Версия за печат

00397-2014-0013

BG-Стара Загора: Лизинг

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ ПО ЧЛ. 7, Т. 5 ИЛИ 6 ОТ ЗОП

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Пламен Вълков, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" - стая 15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Доставка чрез лизингова компания на нови товарни високопроходими автомобили при условията на 60 /шестдесет/ месечен финансов лизинг за нуждите на "В и К" ЕООД град Стара Загора”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Доставки
Лизинг 
Място на изпълнение: „ПСД” на "ВиК" ЕООД град Стара Загора.
Код NUTS: BG344
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за:

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Доставка чрез лизингова компания на 2 /два/ броя нови товарни високопроходими автомобили от една марка - тип пикап, с минимални технически характеристики и изисквания, посочени в документацията за участие, при условията на 60 /шестдесет/ месечен финансов лизинг. Доставките ще се осъществяват франко „Помощна и спомагателна дейност” (ПСД) на "ВиК" ЕООД град Стара Загора в срок до четири месеца от сключване на договора за доставка. Доставката на автомобили ще се извърши при условията на финансов лизинг за срок от 60 /шестдесет/ месеца. За целта всеки от участниците следва да представи лизингова схема за срок от шестдесет месеца и Проект на договор за лизинг за същия срок, който в последствие ще е неразделна част от сключения договор за доставка.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

34113200

Описание:

Превозни средства с висока проходимост

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Доставка на 2 /два/ броя нови товарни високопроходими автомобили.

Прогнозна стойност без ДДС
85000 BGN
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци

4


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

1).Гаранцията за участие не се изисква. 2).Гаранция за изпълнение на стойност 1% от стойността на договора, представена в една от следните форми: парична сума, внесена в касата или по б.с/ка на "ВиК" ЕООД Стара Загора: „Централна кооперативна банка” АД, банков клон Стара Загора: гр.Стара Загора п.к.6000, ул. „Кольо Ганчев” № 54, BIC код е CECBBGSF, IBAN с/ка BG45 CECB 9790 1037 2874 00 или банкова гаранция, като срокът на действието й следва да надвишава срока на действие на договора. Гаранцията за изпълнение се представя при сключване на договора.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Собствено финансиране. Плащането ще се извършва по банков път, в евро след издаване на фактура съгласно лизинговата схема. Всяка фактура следва да съдържа като реквизит номера и предмета на договора. 1.Лизинг – първоначална вноска - 50% с изцяло изплатен ДДС за пълната стойност на автомобилите. 2.Лихвен % в евро. 3.Срок за откупуване на автомобилите 60 мес. 4.Допълнителни разходи: -автокаско; -гражданска отговорност; -такса за обслужване на лизинга /за първата година, към момента на сключване на договора/ -други такси.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: Заверено удостоверение за данъчна и ДДС регистрация, заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Когато участникът е обединение се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, както и разпределението на участието на лицата при изпълнението на дейностите. Участникът да отговаря на изискванията по чл. 47, ал.1, ал.2, т.1 и 3 и ал.5 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие лицата, които: - не отговарят на изискванията по чл. 47, ал.1, ал.2, т.1 и 3 и ал.5 от ЗОП. - не отговарят на минималните технически спецификации
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Не се изискват.

ІІІ.2.3) Технически възможности

1.Декларация, съдържаща списък на лизинговите договори по предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.), по образец приложен в документацията и придружена от препоръка/ки за добро изпълнение – минимум една. 2. Каталог на български език описващ подробно техническите характеристики на доставените изделия, основни параметри и размери.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Най-ниска цена
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ


IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
21.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 29.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

Централно управлението на “В и К” ЕООД– гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62, заседателна зала.

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирани от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

1. „Доставка на 2 броя нови товарни високопроходими автомобили от една марка - тип пикап” Минимална техническа спецификация: - обем на двигателя – над 2300 куб.см; - мощност – до 130 к.с.; - задвижване – 4 х 4; - клиренс – мин. 190 мм.; - брой места фабрично – 4 + 1; - гориво – бензин и газ; - открит товарен отсек с мин. размери: ширина – 1400 мм., височина – 400 мм., дължина – 1300 мм., - полезен товар – мин.1000 кг.; - газова уредба – фабрично вградена; - цвят – бял; - ляв волан – със сервоусилвател; - гаранция на автомобила – мин. 5 год. или 100 000 км.; - скоростна кутия – механична, мин. 5 степенна; - мин. 2 бр. предни въздушни възглавници; - ABS – система против блокиране на спирачките; - междуосие – мин. 2700 мм.; - климатична система; - централно заключване с дистандионно управление; - мин.Euro 5. 2.Най-ниска цена. Забележка: Предлаганата цена е в евро, франко склада на Възложителя, без ДДС и се формира като сбор от цените на двата товарни високопроходими автомобила с включени всички допълнителни разходи за срока за откупуване - 60 месеца. 3.Документация за участие в процедурата се получава всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа в ЦУ “В и К” ЕООД– гр. Стара Загора, ул. “Христо Ботев” №62 в стая №15. Преди да я получат лицата имат право да я разгледат на място.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ