Версия за печат

00397-2014-0012

BG-Стара Загора:

РЕШЕНИЕ

Номер: ПЗ - 57 от 12.06.2014 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура


І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 5 или 6 на ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. "Христо Ботев" №62, За: Пламен Вълков, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476, E-mail: pvulkov@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки" - стая 15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

Вода


А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата

Договаряне без обявление


IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл.103, ал.2, т.9 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставки
ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект

„Доставка на горива за нуждите на "В и К" ЕООД град Стара Загора” Доставка на горива от следните видове и прогнозни количества: 1.Дизелово гориво Б6 – 660 000 л. 2.Безоловен бензин А95Н bio 5% – 90 000 л. Технически спецификации – да отговарят на БДС. Място – франко собствени на Възложителя бензиностанции в базите на дружеството в район на Стара Загора, Казанлък, Раднево и Чирпан. Предаването на стоката в базите на дружеството – следва да се извършва с приемо-предавателен протокол и сертификат за качество и произход. Срок – всяка конкретна доставка за базите на дружеството се извършва в срок до 5 дни от получаване на писмена заявка. Срока на изпълнение на поръчката е две години от възлагане на поръчката. - Качество на стоките – по БДС и анализно свидетелство - Страна на произход - производство на “Лукойл – Нефтохим” АД или друг лицензиран производител. - Опаковка: наливно / за горивата: автоцистерни. - Рекламационен срок, начин на уреждане на рекламациите: за количество - в момента на приемане на стоката, за качество - до 10 (десет) дни след издаване на пробите за качество Плащането ще се извършва по банков път, в лева, в срок до 30 дни след подписване на приемо-предавателния протокол, удостоверяващ качеството по БДС и издаване на данъчна фактура, която да съдържа номер на договора и предмета му. Доставчикът трябва да представи следните документи в деня на сключването на борсовия договор: Удостоверение от Търговския регистър за актуално състояние; Удостоверение от Търговския регистър за липса на производство по несъстоятелност и обявяване в ликвидация; Заверено копие на данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС; Актуални удостоверения за липса на задължения към държавата (НАП) и общината. Свидетелства за съдимост на представляващите дружеството (в законоустановената валидност – 6 месеца). Декларации по чл. 47, ал.2 и 5 от ЗОП. Гаранция за изпълнение на договора - 1 % от стойността на борсовия договор, без включен ДДС, преведена по сметката на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, при сключването на сделката, в „Централна кооперативна банка” АД, банков клон Стара Загора: гр.Стара Загора п.к.6000, ул. „Кольо Ганчев” № 54, BIC код е CECBBGSF, IBAN с/ка BG45 CECB 9790 1037 2874 00 или банкова гаранция на същата стойност.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие

НЕ


V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

Обект на поръчката е доставката на стоки по списъка в приложението към чл.38, ал.1 на ППЗОП, като договорът се сключва по реда на Закона за стоковите борси и тържища.

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: ОДОБРЯВАМ


VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" №18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ


IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

12.06.2014 г. 


Възложител

Трите имена: инж. Радостин Иванов Миланов
Длъжност: Управител