни работи на наличната земна и вертикална маркировка, ремонт на съществуващи и изграждане на нови места за отдих и информационни табла; Обособена позиция № 5 – Извършване на строително-монтажни работи във връзка спремахване на 19 нестопанисвани и застрашаващи човешкото здраве обекти на територията на НП „Пирин“ в землищата на общините Кресна, Банско и Сандански; Обособена позиция № 6 – Извършване на строително-монтажни работи на ПИЦ „Кресна“ и ПИЦ „Добринище”. Пълното описание на обхвата на строителните дейности по отделните обособени позиции се съдържа в техническите спецификации на одобрената документация за участие.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

За обособена позиция № 1 – Извършване на строително-монтажни работи на посетителско - информационен център на Национален парк “Пирин” в гр. Банско (на територията на НП „Пирин”, при основния подход към парка от гр. Банско), извършване на строително-монтажни работи на туристически заслони съгл. т. 77.9 от ПУ 2004 – 2013 г. в м. Черната вода, м. Корнишки езера: За обособена позиция № 2 - Извършване на строително-монтажни работи на опорни пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица”, КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето - Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. Спано поле, извършване на строително-монтажни работи на пастирски заслони - ПЗ „Черната вода”, ПЗ „Зиденицата”, ПЗ „Безбог”, ПЗ „Беговица”, ПЗ „Баш мандра”, ПЗ „Башлийца”; За Обособена позиция № 3 – Извършване на строително-монтажни работи на пътна маркировка, обозначаваща основните подходи към парка, информационните центрове и пунктове, извършване на строително-монтажни работи на Дървени мостове - 3 бр. в ПР „Каменица”, 4бр. в ПР „Синаница”, 2бр. в ПР „Вихрен” на територията на парка, извършване на строително-монтажни работи на пътната мрежа и прилежащата й инфраструктура в следните паркови райони - ПР „Каменица”: м. Разкола - х. "Беговица" - 4,2км; м. Трите реки - х. „Пирин” - 2 км; ПР „Баюви дупки – Джинджирица”: м. Бетоловото - х. „Яворов” - 10км, м. Янкулова колиба - м. Циганска колиба - 5 км; ПР „Безбог”: м. Оджеко - х. „Безбог” - 9км; ПР „Вихрен”: от ПС на МС до м. Армане - 6 км, м. Босово бърдо - м. Елиова поляна - 2,7км, м. Усипо - м. Караманица - 5 км с подпорна стена откъм реката - 50м дължина; ПР „Синаница”: м. Крайни поляни - х. „Загаза” - 13км., извършване на строително-монтажни работи на участъци от туристически пътеки по официалните маршрути: на Премката 350м; на Типиците 25м; м. Буката отвесно 40м; на вр. Джано 200м, Кончето - 400м; За Обособена позиция № 4 – Извършване на строително-монтажни работи на туристическа пътека в местността Драгостинов чарк – „Ролбан”, извършване на строително-монтажни работи на наличната земна и вертикална маркировка, ремонт на съществуващи и изграждане на нови места за отдих и информационни табла; За Обособена позиция № 5 – Извършване на строително-монтажни работи във връзка спремахване на 19 нестопанисвани и застрашаващи човешкото здраве обекти на територията на НП „Пирин“ в землищата на общините Кресна, Банско и Сандански; За Обособена позиция № 6 – Извършване на строително-монтажни работи на ПИЦ „Кресна“ и ПИЦ „Добринище”

Стойност, без да се включва ДДС
6156588 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Завършване

30.11.2014 г. 

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Участниците представят гаранция за участие в процедурата в размер на, както следва: за Обособена позиция № 1 – 6 000 /шест хиляди/ лева, за Обособена позиция № 2 – 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, за Обособена позиция № 3 – 50 000 /петдесет хиляди/ лева, за Обособена позиция № 4 - 1 900 /хиляда и деветстотин/ лева, за Обособена позиция № 5 - 600 /шестстотин/ лева, за Обособена позиция № 6 - 200 /двеста/ лева, а участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 2 % /два процента/ от стойността на договора без ДДС за съответната обособена позиция. Гаранцията за участие в процедурата и гаранцията за изпълнение на договора се представят по избор на участника като парична сума или като банкова гаранция. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. Когато участникът представя банкова гаранция за участие тя трябва да покрива периода на валидност на офертата, а банковата гаранция за изпълнение следва да е издадена както следва: да бъде със срок на валидност минимум 6 (шест) месеца след изтичане срока на договора по съответната обособена позиция. Банковата гаранция се издава в полза на Възложителя. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума тя следва да бъде внесена по сметка на Дирекция Национален парк „Пирин”: Банка: УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК Банско IBAN: IBAN: BG 41 UNCR 70003319 6830 03 BIC: UNCRBGSF Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не е по-малък от определения в настоящата процедура. Когато участникът представя банкова гаранция, то условията по нея трябва да съответстват на тези по приложения в документацията образец. Ако условията на представената от участника гаранция се различават от тези на представения образец и са по-неблагоприятни за Възложителя, то Възложителят следва да поиска нейната корекция. Корекция на представената гаранция за участие е възможна само при прилагане на хипотезата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 ЗОП. Участникът е длъжен да се съобрази с искането на Възложителят, в противен случай се счита, че не е представена изискуемата банкова гаранция. Гаранциите за участие в процедурата се задържат или усвояват, респективно освобождават от възложителя при спазване условията и реда на чл.61 и чл.62 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, за периода, през който средствата са престояли у него законосъобразно.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г. Начин на плащане: 1. Авансово плащане в размер на 10 (десет) % от стойността на договора, изплатени в срок до 30 (тридесет) календарни дни след подписване на договора и при условието на т.4 2. Междинно плащане: предвижда се едно междинно плащане в размер до 60 (шестдесет) % от стойността на договора. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се заплаща за съответното количество извършена от него работа съгласно посочената в количествената-стойностна сметка единична цена за всяка позиция, срещу представен Акт (Протокол № 19) за действително извършените разходи за изпълнение на СМР, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и извършващия СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР на обекта и оригинална фактура. Общият размер на авансовото и междинното плащане не могат да надвишават 70% от стойността на Договора. 3. Окончателно плащане: размерът на окончателното плащане се изчислява като от стойността на договора се приспаднат авансовото и междинното плащане на действително извършените строително-монтажни работи. 4. Извършване на авансовото плащане е допустимо след представяне на фактура на стойност, равна на стойността на исканото авансово плащане 5. Преди плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва 100% документална проверка и проверка на мястото на обекта за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР, базирана на техническата спецификация и сключения договор между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и всички приложими документи, изискващи се по Закона за устройство на територията /ЗУТ/ 6. Междинното плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни след актуване на извършения обем СМР. Основание за извършване на междинно плащане е одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Констативен протокол, придружен от необходимите документите. 7. Извършване на междинно плащане е допустимо след представяне на: - цялата налична към момента на искането документация за съответните дейности свързани с направените разходи; - приемо-предавателен протокол за действително извършената работа (акт, обр.19) и всички други актове и образци по ЗУТ, свързани с изпълненото строителство на този етап. - фактура за стойността на действително извършените СМР, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в която е приспадната стойността на дадения аванс. 8. Извършването на окончателното плащане е допустимо след представяне на документите, необходими и при извършване на междинното плащане, включително всички документи по ЗУТ за приемане на обекта и спазване на изискванията за тяхното съставяне. Окончателното плащане се извършва: - в 30 (тридесет) дневен срок след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на строителния обект (за съответните дейности от обособените позиции, за които това е приложимо) - в 30 (тридесет) дневен срок след издаване на приемо - предавателен протокол за приемане на строителните дейности на обекта от Възложителя. (за съответните дейности от обособените позиции, за които това е приложимо).

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Съставът на консорциума или обединението не могат да бъдат променяни.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

В случай, че участник представи ценова оферта при която сборът между предложената цена за изпълнение на СМР и включените 10 % непредвидени разходи, надвишава прогнозната стойност за съответната дейност посочена в документацията за участие, то неговата оферта няма да бъде разглеждана и той ще бъде отстранен от участие в процедурата. Посоченият срок за изпълнение на поръчката е индикативен и може да бъде удължен с решение на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” за което изпълнителят ще бъде уведомен своевременно. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. В случай, че е предвидено участие на подизпълнители, всеки един от тях трябва да съответства на критериите за подбор съобразно вида и дела на участието си. Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Тези условия се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица. Важно! Участниците представят толкова плика № 1 „Документи за подбор", № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" и № 3 "Предлагана цена" за колкото обособени позиции участват, като всеки плик следва е надписан и с номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица,както и техни обединения,които отговарят на изискванията, предвидени в ЗОП,изискванията на Възложителя,посочени в документацията за участие,както и на специалните изисквания,предвидени във всички относими нормативни актове,свързани с изпълнение на договора. Съдържание на Плик № 1 - "Документи за подбор": 1. Оферта за участие, съдържаща декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП; 2.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3.Копие, заверено с подпис и печат на участника, на документа за регистрация или единен идентиф. код съгласно чл.23 от Закона за търг. регистър, когато участникът е юр. лице или едноличен търговец. Когато не е представен ЕИК съгласно чл.23 от Закона за търг. регистър, участниците - юр. лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юр. лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени/копие заверено с подпис и печат на участника в случаи, че участникът разполага с такъв. Участниците физически лица представят копие на документ за самоличност/копието се заверява с подпис на участника/. Тези док-ти се представят и от подиз-те, а при участник обединение-за всеки един член на обединението. При уч-ци обединения-док-нт, подписан от лицата в обед-ето, в който задължително се посочва представл.; 4.Доказателства за икономическо и финансово състояние и за технически възможности и/или квалификация на участника- съгласно III.2.2 и III.2.3 от настоящото обявление; 5.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.1,б. "а - д",ал.2,т.5 и ал.5,т.1 от ЗОП; 6.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.1,т.2 и т.3,ал.2,т.1,т.3 и т.4 и ал.5,т.2 от ЗОП; 7.Декларация по чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП; 8.Декл. за съгласие за участие от подизпълнител; 9.Документ за гаранция за участие; 10.Декл. за запознаване с мястото на извършване на СМР; 11. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС; 12. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (представя се в случай, че офертата е подписана от лице, което не е законен представител на участника); 13. - продължава в VI.3; Когато предвижда участие на подизп., участникът представя в плик №1 документи по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП и за подизп. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл.56, ал. 1,т.1 и 6 от ЗОП следва да бъдат представени от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по чл.56, ал.1, т.4 и 5 от ЗОП се представя само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25,ал. 2, т. 6 от ЗОП, - продължава в VI.3. Ако участникът в процедурата е чуждестранно физ. или юр. лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в офиц. превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Когато участникът е юр. лице, за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Плик № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” в който се поставят документите свързани с изпълнението на поръчката и срок за изпълнение на поръчката. Участ-те представят толкова плика „Предложение за изпълнение на поръчката" за колкото обособени позиции участват, като всеки плик следва е надписан и с номера и наименованието на обособената позиция, за която се отнася. Плик № 3 – “Предлагана цена” , съдържащ ценовата оферта на участника. Участниците представят толкова плика „Предлагана цена" за колкото обособени позиции участват, като всеки плик следва е надписан и с номера и наименованието на об. позиция, за която се отнася.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1. Информация за оборота от строително-монтажни дейности сходни с предмета на поръчката за съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта за последните 3 (три) приключили финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Участниците прилагат към офертата си отделна информация за оборота от строително-монтажни дейности за всяка обособена позиция за която участват.(приложимо за всички обособени позиции) 2. Заверено копие от валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти от V или по-висока категория (за обособени позиции № 1, 2, 4, 5, 6) или IV или по-висока категория (за обособена позиция №3), или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че той е чуждестранно лице.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участниците следва да докажат оборот от строително-монтажни дейности сходни с предмета на поръчката за съответната обособена позиция за която подават оферта за последните три приключили финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в общ размер не по-малко от, както следва: за обособена позиция № 1 - 1 350 000 лв., за обособена позиция № 2 - 300 000 лв., за обособена позиция № 3 - 10 000 000 лв., за обособена позиция № 4 - 400 000 лв., за обособена позиция № 5 - 120 000 лв., за обособена позиция № 6 - 50 000 лв. Под оборот от строително-монтажни дейности, сходни с предмета на поръчката следва да се разбират, както следва: За об. поз. № 1, № 2 и № 6 - дейности, свързани с изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт на сгради., За об. поз. № 3 - дейности, свързани с изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт на пътища и мостове., За об. поз. № 4 - дейности, свързани с изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт на пътища и/или улици и/или алеи и/или екопътеки., За об. поз. № 5 - дейности, свързани с изпълнение на строително-монтажни работи и/или извозване на строителни материали и отпадъци и/или премахване и/или разрушаване на сгради и съоръжения. Важно!!! В случай, че участник подава оферта за повече от една позиция, то изискването за оборот се прилага за всяка обособена позиция, за която участва. В случай, че участник подава оферта за обособени позиции № 1, № 2 и № 6, то изискването за оборот се прилага сумарно. 2. Участниците трябва да притежават валидна застраховка за „Професионална отговорност в строителството” по чл.171, ал.1 от ЗУТ, за извършване на строителни дейности за обекти от V или по-висока категория (за обособени позиции № 1, 2, 4, 5, 6) или IV или по-висока категория (за обособена позиция №3) или еквивалентна застраховка, съгласно националния закон на участника, в случай че той е чуждестранно лице. В случай, че участникът бъде избран за изпълнител е длъжен в срок не по-късно от датата на сключване на договора за строителство да удължи срока на застраховката „Професионална отговорност в строителството” с валидност за целия период на изпълнение на строителството.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Списък-декларация на основните договори за строителство сходни с предмета на поръчката за съответната обособена позиция за която участниците подават оферта, изпълнени през последните 5 /пет/ години,считано до крайния срок за подаване на оферти в настоящата процедура, включително стойностите, датите и възложителите по договорите. Участникът следва да представи препоръки за добро изпълнение към всеки посочен в списъка договор. Препоръките трябва да са надлежно оформени с издател (адрес и телефон за контакт с Възложителя по договора) и да съдържат следните задължителни реквизити: предмет на договора; стойност на договора; място на изпълнение на строителството; период на изпълнение на договора; дата на приключване на дейностите по договора; дали строителството е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.; (приложимо за всички обособени позиции). 2. Списък на на инженеро-техническия състав, който ще бъде ангажиран при изпълнение на поръчката, с приложени документи, удостоверяващи неговата професионална квалификация и професионален опит (автобиография по образец № 10, копия на трудови/осигурителни книжки, копия на дипломи и референции, и други документи доказващи съответствието с изискванията на възложителя, както и декларация за ангажираност с изпълнението на настоящия договор, съдържаща се в автобиографията, подписана от всеки един експерт).(приложимо за всички обособени позиции) 3. Заверени копия на сертификати за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен и ISO 14001:2004 или еквивалентен. (приложимо за обособени позиции № 1 и № 3).

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1.В процедурата могат да участват лица, които за последните пет години, считано до крайния срок за подаване на оферти в настоящата процедура, имат опит в изпълнението на минимум един договор за строителство сходно с предмета на поръчката за съответната обособена позиция за която участниците подават оферта. Под договори сходни с предмета на поръчката следва да се разбира, както следва: За об. поз. № 1, № 2 и № 6 - договори свързани с изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт на сгради, За об. поз. № 3 - свързан с изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт на пътища и мостове, За об. поз. № 4 - свързан с изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт на пътища и/или улици и/или алеи и/или екопътеки, За об. поз. № 5 - свързан с изпълнение на строително-монтажни работи и/или извозване на строителни материали и отпадъци и/или премахване и/или разрушаване на сгради и съоръжения. Важно!!! В случай, че участник подава оферта за обособени позиции №1, № 2 и 6, то е достатъчно да има изпълнен минимум един договор свързан с изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане и/или реконструкция/ремонт на сгради. 2. Участникът трябва да има на разположение за срока на изпълнение на договора инженеро-технически състав (приложимо за всички обособени позиции), притежаващ компетентност, покриваща спецификата на поръчката и отговарящ на изискванията на Възложителя, а именно: Ръководител на строежа- строителен инженер, с висше образование, с професионален опит в областта на строителството не по-малко от 5 (пет) години; Технически ръководители (2бр.) - строителни инженери или строителни техници, с професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 и ал.4 от ЗУТ, с професионален опит в областта на строителството не по-малко от 5 (пет) години; Геодезист - инженер или строителен техник, с професионален опит в областта на строителството не по-малко от 5 (пет) години; Отговорник по контрола на качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на строителните продукти влагани в строежите - инженер, с висше образование, с професионален опит в областта на строителството не по-малко от 5 (пет) години; Отговорник по здравословни и безопасни условия на труд- инженер, с висше образование, с професионален опит в областта на строителството не по-малко от 5 (пет) години; Участникът следва да предложи в офертата си различни лица (инженеро-технически състав) за изпълнение на дейностите по отделните обособени позиции. За всички експерти се приема да притежават и еквивалентни образователни степени на посочените. 3. Участникът трябва да притежава (приложимо за обособени позиции № 1 и № 3): Сертификат за въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на настоящата поръчка (строителство); Сертификат за въведена система на управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на настоящата поръчка (строителство). Съгласно чл. 53, ал. 4 от ЗОП, Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството и опазване на околната среда, с обхват отговарящ на предмета на поръчката.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена за изпълнение; тежест: 40
Показател: Организация за изпълнение на СМР. Подпоказателите на показателя "Организация за изпълнение на СМР" са: Технологична последователност на строителните процеси – Т1 (тежест 20 т.), Предложения/мерки за намаляване или предотвратяване на рисковете - Т2 (тежест 20 т.), Предложена програма за мерки за опазване на околната среда – Т3 (тежест 10 т.), Методология и организация за изпълнение на поръчката – Т4 (тежест 10 т.); тежест: 60
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
21.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
31.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 01.08.2014 г.  Час: 12:00
Място

гр. Банско, Дирекция "Национален парк Пирин"

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

ДА

Финансирането е осигурено по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, проект № DIR-5113325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България”, одобрен със заповед № РД-532/02.07.2012 г.

VI.3) Допълнителна информация

От участие в процедура за възлагане на обществена поръчка ще бъде отстранен участник: 1. който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 2. който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3. който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;4. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. Продължение от поле III.2.1 - Участникът в настоящата процедура, трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи на строежи от V или по-висока категория (за обособени позиции № 1, 2, 4, 5 и 6) и IV или по-висока категория (за обособена позиция № 3). Удостоверението трябва да е придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, или валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган, за чуждестранни участници. • Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство се приравнява и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено. • Когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, това изискване се отнася за всички съдружници в обединените/консорциума, освен ако в представения договор за създаване на обединението/консорциума е предвидено, че само някои от участниците в него ще извършват строително монтажните работи (СМР) в изпълнение на обществената поръчка. В този случай, изискването за регистрация в Централния професионален регистър на строителя се отнася само за тези съдружници в обединението, които ще извършват СМР. • Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнението на обществената поръчка, това изисквание се прилага и за подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие. • В случай, че участникът е чуждестранно физическо/юридическо лице и не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава аналогичен документ, или в държавата, в която е установен, не е предвидено издаването на документ за това обстоятелство, то същият прилага към офертата си декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отговаря на тях и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС. - Декларация по чл.56, ал.1, т. 11 от ЗОП. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП се представя само за участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителство или услуги включени в предмета на поръчката. Възложителят ползва възможността за намаляване на сроковете по чл. 64, ал. 1 от ЗОП на основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, тъй като обявлението е изпратено по електронен път и възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на интернет сайта на Дирекция Национален парк "Пирин" http://pirin.bg/

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" 4, България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_np@mail.bg, Факс: 0749 88202

Интернет адрес/и:

URL: http://www.pirin-np.com/.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Извършване на строително-монтажни работи на посетителско - информационен център на Национален парк “Пирин” в гр. Банско (на територията на НП „Пирин”, при основния подход към парка от гр. Банско), извършване на строително-монтажни работи на туристически заслони съгл. т. 77.9 от ПУ 2004 – 2013 г. в м. Черната вода, м. Корнишки езера
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдат извършени е необходимо да бъдат осъществени дейности свързани с извършване на строително-монтажни работи на посетителско - информационен център на Национален парк “Пирин” в гр. Банско (на територията на НП „Пирин”, при основния подход към парка от гр. Банско), извършване на строително-монтажни работи на туристически заслони съгл. т. 77.9 от ПУ 2004 – 2013 г. в м. Черната вода, м. Корнишки езера;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45210000, 45212000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради

3) Количество или обем

Строително-монтажни работи, свързани с изграждане и оборудване по Дейност 2.2. „Проектиране, изграждане и оборудване на Посетителско - информационен център на Национален парк “Пирин” в гр. Банско (на територията на НП „Пирин”, при основния подход към парка от гр. Банско)”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”. Обектът представлява посетителско-информационен център на Национален парк „Пирин”,предназначен за около 50 посетители. Развит е на един етаж, без сутерен със ЗП - 373.57 кв.м. и РЗП - 373.57 кв.м. Сградата разполага с паркинг, оразмерен за 11 автомобила / 2 паркоместа за инавалиди/. Пред паркинга се намират 2 места за спиране на автобуси,. Предвиден е и детски кът за най-малките посетители, като в непосредствена близост до него се намира и беседка за провеждане на образователни часове на открито. Строително-монтажни работи, свързани с изграждане и оборудване по Дейност 2.9. „Проучване, проектиране и изграждане на туристически заслони съгл. т. 77.9 от ПУ 2004 – 2013 г. в м. Черната вода, м. Корнишки езера, одобрени по съответния ред проекти, авторски и строителен надзор, оборудване”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”. Обектите представляват туристически заслони, изградени от естествени материали на територията на Национален парк „Пирин” в м. „Черната вода” отдел 1374, подотдел „1”, землището на общ. Кресна и в м. „Корнишки езера”-отдел 314, подотдел „1”, землището на общ. Гоце Делчев. До обектите няма изградена пътна инфраструктура.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
672475 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.11.2014 г. Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Извършване на строително-монтажни работи на опорни пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица”, КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето - Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. Спано поле, извършване на строително-монтажни работи на пастирски заслони - ПЗ „Черната вода”, ПЗ „Зиденицата”, ПЗ „Безбог”, ПЗ „Беговица”, ПЗ „Баш мандра”, ПЗ „Башлийца”
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдат извършени е необходимо да бъдат осъществени дейности свързани с извършване на строително-монтажни работи на опорни пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица”, КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето - Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. Спано поле, извършване на строително-монтажни работи на пастирски заслони - ПЗ „Черната вода”, ПЗ „Зиденицата”, ПЗ „Безбог”, ПЗ „Беговица”, ПЗ „Баш мандра”, ПЗ „Башлийца”;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45212000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на други сгради

3) Количество или обем

Строително-монтажни работи, свързани с ремонт и оборудване по Дейност 2.8. „Ремонт, оборудване, заснемане и вписване в КК и КР на съществуващите опорни пунктове – КИП „Драгостинов чарк”, КИП х. „Беговица”, КИП м. Бетоловото, КИП м. Бъндеришка поляна, КИП м. Ширинето - Пещерата, бунгало в м. Върбите, КИП м. „Спано поле.”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” Строително-монтажни работи, свързване с ремонтни дейности по Дейност 2.11. „Ремонт, заснемане и вписване в КК и КР на съществуващите пастирски заслони - ПЗ „Черната вода”, ПЗ „Зиденицата”, ПЗ „Безбог”, ПЗ „Беговица”, ПЗ „Баш мандра”, ПЗ „Башлийца”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
155960 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.11.2014 г. Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Извършване на строително-монтажни работи на пътна маркировка, обозначаваща основните подходи към парка, информационните центрове и пунктове, извършване на строително-монтажни работи на Дървени мостове - 3 бр. в ПР „Каменица”, 4бр. в ПР „Синаница”, 2бр. в ПР „Вихрен” на територията на парка, извършване на строително-монтажни работи на пътната мрежа и прилежащата й инфраструктура в следните паркови райони - ПР „Каменица”: м. Разкола - х. "Беговица" - 4,2км; м. Трите реки - х. „Пирин” - 2 км; ПР „Баюви дупки – Джинджирица”: м. Бетоловото - х. „Яворов” - 10км, м. Янкулова колиба - м. Циганска колиба - 5 км; ПР „Безбог”: м. Оджеко - х. „Безбог” - 9км; ПР „Вихрен”: от ПС на МС до м. Армане - 6 км, м. Босово бърдо - м. Елиова поляна - 2,7км, м. Усипо - м. Караманица - 5 км с подпорна стена откъм реката - 50м дължина; ПР „Синаница”: м. Крайни поляни - х. „Загаза” - 13км., извършване на строително-монтажни работи на участъци от туристически пътеки по официалните маршрути: на Премката 350м; на Типиците 25м; м. Буката отвесно 40м; на вр. Джано 200м, Кончето - 400м
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдат извършени е необходимо да бъдат осъществени дейности свързани с извършване на строително-монтажни работи на пътна маркировка, обозначаваща основните подходи към парка, информационните центрове и пунктове, извършване на строително-монтажни работи на Дървени мостове - 3 бр. в ПР „Каменица”, 4бр. в ПР „Синаница”, 2бр. в ПР „Вихрен” на територията на парка, извършване на строително-монтажни работи на пътната мрежа и прилежащата й инфраструктура в следните паркови райони - ПР „Каменица”: м. Разкола - х. "Беговица" - 4,2км; м. Трите реки - х. „Пирин” - 2 км; ПР „Баюви дупки – Джинджирица”: м. Бетоловото - х. „Яворов” - 10км, м. Янкулова колиба - м. Циганска колиба - 5 км; ПР „Безбог”: м. Оджеко - х. „Безбог” - 9км; ПР „Вихрен”: от ПС на МС до м. Армане - 6 км, м. Босово бърдо - м. Елиова поляна - 2,7км, м. Усипо - м. Караманица - 5 км с подпорна стена откъм реката - 50м дължина; ПР „Синаница”: м. Крайни поляни - х. „Загаза” - 13км., извършване на строително-монтажни работи на участъци от туристически пътеки по официалните маршрути: на Премката 350м; на Типиците 25м; м. Буката отвесно 40м; на вр. Джано 200м, Кончето - 400м;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233320, 45233120, 45221100, 45213316

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изпълнение на основа на други пътища
Строителни и монтажни работи на пътища
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на мостове
Строителни работи по изграждане на пешеходни пътеки/алеи

3) Количество или обем

Строително-монтажни работи по Дейност 2.6. „Проучване, изработване и поставяне на пътна маркировка, обозначаваща основните подходи към парка, информационните центрове и пунктове.”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”. Строително-монтажни работи по Дейност 2.12. „Възстановяване на дървени мостове - 3 бр. в ПР „Каменица”, 4бр. в ПР „Синаница”, 2бр. в ПР „Вихрен” на територията на парка, проектиране, съгласуване на проектите и изпълнение на мостовете”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата” 1. 3 бр. в ПР „Каменица”, мостовете са намират на Козя река 1 брой, един брой на Средна река и един брой на Келява река. 2. 4 бр. в ПР „Синаница”, мостовете се намират по един брой на Синанишка река, един брой на Влахинска река и два броя на Загазка река. 3. 2 бр. в ПР „Вихрен”, мостовете се намират в отдел 167 „д”, непосредствено под хижа Дамяница. Строително-монтажни работи по Дейност 2.13. „Заснемане, проектиране и ремонт на пътната мрежа и прилежащата й инфраструктура в следните паркови райони - ПР „Каменица”: м. Разкола - х. „Беговица” - 4,2км; м. Трите реки - х. „Пирин” - 2 км; ПР „Баюви дупки – Джинджирица”: м. Бетоловото - х. „Яворов” – 10км, м. Янкулова колиба - м. Циганска колиба - 5 км; ПР „Безбог”: м. Оджеко - х. „Безбог” - 9км; ПР „Вихрен”: от ПС на МС до м. Армане - 6 км, м. Босово бърдо - м. Елиова поляна - 2,7км, м. Усипо - м. Караманица - 5 км с подпорна стена откъм реката - 50м дължина; ПР „Синаница”: м. Крайни поляни - х. „Загаза” - 13км., от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”. Строително-монтажни работи по Дейност 2.14. „Обезопасяване на доказано опасни участъци от туристически пътеки по официалните маршрути: на Премката 350м; на Типиците 25м; м. Буката отвесно 40м; на вр.Джано 200м. Ремонт и възстановяване на металния парапет по Кончето - 400м нов по наклона и ремонт и укрепване на останалия - проучване, проектиране, изпълнение”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
5042660 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.11.2014 г. Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Извършване на строително-монтажни работи на туристическа пътека в местността Драгостинов чарк – „Ролбан”, извършване на строително-монтажни работи на наличната земна и вертикална маркировка, ремонт на съществуващи и изграждане на нови места за отдих и информационни табла
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдат извършени е необходимо да бъдат осъществени дейности свързани с извършване на строително-монтажни работи на туристическа пътека в местността Драгостинов чарк – „Ролбан”, извършване на строително-монтажни работи на наличната земна и вертикална маркировка, ремонт на съществуващи и изграждане на нови места за отдих и информационни табла

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45213316, 45111100

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изграждане на пешеходни пътеки/алеи
Разрушителни работи

3) Количество или обем

Строително-монтажни работи по Дейност 2.4. „Ремонт и възстановяване на туристическа пътека в местността Драгостинов чарк – Ролбан”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.В дейността са предвидени:ремонт на тоалетна, пригодена за ползване от хора със специфични потребности, ремонт на дървени елементи, включително: Ремонт на беседки; основен ремонт дървени скари, подмяна на изгнили, счупени маси по дървените скари с нови изработени и доставени такива, изработване и доставка на дървени табла и подмяна на счупените такива, ремонт на 1120 м2 контактната настилка, пригодена за ползване от хора със специфични потребности и др. Строително-монтажни работи по Дейност 2.5 „Ремонт на наличната земна и вертикална маркировка, ремонт на съществуващи и изграждане на нови места за отдих и информационни табла. Ремонт на изградените досега образователни екопътеки на територията на парка”, от проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
195410 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.11.2014 г. Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Извършване на строително-монтажни работи във връзка спремахване на 19 нестопанисвани и застрашаващи човешкото здраве обекти на територията на НП „Пирин“ в землищата на общините Кресна, Банско и Сандански
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдат извършени е необходимо да бъдат осъществени дейности свързани с извършване на строително-монтажни работи във връзка спремахване на 19 нестопанисвани и застрашаващи човешкото здраве обекти на територията на НП „Пирин“ в землищата на общините Кресна, Банско и Сандански;

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

3) Количество или обем

За Обособена позиция № 5 – Извършване на строително-монтажни работи във връзка спремахване на 19 нестопанисвани и застрашаващи човешкото здраве обекти на територията на НП „Пирин“ в землищата на общините Кресна, Банско и Сандански;В землището на община Кресна на територията на НП „Пирин“: • Каменен обор в местността „Долен Борован” отдел 435 под. “1”, с GPS координатите на обекта са N 41° 44, 100 и Е - 023 ° 18,104.В момента сградата е срутена. Предвижда се премахване на обекта, разчистване и рекултивация на терена. В землището на община Банско на територията на НП „Пирин“: • Масивна постройка в отдел 186, м. Драгостинов чарк, ПУ „Вихрен” Сградата е с размери в план 12,60/4,80 м и с височина 2,70 от ниво терен.Конструкцията е от носещи зидани стени, изпълнени с единични тухли. Дебелината на стените е 25см. Облицовката от овален камък е с дебелина около 15см. и на много места е откъртена. Сградата е била с метална покривна конструкция, от която към момента няма останки. В постройката се влиза по 2 бр. стъпала. Има бетонна плоча с нарушена цялост. Преградните стени са изпълнени от единична тухла.Забелязва се остатъци от фаянс по вътрешните стени. В миналото постройката е използвана като санитарно помещение. Състоянието и е такова, че не може да се ремонтира и използва за нуждите на парка. Достъпът до обекта се осъществява по съществуващ асфалтов път. • 6 бр. дървени бунгала в отдел 149, м. Тодорова Орница, ПУ „Вихрен”. Дървените бунгала са поставени върху излят бетонен постамент . Към момента на пет от бунгалата е запазена дървената конструкция , като по голяма част от дървения материал е изгнил или разрушен. Дървената покривна конструкция с покритие от листова ламарина също е в много лошо състояние. Достъпът до обекта се осъществява по съществуващ асфалтов път. От 6-тото бунгало е останал единствено бетонния постамент. • Масивна постройка в отдел 149, м.Тодорова Орница, ПУ „Вихрен”. Конструкцията е от носещи зидани стени, изпълнени с единични тухли. Дебелината на стените е 25см. Подовата конструкция е била конструирана като гредоред, който към днешна дата е разрушен, като по този начин изкопа за фундаментите е отворен и съществува опасност от пропадане на преминаващи туристи и животни. Сградата е била с дървена покривна конструкция, от която към момента няма останки. Достъпът до обекта се осъществява по съществуващ асфалтов път. • Масивна постройка в отдел 149, м.Тодорова Орница, ПУ „Вихрен”. Стар трафопост, от който към момента са останали разрушени каменни стени. Сградата се намира до нов трафопост, които се използва за нуждите на х. Бистрица. Достъпът до обекта се осъществява по съществуващ асфалтов път. • Масивна постройка в отдел 248, до хижа Безбог, ПУ „Безбог”. Стар трафопост.Конструкцията е от носещи зидани стени, изпълнени с единични тухли. Металната покривна конструкция е с покритие от листова ламарина. • Масивна постройка в отдел 248, до хижа Безбог, ПУ „Безбог”. Стара тоалетна с размери в план 5,3/2,3 м и с височина от ниво терен 2,7 от югоизточната страна и 0,70 от северозападна. Състои се от 4 отделни клетки. Конструкцията е от носещи зидани стени, изпълнени с единични тухли и камък.Покривна конструкция е изпълнена като бетонна плача с покритие от листова ламарина. Достъпът до обекта се осъществява по съществуващ горски път. • Основи на стара хижа и палатков лагер намиращи се в отдел 248, до хижа Безбог, ПУ „Безбог”. Върху терасите на палатковия лагер, чиито подпорни стени са изградени с каменна зидария са разположени металните скари за опъване на палатките. Към момента желязото е силно корозирало, повечето от елементите са силно деформирани или счупени. На мястото има каменни основи от старата хижа „Безбог”, която е била разрушена от паднала лавина. Основите са от зидани каменни стени , върху която има отлята бетонна плоча, която към момента е с нарушена цялост. Достъпът до обекта се осъществява по съществуващ горски път. Продължава в поле 5 - Допълнителна информация

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
65840 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.11.2014 г. 
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Продължение от поле 3 - Количетво или обем: • Стара сграда , намираща се в отдели 248”а” до хижа Безбог, ПУ „Безбог”. Към момента от нея е останало само бетонен постамент, които следва да премахнат. Достъпът до обекта се осъществява по съществуващ горски път. • Столова намиращи се в отдели 248”а” и 249 “2”до хижа Безбог, ПУ „Безбог”. Масивната постройка е служила за столова на палатковия лагер. Сградата се състои от три помещения и тераса. Конструкцията е от каменна и тухлена зидария и бетонна покривна плоча. Достъпът до обекта се осъществява по съществуващ горски път. • Бунгало намиращо се отдели 248”а” и 249 “2”. Масивна постройка с размери 3,7/3,3и с височина от ниво терен 2,85 от югоизточната страна и 0,50 от северозападна. Конструкцията е от е от носещи зидани стени, изпълнени с единични тухли и камък.Дървената покривна конструкция е с покритие от листова ламарина. До постройката има изградена бетонна площадка, която също се препоръчва да бъде премахната. Достъпът до обекта се осъществява по съществуващ горски път. Предвижда се премахване на 15-те обекта, разчистване на и рекултивация на терена. В землището на община Сандански на територията на НП „Пирин“: • Керпичен обор в м. „Арнауд дере”, отдел 407, под. 11, надморска височина 1328 м. GPS координати на обекта са N 41° 41,058’ и E 023° 21,538’. В момента е срутена. Достъпът до обекта се осъществява по съществуващ горски път. • Тухлена сграда в м. „Башлиица”, отдел 1319, под. 1 – Полусрутена изоставена сграда от времето на АПК, когато са качвали стадата да пашуват. GPS координати на обекта са N 41° 41,526’ и E 023° 24,252’. Надморска височина 1816 м. Достъпът до обекта се осъществява по съществуващ горски път. • Ламаринен фургон в м. „Башлиица”, отдел 1319, под. 1. GPS координати N 41° 41,556’ и E 023° 24,222’. Надморска височина 1815 м. Достъпът до обекта се осъществява по съществуващ горски път. Предвижда се премахване на 3-те обекта, разчистване на и рекултивация на терена.
Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Извършване на строително-монтажни работи на ПИЦ „Кресна“ и ПИЦ „Добринище”
1) Кратко описание

Във връзка с изпълнение на заповед № РД-532/02.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, по проект № DIR-511-3325-3-91 „Устойчиво управление на "Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, Приоритетна ос 3 „Опазване на биологичното разнообразие в Република България” е необходимо да бъдат извършени е необходимо да бъдат осъществени дейности свързани с извършване на строително-монтажни работи на ПИЦ „Кресна“ и ПИЦ „Добринище”

2) Общ терминологичен речник (CPV)

45000000, 45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради

3) Количество или обем

За Обособена позиция № 6 – Извършване на строително-монтажни работи на ПИЦ „Кресна“ и ПИЦ „Добринище”. На ПИЦ „Добринище” и ПИЦ „Кресна” не са извършвани ремонти от влизането им в експлоатация. Основните строително-монтажни работи, предвидени при ремонта са:• Препокриване с керемиди;• Боядисване;• Ремонт на баните и кухните и др.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС
24243 BGN
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Дата за начало: , Дата за завършване: 30.11.2014 г.