Версия за печат

00384-2014-0006

BG-Бяла Слатина: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“ № 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: Цветелина Бориславова Страшимирова

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание
II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Избор на изпълнител на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: гр. Бяла Слатина
Код NUTS: BG313
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“. Дейностите, които ще се извършват са: - Подмяна на част от съществуващата водопроводната мрежа на с. Габаре – Община Бяла Слатина; - Подмяна на част от съществуващата водопроводната мрежа на с. Галиче – Община Бяла Слатина; - Подмяна на част от съществуващата водопроводната мрежа на с. Попица – Община Бяла Слатина; - Подмяна на част от водопроводната мрежа на с. Търнак – Община Бяла Слатина.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

45332200

Описание:

Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител на СМР за реконструкция на водопроводната мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица в Община Бяла Слатина по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2 000 еквивалентни жители“. Дейностите и количествата, предмет на настоящата поръчка са: - Подмяна на част от съществуващата водопроводната мрежа на с. Габаре – Община Бяла Слатина, като тръбите за подмяна са със следните параметри: DN90 - 3216,45 м.; DN110 - 455,50 м.; DN160 - 477,50 м. Обща дължина на мрежата за подмяна: 4149,45 м. - Подмяна на част от съществуващата водопроводната мрежа на с. Галиче – Община Бяла Слатина, с обща дължина - 5780 м. и диаметър DN90; - Подмяна на част от съществуващата водопроводната мрежа на с. Попица – Община Бяла Слатина, с обща дължина - 8252 м. и диаметър DN90; - Подмяна на част от водопроводната мрежа на с. Търнак – Община Бяла Слатина, с обща дължина - 7477 м. и диаметър DN90.

Прогнозна стойност без ДДС
5427433.32 BGN
ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Продължителност в месеци

7


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие в процедурата, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 1.Гаранцията за участие в процедурата се определя в размер на 50 000,00 лв. /петдесет хиляди лева/. Гаранция за участие се превежда от участника по банкова сметка на Община Бяла Слатина, банка: "Интернешънъл Асет Банк" клон Бяла Слатина IBAN BG 96 IABG 7494 3302 0254 00, BIC IABGBGSF, или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност не по-малък от този на офертата и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за участие. Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, е част от офертата за участие в настоящата процедура (чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП). При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава, съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП. 2.Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора без ДДС. Гаранция за изпълнение на договора се превежда от участника по банкова сметка Община Бяла Слатина банка "Интернешънъл Асет Банк" клон Бяла Слатина IBAN BG 96 IABG 7494 3302 0254 00, BIC IABGBGSF, или се представя безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от банка в полза на Възложителя със срок на валидност – до 30 календарни дни след изтичане срока на договора /след изчерпване предмета на поръчката и подписване на съответните приемателни протоколи/ и условия, които да отговарят на тези по приложения в документацията образец на Банкова гаранция за изпълнение. Банковата гаранция или съответният платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. При внасяне на гаранция по банкова сметка, в платежното нареждане изрично се посочва процедурата, за която се внася. Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за изпълнение на договора при доказано неточно изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя. Възложителят има право да усвои такава част от гаранцията, която покрива отговорността на Изпълнителя за неизпълнението, включително размера на начислените неустойки, ако Изпълнителя е надвишил срока за изпълнение. При едностранно прекратяване на Договора от Възложителя поради доказано виновно неизпълнение на задължения на Изпълнителя по Договора, сумата от Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на Договора. Възстановяването на гаранцията за добро изпълнение или неинкасираната част от нея се извършва от Възложителя в срок до 30 календарни дни след издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта. Възложителят освобождава, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. Банковите разходи по откриването на гаранцията са за сметка на участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Към момента на откриване на настоящата процедура Община Бяла Слатина има сключен с Държавен фонд „Земеделие“ Договор N 06/321/01544 /12.12.2013 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Финансирането на проекта ще се осигури под условието, че към дата 30.10.2014г. е осигурен бюджет за финансиране на проекта, във връзка с това се предвижда изпълнението на договора, по настоящата поръчка да започне при условие, че е осигурено финансиране от ДФ „Земеделие“. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, по настоящата поръчка, без предизвестие, в случай че Договор N 06/321/01544 /12.12.2013 г. за отпускане на БФП по мярка 321 от ПРСР 2007-2013г. бъде прекратен при настъпване на следните обстоятелства: - Държавен фонд „Земеделие“ определи, че към дата 31.10.2014г. не е наличен бюджет за финансиране на проекта; - Държавен фонд „Земеделие“ определи, че към дата 31.10.2014г. е наличен бюджет за частично финансиране на проекта и намали размера на финансовата помощ до размера на осигурените средства и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес от неговото изпълнение. Схема на плащане: Всички плащания по договора за възлагане на обществената поръчка се извършват по банков път в лева. Авансово плащане по банкова сметка на Изпълнителя в размер на 50 % /петдесет процента/ от стойността на договора, в 5-дневен срок след: -Подписване на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка и -Получаване на уведомително писмо за съгласуване на процедурата от ДФЗ – Разплащателна агенция; Сумата на аванса ще се приспадне от окончателното разплащане. Окончателно плащане по банкова сметка на Изпълнителя в размер до 100 % /сто процента/ от стойността на изпълнените СМР по договора в едномесечен срок след приемане на извършените СМР с подписването на акт обр.15 за приемане на обекта и след изготвяне на справка за извършените плащания и определяне на окончателната стойност на дължимата сума. Сборът от стойностите на авансовото плащане и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица

Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. Като минимум, споразумението задължително трябва да съдържа клаузи, гарантиращи следното: че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора; да посочат упълномощено лице, което ще представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума; участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на процедурата; че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; не се допускат промени в състава на обединението/консорциума след подаването на офертата. В споразумението, членовете на обединението трябва да определят едно физическо лице, което официално да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. След подаването на офертата не се допускат никакви промени в състава на обединението.

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри
Изискуеми документи и информация: В процедурата за възлагане на общ.поръчка могат да участват бълг. или чужд.ФЛ или ЮЛ, вкл.техни обединения, отг. на усл., посочени в ЗОП и документацията. По отношение на участник трябва да не е налице някое от условията на чл.47 ал.1,т.1, б. "а"- "д", т.2 и т.3, ал.2 т.1, т.2а предл.първо, т.3,т.4 и т.5 и ал.5 т.1 и т.2 от ЗОП. Строителите следва да имат рег. в ЦПРС, съгл. ЗКС за изпълнение на строежи, за обект реконструкция на вод. мрежа четвърта група, втора категория, а за чуждестр. лице - представя се екв. док., допускащ съгласно законодат. на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си изв. на стр.работи обект на наст.общ.поръчка или да представи декл. или удостов. за наличието на такава рег. от комп.органи съгласно нац.му закон, придружен с превод на бълг.език. Участниците представят: 1.Оферта по образец - Пр №1; 2. Списък на док., които се съдържат в оф. на уч. с отбелязана стр., на която/ито се намират, подписан от участника; 3. Нот. зав. пълномощно на лицето, упълном. да предст. уч. в процедурата (оригинал). Представя се когато лицето, подп. док. от офертата, не е законен представител на уч., съгл. официалните док. за рег. на уч.; 4.Док. за закупуване на документация за участие (зав. копие); 5.Док. за внесена гаранция за участие (оригинал на платежно нареждане или банкова гаранция); 6.Адм. сведения за участника - Пр № 2; 7. Рег. документи на участника - Копие от док. за рег. или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за ТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ; копие от док. за самоличност, когато уч. е ФЛ. Когато не е предст. ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, канд или уч.-ЮЛ или ЕТ, прил към своите оферти и удост. за актуално състояние. Чуждестранните ЮЛ прилагат екв. док. на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, в официален превод. Ако уч. е обед., документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 8. Документ, удостоверяващ рег. на уч. по ЗДДС /при налична такава/ или екв.; 9. Декл.за запознаване с мястото на изп., с проекта и условията на откритата проц. - Пр. № 3; 10.Декл. по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (предл.първо), т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП - Пр. № 4; 11. Декл. по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. “а“ - „д“, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - Пр. № 5; 12. Декл. за уч./неучастието на подизп., в която е отразено дяловото участие на всеки подизп.и видовете стр. работи, които той ще изпълни - Пр № 6; 13. Декл. за съгласие от подизп. (попълва се при наличие на такъв) в която е отразено дяловото участие на подизп. и видовете стр. работи, които той ще изпълни - Пр № 7 с прил. документи от подизп. съгласно чл. 56 ал. 1 т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП; 14. Декл. по чл. 56, ал. 1 т. 11 от ЗОП - Пр № 8; 15. Нот. зав. спораз. за съз. на обед. / конс. (представя се в случаите, когато уча. е обед./конс.), подписано от лицата в обед, с посочен представл. обед;16. Списък на лицата в конс./обед. (в случаите, когато участникът е конс./обед.) - Пр № 9; 17. Декл. от член на конс./обед. за обвързаност с обед./консорциума (в случаите, когато участникът е конс./обед.) - Пр № 10; 18 .Док. за изп. на изискванията за иконом. и фин. състояние на участника съгласно т.ІIІ.2.2.; 19.Доказателства затехн. възможности и/или квалификация на участника съгласно т.ІIІ.2.3. 20. Декларация за приемане условията на проекто - договора съгласно чл. 56 ал. 1 т. 12 от ЗОП - Пр. № 18; 21. Плик№2 - Техн. предл.; 22. Плик№3 - Ценово предл. * При участие на обед., които не са ЮЛ, критериите за подбор се прил. към обед. участник, а не към всяко от лицата, вкл. в него, с изключение на съотв. рег., представяне на серт. или друго усл., необходимо за изп. на поръчката, съгл. изискв. на нормативен или адм. акт и съобразно разпред. на участието на лицата при изп. на дейностите, предвидено в договора за създ. на обед. Когато уч. в проц. предвижда участието на подизп., изискв. по настоящия раздел се прилагат по отношение на тях,съобразно вида и дела на тяхното участие;
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Информация за общия и за специфичния оборот за поселедните три години - Пр. 13, и се удостоверява със заверено копие от баланс, отчет за приходите и разходите и справка за приходите на строителните предприятия по видове строителство, за всяка една от последните три приключили финансови години (2011, 2012 и 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите нормативни актове, или с представяне на ЕИК (в случаите, когато същите са надлежно публикувани в Търговския регистър към Агенция по вписванията), като за участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, когато публикуването им се изисква съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. В случай, че към момента на подаване на офертата участникът няма изготвени горецитираните съставни части на годишните финансови отчети за 2013 г., то същият представя справка за общите приходи и приходите от дейности, сходни с предмета на поръчката, подписана от представляващия участника и главния счетоводител. 2. Копие от валидна застрахователна полица на стойност, покриваща минималната застрахователна сума на вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка, или еквивалентен документ. Към копието се прилага в свободен текст Декларация от участника, че в случай, че по време на действие на договора застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено със срок не по – малък от срока на строителството и договора. 3. Документи (банкова атестация и/или банково удостоверение и/или банково извлечение от сметка и/или др.), като следва да са издадени не по-рано от датата на обявяване на настоящата обществена поръчка, които да удостоверяват наличието на собствени финансови средства и/или гарантирана неотменима кредитна линия, или друга приемлива форма на разполагаеми средства в указания размер.
Минимални изисквания: 1. В процедурата могат да участват лица, които за последните три приключили финансови години (2011, 2012 и 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, са реализирали общ оборот не по-малко от 15 000 000,00 лева (петнадесет милиона лева), без ДДС и оборот от СМР сходни* с обекта на поръчката не по-малко от 5 000 000,00 лева (пет милиона лева), без ДДС; * Под „сходни“ с предмета на поръчката навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира строителство и/или реконструкция на ВиК мрежи. 2. Участникът следва да притежава сключена валидна към датата, определена в Обявлението за обществена поръчка като краен срок за подаване на офертите, застраховка за професионална отговорност на Участниците в строителството съгласно чл. 171 ал. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ на стойност, покриваща минималната застрахователна сума вида строеж, съответстващ на предмета на настоящата поръчка. 3. В процедурата могат да участват лица, които имат достъп до собствени финансови ресурси, гарантирана неотменима кредитна линия или еквивалентен финансов инструмент в размер не по-малък от 2 500 000 лева (два милиона и петстотин хиляди лева). Достъпът до ресурсите по предходното изречение трябва да бъде безусловен, с изключение на условието участникът да бъде избран за Изпълнител. При участие на обединения, които не са юридически лица, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Когато участника в процедурата предвижда участието на подизпълнители, изискванията се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация: 1. Списък – декларация на основните договори, сходни с предмета на поръчката - Пр.14, считано от датата определена като крайна за получаване на офертите. Списъкът трябва да е придружен от заверени копия на референции за включените в приложението договори. Референциите трябва да включват информация за Възложителите, предмета на договора, стойността и обема на строителството, периода и мястото на изпълнение, процентът изпълнен от Участника (когато същият не е изпълнил поръчката самостоятелно), както и това дали обектът е изпълнен професионално и в съответствие с нормативните изисквания. 2. Справка - декларация за инженерно-техническия екип - Пр.15, придружени от професионални биографии - Приложение 16 на експертите, дипломи, сертификати, удостоверения или други документи, удостоверяващи необходимата квалификация и документи доказващи опита на посочените лица. Всяко лице, чиито копия от дипломи, трудова/осигурителна книжка или други документи, съдържащи лични данни, са приложени към офертата подписва декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и декларация за разположение за изпълнение на поръчката. Декларация от участниците, за това че се задължават да поемат на свой риск осигуряването на изискващите се по българското законодателство визи, разрешения за пребиваване и разрешения за работа на работниците и служители, които ще участват в изпълнението на обществената поръчка за лицата, установени в страни, с които РБългария има визов режим. 3. Заверени копия от валидни: Сертификат ISO 9001:2008 - Сертификат за управление на качеството, или еквивалентен; Сертификат ISO 14001:2004 - Система за управление на околната среда, или еквивалентен; или представяне на други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството и опазване на околната среда. Сертификатите следва да са с обхват строително-монтажни работи. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 4. Зав. копие на валидно Удост. от КСБ или декларация, посочваща ЕИК и точно наименование на юридическото лице, от участника за вписване в Централния Професионален Регистър на Строителя за изпълнение на СМР от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или за чуждестранни лица съответен екв. документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си изв. на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на бъл. език. В случай, че чужд. участник не е вписан в ЦПРС към датата на подаване на офертата си или не притежава аналогичен документ, същият прилага декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС, отг. на тях и ако бъде определен за Изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му на Изпълнител да представи изискваните по тази точка документи, удостоверяващи вписването му в ЦПРС.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да представи доказателства за опит в изпълнени през последните 5 г., считано от датата, определена като крайна, за получаване на офертите, минимум 3 бр. договори с предмет, сходен на пред. на поръчката, които да са завършени до датата на подаване на офертата от уч. * Под „сходни“ с предмета на поръчката навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира строителство и/или реконструкция на ВиК мрежи. 2. Всеки уч. трябва да разполага с квалифициран и опитен инженерно–технически екип. Инж.–техн. екип, който ще бъде ангажиран в изп. на пор. трябва да отговаря на следните изисквания: • Ръководител проект – стр. инж. с образ. степен “Магистър”, спец. „ВиК” или екв., стаж по спец. мин. 5 г., да е изпълнявал длъжността „Ръководител проект” на най-малко 2 обекта с предмет сх. на предмета на поръчката – 1 бр.; • Технически ръководител - строителен инженер или стр. техник, стаж по спец. мин. 3 г., да е изп. длъжността „Технически ръководител” на най-малко 1 обект с предмет сходен на предмета на поръчката – 4 бр.; • Специалист контрол на качеството (СМР) -лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания по ЗУТ или еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството минимум 3 (три) години – 1бр.; • Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за завършен курс за длъжностно лице по безопасност и здраве и координатор по ЗЗБУТ-съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни дейности или еквивалент, с доказан опит като специалист ЗБУТ минимум 3 (три) години – 1бр.; 3. Всеки участник следва да притежава внедрени системи в областта на строителството по следните стандарти: ISO 9001:2008, за управление на качество с обхват на дейностите по пред. на поръчката, или екви.; ISO 14001:2004, за внедрена система за управление на околната среда с обхват на дейностите по предмета на поръчката, или екв. 4. Лице, което ще бъде пряко ангажирано в изпълнението на строително-ремонтните работи, следва да има регистрация в ЦПРС, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи четвърта група, втора категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка. За чужд. лице - представя се екв. док., допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на стр. работи обект на наст. общ. поръчка или да представи декл. или удост. за наличието на такава рег.от компетентните органи съгласно нац. му закон, придружен с превод на бълг. ез. Уч. може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. При уч. на обед., които не са ЮЛ, критериите за подбор се прилагат към обединението участник, а не към всяко от лицата, вкл. в него, с изкл. на съответна рег., предст. на серт. или др. усл., необходимо за изп. на поръчката, съгласно изискв. на норм. или адм. акт и съобразно разпр. на уч. на лицата при изп. на дейностите, предвидено в дог. за съз. на обед. Когато уч. в проц. предвижда участието на подизп., изискв. се прилагат по отношение на тях, съобразно вида и дела на тяхното участие.
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите
Икономически най-изгодна оферта при:
Посочените по-долу показатели:
Показател: Предлагана цена; тежест: 50
Показател: Техническо предложение (П1+П2+П3); тежест: 50
Показател: 2.1. Работна програма – П1; тежест: 25
Показател: 2.2. Рискове при изпълнението – П2; тежест: 20
Показател: 2.3. Срок за отстраняване на дефекти – П3; тежест: 5

IV.3) Административна информация
ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
08.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 15 EUR
Условия и начин на плащане

Документацията за участие в процедурата може да бъде закупена на хартиен носител всеки работен ден от 09.00 часа до 12.00 часа и от13.00 часа до17.00 часа в срок до 10 (десет) дни преди изтичане на срока за подаване на офертите.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
18.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите
Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 21.07.2014 г.  Час: 11:00
Място

Община Бяла Слатина

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени с пълномощно с нотариална заверка на подписа представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел. Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и представяне на съответните пълномощни или други документи удостоверяващи горните качества и законното им право да присъстват.РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

Договор N 06/321/01544 /12.12.2013 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

VI.3) Допълнителна информация

Към момента на откриване на настоящата процедура Община Бяла Слатина има сключен с Държавен фонд „Земеделие“ Договор N 06/321/01544 /12.12.2013 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Финансирането на проекта ще се осигури под условието, че към дата 30.10.2014 г. е осигурен бюджет за финансиране на проекта, във връзка с това се предвижда изпълнението на договора, по настоящата поръчка да започне при условие, че е осигурено финансиране от ДФ „Земеделие“. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора по настоящата обществена поръчка без предизвестие, в случай че Договор N 06/321/01544 /12.12.2013 г. за отпускане на БФП по мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г. бъде прекратен при настъпване на следните обстоятелства: 1. Държавен фонд „Земеделие“ определи, че към дата 31.10.2014 г. не е наличен бюджет за финансиране на проекта; 2. Държавен фонд „Земеделие“ определи, че към дата 31.10.2014 г. е наличен бюджет за частично финансиране на проекта и намали размера на финансовата помощ до размера на осигурените средства и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма интерес от неговото изпълнение. Крайният срок за изпълнение на дейностите по ДБФП е 15.07.2015 г. ВАЖНО!!! Възложителят определя 3 (три) месеца като реален минимален срок за изпълнение на поръчка, като при съобразяване с условията на договора за безвъзмездна финансова помощ срокът следва да не превишава максималния за реализация на проекта – до 15.07.2015 г. При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посочените минимален и максимален срок за изпълнение на поръчката, като при констатиране на предложения под установения минимален и над максималния, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ бр.72 от 2003 год./ за откриване на строителната площадка на обекта и приключва с подписването на Протокол образец 15 за приемането на обекта съгласно ЗУТ. Органите, от които участниците могат да получат информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд в страната са: НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ; МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ; АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА; ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА.

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал. 5, т.1 и ал. 6 от ЗОП

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

09.06.2014 г. ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ