Версия за печат

00330-2014-0005

BG-Враца: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 816090199

Водоснабдяване и Канализация ООД гр. Враца, гр. Враца, ул. "Ал. Стамболийски" № 2, За: Александър Александров, България 3000, Враца, Тел.: 092 661223, E-mail: vik_vratza@abv.bg, Факс: 092 660977

Място/места за контакт: ул. "Ал. Стамболийски № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възложителя: vik.vratza.eu.

Адрес на профила на купувача: vik.vratza.eu.

Електронен достъп до информация: vik.vratza.eu.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Вода

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Доставка на полиетиленови тръби за питейна вода, полиетиленови корегейторни тръби за канализация и полиетиленови свръзки за тях

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
гр. Враца
Код NUTS: BG313
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка на полиетиленови тръби за питейна вода, полиетиленови корегейторни тръби за канализация и свръзки за тях за нуждите на ВиК ООД гр. Враца

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

44162000, 44162500, 44163130, 44163230

Описание:

Тръби
Тръбопроводи за питейна вода
Канализации за отпадни води
Свръзки за тръби

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

по заявка на Възложителя

Стойност, без да се включва ДДС
2162292 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

36

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранция за участие в процедурата не се изисква. Гаранцията за изпълнение ще бъде в размер на 30 000 лв /тридесет хиляди лева/. Гаранцията може да се плати по банков път на посочената по-долу сметка, на каса в брой - ст.304, ет.3 или да се представи банкова гаранция - оригинал, за срока на изпълнение на договора. Банкова сметка: IBAN: BG33CECB97901013161000, BIC: CECBBGSF, Централна Кооперативна Банка - клон Враца

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Плащането ще се извършва по банков път след представена фактура за направена доставка на заявените количества тръби и изделия.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик. Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика, надписани както следва: 1/ плик № 1 с надпис „Документи за подбор”; 2/ плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”; 3/ плик № 3 с надпис „Предлагана цена”. Съдържанието на отделните пликове е следното: 2.1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 В този плик се поставят документите, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, както следва: 2.1.1.заявление за участие в процедурата /по приложения образец/; 2.1.2. административни данни на участника /по приложения образец/; 2.1.3. удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код /ЕИК/ - за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство; 2.1.4. доказателства за икономическото и финансовото състояние – съгласно р. III, т. 2.2 от тези указания; 2.1.5. доказателства за техническите възможности – съгласно р. III, т. 2.3 от тези указания; 2.1.6. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП /по приложения образец/; 2.1.7. декларация за срока на валидност на офертата; 2.1.8. декларация за приемане на условията по проектодоговора /по приложения образец/; 2.1.9. пълномощно за представителство на участника при подаване на офертата и за участие в процедурата – в случаите, когато е необходимо; 2.1.10. списък /опис/ на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 В този плик се съдържат следните документи, свързани с изпълнението на поръчката: декларация, съдържаща заявен от участника срок за извършване на обикновени доставки; декларация, съдържаща заявен от участника срок за извършване на аварийни доставки; техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно техническата спецификация на Възложителя. По свой избор участникът представя проспекти, снимки, скици и др. материали, представящи характеристиките на предлаганите изделия. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 В този плик се съдържа ценовото предложение на участника. То се изготвя съгласно приложения образец и се подписва от участника. Предлаганата цена е в лева, без да е включен в нея ДДС. Участникът посочва цените на изделията поотделно и по групи изделия. Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания начин, се отстранява от участие в процедурата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Участниците трябва да докажат икономическия и финансовия си потенциал да изпълнят обществената поръчка, като представят следните документи: 1. информация за общия оборот на участника и за оборота от извършени доставки, еднородни с предмета на обществената поръчка през последните три години /в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си/; 2. баланс и отчет за приходи и разходи на участника за последните три години, от които да е видно че общия оборот от доставки за последните три години е над 3 000 000 /три милиона лева/. Участникът трябва да покрива изискването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за коефициент на финансова стабилност, което да е видно от Баланса на участника, като това условие важи и за всеки участник в обединението и подизпълнителите с процентно участие над 10%: -над 2.0 за всяка от последните 3 (три) финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г. Изчислява се по следната формула: КФС = СК(раздел А на пасива) КЗ(общо раздел В на пасива) КФС – Коефициент на финансова стабилност СК – Собствен капитал КЗ – Краткосрочни задължения 3. удостоверение от банка, обслужваща участника, за неговата финансова и кредитна надеждност. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Ако в изпълнението на обществената поръчка ще участват подизпълнители, тези документи трябва да бъдат представени и за тях.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Участникът трябва да представи: 1. Техническа оферта, отговаряща напълно на параметрите на техническата спецификация на Възложителя; 2. сертификати за защитени системи за управление на участника ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007; 3. доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката /налична складова база, транспортни средства, др./; 4. сертификати за съответствие на изделията; 5. документи, удостоверяващи гаранционния срок на изделията; 6. списък на основните договори за доставка, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от поне три препоръки за добро изпълнение. Всички брошури и сертификати трябва да бъдат преведени, ако не са на български език. Ако в изпълнението на обществената поръчка ще участват подизпълнители, горните документи трябва да бъдат представени и за тях. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

НЕ

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

НЕ

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
Посочените по-долу критерии:
Показател: предложена цена; тежест: 60
Показател: срок на аварийна доставка; тежест: 20
Показател: срок на доставка; тежест: 20
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
11.07.2014 г.  Час: 17:00
Платими документи

ДА

Цена: 6 BGN
Условия и начин на плащане

Цената е с включен ДДС. Документите се плащат в брой на касата на адреса на управление - ст. 103 или по банков път на посочената по-горе сметка на дружеството.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
21.07.2014 г.  Час: 17:00
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

180

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 22.07.2014 г.  Час: 14:00
Място

гр. Враца, адреса на управление, заседателна зала, ет.4

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Упълномощени представители на Участника и представители на СМО и ЮЛНЦ

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично пвтаряща се поръчка

ДА

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

месец април 2017г.

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Агенция по обществени поръчки, ул. "Леге" № 4, България 1000, София, Тел.: 02 9407078, E-mail: rop@aop.bg, Факс: 02 9407078

Интернет адрес/и:

URL: www.aop.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ