Версия за печат

00127-2014-0009

BG-Дългопол: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Дългопол, гр. Дългопол ул. "Георги Димитров" № 105, За: инж. Веселин Върбанов, Република България 9250, Дългопол, Тел.: 0517 22185, E-mail: eu_pr@dalgopol.org, Факс: 0517 22135

Място/места за контакт: гр. Дългопол ул. "Георги Димитров" № 105

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dalgopol.org..

Адрес на профила на купувача: www.dalgopol.org..

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: ул."Цар Самуил" / от о.т.9 до о.т.184 / , ул."Л.Каравелов" / от о.т.182, през о.т.184, о.т.185, до о.т.206/ , ул."Патриарх Евтимий" / от о.т.206, през о.т.205, о.т.204, о.т.202, до РШсъщ. м/у о.т.202 и о.т.201 / , ул."Софроний Врачански" / от о.т.182 до РШсъщ. м/у о.т.182 и о.т.180 / , ул."Филип Тотю" /от о.т.185до о.т.186 / , ул.Панайот Хитов" / от о.т.186 до о.т.205 / гр. Дългопол, община Дългопол”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите 
Място на изпълнение: ОбщинаДългопол, област Варна
Код NUTS: BG331
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата общест. поръчка обхваща изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: ул."Цар Самуил", ул."Л.Каравелов", ул."Патриарх Евтимий" , ул."Софроний Врачански", ул."Филип Тотю", ул.Панайот Хитов" в гр. Дългопол, общ. Дългопол. Предвидено е битовите отпадни води от новопроектираната битова канализация да се заустят съществуващата канализация на гр.Дългопол в съществуващи ревизионни шахти. Обща дължина на проектираната канализация е общо 1100.59 метра. Канализацията ще се изпълни с канализационни дебелостенни PVC тръби Ф315; SN 8. Канализационните тръби се полагат върху слой от добре уплътнен пясък с дебелина минимум 15 см. Засипването се изпълнява на пластове с уплътняване до достигане на изискванията. Предвидено е всички външни ревизионни шахти да се изпълняват от сглобяеми стоманобетонни елементи. Сградните канализационни отклонения се предвиждат да се изпълнят с канализационни PPR тръби Ф200;SN 8, като присъединяването им в уличната канализация ще се извърши в улични ревизионни шахти или директно теме с теме тръба. Проектирани са сградни канализационни отклонения към всички имоти от посочените улици. Общата дължина на предвидения за реконструкция водопровод е 1111,08 метра. Трасетата на новопроектираните водопроводи са в уличните платна на разстояние от съществуващите бордюри от 0,70 метра до 1,00 метра, а в местата където няма бордюри водопроводите са на разстояние от 2,00 метра от оста на улицата. Със строителството на канализацията ще се извършва и изграждане на водопроводната мрежа. Новопроектираната водопроводна мрежа ще се изпълни с тръби от полиетилен висока плътност със сечение Ф90 РЕ 100 и Ф32 за сградни водопроводни отклонения. Предвидено е земното покритие над водопровода да бъде средно 1,50 метра. Дъното на изкопа се подравнява и тръмбова и се прави пясъчна подложка 10 см. Тръбите се засипват с пясък или мека пръст 30-40 см над темето на пластове от 10 см като внимателно се уплътнява около тръбите.За обратното засипване на изкопа се подбира мека пръст без камъни, буци, корени и други. Засипването се извършва на пластове от 20 см., които се тръмбоват до достигане коефициент на уплътнение К=0,98. Когато насипът олегне добре уличната настилка се възстановява.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по горепосочените улици в град Дългопол и изграждане на канализационна мрежа по улици в град Дългопол, община Дългопол. Предвижда се подмяна на водопроводна мрежа с обща дължина 1111,08 метра и изграждане на канализационна мрежа с обща дължина 1100,59 метра. Видовете работи, които следва да се изпълнят са: нарязване и разваляне на асфалтова настилка, изкоп с багер и ръчни изкопи, доставка и полагане на подложка от пясък, засипване на изкопите с трамбовка, полагане на тръби, разваляне и възстановяване на тротоари, демонтаж и възстановяване на улични бордюри, доставка, полагане и валиране на каменна фракция, доставка и полагане на неплътен и плътен асфалт и др.

Прогнозна стойност без ДДС
838663.27 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

4


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка е в размер на 8 000.00 (осем хиляди) лева. Гаранцията за участие трябва да бъде представена в една от следните форми: парична сума, платима по банковата сметка на Възложителя: - оригинал на банкова гаранция за участие. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на обществената поръчка без ДДС, и се представя в една от следните форми: -парична сума, платима по банковата сметка на Възложителя -оригинал на банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на Възложителя. Гаранциите по формата на паричен превод се превеждат по следната банкова сметка на Възложителя: Банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, Представителство гр. Дългопол”, Банков код (BIC): CECBBGSF, Банкова сметка (IBAN): BG05CECB97903377536601. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано «Гаранция за участие в процедура с предмет:„Изграждане на канализационна и подмяна на водопроводна мрежи по улици: ул."Цар Самуил" / от о.т.9 до о.т.184 / , ул."Л.Каравелов" / от о.т.182, през о.т.184, о.т.185, до о.т.206/ , ул."Патриарх Евтимий" / от о.т.206, през о.т.205, о.т.204, о.т.202, до РШсъщ. м/у о.т.202 и о.т.201 / , ул."Софроний Врачански" / от о.т.182 до РШсъщ. м/у о.т.182 и о.т.180 / , ул."Филип Тотю" /от о.т.185до о.т.186 / , ул.Панайот Хитов" / от о.т.186 до о.т.205 / гр. Дългопол, община Дългопол”. Документът, удостоверяващ платената гаранция за изпълнение в парична сума по банков път следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния документ с подпис и печат от съответната банка. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, в нея трябва изрично да е записано че: - е безусловна и неотменима; - е в полза на Възложителя; - е със срок на валидност – не по-малко от 365 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти; - е за настоящата обществена поръчка Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея трябва изрично да е записано че: - е безусловна и неотменима; - е в полза на Възложителя; - е със срок на валидност 20 (двадесет) дни след издаване на документ за въвеждане в експлоатация на обекта. Документът, удостоверяващ платената гаранция за изпълнение в парична сума по банков път следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), следва да завери съответния документ с подпис и печат от съответната банка. Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде на български език или в превод, в случай, че е издадена от чуждестранна банка.Гаранцията за изпълнение се освобождава в пълен размер в срок до двадесетия (20) ден след издаване на Разрешение за ползване на строежа. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли при него. Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя, ако в акта на комисията, с който приема окончателното изпълнение на поръчката е отчетено частично изпълнение или неизпълнение на поръчката. Гаранцията за изпълнение се задържа от Възложителя и в случай на разваляне на договора по вина на Изпълнителя.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Плащането на настоящия договор се извършва при одобрение на проекта от финансиращия орган по следната схема: Окончателното плащане след подписване на акт образец 15 и превеждане на сумата от финансиращия орган на възложителя.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

С оглед предоставената му правна възможност в чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП, Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че определеният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. В случай, че участникът е Обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, членовете на Обединението следва да са сключили споразумение (или еквивалентен документ). Споразумението, респективно – съответния документ за създаване на Обединението за участие в процедурата, следва да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие и в текста му задължително трябва да се съдържа посочване на: (1) представляващия Обединението; (2) Възложителя и (3) процедурата за участие в която се обединяват. Споразумението (съответния документ за създаване на Обединението) трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: - всички членове на Обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за изпълнението на договора. - всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. - е направено разпределение на дейностите между отделните членове на Обединението, с ясно и конкретно посочване на обекта/ите и/или дейностите, които всеки от тях ще изпълнява в рамките на договора за изпълнение на обществената поръчка. При разпределянето на дейностите, свързани с осъществяване на строително-монтажните работи от обекта на поръчката, това разпределение следва да съответства на професионалната квалификация (според условията за вписване в Централния професионален регистър на строителя и категорията на съответния обект по чл. 137 от ЗУТ) на участниците, които ще вземат участие в строително-монтажните работи на всеки етап от изпълнението обекта на поръчката. - Участниците в Обединението трябва да определят едно лице, което да представлява Обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на Обединението след подаването на офертата.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: 1) Документи за правосубектност на участника. Прилагат се и за подизпълнителя (в случай че се предвижда/т такъв/а) и членовете на обединението/консорциума ( в случай, че участника е обединение) : а) Ако участникът Е вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията: - декларация за ЕИК на участника; - копие от документ за регистрация на участника по ЗДДС, ако е регистриран. б) Ако участникът НЕ Е вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията: - оригинал или нотариално заверено копие на документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, като документът бъде преведен с официален превод на български език (за юридическо лице, което не е регистрирано в България); - копие от документ за самоличност, заверен от лицето (за физическо лице, което не е търговец). В случаите на физическо лице, което не е български гражданин, копието от документ за самоличност следва да е преведено с официален превод на български език. - копие от документ за регистрация на участника по БУЛСТАТ; - копие от документ за регистрация на участника по ЗДДС, ако е регистриран. 2) Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на платежен документ или оригинал на банкова гаранция за участие; 3) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); 4) Оригинал или нотариално заверено копие на споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) 5) Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, който: 5.1 не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т.1, б."а", б. "б," б. "в" , б. "г, б. "д" и ал. 5 и чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3 от ЗОП - декларации се прилагат от подизпълнителя и от членовете на обединението/консорциума; 5.2 не декларира, че в предложената цена е спазено изискването за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд. 5.3 не представи Декларация по закона за защита на личните данни. Прилагат се и за подизпълнителя; 5.4 не представи Декларация за обвързаност с подадената от обединението оферта; 5.5 не представи Декларация за участие на подизпълнители; 5.6 не представи споразумение за създаване на обединение (когато участникът е обединение, което не е юридическо лице); 5.7 не представи Декларация. по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор. 5.8 не представи Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв (ако е приложимо). 5.9 не представи Декларация, че ще спазва всички условия необходими за изпълнение на поръчката. 5.10 не представи Декларация, че е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката. 5.11 не представи заявление за участие и списък на документите съдържащи се в офертата.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Справка за оборота от строителство, за предходните три приключили финансови години; Баланс и отчет за приходите и разходите от годишния финансов отчет за всяка една от последните три финансови години или Декларация (свободен текст), че същите са публикувани в Търговския регистър при Агенция по вписванията и са публично достъпни. 2. Заверено собственоръчно от представляващия участника копие на застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.
Минимални изисквания: 1.Участникът трябва да е реализирал оборот от строителство общо за предходните три финансови години, в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си в размер на не по-малко от 900 000.00 (деветстотин хиляди) лева. 2. Участникът следва да е застрахован с валидна застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да покрива минимум трета категория строеж (минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.) за извършване на строителство. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, в която е установен/ регистриран. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискванията се отнасят общо за обединението, с изключение на изискването по т. 2, съобразно чл. 25, ал.8 от ЗОП. Когато участникът в процедурата предвижда участие на подизпълнители, изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък на инженерно-техническия състав по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП по образец, придружен с автобиографии, представени в оригинал на предложените специалисти, със заверено собственоръчно от представляващия участника копия на документи, удостоверяващи образованието, квалификацията и опита на предложения екип. Квалификацията се удостоверява с копия на дипломи, сертификати, удостоверения и др. Опитът се удостоверява с копия на трудови книжки, копия на договори, референции и др. 2. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП за изпълнени договори, сходни с предмета на поръчката, през последните 5 години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си -пообразец. Списъка по чл. 51, ал.1, т. 2 от ЗОП трябва да е придружен с препоръки в оригинал за добро изпълнение за тези строителни обекти, издадени от техните възложители. Тези препоръки задължително следва да посочват стойността, датата и мястото на строителството, дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания, както и процентът, изпълнен от Участника, когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно. 3. Справка по чл. 51, ал. 1, т. 3 от ЗОП - по образец, придружена от доказателства за собственост, респ. правното основание, на което участникът ще ползва конкретно посоченото от него оборудване за срока на изпълнение на поръчката (Препис-извлечение от балансовата сметка за дълготрайни активи на участника, респ. подизпълнителите за собствено оборудване, от които е видно собственото им оборудване, или заверено от участника копие на договорите за наем на съответното оборудване, строителна техника и механизация, или заверено от участника копие на договор за заем за послужване-в случая на предоставяне от други физически или юридически лица). В случай че са представени договори за наем и/или лизинг и/или договори за заем за послужване, то към същите следва да има приложени документи за собственост на името на Наемодателя/ Лизингодателя или на името на физическите или юридическите лица, които предоставят на разположение своите ресурси. 4. Заверени собственоръчно от представляващия участника копия на валидни сертификати за внедрени: Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен и Система за управлението на здравето и безопасността при работи по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически състав, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, включващ минимум: - Ръководител обект - строителен инженер със специалност „ВиК” или еквивалентна със стаж минимум 5 г. – 1 брой; - Технически ръководител - минимум 1 бр. строителен инженер или „строителен техник” със специалност „ВиК” или еквивалентна със стаж минимум 5 г. - Наличен координатор по безопасност и здраве, притежаващ валидни необходимите документи Забележка: Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите от инженерно-техническия състав отделни лица (един експерт не може да съвместява повече от една позиция в изискуемия ръководен инженерно-техническия състав). При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствието с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. 2. През последните 5 години участникът да има като изпълнител, вкл. като член на обединение-изпълнител (за частта от поръчката, която той е изпълнявал), изпълнени не по-малко от 1 (един) обект сходен с предмета на поръчката. !!! За целите на настоящата поръчка под „обект с предмет, сходен с предмета на поръчката“ ще се приема: изпълнение на СМР или СРР – изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт (нямащ характер на текущ ремонт) на външни водопроводни и/или канализационни мрежи. 3. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимото собствено, наето или използва ресурсите на други физически или юридически лица за минимално строително оборудване, транспортни средства и механизация за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в което число минимум: 2 багера; 4 самосвала; 1 челен товарач, 2 валяка; 2 трамбовки;1 пътна фреза; 1мини багер; 1 асфалтополагаща машина. Забележка: Участник в процедурата може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица. 4. Участникът трябва да има разработена, внедрена и сертифицирана Система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен и внедрена и сертифицирана Система за безопасни условия на труд в строителството по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен с предметен обхват в областта на строителството. Забележки: В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, изброените по-горе изисквания се отнасят за обединението/консорциума като цяло, с изключение на изискванията по т.4, което следва да бъде съобразено с разпоредбата на чл. 25, ал. 8 от ЗОП. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването за оборот се отнася за подизпълнителя, съобразно вида и дела на неговото участие в изпълнението на конкретните дейности от обекта на поръчката.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: ТЕХНОЛОГИЧНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ; тежест: 25
Показател: УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА; тежест: 25
Показател: ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ; тежест: 50

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
18.07.2014 г.  Час: 15:00
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
28.07.2014 г.  Час: 15:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

365

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 29.07.2014 г.  Час: 13:00
Място

гр. Дългопол ул. "Георги Димитров" № 105

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

Документацията за участие в настоящата открита процедура е публично достъпна на електронната страница на общинаДългопол - www.dalgopol.org. в секция "Профил на купувача" до изтичане на срока посочен в раздел IV. 3.3 от обявлението.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

18.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ