Версия за печат

00285-2014-0004

BG-Благоевград: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Милана Самарджиев; Вера Лазарова, РБългария 2700, Благоевград, Тел.: 0894 426027; 0899 820054, E-mail: op@swu.bg, vera.lubenova@abv.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.swu.bg/information-for/public-procurement.aspx.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Даниела Гошева, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885508, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

Югозападен университет "Неофит Рилски", ул. Иван Михайлов, 66, За: Красимира Златкова, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 885505, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: www.swu.bg.

I.2) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.3) Основна дейност

Образование

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентски столове

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Благоевград, Студентски столове на Университета, Учебен център "Бачиново"
Код NUTS: BG413
II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Периодични доставки на хранителни продукти и напитки за нуждите на студентските столове на Университета по видове, съгласно Приложения: №1 – мляко; Приложение №2 - млечни продукти; Приложения: №3 – кашкавал и сирене; Приложение №4 – яйца; Приложение №5 – олио и зехтин; Приложение №6 – хляб и хлебни изделия; Приложение №7 – риба; Приложение №8 - рибни консерви; Приложение №9 – месни консерви; Приложение №10 – птиче месо, замразено; Приложение №11 – птиче месо, охладено; Приложение №12 – продукти от птиче месо; Приложение №13 – пресни телешки шол и свински бекон; Приложение №14 – прясно свинско месо и месни продукти; Приложение №15 – малотрайни колбаси; Приложение №16 - трайни колбаси; Приложение №17 – пакетирани варива, тестени изделия и други; Приложение №18 – подправки; Приложение №19 – зеленчукови консерви; Приложение №20 – десертни млека и млечни десерти; Приложение №21 - сладкарски изделия; Приложение №22 – натурални сокове и нектари; Приложение №23 – безалкохолни напитки; Приложение №24 – други безалкохолни напитки; Приложение №25 – пиво и други; Приложение №26 – кафе, чай и други; Приложение №27 – картофи; Приложение №28 – пресни домати, краставици и зеле; Приложение №29 – пресни зеленчуци; Приложение №30 – други пресни зеленчуци

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:
За една или повече обособени позиции
II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Съгласно съответните Приложения: Приложение №1 – мляко; Приложение №2 - млечни продукти; Приложения: №3 – кашкавал и сирене; Приложение №4 – яйца; Приложение №5 – олио и зехтин; Приложение №6 – хляб и хлебни изделия; Приложение №7 – риба; Приложение №8 - рибни консерви; Приложение №9 – месни консерви; Приложение №10 – птиче месо, замразено; Приложение №11 – птиче месо, охладено; Приложение №12 – продукти от птиче месо; Приложение №13 – пресни телешки шол и свински бекон; Приложение №14 – прясно свинско месо и месни продукти; Приложение №15 – малотрайни колбаси; Приложение №16 - трайни колбаси; Приложение №17 – пакетирани варива, тестени изделия и други; Приложение №18 – подправки; Приложение №19 – зеленчукови консерви; Приложение №20 – десертни млека и млечни десерти; Приложение №21 - сладкарски изделия; Приложение №22 – натурални сокове и нектари; Приложение №23 – безалкохолни напитки; Приложение №24 – други безалкохолни напитки; Приложение №25 – пиво и други; Приложение №26 – кафе, чай и други; Приложение №27 – картофи; Приложение №28 – пресни домати, краставици и зеле; Приложение №29 – пресни зеленчуци; Приложение №30 – други пресни зеленчуци

II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

12

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие – внесена парична сума или оригинал на банкова гаранция в размер 1%, определен от стойността на приблизителните количества хранителни продукти и напитки, за различните приложения, както следва: Приложения: №1 – мляко – 210 лв.; Приложение №2 - млечни продукти – 60 лв.; Приложения: №3 – кашкавал и сирене – 390 лв.; Приложение №4 – яйца –160 лв.;Приложение №5 – олио и зехтин – 140 лв.; Приложение №6 – хляб и хлебни изделия –230 лв.; Приложение №7 – риба – 280лв.; Приложение №8 - рибни консерви – 60 лв.; Приложение №9 – месни консерви – 50 лв.; Приложение №10 – птиче месо, замразено –360 лв.; Приложение №11 – птиче месо, охладено –25 лв.; Приложение №12 – продукти от птиче месо – 180 лв.; Приложение №13 – пресни телешки шол и свински бекон –970 лв.; Приложение №14 – прясно свинско месо и месни продукти – 380 лв.; Приложение №15 – малотрайни колбаси – 110 лв.; Приложение №16 - трайни колбаси – 120 лв.; Приложение №17 – пакетирани варива, тестени изделия и други – 220 лв.; Приложение №18 – подправки –35 лв.; Приложение №19 – зеленчукови консерви –200 лв.; Приложение №20 – десертни млека и млечни десерти –200 лв.; Приложение №21 - сладкарски изделия –540 лв.; Приложение №22 – натурални сокове и нектари –660 лв.; Приложение №23 – безалкохолни напитки –20 лв.; Приложение №24 – други безалкохолни напитки –5 лв.; Приложение №25 – пиво и други –20 лв.; Приложение №26 – кафе, чай и други –100 лв.; Приложение №27 – картофи –90 лв.; Приложение №28 – пресни домати, краставици и зеле –310 лв.; Приложение №29 – пресни зеленчуци –200 лв.; Приложение №30 – други пресни зеленчуци –40 лв.; Гаранцията за участие следва да е внесена по банковата сметка на Югозападен университет ”Неофит Рилски”, гр. Благоевград; Първа инвестиционна банка, клон Благоевград: BGN – BG33FINV91503315415591; BIC: FINVBGSF - клон Благоевград Гаранцията за изпълнение е внесена парична сума или оригинал на банкова гаранция в размер 2% от стойността на цялата поръчка хранителни продукти или напитки, определен за различните приложения, с което кандидатът е спечелил поръчката. Внася се по посочена банкова сметка на Възложителя преди сключване на договора. Гаранциите се представят във форма, избрана от кандидата – парична сума или банкова гаранция. Когато кандидатът или избрания изпълнител на поръчката е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банкова гаранция, съответно вносител по гаранцията.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Заплащане на доставяните хранителни продукти и напитки по банков път, в лева, до 30 дни след доставката, срещу представена фактура в оригинал.

ІІІ.1.4) Други особени условия
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Право на участие в процедурата имат физически или юридически лица, които притежават необходимите разрешения и сертификати да упражняват дейността по предмета на поръчката. Всеки кандидат има право да участва по едно и/или повече приложения с групи хранителни продукти, като в предложението за участие следва да посочи това. Да са закупили документация и да са внесли гаранция за участие. За кандидатите: 1. да отсъстват обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5, т. 2 от ЗОП; 2. да отсъстват обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП; 3. да представят доказателствата за техническите възможности за изпълнение на поръчката чрез справка – декларация по чл. 51, ал. 1, т. 3 ЗОП - за техническото оборудване, с които разполага кандидатът или участникът за изпълнение на обществената поръчка. На транспортните средства следва да са посочени марка и регистрационен номер. За специализираните транспортни средства трябва да има издадено актуално удостоверение от Българската агенция по безопасност на храните. Копията на удостоверенията трябва да са заверени с гриф ”Вярно с оригинала”, подписани и подпечатани със свеж печат от лицето представляващо участници; 4. да представят доказателства -копие на удостоверение за регистрация на обект за производство на храни по чл.12 ал.2 от Закона за храните, издадено от Българска агенция по безопасност на храните, на името на производителя, в което са включени групите хранителни продукти, за които се кандидатства. Копието трябва да са заверени с гриф ”Вярно с оригинала”, подписани и подпечатани със свеж печат от лицето представляващо участника; копие на удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни по смисъла на чл.12 ал.2 от Закона за храните, когато кандидатът не е производител, издадено на негово име от Българска агенция по безопасност на храните, съответстващо с предмета на предложението, с което участва в процедурата. Копието трябва да са заверени с гриф ”Вярно с оригинала”, подписани и подпечатани със свеж печат от лицето представляващо участника. 5. предлаганите хранителни продукти да са безопасни, годни за консумация и неувреждащи здравето на хората по смисъла и в съответствие с чл. 20, ал.1 от Закона за храните, което да се доказва към момента на доставка при изпълнение на договора със съответните за това документи; 6. предлаганите хранителни продукти да бъдат етикетирани, съгласно Наредбата за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС №136 от 19. 07. 2000 г.; 7. млечните продукти –кисело мляко, прясно мляко, сирене краве, кашкавал, масло краве, десертни млека и млечни десерти, да не съдържат растителни мазнини, когато кандидатите участват за доставка на хранителни продукти по приложение №1 , 2, 3, 20.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Не е приложимо.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1. Кандидатът да разполага с техническо оборудване необходимо за изпълнение на обществената поръчка – образец № 4. На транспортните средства следва да са посочени марка и регистрационен номер. За специализираните транспортни средства трябва да има издадено актуално удостоверение от Българската агенция по безопасност на храните. Кандидатите да копията на удостоверенията трябва да са заверени с гриф ”Вярно с оригинала”, подписани и подпечатани със свеж печат от лицето представляващо участници; 2. Кандидатите да представят копие на удостоверение за регистрация на обект за производство на храни по чл.12 ал.2 от Закона за храните, издадено от Българска агенция по безопасност на храните, на името на производителя, в което са включени групите хранителни продукти, за които се кандидатства. Копието трябва да са заверени с гриф ”Вярно с оригинала”, подписани и подпечатани със свеж печат от лицето представляващо участника; 3. Кандидатите да представят копие на удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни по смисъла на чл.12 ал.2 от Закона за храните, когато кандидатът не е производител, издадено на негово име от Българска агенция по безопасност на храните, съответстващо с предмета на предложението, с което участва в процедурата. Копието трябва да са заверени с гриф ”Вярно с оригинала” ,подписани и подпечатани със свеж печат от лицето представляващо участника; 4. Предлаганите хранителни продукти трябва да са безопасни, годни за консумация и неувреждащи здравето на хората по смисъла и в съответствие с чл. 20, ал.1 от Закона за храните, което ще се доказва към момента на доставка при изпълнение на договора със съответните за това документи – декларация образец №8; 5. Предлаганите хранителни продукти да бъдат етикетирани, съгласно Наредбата за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС №136 от 19. 07. 2000 г. – декларация образец №9; 6. Млечните продукти –кисело мляко, прясно мляко, сирене краве, кашкавал, масло краве, десертни млека и млечни десерти, да не съдържат растителни мазнини, когато кандидатите участват за доставка на хранителни продукти по приложение №1 , 2, 3, 20 – декларация образец №10.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Кандидатите да разполагат с поне 1/едно/ транспортно средство за изпълнение на съответната поръчка - транспортни средства с посочени марка и регистрационен номер; за специализираните транспортни средства трябва да има издадено актуално удостоверение от Българската агенция по безопасност на храните. Копията на удостоверенията трябва да са заверени с гриф ”Вярно с оригинала”, подписани и подпечатани със свеж печат от лицето представляващо участника. Кандидатите по Приложение №1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, да разполагат най-малко по 1/едно/ хладилно транспортно средство. За останалите хранителни продукти и напитки по Приложения кандидатите да разполагат с поне 1/едно/ транспортно средство; 2. Кандидатите да притежават удостоверение за регистрация на обект за производство на храни по чл.12 ал.2 от Закона за храните, издадено от Българска агенция по безопасност на храните, на името на производителя, в което са включени групите хранителни продукти ,за които се кандидатства. Когато кандидатът не е производител да притежава удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни по смисъла на чл.12 ал.2 от Закона за храните-издадено на негово име от Българска агенция по безопасност на храните, съответстващо с предмета на предложението, с което участва в процедурата; 3. Кандидатите по всички приложения хранителни продукти да доставят предлаганите хранителни продукти, които са безопасни, годни за консумация и неувреждащи здравето на хората, по смисъла и в съответствие с чл.20 ал.1 от Закона за храните; 4. Кандидатите по всички предложения хранителни продукти да предлагат хранителни продукти, които са етикетирани, съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните приета с ПМС №136 от 19. 07. 2000 г.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
14.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 30 BGN
Условия и начин на плащане

Внесени в касата на ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. Иван Михайлов 66, Ректорат, новата сграда, стая 206. На основание чл. 64, ал. 3 ЗОП ДОКУМЕНТАЦИЯТА е публикувана на сайта на Възложителя - http://www.swu.bg/ в рубрика "Профил на купувача".

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
23.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG
 

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.07.2014 г.  Час: 10:00
Място

ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. Иван Михайлов 66, ректорат, втори етаж, Заседателна зала.

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

На основание чл. 64, ал. 3 ЗОП ДОКУМЕНТАЦИЯТА е публикувана на сайта на Възложителя - http://www.swu.bg/ в рубрика "Профил на купувача".

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

12.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 1
1) Кратко описание

Периодични доставки на мляко

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15551000, 15551300, 15511100

Описание:

Кисело мляко и други ферментирали млечни продукти
Кисело мляко
Пастьоризирано мляко

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 1 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 2
1) Кратко описание

Периодични доставки на млечни продукти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15551000

Описание:

Кисело мляко и други ферментирали млечни продукти

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 2 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 3
1) Кратко описание

Периодични доставки на кашкавал и сирене

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15500000, 15540000

Описание:

Млечни продукти
Сирене

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 3 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 4
1) Кратко описание

Периодични доставки на яйца

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03142500

Описание:

Птичи яйца

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 4 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 5
1) Кратко описание

Периодични доставки на олио и зехтин

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15411200

Описание:

Олио за готвене

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 5 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 6
1) Кратко описание

Периодични доставки на хляб и хлебни изделия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15811100, 15811200

Описание:

Хляб
Питки

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 6 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 7
1) Кратко описание

Периодични доставки на риба

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15221000, 15235000

Описание:

Риба, замразена
Консерви от риба

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 7 от документацията.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 8
1) Кратко описание

Периодични доставки на рибни консерви

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15235000

Описание:

Консерви от риба

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 8 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 9
1) Кратко описание

Периодични доставки на месни консерви

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15131000

Описание:

Приготвени храни и консерви от месо

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 9 от документацията.

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 10
1) Кратко описание

Периодични доставки на птиче месо, замразено

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15112130

Описание:

Пилета

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 10 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 11
1) Кратко описание

Периодични доставки на птиче месо, охладено

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15112100

Описание:

Прясно птиче месо

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 11 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 12
1) Кратко описание

Периодични доставки на продукти от птиче месо

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15131500

Описание:

Продукти от птиче месо

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 12 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 13
1) Кратко описание

Периодични доставки на пресни телешки шол и свински бекон

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15111000, 15111200, 15113000

Описание:

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък
Телешко месо
Свинско месо

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 13 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 14
1) Кратко описание

Периодични доставки на прясно свинско месо и месни продукти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15113000, 15131400

Описание:

Свинско месо
Продукти от свинско месо

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 14 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 15
1) Кратко описание

Периодични доставки на малотрайни колбаси

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15130000, 15131130

Описание:

Месни продукти
Колбаси

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 15 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 16
1) Кратко описание

Периодични доставки на трайни колбаси

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15130000, 15131130

Описание:

Месни продукти
Колбаси

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 16 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 17
1) Кратко описание

Периодични доставки на пакетирани варива, тестени изделия и други

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15613000, 15614000, 15612200, 15331131, 15851000

Описание:

Продукти на базата на зърна от житни растения
Преработен ориз
Брашно от зърнени култури
Фасул, преработен
Макаронени изделия

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 17 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 18
1) Кратко описание

Периодични доставки на подправки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15872200, 15872100

Описание:

Подправки
Пипер

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 18 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 19
1) Кратко описание

Периодични доставки на зеленчукови консерви

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15331400

Описание:

Зеленчуци в консерва и/или в кутия

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 19 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 20
1) Кратко описание

Периодични доставки на десертни млека и млечни десерти

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15550000, 15551500

Описание:

Други млечни продукти
Мътеница

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 20 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 21
1) Кратко описание

Периодични доставки на сладкарски изделия

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15812000, 15812100, 15812200

Описание:

Сладкарски изделия и торти
Сладкарски изделия
Торти

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 21 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 22
1) Кратко описание

Периодични доставки на натурални сокове и нектари

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15982100, 15321000

Описание:

Плодови сиропи
Плодови сокове

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 22 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 23
1) Кратко описание

Периодични доставки на безалкохолни напитки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15980000, 15982000

Описание:

Минерални води и безалкохолни напитки
Безалкохолни напитки

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 23 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 24
1) Кратко описание

Периодични доставки на други безалкохолни напитки

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15980000, 15982000

Описание:

Минерални води и безалкохолни напитки
Безалкохолни напитки

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 24 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 25
1) Кратко описание

Периодични доставки на пиво и други

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15961000

Описание:

Бира

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 25 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 26
1) Кратко описание

Периодични доставки на кафе, чай и други

2) Общ терминологичен речник (CPV)

15860000, 15861000, 15863000

Описание:

Кафе, чай и свързани с тях продукти
Кафе
Чай

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 26 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 27
1) Кратко описание

Периодични доставки на картофи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03212100

Описание:

Картофи

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 27 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 28
1) Кратко описание

Периодични доставки на пресни домати, краставици и зеле

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03221000, 03221240, 03221270, 03221400

Описание:

Зеленчуци
Домати
Краставици
Зеле

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 28 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 29
1) Кратко описание

Периодични доставки на пресни зеленчуци

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03221000

Описание:

Зеленчуци

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 29 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Приложение № 30
1) Кратко описание

Периодични доставки на други пресни зеленчуци

2) Общ терминологичен речник (CPV)

03221000, 03221112, 03221230

Описание:

Зеленчуци
Моркови
Пиперки

3) Количество или обем

Съгласно Приложение № 30 от документацията

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване
Продължителност в месеци: 12