Версия за печат

00440-2014-0003

BG-Хасково: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА - СПЕЦИАЛНИ СЕКТОРИ
Директива 2004/17/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Национален идентификационен No (ЕИК): 126004284

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, ул. Сакар 2, За: Станислава Желева, РБългария 6300, Хасково, Тел.: 038 501653; 0893 620278, E-mail: praven@vik.haskovo.com, Факс: 038 665484

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: www.vikhaskovo.bg.

Електронен достъп до информация: www.vikhaskovo.bg.

Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Основна дейност

Вода

I.3) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя

Доставка електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Доставки
Покупка 
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите:
„Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – гр. Хасково
Код NUTS: BG422
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Изпълнителят извършва доставка, за период от 24 /двадесет и четири/ месеца, на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за 80 броя обекти, за нуждите на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, гр. Хасково. Участникът следва да е лицензиран като търговец на електическа енергия съгласно чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група. Поради спецификата и естеството на работа на Възложителя се изисква предложената от Участника цена, да включва единна цена на доставка на нетна активна електрическа енергия, без в балансиращата група допълнително да се начисляват суми за излишък и недостиг на небалансите. Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия

ІІ.1.7) Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

II.1.8) Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

НЕ

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

НЕ

II.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем

Прогнозно количество за срока на договора – 62 512 Mwh.

Стойност, без да се включва ДДС
4488360 BGN
II.2.2) Информация относно опциите
Опции

НЕ

II.2.3) Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци

24

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя в оригинал от участника в процедурата и е 40 000 /четиридесет хиляди/ лева. Валидността на гаранцията за участие е не по-малко от 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер на 1 % /един процент/ от стойността на поръчката. Гаранциите се представят в една от следните форми: депозит на парична сума в - Централната каса на Възложителя, гр. Хасково, ул. „Сакар” № 2, ет. 4, стая № 44, или - по следната банкова сметка на „Банка Пиреос България” АД, IBAN: BG85PIRB73241600851410; BIC PIRBBGSF или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Собствено финансиране. Заплащането на дължимите суми се извършва по банков път, в български лева, по банкова сметка посочена от Изпълнителя.

ІІІ.1.4) Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

НЕ

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

1) Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 2) При участници обединения – документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3) Документ за гаранция за участие; 4) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква а, б, в, г, д; ал. 2, т.т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 и ал. 5 от ЗОП /Приложение № 3/; 5) Предложение за изпълнение на поръчката /Приложение № 4/; 6) Подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие; Декларация за участие на подизпълнители; 7) Административни сведения /Приложение No 2/; 8) Предлагана цена /Приложение № 5/; 9) Декларация, за приемане на условията в проекта на договор; 10) Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие; 11) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 12) Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. т. 1, 4, 5, и 6 от ЗОП се представят за всеки от тях, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. 13) Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 14) Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6. 15) Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т.т. 4, 5 и 6 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. 16) Пълномощно с нотариална заверка на подписите, когато офертата или документите са подготвени или представени от пълномощник. 17) Заверено копие от баланса /отчет за финансово състояние/ и отчета за приходите и разходите /отчет за всеобхватния доход/ на участника за последните 3 /три/ приключени финансови години /2011г., 2012г. и 2013г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 18) Списък на договори отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите, придружен/и от препоръка/ки за добро изпълнение. 19) Списък - декларация за броя на членовете в балансиращата група, с консумация равна или близка до консумацията на ток на Възложителя. 20) Общи принципи за разпределение на небалансите в рамките на балансиращата група. 21) Документ, удостоверяващ, че участникът има изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя – on line. 22) Лиценз за търговия с електическа енергия съгласно чл. 39 във връзка с чл. 69 и чл. 69а от Закона за енергетиката (ЗЕ) и координатор на балансираща група. 23) Друга информация, посочена в обявлението или в документацията за участие.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията

Изискуеми документи: Заверено копие от баланса /отчет за финансово състояние/ и отчета за приходите и разходите /отчет за всеобхватния доход/ на участника за последните 3 /три/ години /2011г., 2012г. и 2013г./, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Изискуеми документи: • Списък на договори отговарящи на предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години, включително стойностите, датите и получателите, придружен/и от препоръка/ки за добро изпълнение. • Списък - декларация за броя на членовете в балансиращата група, с консумация равна или близка до консумацията на ток на Възложителя. • Документ, удостоверяващ, че участникът има изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя – on line.

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура

Открита

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг

НЕ

ІV.3) Административна информация
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
06.07.2014 г.  Час: 16:30
Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
16.07.2014 г.  Час: 16:30
IV.3.5) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

 

IV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в дни

120

IV.3.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 21.07.2014 г.  Час: 13:30
Място

"Водоснабдяване и Канализация" ЕООД, гр. Хасково, ул. Сакар 2, стая 33

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно условията на чл. 120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

06.06.2014 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ